DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 99     <-- 99 -->        PDF

ACTA BIOKOVICA
Vol. II — 1983.


»ACTA BIOKOVICA« sadrže materijale
znanstvenih skupova o prirodi Blokovskog
područja, posebno planine Biokovo.
Ovaj svezak sadrži referate izložene
na drugom znanstvenom skupu koji
je održan u Makarskoj od 16. do 18. svibnja
1983. godine i stoga je ta godina i
označena na knjizi iako je tiskanje dovršeno
u ovoj, 1984, godini. Dodajmo, da prvi
svezak, Vol. I, sadrži referate prvog skupa


o prirodi Blokova održanog od 4. do 10.
listopada 1979. godine.
Skupove o prirodi planine Biokovo i
Biokovskog kraja organiziraju Samoupravna
interesna zajednica (SIZ) za kulturu
općine Makarska, Centar za kulturu
općine Makarska i Institut »PLANINA I
MORE« Makarska. Pokretač osnivanja Instituta
je dr fra Jure Radić, koji je i
glavni urednik Acta Biokovica. U Uredništvu
uz ostale nalazi se i Filip S a b i ć,
direktor Šumskog gospodarstva Makarska.


Na II znamenom skupu o Biokovu sudjelovalo
je 1 više šumara: (redosljedom
izlaganja referata): Prof. dr. Ivan Spai ć
(Fauna kornjaša — Coleopteira, Insekta —
Biokova), prof, dr Mirko Vidaković
s Majom Kovačević iz Arboretuma
»Trsteno« (konzerva ci ja genofonda dalmatinskog
crnog bora), ing. Žarko V r d o-
Ija k (Prilog poznavanju šumske vegetacije
Biokova), Filip Sabi ć (Pošumljavanje
na Biokovu) i ing. Miroslav
Rukavin a (Park prirode Biokovo i njegove
prirodne vrijednosti). Objavljen je
posmrtno i rad prof, dr P. F u k ar e k a
prezentiran po suradnici M. E. Solid ,
diipl. biologa u Institutu »Planina i more«
(Reliktne sastojine eumediteranske vegetacije
na Blokovskom području). O dendroflori
nalazi se i opsežan rad Jure R ad
i ć a »Hrastovi Biokovskog područja«
te R. Lak ušica, Lijerke Kiutleša i M.


E. S o 1 i ć k e »Hoirološfco-ekološka i morfološko-
anatomska diferencijacija populacija
sekcija sekcije OXYCEDRUS sp. roda
JUNIPERUS L. na Biokovu.«
Jure R a d i ć je na blokovskom području
utvrdio novu podvrstu česmine i novu
vrstu listopadnog hrasta. To je pribježišna
česmina — Quercus ilex subsp. refugiorum
Radić sp. nova. To su, za sada,
»srednjedalmatinski endemi«. Ovu podvrstu
česmine Radić je nazvao pribježišnom
(refugiorum na latinskom znači pribježište,
sklonište), jer se na Biokovu nalazi
u pukotinama (zaklonima) »okomitih
klisura ili kamenjara u njihovoj blizini«.
Najkarakteristične razlike između tipične
(podvrste) česmine i pribježišne su u stapci
ploda i u plodu. Dok je stapka ploda
tipične podvrste duga do maksimalno
2 cm a plod je gorak, stapka ploda pribježišne
česmine duga je od 1 do
7 (14) cm a plod nij e gorak. 1 Nadalje,
Radić je pronašao pribježišnu česminu u
više foirmi a dalmatinskog hrasta i u tri
podvrste: dalmatinski dub tipična podvrsta
(Qu. dalmatica Radić sp. nova), primorski
dub (Qu. dalmatica subsp. parathalassia
Radić subsp. nova) i blokovski dub
(Qu. dalmatica ssp. biokovenis Radić ssp.
nova) i, dalje, u svakoj podvrsti više formi.
Pa ipak autor na kraju konstatira, da
»uza sve dugogodišnje traganje zapazili
smo samo mali dio crnoga što ova planina
među svojih liticama krije« te da se »kao
najočiglednija istina nameće poslije pažljivog
promatranja blokovskih hrastova
jest da je ovo područje svojevrsni bota nički
vrt ili muzej najraznovrsnijih
O´blika«. Zaključimo s konstatacijom
da su sve karakteristike i vrsta i formi
dane ne samo na hrvatskom nego i u latinskom
jeziku a tekstovni dio dopunjen
je sa 114 fotografija i crteža listova i plodova.


1) Kako sam već otojavio, u »Narodnom
šumaru« sv. 7—9/1962. godine (Nekolko
podataka o žiru česmine), »slatke«
žireve česmine utvrdio sam i u Kaočinu
gaju podno Kozjaka (iznad Kaštela). Sada,
po sjećanju, navodim, da je na pojedinim
stabalcima (grmovica) žir bio potpuno uklopljen
u kupoli. Na provjeru ovoga traba
pričekati 3—4 godine jer je ta sastojina,
svojedO´bna pokusna ploha, stradala od
požara 1983. godine i u fazi je obnove.


581
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Iz referata M. Vi d a k o v i ć a i M.
Kovačevićke saznajemo, da je u Arbo
return u »Trsteno« osnovan nasad za
konzervaciju genofomda dalmatinskog crnog
bora. »za buduće potrebe znanosti,
privrede i drugih čovjekovih djelatnosti«.
Osnovni razlog osnivanja ovog nasada za
konzervaciju genofonda je »postojeće stanje
prirodnih šuma dalmatinskog crnog
bora te slabe mogućnosti njihove efikasne
zaštite« (prvenstveno od požara). Ovom
prilikom upozorio bih na činjenicu, da se
kulture dalmatinskog ornog bora, posebno
iz sjemena s otoka Brača, nalaze diljem
cijele Erope, pa i izvan nje, jer su
od prije prvog svjetskog rata naprijed s
otoka Brača (trušnice Dubravčić u Nerežišću)
otpremite vagonske količine sjemena
sjemenaimS u Beökom Novom mjestu.
Bilo bi interesantno saznati o razvoju tih
kultura, a koji vjerojatno zadovoljava što
dokazuje činjenica, da je sjeme baš bračkog
crnog bora traženo toliko godina..


P. Fukare* (posmrtno) i M. E. Š o-
lick a u svom referatu registriraju ekstrazonalne
populacije divlje masline (Olea
oleaster Lam.), lovora (Laurus nobilis L.)
i rogača (Ceratonia siliqua L.) u blokovskom
području. Valja navesti, da je P.
Fukarek, prema podatku u »In memcrima
«, obradio i »Bikovsku jelu i njezino
mjesto među jelama Sredozemlja«.
Institut za pošumljavanje i melioraciju
krša (u Splitu) proveo je 1951. i 1952. godine
istraživanja o regresiji i progresiji
šumske vegetacije na Kozjaku, Mosoru i
na Pelješcu i od toga je objavljen Kozjak.2
»Acta biokovica« omogućila su3, da se
objave i istraživanja šumske vegetacije
na Biokovu, koja su provela dr ing. Jedio
v s k i i ing. Žarko Vir dol jak 1953.
godine, tada već u okviru tematskog plana
Instituta za eksperimentalno šumarstvo


2) »Analima Instituta za eksperimentalno
šumarstvo Jugoslavenske akademije
« vol. I, Zagreb, 1955.


3) Dr fra Juri Radiću dugujem posebnu
zahvalnost poticanju da materijal
sredim i koristim sugestijama prilikom Jbrade
« piše autor 2. Vrdoljak (str. 246).


JAZU koji je preuzeo dio poslova 1950.
godine ukinutog Instituta za pošumljavanje
i melioraciju krša. Dakle nakon trideset
godina pružena je mogućnost, da
uloženi trud (i sredstva) u istraživanju
šumske vegetacije na Biokovu, odnosno
njegovog središnjeg dijela, budu objavljena
i tako omogućeno korišćenje tog materijala.
U radu nalaze se podaci i floristički
sastav s 34 primjernih ploha. Paralelno
je kartirana rasprostranjenost osnovnih
šumskih zajednica i njihovih degradacijskih
stadija. Dio rezultata istraživanja
iz 1952. godine danas može poslužiti
jedino za komparaciju sa sadašnjim
stanjem, jer su od tada »nastupile značajne
promjene uvjetovanje napuštanjem
tradicionalnih načina iskorištavanja šuma
i šumskih zemljišta, pogotovo prekomjerne
sječe i ispaše« što je »usmjerilo razvitak
šumske vegetacije u pozitivnom, progresivnom
smjeru« (Vrdoljak, str. 248).


Na položenih 36 primjernih ploha zabilježeno
je 340 biljnih vrsta, a ove su
navedene i u posebnom abecednom popisu
uz oznaku na kojoj je primjernoj plohi
pojedina biljka nađena. Priložena karta
omogućuje u svako doba lokaciju primjernih
ploha i tako olakšava usporedbe tadašnjeg
stanja sa stanjem u času novog
snimanja/1


»Acta biokovica« omogućila su, da se
iz arhive izvuku i podaci o pošumljavanjima
na području Makarske općine, jer
je i u vihoru drugog svjetskog rata ostao
sačuvan katastar pošumljavanja. Za sada
bi to bio drugi trag ovakvim podacima uzevši
u obzir da, prema navodu u »Zborniku
inženjera i tehničara Split 1958.«
(str. 661), takove podatke posjeduje i Šumsko
gospodarstvo u Dubrovniku. Autor
prikaza »pošumljavanja na Biokovu«


F. Sabić iznio je u A.b. samo podatke,
što je za takvu ediciju i dovoljno,
ali za šumarstvo nužna je onsežnija an,»4)
Tako su u međuvremenu fitocenološko-
tipološke pripadnosti jelovih sastojina
na Biokovu istraživali, i rezultate objavili,
P. Fukarek i I. Trinajstić {v.
i Sum. 1. br. 1—2/1984, str. 100.