DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 82     <-- 82 -->        PDF

SASTANAK IUFRO GRUPE 4.04.1. U REPUBLICI AUSTRIJI


U Rosaliengebirge, Burgenland — Austrija od 19.—21. rujna 1981. održan je
sastanak IUFRO grupe 4.04.1. — Inventarizacija sastojina. Domaćin sastanka bio je
Institut für Forstliche Ertragslehre der Universität für Bodenkultur u Beču. Voditelji
sastanka su bili prof, dr Hubert S t e r b a i Doc. dr Julius Marschall.


Prilikom otvaranja sastanka IUFRO grupe znanstveni radnici iz CSSR, Mađarske,
Italije, Luxemburga, Jugoslavije, Austrije, SR Njemačke i Brazila su dali
počast preminulom prof, dr Petru Drini ću. Nadšumar dipl. ing.
Othmar Gries s je govorio o liku preminulog prof, dr Petra Drinića.


Učesnici sastanka su saslušali slijedeće referate:


1. Prof. dr Wolfgang Sagi : Sastojinski podaci za detaljna planiranja.
2. Prof. dr Hubert S t e r b a : Različite metode i inventarizacija za šumarska
planiranja i za inventarizaciju šumskih sastojina
3. Doc. dr Franz A n d r a e : Procjena plošnog prirasta sa Bitterlichovom metodom
uzimanja uzoraka
4. Dr Milan Pohorely : Uređivanje šuma i planiranje produkcije
5. Dr Zdenko Po leno: Ispunjavanje osnovnih postulata nacionalne inventarizacije
šuma u ČSR-u
6. Dipl. ing. Janos Gal : Razvoj visinskih bonitetnih krivulja za najvažnije
vrste drveća u Mađarskoj u odnosu na sastojinske parametre
7. Doc. dr Julius Marschall : Inventarizacija metode uzoraka u nastavnoj
šumi Ofenbach
8. Prof. dr Laszlo Kiraiv : Elektronska obrada sastojinskih parametara i izrada
planova gospodarenja.
Svi navedeni referati će biti publicirani u edicijama IUFRO-a.


Tijekom rada IUFRO grupe učesnici su obavili vrlo dobro organiziranu stručnu
ekskurziju u nastavnoj šumi Ofenbach. Osim toga posjetili su prirodne rezervate
Burgenlanda na Neusiedlersee-u, te se upoznali sa povijesnim spomenicima i problemima
razvoja Burgenlanda (Gradišća).


Mr. Nikola Lukić