DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 23     <-- 23 -->        PDF

šum. list CVIII (1984) 505


UDK 630* 443:582.6 (Quercus sp.)


CERATOCYSTIS (OPHIOSTOMA) GLJIVE NA HRASTOVIMA


Mr Milan GLAVAŠ*


SAŽETAK. U ovom radu dat je opći prikaz o gljivama iz roda
Ceratocystis Ellis et Halsted emend. Bakshi. Posebno je naglašena i
prikazana važnost tih gljiva za različite vrste hrastova u svijetu. S
obzirom na štetnost i patogena svojstva Ceratocystis (Ophiostoma)
vrsta za hrast iste su podijeljene u tri grupe, a za svaku vrstu navedene
su najvažnije karakteristike. Prva grupa obuhvaća traheomikozne
gljive koje uzrokuju venuće i sušenje hrastovih stabala, druga
uključuje vrste koje uzrokuju bolesti žira i mladih biljaka, dok trećoj
grupi pripadaju vrste koje uzrokuju plavilo hrastovog drveta. Na
taj način obuhvaćene su sve poznate Ceratocystis vrste na hrastovima
u svijetu, a ujedno su razvrstane po svojoj važnosti.


Skoro sve gljive iz prve grupe (traheomikoze) ujedno pripadaju
drugoj grupi (bolesti žira) te im se važnost povećava. Neke od njih
pripadaju i trećoj grupi i obratno.


U našoj zemlji bilo bi potrebno izvršiti sakupljanje i proučavanje
gljiva iz Ceratocystis roda na hrastu i drugim biljnim vrstama.


UVOD


Poznato je da na različitim vrstama hrastova u svijetu dolazi prilično
velik broj Ceraiocystis i srodnih gljiva koje su različitog ekonomskog značenja
(uzročnici venuća hrastovih stabala, oboljenja žira i mladih biljaka, te uzročnici
plavila drva). Da bi se znalo koje su to gljive ovdje se daje njihov popis
uz navođenje, za neke. najvažnijih podataka;.


OPĆENITO O CERATOCYSTIS GLJIVAMA


Askomicetni rod Ceratocysti s Ellis et Halsted emend. Bakshi (cerates
= rog, ticalo; cyst = vreća, kesa, torba) obuhvaća veći broj ekološki
vrlo interesantnih vrsta koje imaju određenu ekonomsku važnost u šumarstvu
i poljoprivredi. Većina vrsta nađena je na drvu. a manji broj na supstratu
koji nije drvo (HUNT. 1956). GRIFFIN (1968) navodi da nekoliko taksonomskih
grupa gljiva uzrokuje plavilo drva. a da većina od njih pripada rodu
Ceratocystis. Neke Ceratocystis vrste su patogene na poljoprivrednom bilju,
neke uzrokuju bolesti šumskog drveća, druge plavilo drva a samo mali broj
je bez ekonomske važnosti.


* Mi- Milan Glavaš. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Simunska c. 2:5.
505
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Za vrste ovoga roda karakteristično je da mnoge stvaraju različite konidijske
stadije kao Cephalosporium Corda, Cladosporium Link ex Fries, Leptoqraphium
Lagerb. et Melin, Graphium Corda, Chalara Corda, Thielaviopsis
Went, Verticicladiella Hughes i dr. Praćenje razvoja konidijskih stadija i njihovo
poznavanije u nekim je slučajevima presudno za determinaciju određene
vrste. Tako npr. Ceratocystis piceae ima Cephalosporium, Cladosporium i
Graphium konidijske stadije, dok C. fagacearum ima Chalara konidijski stadij.


Upravo na osnovu poznavanja konidijskih stadija, uz druge važne oznake,
HUNT (1956) je izvršio prvu detaljniju taksoinomiju roda razja&nivši ujedno
različite sinonime koji su se za ove gljive upotrebljavali. Neki nazivi su bili
jotpuno krivi i kao takvi se izbacuju (npr. Ceratostomella) dok se drugi kao
sinonimi (npr. Ophiostoma), barem u pojedinim dijelovima roda, mogu i danas
upotrebljavati.


Danas je općenito poznato preko 60 Ceratocystis vrsta od kojih se većina
nalazi na šumskim vrstama drveća i grmlja uzrokujući plavilo drva ili oboljenja
svojih domadara. Samo u Ontariu (GRIFFIN, 1968) poznate su 32 Ceratocystis
vrste na listačama i četinjačama. U našoj zemlji do sada je nađeno
nekoliko Ceratocystis vrsta ali je za pretpostaviti da je njihov broj daleko
veći. Ovdje valja još reći da su neke Ceratocystis vrste vezane samo za jednu
biljku domadara ali je više onih koje se nalaze na većem broju domadara tj.
jedna Ceratocystis vrsta dolazi na više vrsta listača, više vrsta četinjača ili
dolazi na listačaima i četinjačama.


Sto se tiče prijenosa karakteristično je, da su vrste ovoga roda usko vezane,
barem velik dio njih, za insekte, naročito potkornjake s kojima često
stupaju u životnu zajednicu.


VAŽNOST CERATOCYSTIS VRSTA ZA HRASTOVE


Neosporno je da se na različitim vrstama hrastova u svijetu nalazi prilično
velik broj gljiva iz roda Ceratocystis. Neke od njih vezane s,u isključivo
samo :za hrjas´t kao svojega domadara, dok su druge uz hrast utvrđene i na
drugim biljnim vrstama. Sve te gljive po svojoj važnosti za hrast možemo
podijeliti u tri grupe:


a) Uzročnici venuća i sušenja hrasta


Svakako da je najvažnija grupa onih gljivičnih vrsta koje kao traheomikoze
predstavljaju uzročnike venuća i sušenja hrastovih stabaila. Naime opće
je poznato da su pojedine Ceratocystis vrste uzrokovale sušenje hrastovih stabala
većih razmjera kao Ceratocystis jagacearum u SAD, Ophiostoma roboris
i druge u SSSR-u i drugim zemljama.


b) Uzročnici oboljenja žira i mladih biljaka


Ova grupa obuhvaća manji broj Ceratocystis vrsta koje dolaze na žiru i
sa žira prelaze na mlade biljke te uzrokuju njihovo ugibanje. Štete nastaju i
na samom žiru.


506
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 25     <-- 25 -->        PDF

c) Uzročnici plavila hrastovog drva


U ovu grupu spada najviše vrsta ovoga roda. Sve one uzrokuju promjenu
boje drveta i ne predstavljaju gljive veće ekonomske vriijednosti.


Općenito se može reći da sve ove gljivične vrste, proizvoljno svrstane u
tri grupe, u cjelini imaju određenu ekonomsku važnost. Pojedine od njih uzrokuju
samo jedno od gore navedenih tipova oboljenja ali nije rijedak slučaj
da jedna te ista vrsta uzrokuje sva tri tipa tih patoloških stanja. Dalje su
prema tipovima oboljenja navedene Ceratocystis vrste i njihovo značenje za
hrast. Sve su te gljive utvrđene i kroz literaturu poznate na različitim hrastovima
u svijetu ali nisu nigdije prikazane, barem koliko mi je poznato, na jednom
mjestu


a) Traheomikoze hrasta


Pojava sušenja hrasta opažena je u nas početkom ovoga stoljeća. Ista
pojava javila se 1892. godine u SSSR-u, 1932. god. u Sj. Americi, a od 1937.
god. u Rumunjskoj je poznato nekoliko perioda sušenja (KRJUKOVA, PLOTNIKOVA,
1979). Kasnije je utvrđeno da nekoliko Ceratocystis (Ophiostoma) vrsta,
kao traheomikoze, uzrokuje venuće i sušenje hrastovih stabala. Dakle venuće
hrasta opaženo je znatno prije od razjašnjenja uloge ovih gljiva. Ta je
uloga utvrđena tek poslije masovnog venuća hrasta u SSSR-u 1953. godine
(USCUPLlC. 1981). Istina je, da se već i ranije naslućivalo da su te gljive
važne za sušenje hrasta, a u velikoj mjeri i tvrdilo kao što u svojim radovima
navodi ĐORĐEVlC (1927, 1930) i drugi autori.


Kao traheomikoze hrasta van naše zemlje smatra se slijedećih pet vrsta
(KRJUKOVA. PLOTNIKOVA, 1979), a posljednje dvije poznate su iz naše zemlje:


Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
Tipična je traheomikoza, rasprostranjena u Sj. Americi gdje je uzrokovala
masovna sušenja hrastova (naročito crvenih) i u Rumunjskoj.


Ophiostoma roboris C. Georgescu, J. Teodoru


Predstavlja također opasnu traheomikozu u SSSR-u i Rumunjskoj-


O. valachicum C. Georgescu, J. Teodoru, M. Badea
Traheomikozna gljiva poznata u SSSR-u, Rumunjskoj i Cehoslovačkoj,
O. kubanicum Scz. — Par.
Rasporostranjena je na hrastovima u SSSR-u.
C. longirostellata Bakshi
Ovu je gljivu Bakshi (1951) izolirao iz crno obojenog drva hrasta u Škotskoj.
Iako je autorice smatraju uzročnikom traheomikoze hrasta u Rumunjskoj
HUNT (1956) navodi da je to sinonim za C. capillifera (Hedge.) C. Moreau
koja je nađena na različitim rodovima listača i boru u SAD na kojima uzrokuje
tamno sivo do crno obojenje drva.


O. merolinensis (Georgev.) Nannf.
Ovu je vrstu Đorđević (1930) pronašao na starim dobrim dijelom osušenim
hrastovima u našoj zemlji (šume Msrolino i 2utica). Smatramo da ona uzro
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 26     <-- 26 -->        PDF

kuje tipično oboljenje provodnih elemenata, a to se mišljenje zadržalo sve do danas.
Poslije Đorđevića ova gljiva nije izolirana ni u nas niti drugdje.


O. quercus (Georgev.) Nannf.
Također ijedna vrsta izolirana i opisana u našoj zemlji od Đorđevića (1927).
On je smatrao da je ova gljiva odgovorna za ugibanje određenog broja grana
napadnutih hrastova iako joj je veću važnost dao kao gljivi plavila hraistovog
drva. Vjerojatno je istu gljivu našao i Skorić (1943) u istočnoj Slavoniji. Opširniju
studiju o njoj dao je Glavaš (1980). O. quercus je utvrđena i u drugim
zemljama. Svi autori koji su je proučavali daju joj veću prednost kao gljivi
plavila drva, nego- kao uzročniku oboljenja provodnih elemenata hrasta. Međutim
Sevčenko (1978), Ceremisinov, Negruckij, Leškovceva (1970) smatraju
da je O. quercus također uzročnik venuća hrastovih stabala.


b) B o 1 s e s t i žira i mladih biljaka


Utvrđeno je da na žiru dolazi nekoliko vrsta koje kasnije nanose štete
mladim biljkama. To su:


Ophiostoma coeruleum (Münch) H. et P. Syd.


Sin. Ceratostomella pilifera (Fries) C. Moreau


Prema Ceremisinovu i sur. (1970) dolazi na zrelom žiru.


O. roboris i O. valachicum
Te gljive zaraze sve dijelove žira još u šumi i to prije svega nerazvijeni
i insektima povrijeđeni žir, često još na stablu. Bolest se naročito razvije zimi
za vrijeme uskladištenja žira. Na zaraženom žiru nastaje crna^ trulež i on gubi
klijavost. Ukoliko iz zaraženog žira izrasle mlada biljka i ona biva zaražena
te ova gljiva predstavlja vrlo opasno oboljenje (SEVČENKO, 1978).


Ophiostom sp.


Urošević i Jančarik (1959) utvrdili su određeni postotak napada jedne
Ophiostoma vrste na žiru uvezenoim 1956. godine u Cehoslovačku iz Slavonije.
Gljiva se može lako prenositi zaraženim žirom a važnost joj je u tome
što iz žira prelazi na mlade biljke na kojima uzrokuje tipično venuće.


O. quercus
U više navrata na žiru hrasta lužnjaka utvrdio sam ovu gljivu. Dosta često
se može naći na oštećenom žiru od časa opadanja, pa nadalje. Najčešće se
nalazi ispod vanjske ljuske žira ali i na drugim dijelovima. U pokusu se
pokazalo da iz žira prelazi na mlade klice. Nije utvrđeno da li uzrokuje venuće
mladih biljčica.


Ceraiocystis fagacearum


Poznato je da se i ova gljiva može prenositi žirom na veće udaljenosti.


c) Uzročnici plavila hrastovog drva


Literatura navodi na različitim vrstama hrastova (pretežno u Sj. Americi)
prilično velik broj Ceratocystis vrsta za koje se smatra da su uglavnom
uzročnici promjene boije drva. Među te vrste spadaju:
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ceratocystis fimbriata Ell. et Halst.
Sinonimi: Sphaeronaema fimbriatum (Ell. et Halst.) Sacc.
Caratostomella fimbriata (Ell. et Halst) Elliott


Ophiostoma fimbriatum (Ell. et Halst.) Nannf.
Endoconidiophora fimbriata (Ell. et Halst.) Davids.
Rostrella coffeae Zimm.


Izolirana je iz hrasta u SAD (CAMPBELL, 1960).


C. variospora (Davids.) C. Moreau
Sinonimi: Endoconidiophora variospora Davids-
Ophiostoma variospora (Davids.) v. Arx
Izolirana je iz bijelog hrasta (CAMPBELL, 1958). Po Huntu (1956) gljiva
dolazi na kambi jalnoj strani kore hrasta i nije važna ni kao gljiva obojenja
ni kao patogen na hrastu.


C. moniliformis (Hedge.) C. Moreau
Sinonimi: Ceratostomella moniliformis Hedge.
Ophiostoma moniliforme (Hedge.) H. et Sydow
Endoconidiophora moniliformis (Hedge.) Davids.


E. bunea Kitajima
Ceratocystis wilsoni Bakshi
Bakshi (1951) je Ceratocystis wilsoni izolirao iz oborenog hrasta u Škotskoj,
a Hunt (1956) je smatra sinonimom C. moniliformis.


C. coerulenscens (Miinch) Bakshi
Sinonimi: Endoconidiophora coerulescens Miinch


E. virescens Davids.
Ophiostoma coerulenscens (Miinch) Nannf.
Među listačama iz kojih je Davidson (1935) izolirao E. coerulescens nabraja
i hrast.


C. falcat Wrihgt
Izolirana je iz debla breze, bukve i hrasta, konidijski stadij Chalara
(RAYNER, HUDSON, 1977).


C. rostroeylindrica (Davids.) Hunt
Sinonimi: Ceratostomella (Grosmania) rostroeylindrica Davids.
Ophiostoma rostroeylindrica (Davids.) v. Arx


Izolirana je iz srži hrasta u SAD (DAVIDSON. 1942). Nema važnosti ni kao
gljiva obojenja ni kao patogen rasta (HUNT, 1956).


C. leptographioides (Davids.) Hunt
Sinonimi: Ceratostomella (Grosmannia) leptographioides Davids.
Ophiostoma leptographioides (Davids.) v. Arx


Izolirana je iz srži hrasta u SAD (DAVIDSON. 1942.). Nije poznato da je
važna ni kao gljiva obojenja ni kao patogen (HUNT. 1956).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 28     <-- 28 -->        PDF

C. piceae (Münch) Bakshi
Sinonimi: Ceratostomella piceae Münch
Ophiostoma piceae (Münch) H. et Sydow
Ceratostomella querci Georgev.
Nađena je na hrastu u SAD, ali ima više domaćina i češća je na listačama
nego na četinjačama. U Sj. Americi, Švedskoj i Engleskoj uzrokuje slabo
obojenje koje ne prodire duboko u drvo i nije važna gljiva plavila (HUNT,
1956). Određeni broj autora smatra da su Ophiostoma quercus i C. piceae
iste vrste, dok ih neki autori smatraju dvjema´ vrstama.


C. perparvispora Hunt
Sinonimi: Ceratostomella (Ophiostoma) microspora Davids.
Ophiostoma microsporum (Davids.) v. Arx
Ceratostomella (Ophiostoma) microspora izolirana je iz debla kestena i
srži hrasta u SAD (DAVIDSON. 1942). a HUNT (1956) je utvrdio da je to sinonim
Ceratocystis perparvispora. Nije poznato da gljiva uzrokuje značajno
obojenja ili bolest hrasta (HUNT, 1956).


C. megalobrunnea Davidson et Toole
Izolirana je iz hrasta u SAD (DAVIDSON, HINDS i TOOLE, 1964).
C. capillifera (Hedge.) C. Moreau
Sinonimi: Ceratostomella capillifera Hedge.
Ophiostoma capilliferum (Hedge.) H. et Sydow
Ceratocystis longirostellata Bakshi
Utvrđena je na različitim rodovima listača i boru u SAD i uzrokuje tamnosivo
do crno obojenje drva, a Ceratocystis longirostellata izolirana iz hrasta
u Škotskoj (BAKSHI, 1951) smatra se njenim sinonimom (HUNT, 1956).


C. pilifera (Fries) C. Moreau
Sinonimi: Sphaeria pilifera Fries
Ceratostoma piliferum (Fries) Fuckel
Ceratostomella pilifera (Fries) Winter
Linostoma piliferum (Fries) v. Hohnel
Ophiostoma piliferum (Freis) H. et Sydow
Ceratostomella coerulea Münch
Ceratostomella echinella Ell. et Ev. emend. Hedge.


Ceratostomella pilifera je opisana u Evropi. Sj. Americi i Australiji na
četinjačama na kojima uzrokuje tamnoplavo obojenje bijeli drva (HUNT, 1956)
Rumboldt (1934) opisuje da je u SAD zajedno sa Graphium rubrum na nekim
vrstama drveća, među kojima i hrast, uvijek prisutna i Ceratostomella pilifera.


C. slenoceras (Roback) C. Moreau
Sinonimi: Ceratostomella (Ophiostoma) proeumbens Roback
Ceratostomella slenoceras je izolirana iz srži hrasta u SAD (DAVIDSON.
1942), a također u Norveškoj dolazi na drvu četinjača (HUNT. 1956).


510
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 29     <-- 29 -->        PDF

C. stenospora Griffin
Utvrđena je na hrastu u Ontariu (GRIFFIN, 1968).
C. tenella Davidson
Griffin (1968) navodi da ova vrsta dolazi na četinjačama, bukvi i hrastu u Sj.
Americi (Ontario).


Ophiostoma quercus (Georgev.) Nannf.


Kako je već rečeno, ovo je vrlo raširena gljiva na oborenom hrastovom
drvu u šumi, ostacima drva, dubećim stablima i na žiru. Uglavnom se smatra
gljivom plavila, a manje traheomikozom.


Ophiostoma spp.


Više Ophiostoma vrsta iz hrasta u Italiji je izolirao Goidanich (1935). Te
su vrste uzrokovale tamnosmeđe obojenje i brojne tile u trahejama.


Ophiostoma sp.


Jednu Ophiostoma vrstu (vjerojatno O. quercus) izolirao je Rohde (1936)
iz hrastova u Njemačkoj. Pokusima umjetne infekcije nije uspio dokazati da
je gljiva patogena za hrast.


Ovim gljivama mogle bi se pridružiti i slijedeće vrste:


Ceratostomella procumbens Fuck.
Nađena je u jednoj rani grane i u bijeli hrasta u Njemačkoj, ne smatra
se patogenom (FRANCKE-GROSMANN, 1954).


Ceratostomella castanea Vanin et Solov.


Nađena je na hrastu, kestenu i bukvi (VANIN, 1932).


Graphium rubrum Rumbold


Gljiva je izolirana iz hrasta i nekih drugih vrsta listača i bora u SAD
(RUMBOLD, 1934).


Graphium rigidum


Gljiva je izolirana iz hrasta u SAD (SHIGO. 1958; RUMBOLD, 1934).
Inače je to konidijski stadij vrste Ceratocystis piceae (GIBBS, FRENCH. 1980)


ZAKLJUČAK


Iz popisa je vidljivo da se na hrastovima u svijetu nalazi relativno velik
broj Ceratocystis (Ophiostoma) vrsta. Sve one imaju određenu važnost za hrast,
a pogotovo one koje, kao traheomikoze, uzrokuju oboljenja hrastovih stabala
ili kao uzročnici oboljenja žira i mladih biljaka. Skoro sve vrste koje uzrokuju
venuće hrasta dolaze i na žiru te im se važnost kao patogenima još više pojačava.
Naša je sreća da u nas nisu utvrđene vrste koje su kao traheomikoze
uzrokovale venuće i sušenje hrastovih stabala većih razmjera u svijetu. Sve
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 30     <-- 30 -->        PDF

jedno ne treba smetnuti s uma, da su sve te vrste utvrđene na hrastovima u
susjednoj Rumunjskoj. To posebno zbog relativno male udaljenosti između
staništa hrasta u Rumunjskoj i u nas, pa uvijek postoji mogućnost da te gljive
na bilo koji način budu prenesene i u naše hrastike. Također treba imati u
vidu nalaz traheomikozne gljive Ophiostonia merolinensis u nas. Iako tu gljivu
poslije Đorđevića nitko nije pronašao niti izolirao postoji velika sumnja
među našim šumarima (SPAIĆ, 1974) da je ona prisutna na više lokaliteta na
što ukazuju crne mrlje na hrastovim stablima, a koje su po Đorđeviću indikatori
prisustva te gljive. To nas upućuje na potrebu iznalaženja i proučavanja
iste. Isto tako u obzir treba uzeti i onu Ophiostoma sp. koju su Uroševic
i Jančarik pronašli na žiru slavonskih hrastova, a koja uzrokuje tipično venuće
mladih hrastova i prema tome može biti vrlo štetna.


Međutim ne treba svaki nalaz jedne Ceratosystis vrste na hrastu zabrinjavati,
jer smo vidjeli da ih većina nema patološko značenje. Ipak to ne isključuje
potrebu poznavanja svih ovih gljiva, ne samo na hrastu, već i na
ostalim vrstama drveća na kojima mogu nastati slična oboljenja. Zato bi bilo
poželjno i korisno sakupiti kolekciju Ceratocystis vrsta u našoj zemlji te im
razjasniti ulogu i značenje za domaće biljne vrste, a što bi trebao biti predmet
rada svih naših fitopatologa i mikologa.


LITERATURA


1.
Bakshi , B. K., 1951: Studies on four sipecies of Ceratocystis, with a discussion
on fungi causing sap-stain in Britain.
Mycol. Pap. CMI, 35, 16 Str.


2.
Campbell , R. N., 1958: Nutrient requirements for the production of perithecia
by Ceratocystis variospora and other species.
Amer. J. Bot., 45, 263—270.
3.
Campbell , R. N., 1960: Effects of nitrogen and calcium on perithecial formation
by Ceratocystis frAmtbrilalta.
Absitr. u Phytopathology, 50, 631.


4.
Ceremisinov, N. A., Negruckij, S. F., Leškovceva, I. I.: Gribi i
gribnie bolesni derevev i kustarniikov.
izd. »Lesnaja Broimišlenost«, Moskva, 1970.


5. Davidson , R. W., 1935: Fungi causing stain in logs and lumber in the southern
States including five new species.
Jour, of Agr., Res.. 50, 789—807.


6.
Davidson , R. W., 1942: Some additional species of Ceratostomella in the
United States.
7.
Davidson, R. W., Hinds, T. E., Toole. E. R.. 1964: Two new species of
Ceratocystis from hardwoods.
Mycologia, 56, 793—798.


8.
Đor de vić, P., 1927: Ceratostomella quercus n. sp. nov parazit na slavonskom
hrastu.
Izdanje Ministarstva šuma i rudnika, 9 str., Beograd.


9.
Đor đe vić. P., 1930: Bolest slavonskih hrastova Ceratostomella meroiinemsis
n. sp.
Izdanje Instituta za naučna šumarska istraživanja, 31 str., Beograd.
512
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 31     <-- 31 -->        PDF

10.
F r a n c k e-G r o sin a n , H.. 1954: Ceratostomella procumbens Fuck, als gelegentlicher
Begleiter von Asterolecanium — Befall an Roteichen.
Z. Pflainzenkrankh., 61, 444—447.
11.
Gibbs,J.N., French, D. W„ 1980: The transmission of Oak wilt.
U. S. Dep. of Agr. Forest Service, Res. Paper NC — 185, 17 str.
12.
Glavaš , M., 1980: Prilog poznavanju gljive Ophiosfoma quercus (Georgev.)
Nannf u našim hrastovmi šumama. Zagreb, 1980.
13.
Goidanich , G., 1935: Le alterazioni cromatliche parassi´tarie del legnam in
Italia.
Boll. Staž. Pat, Veg. Roma, N. S., 15, 363—388. (R.A.M., 15. 129).
14.
Griff S n, H. D.. 1968: The genus Ceratocystis in Ontario.
Canadian Jour, of Botany, 46, 689—718.
15.
H unit, J., 1956: Taxonomy of the genus Ceratocystis.
Lloydia, 19, 1—58.
16.
Krjukova, E. A., Plotnlkova, T. S., 1979: Biologičeskie osobannosti griba
iz roda Ophiostorna — vozdbuditelja soBUdistogo mikoza duba na juge-vostoke
evropejskoj časti RSFSR.
Mikologija i fitopatologija, 13, 146—152.
17.
Rayner , A. D. M., Hudson , H. J., 1977: Ceratocystis falcata and its conidial
state.
Transactions of the British Mycological Socyely, 68, 315—316. (R.A.M., 56,
4396).
18.
R o h d e, T., 1936: Beitrag zur Kenntnis einer krebsartigen Eichenkrankheit und
ihrer Pilzflora.
Mitt. Forstwirt., Forstwiss., 7, 63—116.
19.
R u m b o 1 d, C, 1934: A new species of Graphium causing lumber stain.
Phytopathology, 24, 300—301.
20.
Shigo , A. L., 1958: Fungi isolated from Oak-wilt trees and their effects on
CeratocystliiS fagacearum.
Mycroloigia, 50, 557—769.
21.
S p a i c, I., 1974: O sušenju hrastika. Šumarski list, 98, 373—284.
22.
Š e v č e n k o-, S. V., 1978: Lesnaja fitopatologija.
Ljvov. »Višća škola« 320 str. Ljvov, 1978.
23.
S korić , V., 1943: Mjere za suzbijanje sušenja hrastovih i brijestovih šuma.
Šumarski list, str. 92—94.
24.
Urošević , B., Jančerik , V., 1959: Ophiostomose und Eichenwurzeltöter (Roselliniia
quercina Hairtig) zwei wich´ige Krankheiten der Eichensämlinge.
Z. f. PH.krank. (Pflanzenpathologie) und Pflanzensch., 66, 194—199.
25.
V a n i n, S. I., 1932: Sineva drevesini i meri borbi s neju. Gos. izdat. s. hoz.
i kolhozino — kooop.
Literaturi Lenjingrad, 104 str. (R.A.M., 11, 616).
26.
Priručnik izvještajne i dijagnostičko prognozne službe zaštite šuma. (Grupa
autora — Uščuplić, M.), Beograd, 1981.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Ceratocystis (Ophiostoma) Pilze auf Eichen


Zusammenfassung


In dieser Arbeit sind die Pilze der Gattung Ceratocystis auf Eichen beschrieben.
Es ist besonders die Wichtigkeit dieser Pilze für verschiedene Eichenarten in der
Welt betont. Alle diese Pilze werden nach Patogenität und Wichtigkeit für die
Eichen in drei Gruppen aufgeteilt. Wichtigste Merkmale für jeden Pilz sind angeführt.
In erster Gruppe kommen Gefässfcrankheiten, dann jede die verursachen
die Eichelnkrankheiiten und am Ende die grösite Gruppe der Bläuepilze. So kann
man aus diese Weise am einen Platz alle Ceratocystisarten die auf Eichen vorkommen
sehen und finden.


Fast alle Ceratocystis Pilze die Gefässkrankheiten verursachen befinden sich
auch Eicheln. Einige von denen sind gleichzeitig Bläuepilze und umgekehrt.