DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Šum. list CIX (1985) 39


UDK 631.466.1.001


PROUČAVANJE MIKROORGANIZAMA TLA DIREKTNIM BIOLOŠKIM
METODAMA


Miroslav SOJAT*


SAŽETAK. Autor predlaže za direktno mikroskopiranje tla dvije
modifikacije standardne tehnike, modifikaciju sa spljoštenim agregatima
tla i modifikaciju sa sedimentiranom suspenzijom tla. Prednosti
tih dviju metoda su u tome, što nisu potrebna dodatna sredstva
(bojanje) ni uzgoj na umjetnoj podlozi, pa se forme mikrofunga
vide u potpuno prirodnoj morfologiji. U provedenim pokusima uočene
su i do sada nepoznate forme mikroorganizama, osobito gljiva,
(op)


UVOD


Postoje dvije velike skupine metoda za proučavanje mikroorganizama tla.
Jednu skupinu tvore indirektne mikrobiološke metode (od kojih je najvažnija
diluciona metoda, već opisana u ovom časopisu), a drugu tvore direktne metode
sa raznim modifikacijama,


Broj direktnih metoda prilično je velik. Vrlo dobro su poznate Rossi -
Holodni (1927 — 1930) (13) i Pcrfiljev-Gabe (1960) (13) (10) metode.
Naročito često upotrebljavana ije Perfiljev-Gabe metoda u modifikaciji Ariš tovskaje
(19). Dobro je poznata Jones-Mollison (1948) (5) metoda
za direktno brojanje mikroorganizama tla i za njihovo opažanje. Con n (1918)


(2) i Vinogradsk i (1924) (2) bojili su suspenziju tla sa kiselim bojama.
Strugge r (1949) (2) koristio je za mikroskopiranje suspenzije tla fluorescentu
mikroskopiju sa akridin oranžom. Tada su stanice mikroorganizama zelene.
Ku b i e n a je dao veliki doprinos direktnoj mikroskopiji tla (1938) (7).
H o 1 o d n i je predložio metodu sa komoricama tla (1949) (13) i metodu sa prahom
tla (1936) (13).
Moramo još spomenuti Rossi-Holodni metodu u modifikaciji R i b a 1k
i n e i Kononemko (14). metodu Ni k i t i n a (1970) sa elektronskom mikroskopijom
tla. metode Thorntona (1952) (11), Chesters-a (1948) (11)
itd.


Uz ove navedene metode predlažem za direktno mikroskopiranje tla slijedeće
modifikacije standardnih tehnika: modifikacija sa spljoštenim agregatima
tla i modifikaciju sa sedimentiranom suspenzijom tla.


* Mr Miroslav Sojat, ciipl. inž. Šumarski institut Jastrebarsko


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 42     <-- 42 -->        PDF

MATERIJAL I METODIKA


Tlo za mikroskopiranje uzimano je sa podnožja Zagrebačke gore. Tu se
nalaze rendzina na lithotamniijskom vapnencu i ranker na rastresenom karbonatnom
filitu. Da bi se moglo usporediti kako sezona, odnosno različiti periodi
godine, djeluju na dobivene rezultate, uzorci su uzimani tijekom zime,
u proljeće ljeti i u jesen. Zimi su uzorci uzimani po vrlo hladnom vremenu,
transportirani i uskladišteni. Nastojalo se da period uskladištenja bude što
kraći.


U epruvetu (dimenzija 18 x 180 mm) stavlja se 4—5 g tla u 16 — 18 ml
vode, glicerina ili alkohola (jedno od ta tri otapala). Nakon mućkanja, mikro-
strukturni agregati, koji se nisu dislocirali, stave se u kap vode ili glicerina
na objektnom staklu i poklope sa pokrovnim stakalcem. Kap alkohola nije
podesna, jer brzo hlapi. Pomoću fino zašiljenog drvca pritišće se po stakalcu,
na mjestu gdje se u preparatu nalazi agregat tla. Na taj način spljoštavamo
agregat. Katkada je za tu svrhu dovoljna već sama težina pokrovnog stakalca.


Mikroskopira se sa okularima povećanja 10 x i 16 x, te sa objektivima povećanja
40 x i 50 x. Pri tome postaju vidljiva fungalne strukture i razni mikroorganizmi
perifernog dijela agregata.


Slijedi opis druge tehnike. Najprije se pripremi suspenzija kao i kod naprijed
opisane metode. Suspenzija je međutim previše rijetka, pa treba mnogo
vremena potrošiti za njeno mikroskopiranje. Da se to izbjegne, pomoću manje
pipete malog dijametra (2 mm na pr.) upije se suspenzija tla i pipeta se nagne
u ikosi položaj. Izvjesno vrijeme se pričeka, da se suspenzija u pipeti sedimentira.
Zatim se kap sendimentirane suspenzije kapne na objektno staklo i tako
mikroskopira ili se prije mikroskopiranja stavi pokrovno stakalce, što je možda
bolje.


REZULTATI


Metodom spljošnjavanja agregata tla dobiveni su slijedeći rezultati: opazene
su fruktifikacije od Mucor sp., Penincillium sp., i Fusarium sp. Također
više puta opaženi su konidiofori sličnim onSma od Verticilium sp. Uočene su
spore, koje jako lome svjetlo, inkrustirane hife, septirane i ne-septirane hife,
septirani vjerovatno algalni filament sa fuzioformnim nukleusima, smeđo
interkalarne spore, akrogene spore debelih mebrana itd.


Opažene su različite fruktifikacije koje spadaju u Fungi imperfeeti, sa
morfologijom katkada različitom od mikro-fungi kultiviranih in vitro na hranjivim
agariziranim supstratima, opažene su lanceolatne spore, sporangiji crne
boje, eliptične spore smještene nasuprotne, acikularne hife. fruktifikacije sa
angularnim sporama. nađena je zigota od Mucor sp. sa krenulatnom površinom.
Opažen je sporangij na čijem apikalnom dijelu su klijale spore u obliku
čuperka. Usprkos toga on još nije bio disociran.


Sa sedimentiranom suspenzijom dobijeni su isti ili drukčiji nalazi od onih
sa spljoštenim agregatima tla. Tako su na pr. opažene fruktifikacije od Mucor
sp., od Penicillium sp., katenulatne spore, akrogene spore, fuziformne spore
sa izrazitim membranama, burziformne tvorbe, eliptične spore, angularne spore
kod izvjesnih fruktifikacija, konidiofori sa pršljenastim tvorbama itd.


Treba istaći da se neke nađene tvorbe razlikuju po morfologiji od kulturalnih
formi koje se mogu dobiti in vitro.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 43     <-- 43 -->        PDF

RASPRAVA I ZAKLJUČCI


Mnoge su fungalne strukture zapažene samo jednom i nema nade da bi se
mogle barem još jednom naći. To se može protumačiti time što su fruktifikacije
-vrlo rijetke, a tlo je najčešće fizikalno-kemijski pa i mikrobiološki vrlo heterogeno.
Neki mikrobiolozi jasno tvrde da je broj fruktifikacija koje se mogu
sa postojećim metodama naći u tlu, vrlo malen. Kod drugih se to indirektno
vidi. Na pr. Zvjagince v (19) piše: »Pri mikroskopskom proučavanju neobojene
vodene suspenzije tla, jasno je vidljiva samo nevelika količina stanica,
pretežno štapićastih, ne često nalaze se fungalne hife i filamenti aktinomiceta.«
Dakle Zvjagincev uopće ne spominje fruktifikacije. K u b i e n a (7) je posvetio
čitavu knjigu (točnije znatni njen dio) proučavanju tla sa direktnim metodama.
On nije dobio veliki broj fungalnih fruktifikacija. Mnoge je uspio determinirati,
ali zahvaljujući sasvim posebnoj metodici. Prema Li t vino v u (8) za
determiniranje vrste mikro-fungi, a katkada čak i roda, potrebno je više od
1—2 konidiofora, tako da se u determinacije Kubien e (7) može sumnjati.
Pochon i de Barjac (11) tvrde da je kod direktnih metoda nemoguća
identifikacija mikroorganizama. Vlastito iskustvo pokazuje da je katkada moguća
identifikacija uz upotrebu suspenzije, ali pretežno do roda, a rijetko do
vrste. Mikrobiolozi koji su radili sa direktnim metodama, trebali su navesti,
koliko vremena je potrošeno da bi se dobio jedan nalaz. U vegetacionoj sezoni
opaženo je ekstremno malo mikro-fungi. To se naročito odnosi na fruktifikacije.
Najviše ih je dobiveno zimi. Izgleda da prisustvo snijega stimulira tvorbu fruktifikacija.


Moguće je izolirati gljivice iz tla, zatim uzgojiti na umjetnoj podlozi, pa
determinirati. Međutim, to je teško realizirati. Za istraživano tlo, preporučljivo
je upotrijebiti što veći broj metoda, kako direktnih tako i indirektnih. Kao
primjer za to mogu poslužiti istraživanja S žabo-a (15). Nije točno da su
direktne metode rijetko upotrebljavane, kako neki tvrde (1). Ako se primjeni
metodika, koja je u ovom radu primjenjena, onda se u proljeće, ljeti i u jesen
dobivaju oskudni rezultati.


Promatrane forme mikro-fungi imale su potpuno prirodnu morfologiju, jer
su se razvijale u prirodi, u tlu koje nije bilo tretirano na nikakav umjetni način
(kod nekih direktnih metoda dodaju se tlu agar, škrob itd., dakle supstance
koje nisu prirodni sastojci tla). Također su uočene još nepoznate forme mikroorganizama
tla, naročito gljivica. Dakle nalazi se ne slažu sa nalazima onih
istraživača koji su dobili samo banalne forme mikroorganizama, posebno gljivica.


LITERATURA


1.
A 1 e x a n d e r. M.: Introduction to soli microbiologv. Second ed. New York,
1977.
2.
Beck, T.: Mikrobiologie des Bodens. Munchen. 1968.
3.
G i 1 m a n, J. C: A manual of soiO Fungi. Ames, Iowa, Second ed. 1957.
4.
Jerotijević , H.: Praktikum za mikrobiologiju. Beograd, 1973.
5.
Jone s iMollison : A techniique for the quantitative estimation of soil micro-
organisms. J. gen. Microbiol. 2. 54—69 (1948).


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 44     <-- 44 -->        PDF

6.
Koleško , O. I.: Ekologija mikro-organizmov počvi. Lab. praktikum. Minsk,
1981.
7.
K u b i e n a. W.: Micropedology. Ames. 1938.
8.
Li t vi nov. M. A.: Opredelltelj mikroskopičeskih počvenih gribov. Lenjingrad,
1967.
9.
Ocevski , B.: Metode mikrobiološkog ispitivanja vode i mulja. U knjizi: »Mikrobiološke
metode ispitivanja zemljišta i voda« ed Tešić Z. i Todorović M.,
Beograd, 1966.
10.
Parkinson . D. et al.: Methods l´or Studying the Ecologv of Soil Micro-organisms.
London. 1971.
11.
P o c h o n, J. i H. de Barjac: Traite de microbiologie des sols. Pariš, 1958.
12.
Pochon , J. li T a r d i e u x, P.: Techniques d´analvse en microbiologie du sol.
Pariš, 1.962.
13.
Radulovič . V.: Neposredno posmatranje mikroorganizama u zemljištu. U
knjizi: »Mikrobiološke metode ispitivanja zemljišta i voda« ed. Tešić 2. i M.
Todorović, Beograd. 1966.
14.
R i b a 1 k i n a, A. V.: Komparativna procjena nekih direktnih metoda istraživanja
u mikrobiologiji tla. U knjizi: »Mikroorganizmi u seoskom gospodarstvu«,
Moskva, 1970.
15.
S z a b o, I. M.: Microbial communitdes in a forest — rendzina ecosvstem. Budapest,
1974.
16.
Szegi , J.: Metodi počvenoj mikrobiologu. Moskva, 1983.
17.
Soj at, M.: Proučavanje gljiva u tlu primjenom raznih mikrobioloških metoda.
Mag. rad, Zagreb, 1970.
18.
W a r c u p. J. H.: Fungi in soil. U knjizi »Soil Biologv« ed. A. Burges i F. Raw,
London, 1967.
19.
Zvjagincev . D. G.: Prvi dio priručnika, čiji je ed. N. A. Krasiljnikov. Naslov
priručnika: Metode proučavanja mikroorganizama tla i njihovih metabolita,
Moskva, 1966.
STUDY OF SOIL MICROORGANISMS BY DIRECT BIOLOGICAL METHODS


S u m m a r y


The author suggests two modifications of standard technique tor the direct
microscoping of soil: modification \vith flattened soil aggregates and modification
with sedimentarv soil suspension.


In the i´irst modification a drop of suspended soil (in water, glvcerin or alcohol)
is placed on the microscopic stage, covered with a slide and pressed with a finelv
sharpened wooden stick to flatten the drop. In the second method a drop of suspended
soil is placed on the microscopic stage by means of a pipette and is observed
with or without a slide.


The advantages of these two methods compared to standard ones are that thev
do not need either additional means (staining) or cultivation on an artifical substrate,
so that forms of mieroorganisms have entirelv natural morphology. In the investigations
carried out to date some unknown microorganic forms. especially fungi,
have been observed.