DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Sum. list CIX (1985) 3


25.
GODIŠNJICA SAMOSTALNOSTI ŠUMARSKOG FAKULTETA
U ZAGREBU
1. I 1985. navršava se 25 godina rada i djelovanja Šumarskog fakulteta u
Zagrebu. Bilo je to 8. XII 1959. godine kada je u Narodnim novinama objavljen
Zakon o osnivanju Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Na temelju člana 6. toga Zakona Sveučilišni je savjet odredio
Komisiju za razdiobu tadašnjeg Poljoprivredno-šumarskog fakulteta na samostalni
— Poljoprivredni i samostalni Šumarski fakultet.. Komisija se sastojala
od ovih članova:
— sekretar Sekretarijata za šumarstvo Izvršnog vijeća NR Hrvatske i član
fakultetskog savjeta Knebl ing. Franjo,
— član Sveučilišnog savjeta
Zmajić ing. Josip,
— član Fakultetskog savjeta Poljoprivrednog fakulteta Magašić ing. Mauricije,
— dekan Poljoprivrednog fakulteta Serman dr Nikola,
Svečana sjednica Znanstveno-nastavnog Vijeća Šumarskog fakulteta,
održana dne 27. XII 1984. u Zagrebu u povodu 25-godišnjice samostalnog
Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Na slici: dekan prof. dr Boris Ljuljka otvara sjednicu; lijevo od
njega prodekan Šumarskog odjela prof. dr Slavko Matić; desno od dekana
prof. dr Dušan Klepae, ing. Ivo Knežević i prof. dr Božidar Petrić.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— prodekan Poljoprivrednog fakulteta Pajalić dr Josip,
— dekan Šumarskog fakulteta Klepac dr Dušan i
— prodekan Šumarskog fakulteta Špoljarić dr Zvonimir.
U vrlo kratko vrijeme spomenuta je Komisija razdijelila Zavode, prostorije,
objekte, inventar i osoblje tadašnjeg Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Zagrebu, što je utvrđeno zapisnikom od 29. XII 1959. godine.
Na taj je način —, baš na pragu jubilarne stote godine šumarske nastave


— započelo novo razdoblje u šumarskoj nastavi i znanosti, kad je 1. siječnja
1960. godine počeo radom samostalni Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
na čelu s prvim dekanom prof. dr Dušanom Klepcem i prvim predsjednikom
Fakultetskog savjeta ing. Franjom Kneblom.
Dugačak je i mukotrpan bio put do osamostaljenja današnjeg Šumarskog
fakulteta. To nije samo zasluga jedne generacije šumara. To je plod rada i
nastojanja nekoliko šumarskih generacija. Među prvim šumarima, koji su isticali
potrebu samostalne šumarske škole bio je Franjo Sporer.


Franjo Sporer je kao šumarski nadzornik nastojao već 1843. godine da se
osnuje Narodni šumarski zavod. Njegova zamisao urodila je plodom tek 1860.
godine, kad je 19. studenoga otvoreno u Križevcima Gospodarsko-šumarsko
učilište, gdje su se školovali mnogi naši šumari u vremenu od 1860. do 1898.
godine, dakle tijekom 38 godina.


Ali šumarska nastava na Križevačkom učilištu nije mogla potpuno zadovoljiti
potrebe našeg šumarstva koje se je brzo razvijalo. Osim toga apsolventi
tog Učilišta nisu se mogli zaposliti u državnoj šumarskoj službi (nego samo
u zemaljskoj i imovno-općinskoj), pa je i to bio jedan od razloga da se šumarska
nastava digne na sveučilišnu razinu. Nakon velikih napora to je postignuto
na temelju Zakona od 13. III 1897. godine, kada >je 1898. otvorena Šumarska
Akademija u sastavu tadašnjeg Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Najveću zaslugu za to imali su savjetnik dr Ivo Mallin i prof. Frun
Kesterčane.k.


Šumarska Akademija dala je odlične šumarske stručnjake i vrlo dobro
je funkcionirala. To je i razumljivo, jer su predmete fundamentalnih znanosti
(npr. matematiku, botaniku, kemiju itd.) predavali profesori Filozofskog fakulteta,
a stručne šumarske predmete predavali su profesori šumari. Ona je
odigrala važnu ulogu, ne samo u obrazovanju šumarskih, nego i tehničkihnaročito geodetskih kadrova.
Tadašnji šumarski sveučilišni profesori dr Andrija Petračić i dr Đuro
Nenadić, koji su predavali i radili u Šumarskoj Akademiji, osjećali su ipak
potrebu da se šumarska nastava potpuno osamostali. Uz pomoć svojih kolega
poljoprivrednika u tome su uspjeli, kada je 31. kolovoza 1919. godine izdan
ukaz o osnivanju Gospodarsko-Sumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Tako je 1920. godine počeo s radom Gospodarsko-Sumarski fakultet na čelu
s prvim dekanom prof. dr Andrijom Petračićem.
Tijekom svog 40-godišnjeg rada Gospodarsko-šumarski fakultet ispunio
je svoiju ulogu: odgojio je mnogo odličnih stručnjaka i znanstvenika, razvio
stručnu i znanstvenu djelatnost i tako je opravdao težnje starih profesora
Petračića, Nenadića i ostalih. Sa poštovanjem i zahvalnošću sjećamo se danas
tih naših starih profesora koji su ne samo utemeljili Gospodarsko-šumarski
fakultet nego su ga i sačuvali u sudbonosnim njegovim trenucima kad mu
je prijetilo ukidanje u staroj Jugoslaviji.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Poslije Oslobođenja šumarstvo i drvna industrija odigrali su važnu ulogu
u obnovi naše zemlje, opustošene ratnim razaranjima. Razvoj poljoprivrede,
šumarstva, a naročito drvne industrije tražio je daljnje napore u oblasti obrazovanja
i znanosti, pa se osjetila potreba da se poljoprivreda odvoji od šumarstva
u nastavnom i znanstvenom pogledu s tim da se organiziraju dva
posebna samostalna fakulteta: Poljoprivredni i Šumarski.


Nakon velikih predradnji, dugih obrazloženja i diskusija, konačno se
uspjelo u tome. te je pred 25 godina — 1. I. 1960. godine počeo funkcionirati
samostalni Šumarski i samostalni Poljoprivredni fakultet u Zagrebu. I tako
slaveći ovu našu obljetnicu — dvadesetpetogodišnjicu djelovanja i rada Šumarskog
fakuUeta u Zagrebu — pitamo se što smo učinili tijekom proteklih
25 godina.


U novo osnovanom Šumarskom fakultetu bila su dva odsjeka: Sumskogospodarski
i drvno-industrijski (sada drvno-tehnološki) sa 12 Katedara na
prvom i 8 Katedara na drugom odsjeku; pored toga postoje i 4 zajednička
kabineta.


Godine 1973. otvoren je na Šumarskom fakultetu Studij višeg obrazovanja
za proizvodnju namještaja.


Posebna karakteristika novog Šumarskog fakulteta leži u tome, što je
teoretska nastava nadopunjena praktičnom (terenskom) nastavom na fakultetskim
nastavno-pokusnim šumskim objektima i to: na području 5 organizacijskih
jedinica (Zagreb — 900 ha; Zalesina — 718 ha; Lipovljani — 1031
ha; Požega — 729 ha; Rab — 105 ha) s Izvršnim odborom na čelu. Nastavno


— pokusni objekti predstavljaju gotovo sve tipove šuma i zauzimaju površinu
od 3.483 ha pokusnih površina u SR Hrvatskoj. Na spomenutim objektima
izgrađene su nastambe za nastavnike i studente pa se osim nastave tamo
vrše i znanstvena istraživanja. Šumarski fakultet duguje za to veliku zahvalnost
ing. Franji Kneblu, bivšem sekretaru Sekretarijata za šumarstvo
NR Hrvatske.
Praktična nastava izvodi se i u mnogim pogonima drvne industrije.
Pored redovite nastave Šumarski fakultet održava postdiplomsku nastavu
i specijalizaciju iz različitih oblasti, a povremeno organizira seminare, predavanja,
ekskurzije itd. i na različite načine tijesno surađuje s operativnom
šumarsko i drvno-industrijskom praksom.
Znanstveno-istraživački rad Šumarskog fakulteta odvija se putem dviju
organizacijskih jedinica: Zavoda za istraživanja u šumarstvu (ZIŠ) i Zavoda
za istraživanja u drvnoj industriji (Z1DI). Rezultati znanstveno-istraživačkcg
rada objelodanjeni su uglavnom u glasilima Fakulteta i drugih glasilima. Od
1960. do 1984. godine izašlo je tijekom 25 godina 10 knjiga »Glasnika za šumske
pokuse« na preko 2.600 stranica. U istom vremenu izišlo je 46 »Biltena« glasila
Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji na 2.861 stranici. Izdan je Zbornik
radova Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji na 1.050 stranica. Uz mnoga
savjetovanja objavljeni su zbornici referata.


Tijekom 25 godina, tj. od 1960. do 1984. godine, diplomiralo je:


— na Šumsko gospodarskom odjelu 938 studenata,
— na Drvno tehnološkom odjelu 983 studenta.
Stupanj magistra znanosti postiglo je ukupno 124 inženjera;
Stupanj doktora postiglo je ukupno 83 inženjera.
5
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Danas je zaposleno na Šumarskom fakultetu u stalnom radnom odnosu:


— 18 redovnih profesora,
— 12 izvanrednih profesora,
— 8 viših predavača,
— 4 predavača,
— 3 docenta,
— 10 znanstvenih asistenata.
— 13 asistenata,
— 9 stručnih suradnika,
— 9 tehničara i laboranata,
— 24 administrativna radnika.
— 40 ostalih radnika,
— 36 radnika na nastavno-pokusnim šumarskim objektima izvan Zagreba.
U ugovornom radnom odnosu u nastavi sudjeluju 3 asistenta i 10 predavača.


Eto, kako se je tijekom zadnjih 25 godina Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu lijepo razvio i svrstao po svojem stručnom i znanstvenom potencijalu,
te svom nastavnom i znanstvenom radu među najjače nastavno-znanstvene
organizacije u našoj zemlji."


Srdačne čestitke Šumarskom fakultetu i dobre želje za još bolji i uspješniji
razvoj na polju nastave i znanosti" u šumarstvu i drvnoj industriji!


Prof. đr Dušan Klepac


*) Dvije napomene:


1. Do 1919. godine pod državnom službom u Hrvatskoj smatrala se ona u upravi
državnih šuma, jer je ta uprava (ravnateljstva šuma) bila neposredno pod Ministarstvom
financija u Budim Pešti, pod zemaljskom službom smatrala se ona u sklopu
Zemaljske vlasti tj. šumarski referenti pri vladi i u kotarevima.
2. Šumarskom fakultetu, kako zagrebačkom tako i beogradskom, prijetilo je ukidanje
1928. godine i o tome nalazimo podatke u Šumarskom listu 1928. i 1929. godine.