DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Dendometrija uređivanje šuma, rast i prirast šumskog drveća, šumarska fotogrametrija:
Prof. dr Ankica Pranjić ;
Iskorišćivanje šuma, šumske prometnice i mehanizacija u šumarstvu: Prof.


dr Stevan B o j a n i n, Mr Tomislav Heski i ing. Ivo Knežević;
Ekonomika šumarstva i prerade drva, organizacija rada: Prof. dr Rudolf S ab a d i;
Krš, problematika i osvajanje: Mr Viče Ivančević ;


Zaštita prirode, nacionalni parkovi, parkiranje: Prof. dr Sime Meštrović ;
Lovstvo: ing. Alojzije Frković ;
Povijest šumarstva, publicistika: ing. Oskar Piškorić ;
Društveno-stručne vijesti i »Mala šumarska kronika« ing. Rudolf A n t o 1 j a k.


Glavni i odgovorni urednik:


Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik:


Ing. Oskar Piškorić


Adresa uredništva i uprava Šumarskog lista: Zagreb, Trg, Mažuranića
11; tel. br. 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249. Šumarski
list izlazi godišnje u 12 brojeva. Godišnja pretplata za ustanove i radne organizacije
5 500.— dinara, /.a pojedince 700.— dinara, za studente, đake i umirovljenike 400.—
dinara, za inozemstvo 40.— USA dolara.


Separat i se dobiju samo po unaprijed poslanoj narudžbi i količini od najmanje
30 primjeraka. Separate plaća autor.


Cijena oglašavanja:


— omotna stranica (samo četvrta) 22.000,00 dinara


— prva i druga stranica časopisa 19.500,00 dinara
— stranica unutar časopisa 18.200,00 dinara
— polovice stranice unutar časopisa 13.000,00 dinara
— četvrtina stranice unutar časopisa 10.400,00 dinara
Za oglase u boji poseban doplatak.
Popusti za oglašavanje 3 do 5 puta 10" ,,, a a za šest i više 20" 0. — Akvizicijski


rabat 20",,.
Časopis je oslobođen cd plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske
br. 1416/1974. od 22. 03. 1974. g.


Naklada 1 433 primjeraka


Tisak: »A. G. Matoš« Samobor


Publisher: Union of Forestrv Societies of Croatia — Editure: L´Union des Societes
forestieres de Croatie — Herausgeber: Verband der Forstvereine Kroatiens
Zagreb, Mažuranića trg 11 — Tel. 444-206 i 449-686.