DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Sum. list CVIII (1984) 515


UDK 630* 907:796.5


PARKOVI U FUNKCIJI RAZVOJA TURISTIČKE PRIVREDE*


Šime MEŠTROVIC**


SAŽETAK. Turizam Jugoslavije zasnovan na njenim, brojnim i
raznovrsnim prirodnim i kulturnim sadržajima ima dužu tradiciju.
Poznato je da su autentičnost, očuvanost i uređenost parkova direktno
srazmjerne sa turističkom upotrebnom vrijednošću i ekonomskim
efektima, pa se u Jugoslaviji čine napori da se to sačuva, odnosno
da se tamo gdje ima ugroženih, degradiranih i devastiranih
prostora, stanje sanira, kako zbog razvoja turizma, tako i zbog postizanja
većeg kvaliteta života ljudi u obližnjim mjestima i regioni


ma. Ovo nameće određeni način uređenja i korištenja parkova, pri
čemu se vodi računa o potrebi uspostavljanja ravnoteže između ekoloških
uslova i stepena korištenja.


UVOD


Počeci razvoja turističke privrede u Jugoslaviji datiraju od 1882. godine
kada je uređen prvi hotel u Opatiji. Već slijedeće 1883. godine Opatiju je
posjetilo 1412 stranih turista da bi krajem stoljeća odnosno 1899. taj broj
bio 15000 sa 333000 noćenja. S porastom broja gostiju rasli su i smještajni
kapaciteti pa se razvoijem turizam proširio i na susjedne gradove i buduće
velike turističke centre. Tako je u Dubrovniku počeo turistički razvoj godine
1893. a na_ Plitvičkim jezerima izgradnjom prvog hotela 1896. godine.


Razvoj turizma u Opatiji vezan je prvenstveno za klimatske uvjete; u
Dubrovniku za kulturno-povjesne karakteristike i klimatske uvjete; na Plitvičkim
jezerima za prirodne ljepote. Takav trend razvoja u navedenim centrima
teče već punih 100 odnosno 90 godina svrstavajući ih u red najrazvijenijih
turističkih središta Jugoslavije.


Paralelno s razvojem turizma oživljava i organizirana kulturna aktivnost
na očuvanju važnih dijelova žive i nežive prirode i reguliranju odnosa čovjeka
prema prirodi s obzirom na trajno iskorišćivanje njenih bogatstava u estetske,
znanstvene i privredne svrhe. Takva aktivnost oduševljenih ljubitelja
prirode dobiva, u drugoj polovici 19. stoljeća, formu organiziranog pokreta
zaštite prirode. Tako dolazi do formiranja društava za zaštitu prirode. Jedno
od najstarijih i najuspješnijih bilo je: »Društvo za uređenje i poljepšanje


*) Referat održan na Prvoj svjetskog konferenciji kulturnih parkova, održanoj
16—21. 09. 1984. u N. p. Mesa Verde, Colorado USA


**) Di´ Si me Meštrović, sveuč. prof., Katedra za uređivanje šuma Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Simunska c. 25; direktor Republičkog zavoda za zaštitu prirode,
Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Plitvičkih jezera i okolice- osnovano godine 1893. u Zagrebu. Iste su godine
i ptice pjevice dobile zaštitu u najstarijem »Zakonu o lovu«.


S jedne strane turizam kao privredna grana razvija se brže od najoptimističnijih
predviđanja, a s druge strane jača pokret za očuvanje zdrave
prirodne sredine a posebno za očuvanje prirodnih ljepota koje su najviše na
udaru turista.


Postavlja se pitanje kako uskladiti s jedne strane želje i potrebe turista za
otkrivanjem prirodnih ljepota i vrijednosti te njihovo puno korištenje, a s
druge strane kako zaštititi te iste prirodne ljepote i vrijednosti?


RAZVOJ TURIZMA


Kao što je naglašeno od početka razvojnog puta turističke privrede Jugoslavije
prošlo je više cd 100 godina. Od skromnih početaka krajem prošlog
stoljeća (15000 posjetilaca) turističke mogućnosti zemlje su narasle do ukupnog
kapaciteta od 47676 ležajeva u 1938. godini da bi prošli je II svjetskog rata
ponovo pala na 6000 u 1945. godini. Od tada se bilježi nagli uspon koji doživljava
puni procvat između 1966. i 1977. U tom je vremenu porast broja
ležajeva bio 20000 godišnje, a u 1971. godini investicije za turizam su iznosile
5,4*/o ukupnih investicija zemlje.


Razvoj turističke privrede Jugoslavije po 10 godištima od 1950. do 1930.
godine u usporedbi s kretanjem turista po svijetu izgleda ovako:


Broj turista (000)


Godina Svijet
domaći
Jugoslavija
strani svega
Broj
noćenja
{u 000)
1950 25.500 2.320 41 2.361 8.819
1960 71.200 4.315 873 5.188 23.023
1970 169.000 7.112 4.748 11.860 48.503
1981 285.000 12.125 6.616 18.741 90.508


Prema ovim podacima vidi se da broj turista kako kod nas tako i u svijetu
pokazuje konstantnu progresiju koja iznosi oko 7"/» godišnje.


To znači da bi u 2000-toj godini broj turista u svijetu koji posjećuju neku
zemlju bio oko 700 miliona, a u Jugoslaviji bi broj stranih turista bio oko 16
mil ili 2,2*´» ukupnog broja.


Sasvim normalno da je uslijed različitih kriza a u prvom redu ekonomskih
broj turista u pojedinim godinama varirao, ali u globalu pokazuje konstantan i
kontinuiran uspon.


Temeljem izvršenih anketa u 1975. godini o motivacijama za dolazak u Jugoslaviju
proizlazi da:
66,3"´» posjetilaca dolazi radi prirodnih ljepota;


5,9°/« na prvo mjesto stavlja kulturni i povijesni značaj;


12,3%) radi upoznavanja s ljudima i drugi razlozi.


Osnovna motivacija je odmor i rekreacija (oko 96°/«).


516
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Prema učestalosti i interesu najznačajniji je jadranski (morski) turizam koji
pokriva 68"Vo odnosno 86"´" ako govorimo samo o međunarodnom turizmu. Jadransko
more s razvijenom obalom (6116 km dužine i 725 otoka i otočića), bogatim
podmorjem pruža svestrane mogućnosti razvoja turizma. Jadran je vrlo
prozirno more s prosječnom temperaturom od oko 16° C. a oko 120 dana je s
prosječnom temperaturom mora većom od 20° C.


Pored različitih vidova standardnog turizma sve se više razvija tranzitni
turizam koji ima veliku perspektivu s obzirom na položaj Jugoslavije.
Utjecaj turizma na društveno-ekonomska kretanja očituje se u:


— ubrzanom privrednom razvoju turističkih područja a u prvome redu obalnog
pojasa,
— velikom značenju kod smanjenja platnog deficita,
— pozitivnom utjecaju na život lokalnog stanovništva (mogućnost zaposlenja
itd.),
— negativnom utjecaju na okoliš što posebno dolazi do izražaja tamo gdje
se ne realiziraju projektom zacrtani sistemi zaštite,
— porast ekonomskog potencijala i životnog standarda negativno djeluje na
ljude (traženje lakših poslova, nezakonito bogaćenje, kriminalistički prijestupi).
Sagledavajući sve mogućnosti a u svijetu dosadašnjih iskustava možemo
konstatirati da:


— turizam ima važnu ulogu u stabilizaciji ekonomije:
— sve je značajniji s obzirom na energetsku krizu i rastuću inflaciju;
— važan je izvor deviza.
Da se navedeno ostvari potrebno je:


— uložiti velike napore uz dodatna financijska sredstva za propagandu na
stranom tržištu kako bi se intenzivirao strani turizam;
— ostvariti veću suradnju s ostalim turističkim zemljama a posebno susljednim
u Mediteranu;


— razviti što kvalitetnije usluge, osigurati radnu snagu a posebno stručnu:
— posebnu pažnju posvetiti uređenju okoliša;
— razviti dijelove turističke privrede koja još nije dovoljno razvijena kao
što je nautički turizam, zimski turizam, turizam u alternaciji more — planine;
— bolju međusobnu povezanost s drugim privrednim granama u razvoju jedinstvenog
privrednog kompleksa.
Sve ovo uz punu pažnju i brigu zaštiti i uređenju prirodnih i kulturnih vrijednosti
dat će solidnu bazu daljnjem razvoju turističke privrede.


RAZVOJ ZAŠTITE PRIRODE


Aktivnošću »Društva za uređenje i poboljšanje Plitvičkih jezera« uz pomoć
nadležnih šumarskih organa proglašeni su godine 1928/29. nacionalnim parkovilTiH
Plitvičkih jezera. Bijele stijene, Stirovača i Paklenica. Zbog neusklađenosti
zakonskih propisa postojanje nacionalnih parkova došlo je u pitanje, ali za
cjelokupan razvoj zaštite prirode ono je bilo vrlo značajno.


Prirodna dobra su bila zaštićivana različitim zakonima, kao što je već spomenutim
»Zakonom o lovu« god. 1893. zatim »Zakonom o zaštiti pećina« iz go
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 36     <-- 36 -->        PDF

dine 1910, «Zakon o lovu« iz 1931. godine (138 vrsta zaštićenih ptica), te
»Uredbom o nacionalnim parkovima« godine 1938..Navedene su zakonske odredbez
zaštićivale samo pojedine dijelove prirode, ali nije postojala zakonska osnova
jedinstvene zaštite.


Prvi jedinstveni zakon o zaštiti prirode donesen je 1945. godine pod nazivom:
»Zakon o zaštiti spomenika kulture i prirodnih rijetkosti«. Spoznaja o
korisnosti zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti u Jugoslaviji se brzo širila.
Kasnijim zakonskim propisima koji se odnose samo na zaštitu prirode
regulirana je zaštita prirode kao djelatnost od posebnog društvenog interesa
koja se provodi osobito:


— osiguravanjem racionalnog korištenja prirode i njenih dobara bez bitnog
oštećivanja i nagrđivanja njenih dijelova i uz što manje narušavanje ravnoteže
njenih elemenata;


— sprečavanjem štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice
industrijalizacije i urbanizacije zemlje i drugih djelatnosti i osiguravanjem
što povoljnijih uvjeta održavanja i slobodnog razvitka prirode;
— stavljanjem pod posebnu zaštitu određenih dijelova žive i nežive prirode
i osiguravanjem najpovoljnijih uvjeta njihovog održavanja i razvitka
prema njihovom značenju i svojstvima.
Danas 55 godina nakon prvog proglašenja jednog područja zaštićenim radi
njegovih prirodnih vrijednosti imamo zaštićeno:
20 nacionalnih parkova s ukupnom površinom od oko 380000 ha ili 1,5%
površine Jugoslavije (256000 km2);


ostalih zaštićenih objekata (strogi rezervati, parkovi prirode, specijalni
rezervati, park šume, parkovi, zaštićeni krajolici sa ukupnom površinom od
oko 700000 ha odnosno gotovo 3% površine zemlje.


Sveukupno je dakle u Jugoslaviji zaštićeno preko 10000 km2 odnosno preko
4% površine zemlje.
Osim toga zaštićene su mnoge biljne i životinjske vrste, hortikulturni spomenici
i dr.
U planu za zaštitu su dakako još mnoga područja i lokaliteti, sa željom
da se dostigne barem 10% državnog teritorija.


Naravno, formalno-pravna zaštita je samo jedna u nizu stepenica do stvarne
zaštite i daleko smo od toga da bismo bili zadovoljni sa stanjem u svim parkovima,
rezervatima ili spomenicima.


Vrijedno je napomenuti da su dosad tri prirodna područja u Jugoslaviji
programom UNESCO-a ušla u spisak Svjetske prirodne baštine. To su:


Nacionalni park »Plitvička jezera« (Hrvatska)


Nacionalni park »Durmitor« (Crna Gora)


Rezervat Ohridsko jezero (Makedonija).


U okviru mreže svjetskih rezervata biosfere (UNESCO) u Jugoslaviji su obuhvaćeni
planina Velebit u Hrvatskoj i kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori.


NACIONALNI PARKOVI


Prema Zakonu o zaštiti prirode: »Nacionalni park je prostrano područje osobite
prirodne, kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, estetske, turističke i
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 37     <-- 37 -->        PDF

BROJ POSJETILACA NACIONALNOG PARKA
.PLITVIČKA JEZERA" GODINE 1961-1981


DOMAĆI
600 000


I
STRANI


500 "


i 00


300


DOMAC!


200


100 7


1961. 2 3 4 5 6 7 8 9 1970. 12 3 4 55789 7980. 7 GODINE
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 38     <-- 38 -->        PDF

rekreativne vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih
ekosistema.


U nacionalnom parku dozvoljene su djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost
biljnog i životinjskog svijeta, te hidrografske, geomorfološke, geološke i
pejzažne vrijednosti nacionalnog parka kao i radnje kojima se održava ili uspostavlja
prirodna ravnoteža«.


Za nacionalne parkove kao najveći stupanj zaštite određeno je Zakonom osnovati
i posebne uprave odnosno samostalne radne organizacije.


Uprava nacionalnog parka može razviti i proširiti svoju djelatnost i na
ostale aktivnosti unutar ili izvan parka osim zaštite, uređenja, unapređenja i korištenja
valorizirajući tako prirodne i kulturne vrijednosti parka.


Za primjer razvoja jednog nacionalnog parka uzeti ćemo najstariji a i najrazvijeniji
nacionalni park Plitvička jezera.


Radna organizacija Nacionalni park Plitvička jezera je široko razvila lepezu
djelatnosti postavši glavni nosilac privrednog razvoja jedne cijele regije. Razvoj
je posebno krenuo brzim korakom stvaranjem jedinstvene organizacije od dvije
postojeće (privredna i zaštitna) 1970. godine.


Park je osnovan 1949. godine temeljem zakona. Prostire se na površini od
19200 ha od čega su 14500 ha šume, 200 ha jezera a ostalo livade i obradiva zemlja.
Osnovni fenomen parka predstavlja 16 jezera koji se prelijevaju jedan u
drugi preko sadrenih bariera od travertinskih vapnenaca i algi različite visine
(najviši slap 76 m). Jezera su okružena šumama bukve, jele i smreke.


U vrijeme osnivanja parka na tom području živjelo je 1100 stanovnika, dok
je danas u radnom odnosu Uprave parka 1600 radnika. Ovakav odnos uvjetovan
je naglim privrednim razvojem a posebno ugostiteljsko turističke djelatnosti. Osnovni
preduvjet za ovo bila je izgradnja ceste kroz park. Brzim privrednim
razvojem ove radne organizacije i jačanjem njene ekonomske moći stvoreni
su preduvjeti za veća izdvajanja za zaštitu ovoga cijeloga parka pa se tako
najnovijim planovima predviđa izrmještanje glavne turističke transverzale izvan
parka, na njegovom rubu. Na sjevernom spoju parka i nove ceste gradi se
ulazna recepcija, kamp i drugi sadržaji. Pored toga iz područja osnovnog fenomena
odnosno područja 200 m od vode postepeno bi se uklonili svi građevinski
elementi. Za sve ove velike investicije sredstva osigurava R.O. iz svojih
vlastitih sredstava.


Da bi se mogao pratiti razvoj Nacionalni park ulaže znatna sredstva na znanstveno
istraživački rad. Temeljem dobivenih rezultata i preporuka stručnjaka
radna organizacija vrši različite aktivnosti na zaštiti i uređenju samoga parka.


Izvori prihoda u Nacionalnom parku su:


— ulaznice (2—4 US $) koje uključuju obilazak automobilom i brodom
te parkiranje, a sama ulaznica služi kao suvenir,
— iznajmljivanje čamaca, kočija, bicikla.
— organizacija posebnih tura s vodičem,
— jednodnevne ribolovne dozvole (na rijeci Gacki se love pastrve),
— znanstveni i kulturni skupovi,
— privredna turistička djelatnost (hoteli i kampovi) uglavnom pokriva
svoje troškove,
— dućani sa suvenirima i druga trgovina,
520
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— prihodi od šumarstva su mali jer se odobrava uglavnom samo sanitarna
sječa,
— od poljoprivredne djelatnosti u vlastitoj režiji ili iz kooperacije sa
stanovništvom
(uglavnom za vlastite potrebe hotela i restorana),
— od privredno-lovne djelatnosti organizirane izvan parka.


Značajna je činjenica da Nacionalni park obrazuje sve svoje kadrove na
određenim školskim ustanovama i da ima dobar stručni kadar.


Na grafikonu je prikazan broj posjetilaca tijekom posljednjih 20 godina.
Kao što se vidi tijekom 1981. bilo je 600000 posjetilaca. Od ukupnog broja posjetilaca
2/3 su prolazni posjetioci a oko 1/3 isu posjetioci koji borave u hotelima
Nacionalnog parka. Minimalno potrebno vrijeme za obilazak parka je
3—4 sata. Komparacijom posjetilaca sa onim za cijelu zemlju proizlazi da su
oscilacije po godinama ovdje manje.


Organizacija zaštite, uređenja, unapređivanja i korištenja u Nacionalnom
parku Plitvička jezera pokazuje da se vrlo uspješno može pronaći i održati
ravnoteža između zaštite prirodnih dobara i samostalnog ekonomskog razvoja
parka.


LITERATURA


M o v č a n, J.: Razvoj i ekonomika u nacionalnom parku Plitvice, AMBIO Vol. 11
No 5, 1982.


Loi Puddu , G.: Sur la dinamique des resources turistiques, 32e Congres AIEST,
Plitvice 1982.


Vida kov i ć. P.: Plitvička jezera — Zaštita i turistička valorizacija, Plitvička
jezera 1977.


Meštrović , §.: Zaštita prirode u Jugoslaviji, Radovi br. 1/84, Institut Jastreba
rsko, Zagreb 1984.


H i t r e c, T., Mandanić, A., P i j e v e c, B., Vuković, B.: Pride and problems
of Turism in Yugoslavia, 32nd Congress AIEST, Plitvice 1982.


ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE, Narodne novine br. 54/1976.


Parks, Tourism and Development


Summary


Tourism ,in Yugoslavia has a long tradition in view of the nation´s numerous
and diverse natural beauties and cultural riches. It is well known that preservation
and landscaping of parks is directly related to the economic effects of tourisme.
Yugoslavia exerts efforts, therefore, to preserve, namely to reclaim endangered,
degraded and devastated areas with the objective of developing tourism, as
well as with the aim of elevating the quality of the lives of the people residing in
the vicinity of such places and regions. This imposes a certain pattern of landscaping
and utilization of parks taking care that a balance is established between
the ecological conditions and the extent of utilization.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 40     <-- 40 -->        PDF

PRENIJETO


ZA TARU JOŠ NIJE KASNO


EKOLOGIJA: Među 11 država u kojima su prirodna bogatstva
čovječanstva ugrožena do potpune degradacije, našla se i Jugoslavija
zbog namjere da na Tari sagradi hidrocentralu.


Ime Jugoslavije prvi put se našlo, među jedanaest drugih država, na neslavnom
popisu zemalja u kojima su pojedina iprirodna dobra nebrigom čovjeka ugrožena do
granica svog opstanka. Uvrštavanje naše zemlje na tu lis „u srećom je još privremeno:
tamo kamo zaista ne trebamo dospjeti, stigli smo zbog planova o gradnji hidroelektrana
na Tari i projekta o gradnji tvornice za preradu olova čije bi otpadne
vode također završavale u toj crnogorskoj krasotici koja je, kao dio Nacionalnog
parka Durmitor, upisana u UNESCO .registar nasljeđa čovječanstva,


Društvo na popisu, što ga je nedavno objavila Međunarodna unija za zaštitu
prirode i prirodnih izvora (IUNC), čine nam Brazil, zbog obvezvređivanja nacionalnog
parka Araguiaia gradnjom auto-ceste, Čile, gdje unesene biljke i životinje potiskuju
autohtone vrste u glasovitom nacionalnom parku Juan Fernandez, i Cehoslovačka
zbog toga što je njihov najpoznatiji nacionalni park u Krkonošama degradiran
industrijskim zagađenjima. Tu su nadalje Indonezija — šumski požari, rudnici
i naftni izvori učinili su kraj rezervatu Kutai — Peru, koji je rudarenjem i
gradnjom cesta obezvrijedio nacionalni park Manu, te Filipini gdje su vlasti ustuknule
pred privatnom inicijativom prepustivši nacionalni park na planini Apo vlasnicima
pilana i plantažerima.


Prirodno nasljeđe čovječanstva


U Tanzaniji je dramatično ugroženo zaštićeno područje Ngorongoro, što nekontroliranom
ispašom nomadskih stada, što fcrivolovom (osobito je na udaru crni nosorog)
i požarima. Vlada nema novaca ini za inajosnovniju zaštitu. U Zairu se opasnost
nadvila na nacionalni park Garamba u kojemu živi posljednjih deset primjeraka
bijelog nosoroga na svijetu, a populacija slonova je divljanjem krivolovaca
spala na trećinu broja iz 1977. godine. Sto osobito zabrinjava, Ngorongoro i Garamba
su početkom studenog uvršteni u UNESCO registar; možda će to utjecati na vlade
Tanzanije i Zaira da oštrim mjerama spriječe devastaciju ostataka divljine u kojima
je zapisana povijesti života na našoj planeti:.


U SAD, zemlji koja inače vrlo brižno čuva svoje prirodno bogatstvo i u te svrhe
daje više novaca nego bilo koja država svijeta, ugrožen je državni park na koraljnom
grebenu John Pennecamp gdje populacija koralja nestaje od naslagama mulja, i
nacionalno morsko dobro oko otok Key Largo. Tamo je more zagađeno otpadnim
vodama Miamija, a ribari i izletnici prekomjerno love ribu i školjke. Također se
osjećaju negativne posljedice promjene hidrološkog režima južne Floride.


I ne samo ekologija


Dck mi imamo još vremena spasiti Taru i Durmitor za buduće generacije, i to
ne samo za nas nego za cijeli svijet, Pinochetov režim u Čileu pokazuje svoje lice
i nebrigom za arhipelag Juan Fernandez, nacionalni park koji to, po kriterijima
IUNC, više zapravo i nije. Otočje koje je nacionalnim parkom proglašeno 1935. godine
u svijetu je poznato kao pribježište engleskog brodolomca Alexandera Selkirka koji
se tamo spasio nakon nesreće 1704. godine — nadahnuvši svojim doživljajima Daniela
Di´foea za legendarni roman »Robinson Crusoe«.


Danas su koze, svinje i ostale domaće životinje tamo potisnule divljač i uništavanjem
biljnog pokrova izazvale dramatičnu eroziju tla Znanstvenici okupljeni
na nedavnom trijenalnorn sastanku Generalne skupštine IUNC u Madridu ocijenili
su uništenje nacionalnog parka Juan Fernandez nedjelom režima protiv povijesnih
interesa čileanskog naroda.


Nastavak na str. 547