DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 45     <-- 45 -->        PDF

UTJECAJ PROSJEKA NA PRIRAST SUSJEDNIH STABALA


Jure KULAŠ


SAŽETAK. Autor je na četiri razna lokaliteta u mješovitim sastojinama
hrasta lužnjaka istražio prirast stabala, koja se nalaze
neposredno ili blizu šumskih prosjeka i utvrdio da imaju veći prirast
nego stabla dublje u sastojini. Povećani prirast traje tako dugo,
dok se krošnje stabla s jedne strane prosjeke ne dodirnu s krošnjamastabala s druge strane prosjeke kada se njihov prirast izjednačuje s
prirastom stabala unutar sastojina. (op)


1. UVOD
U Složenoj šumsko-gospodarskoj organizaciji »Slavonska šuma« u Službi
za unapređivanje proizvodnje u Osijeku započeta su 1978. godine istraživanja
utjecaja prosjeka na prirast stabala uz prosjeke, a u okviru Programa rada
Službe za unapređivanje proizvodnje u 1978. godini.


Za istraživanja su odabrana 3 lokaliteta u Šumskom gospodarstvu »Krndija
« Našice, u Šumarijama Đurđenovac i Koska, a 1 lokalitet u Šumskom gospodarstvu
»Papuk« Podravska Slatina u Šumariji Podravska Slatina.


Zahvaljujući uskoj suradnji sa stručnjacima spomenutih organizacija, uspio
sam obaviti sve terenske radove i prikupiti potrebne podatke. Posebno se zahvaljujem
upravitelju Šumarije Đurđenovac dipl. inž. šum. Stjepanu Sablja k
u, upravitelju Šumarije Koska mr Stjepanu K 1 a s i ć u i upravitelju Šumarije
Podravska Slatina dipl. inž. šum. Vladimiru Gabriću , koji su mi pomogli
odabrati objekte i osigurati potrebne radnike za obavljanje terenskog posla.


2. CILJ ISTRAŽIVANJA
U gospodarenju šumama primjenjuju se prosjeke različitih širina i različitih
međusobnih razmaka, a imaju višestruku namjenu kao: staze u uzgajanju
šuma, vlake u iskorišćivanju šuma, požarne prosjeke u zaštiti šuma, lovne prosjeke
u lovstvu, medne prosjeke u uređivanju šuma i svjetle pruge u gradnji
šumskih cesta. Suvremene metode rada u uzgajanju šuma sve se više temelje
na radu sa prosjeka, naročito u njezi sastojina. Među stručnjacima u praksi
često se vode rasprave o utjecaju tih prosjeka na ukupnu produkciju drvne mase
odjela, odnosno na smanjenje ukupne proizvodne (obrasle šumom) površine.


* Jure Kulaš, dipl. inž. šum.. SSGO »SLAVONSKA SUMA«, Vinkovci


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Stabla uz prosjeke mogu razvijati krošnje i korjenov sistem na slobodni
prostor prosjeke pa i povećavati prirast, odnosno drvnu masu po ha. Ova ispitivanja
trebala su pokazati koliko više prirašćuju stabla uz prosjeku od
stabala udaljenijih od prosjeke (unutar odjela).


3. METODA RADA
Za istraživanja su upotrijebljene postojeće odjelne prosjeke u prirodnim
šumama široke 6 m. Lokaliteti su odabirani na podjednakim tlima, približno
jednake smjese i sklopa stabala i podjednake starosti i drvne zalihe po 1 ha.
Pretpostavka je također, da je njega sastojina vršena na isti način u svakom
istraživanom lokalitetu, a ona se temelji na evidencijama vođenim u Šumarijama.


Na svakom lokalitetu (objektu) vršena su mjerenja na plohama udaljenima
od prosjeke do 10 m, 10 do 20 m, 20 do 30 m. a površina mjerne plohe iznosila
je 1 ar. Mjerenja su vršena u svakoj varijanti u 5 ponavljanja. Na svakoj
mjernoj plohi izbrojena su i isklupirana sva stabla, izmjerena visina Blume-
Leissovim visinomjerom, a drvna masa izračunata pomoću drvno gromadnih
tabela za hrast lužnjak (ŠPIRANEC). Mjerne plohe su na svakom lokalitetu
odabirane metodom slučajnosti.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
Istraživanja su provedena u nizinskim šumama hrasta lužnjaka i graba,
gdje se i na malim lokalitetima mijenja vrlo brzo tlo, prostorni razmještaj stabala
i smjesa, a česta su stabla predrasta. Sve to stvara mogućnost nastajanja
slučajnih razlika pri podjednakom uzorku i jednakom mjerenju. Mnogo je
truda uloženo da se pronađu objekti podjednakih uvjeta za istraživanje poštujući
odabranu metodu istraživanja.


S -\
IO bolovac 7&j2.
~ lobolovac ?) a.
3 - O´ooH. 4g a
2 V
S i OuVđC A A
1


4 2 3 varijanta
Kretanje drvne mase po lokalitetima (prosjek po varijantama)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Na mjernim plohama hrast lužnjak sudjeluje u smjesi 75—85%, dok je
prema osnovama gospodarenja starost sastojina između 40 —60 godina a drvna
masa po 1 ha 270—350 m3.


Na grafikonu prikazano je prosječno stanje stojeće drvne zalihe na svakom
lokalitetu za svaku varijantu. Na svim lokalitetima vidi se opadanje drvne zalihe
na plohama udaljenijima od prosjeke, osim na lokalitetu Topolovac 76 e.
Detaljnijom analizom toga lokaliteta ustanovljeno je da se nalaze u drugoj
repeticiji treće varijante 2 jača hrastova stabla svako oko 1.5 m:i zapremine.


Prosječna drvna zaliha svih lokaliteta
Tabl. 1.


1 2 3


Lokalitet


Prosječna stojeća drvna zaliha m3


1 — 4 3,763 2,957 3,073


Razlika — — 0,80(21%,) — 0,69(18%)


U tabelici 1. prikazani su rezultati istraživanja na prije opisani način. Oni
pokazuju da je drvna zaliha povećana na plohama uz prosjeku (udaljenost
0 — 10 m). Izrazi li se to u postotku vidi se da je drvna zaliha na drugoj plohi
manja za 21% od drvne zalihe na prvoj plohi, a približno jednaka trećoj plohi.
Dodamo li površini prve plohe pripadajući dio površine prosjeke širine 3 m i
to pomnožimo sa širinom plohe dobijemo:


(10 + 3) m X 10 m = 130 m^ (1)


Podijelimo li prosječnu drvnu zalihu prve varijante sa novom površinom


(1) dobijemo:
3,763 nr> : 130 m^ = 2.89 m:! (2)


Drvna zaliha dobivena u izrazu (2) vrlo je blizu iznosu druge i treće varijante.


Analiza varijance
Tabl. 2.


Vrsta (izvor) __ a w F F tablični


sw eksp l 5°´ n


varijabiiliteta n — 1-´°>´«


Total 14 5,096
Blok 4 0,854
Varijante 2 1,899 0,9495 3,252 8,65 4,46


Pogreška 8 2,343 0,292
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Statistički su obrađena sva 4 promatrana lokaliteta zajedno, da bi se ublažila
u obračunu pojava neželjenih razlika, koje je gotovo nemoguće izbjeći u
prirodnim šumama primjenjujući odabranu metodu slučajnosti. Iz statističke
obrade podataka prikazane u tablici 2. vidljivo je, da se rezultati istraživanja
približavaju signifikantnosti na nivou od 5" n što se ne može zanemariti ni
praktično ni znanstveno.


5. ZAKLJUČAK
Provedena istraživanja su pokazala da stabla u prosjeku prirašćuju više,
što ima praktičnu i znanstvenu vrijednost.


Iz relativnih pokazatelja je vidljivo da je drvna zaliha prve plohe (varijante
u prosjeku) veća od drvne zalihe ostalih ploha za onoliko koliko su krošnje
i korijenov sistem stabala u prosjeku mogli koristiti slobodan prostor prosjeke.


U mlađim sastojinama jače je izražen povećani prirast stabala uz prosjeku
i traje tako dugo dok se krošnje stabala susjednih odsjeka razdijeljenih prosjekom
ne sklope međusobno. Od tada sastojina živi kao i svaka druga potpuno
sklopljena sastojina.


Ova istraživanja su vršena u proizvodnji za rješavanje problema koji se
javlja u gospodarenju šumama. Treba nastaviti sa opsežnijim istraživanjima
nastojeći isključiti sve spomenute utjecaje, što je autoru ovog članka djelomično
uspjelo.


LITERATURA


Dekanić , I.: Njegovanje šuma kao mjera za unapređenje šumske produkcije. Sum.
list, 1958, br. 10.
Dekanić , I.: Biološki i gospodarski faktori njegovanja sastojina. Sum. list, 1962,
br. 11/12.
Dekanić , I.: Osnovni principi uzgojnih zahvata u posavskim šumama. Sum. list,
1961, br. 1—2.
Klepac , D.: Kretanje drvne mase i produkcije na pokusnim plohama u gospodarskoj
jedinici »Josip Kozarac.« Sum. list, 1963, br. 7/8.


THE INFLUENCE OF THE FOREST LANE ON THE INCREMENT
IN NEIGHBOURING TREES


S u m m a r y
At four different localities the author investigated the increment in trees which
are directly in, or in the vicinity of, forest lanes and determined that these trees
had a greater increment than trees deeper in the štand. The increased increment
lasts as long as the tree crowns on one side of the lane do not touch the tree crowns
on the other side of the lane, when their increment is the same as the increment
in the increment in the trees inside the štand.
The graph displays the increment of trees at a distance of 10 m from the edge
of the lane (variety 1), at a distance of 10 to 20 m (variety 2) and at a distance
of 30—40 m (variety 3) for individual localities. The exception ot the locality Topolovac
76 e is a consequence of the existence of two bigger trees, each approximately
1.5 m3 volume in the second repetition.
Measuring plots were laid out in a mixed forest of Peducunlate oak with a
75—85% share of oak; the age of the stands amounted 40—60 years, and the volume
of wood per one ha amounted to 270 to 350 m:i.