DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Broj učesnika: 40—45; prevoz autobusom
Maršruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Idrija—Ljubljana
— gospodarenje bukovim šumama na osnovu najnovijih istraživanja o
razvoju i rastu bukovih sastojina; razgledanje naučno-istraživačkog ogleda
»Krekovše«.
2. dan:
Ljubljana—Straža—Novo Mesto—Z a g r e b
— gospodarenje bukovim šumama na načelu nege; razgledanje prašume
»PECKE«, poseta D.I. »NOVOLES«.
3. dan:
Zagreb sa okolinom
— gospodarenje prigradskim bukovim šumama (Medvednica); upoznavanje
sa kulturno-istorijskim i turističkim znamenitostima grada.
4. dan:
Zagreb—Karlovac—Plitvice
— bukove šume na području S. gosp. Karlovac; poseta Srednje-školskom
centru u Karlovcu.
5. dan:
P 1 i t v i c e sa okolinom
— Nacionalni park »Plitvička Jezera«: prašuma bukve; turistički program
6. dan:
Plitvice—Senj—Rijeka—O p a t i j a

sanacija erozije pošumljavanjem crnim borom u submediteranu; razgledavanje
Senjske Drage.
7.
dan: Opatija: razgledavanje gradskog parka sa bogatim izborom submediteranske
vegetacije; odlazak do aerodroma za međunarodni saobraćaj.
(Po želji, moguć turistički program).
Ekskurzija br. 12.


Tema : Mešovite prirodne šume Bosne i Crne Gore
Početak : Sarajevo; završetak: Dubrovnik; trajanje 5 -4- 1 dan
Bro j učesnika : do 45: prevoz: avionom do Sarajeva a dalje autobusom
Marš rute i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Sarajevo
— poseta Šumarskom fakultetu; razgledavanje kulturno-istorijskih i turističkih
znamenitosti grada.
2. dan:
Sarajevo sa okolinom
— razgledanje objekata za zimske sportove (ZOI-84) na Jahorini, Trebeviću
i Igmanu; prašuma jele. bukve i smrče na Igmanu.
3. dan:
Sarajevo—Sokolac—Goča—T j e n t i š t e
— SIPAD — RO »ROMANUA«: proizvodnja rezane građe, grad. stolarije
i kuhinj. nameštaja; semenske sastojine belog bora na Knežinskom
Paležu; gospodarenje sastojinama b. bora na Romaniji; pošumljavanje
kontinentalnog krša.
4. dan:
Tjentište—Mratinje—Plužine—Nikšić—T i t o g r a d
— memorijalni spomenici iz NOB; prašuma »PERUClCA«; industrija
meštaja »JAVORAK« Nikšić; Hidroelektra »Mratinje«.
ALTERNATIVA: Tjentište— Avtovac—Nikšić—T i t o g r a d. Program isti,
sem posete HE »Mratinje«, koja izostaje.
5. dan:
Titograd—Cetinje—Budva
— kulturnoistorijski spomenici (Cetinje); Poseta Njegoševom Mauzoleju
i Nacionalnom parku »LOVCEN«, kulture alepskog bora.