DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PRIPREME ZA NASTUP
NA XVIII KONGRESU IUFRO


Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu održan je 14. 05. 1984. godine sastanak
znanstvenih radnika u šumarstvu i preradi drva SRH s predsjednikom organizacije
IUFRO prof, dr D. M 1 i n š e kom. Na sastanku su se raspravili zadaci i obaveze
koje se moraju izvršiti do održavanja Kongresa i za vrijeme Kongresa. Cilj tog
sastanka, osim informiranja o već izvršnim pripremnim aktivnostima, bio je pripremanje
znanstvenih radnika za nastup na Kongresu.


Predsjednik ROO prof, dr S. Tomani ć informirao je prisutne o obavljenim
aktivnostima na međunarodnom planu Jugoslavije, a posebno u SR Hrvatskoj. O
programu rada do Kongresa izvjestili su također predsjednici Republičkih komisija
za znanstveni rad, unapređenje proizvodnje i ekskurzije. O tim aktivnostima naša
stručna javnost obavještena je putem Šumarskog lista, Biltena SOO JU-86,
Drvne industrije, predavanja u Šumarskim društvima i novina proizvodnih organizacija
šumarstva i prerade drva.


S obzirom da korist od Kongresa ovisi o uloženom radu mi trebamo putem
referata, postera, ekskurzija i ostalih oblika izložiti rezultate istraživanja i njihove
primjene u praksi. Planira se, da se na Kongresu izloži oko 300 referata i isto
toliko postera. Od tog kraja oko 10,:l/u. bi trebali pripremiti Jugoslaveni.


Na Kongresu se može sudjelovati:


1. glavnim referatima (ograničen broj),
2. naručenim referatima (bit će tiskani prije Kongresa),
3. volonterskim referatima.
4. posterima.
Nastojat će se da na postojećem Kongresu volonterski referati budu gotovo
u potpunosti zamijenjeni posterima.


U dogovoru sa JU-koordinatorima sekcije IUFRO trebaju se naslovi naručerrh
referata poslati do 30. travnja 1985. Rok predaje gotovih referata je 28. veljače
198G. god. Za postere vrijedi isti rok predaje ali se naslov može prijaviti i nešto
kasnije. Volonterski referati se donose na Kongres i predaju prilikom prijave.


Svi znanstveni radnici uskoro će dobiti detaljna uputslva o izradi referata i
postera.


537
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Kriteriji i značaj tema koje bi Jugoslaveni trebali izložiti na Kongrenu


Za Kongres dolaze u obzir već gotovi znanstveni radovi i radovi koji su u procesu
nastajanja. Oni bi trebali obrađivati naše specifičnosti. To bi trebali biti
radovi sa rezultatima, posebno kompleksne problematike. Ovamo spadaju:


— originalne istraživačke metode,
— originalni pogledi na prirodu rada sa šumom,


— fundamentalna istraživanja iz najrazličitijih područja šume i drveća,

istraživanje jugoslavenskog prostora, koja su zanimljiva za šire područje
Evrope i svijeta.
S obzirom da je moto kongresa »Šumarske znanosti >u službi društva
« posebno su bitni rezultati interdisciplinarnih istraživanja. Težište bi trebalo
biti na ovim temama:


— energija i šumarstvo,
— racionalna prerada drva,
— degradirane šume,
— informatika u šumarstvu,
— poluči ja šuma,
— bibliotekarstvo i dokumentacija,
—- višenamjenske funkcije šume,

agrošumarstvo,

stroj u službi šume,
— produkcija biomase.
Prof. dr D. Mlinšek je naglasio da bi bilo nužno svijetu prikazati i specifičnosti
organiziranosti šumarstva kod nas te primjenu samoupravljanja u šumarstvu.
U svim referatima i drugim oblicima izlaganja mora postojati znanstvena istina.
Pripreme su dobro započele i sada ulazimo u fazu realizacije dogovorenog. O
nama ovisi toliko ćemo napredovati, obogatiti našu znanstvenu misao te stručnu
praksu. Ponuđenu priliku moći ćemo iskoristiti samo ako se realiziraju dogovoreni
programi.


V.
Vonrtra