DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 102     <-- 102 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije i zaštite prirode, prikaze stručnih predavanja i društvenih
zbivanja (savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane
stručne literature i časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na stručna
zbivanja u nas i u svijetu, podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije
te napise o radu terenskih društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom
obliku te, zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 8 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, kako
uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica Šumarskog
lista, odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako rad ima priloge
(fotografije, crteže, grafikone tušem ili strojem pisane tabele) tada je potrebno
za svaku stranicu priloga umanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi budu
s lijeve strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba priložiti i
sažetak i to za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može biti i do 1 stranice.
U koliko se za sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno napisati. Sažeci
se u pravilu prevode na engleski jezik. U koliko prijevod ne dostavi autor, prevodi
ga Uredništvo. U sažetku na početku članka autor treba iznijeti problematiku i rezultate
istraživanja te njihovu primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redosljedom na kraju članka
i to: prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni
i si. moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu klisirati. Fotografije neka
budu većeg formata (najmanje 10 X 15 cm), kontrastne i na papiru visokog sjaja.
Kod tabela, grafikona, crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji omjer stranica
1:1,5. Legendu treba po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original može biti i većeg
formata od tiskanog, a to je i bolje, jer se smanjenjem postiže bolja reprodukcija.
Crteži i si. moraju biti rađeni tušem, a tabele mogu i pisaćim strojem, ali s crnom
i neistrošenom vrpcom. Papir: paus, crtaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original.


Objavljeni radovi se plaćaju!


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti
istodobno sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBNO NAPLAĆUJU po
stvarnoj tiskarskoj cijeni, a trošak separata se ne može odbiti od autorskog honorara.
Najmanje se može naručiti 30 separata.


Molimo autore da uz rukopis dostave broj i naziv svojega žiro računa kao i broj
bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi na koji se uplaćuje porez od
autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«


Zagreb, Trg Mažuranića 11


Telefon: 444-206