DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 101     <-- 101 -->        PDF

liza, koja će i uslijediti. Kao značajan dio
ovog prikaza naglašavamo fotografije pogleda
na okoliš Makarske snimljenog s
istog mjesta prije početka pošumljavanja
i danas. Takovih snimaka nekog područja
prije i poslije pošumljivanje vrlo je malo
a ome su, bez sumnje, najbolji propagatori
pošumljavanja golog krša. U koliko
nisu, ove uvećane fotografije trebale bi
se naći ne samo u uredu Šumskog gospodarstva
nego i u Općini, pa i drugim javnim
mjestima.


U »prirodnim vrijednostima« u Parku
prirode Biokovo sa stanovišta zaštite prirode
od rezervata šumske vegetacije ing.


M. Rukavina naveo je šume jele Kaoci
i Kimet-Suvid koje, prema Fukareku i
Trinajstiću (v. ŠL br. 1—2/84, str. 100),
čine zajednice Rhamo-Abietetum (Kaoci)
i Ostryo-Abietetum (Kimet-Suvid) a ne
Fagetum croaticum abietetosum, što međutim
nije bilo poznato autoru kada je,
zajedno s prof. I. Bralićem, 1981. godine
pripremao elaborat o zaštiti prirode objekata
na Biokovu. Kao rezervati šumske
vegetacije izlučene su i sastojine autohtonog
crnog bora Borovik, Šibenik — Borovac
i Bukovac te primorske bukove šume
kod Vošca. Jedlovski i Vrdoljak snimili
su stanje sastojina i floristički sastav
Borovika (pr. ploha 28) i Šibenik — Borovac
(pr. ploha 33), no kako su primjerne
plohe i u dvije druge sastojine autohtonog
crnog bora ploha (pl. 8 — Vučja
Dubrava više Krvavica i ploha 10. — predjel
»Jablan« zapadno od Baškovića) nije
isključeno, da je jedan od tih i rezervat
Bukovac.
Uz ove u ovoj knjizi A. B.nalazi se
još 22 referata, kao Neki klimatski elementi
Biokova (J. Kirigin) , Endemizam
planine Biokova (M. E. Solid), Priroda
Blokovskog područja u djelima nekojih
starijih pisaca (M. Babac), Planinarstvo
na Biokovu (I. P u h a r i ć), itd.


Na početku knjige objavljena je »pozdravna
riječ Borbena Sirnica , predsjednika
Skupštine općine Makarska«, a
na kraju Osvrt na ostvarenje zaključaka
I znanstvenog skupa o prirodi Biokovskog


područja (N. L e t i c a, člana Pripremnog
odbora II skupa o prirodi Biokova),
Zaključci II skupa i In memoriam.


Iz Zaključaka navodim, da se »u sklopu
međunarodnog projekta MAB i postavljanju
trajnih ploha u SFRJ osnuju na
Biokovu tri trajne plohe površine 1 ha:
a) u šumi dalmatinskog crnog bora, b) v
šumi biokovske jele, c) u bukovoj gorsxoj
šumi sa šašikom tarne, da se na tim plohama
mogu obavljati multidisciplinarna
istraživanja«.


IN MEMORIAM zabilježio je nestanak
dr Miljenka B uljana , oceanografa, člana,
Savjeta Malakološkog muzeja u Makarsko]
i jednog od nadahnitelja i podržavatelja
Instituta »Planina i more« —
Tonči Gojaka , »podupiratelja svih nastojanja
na istraživanju, popularizaciji i
zaštiti prirodnih vrednota Biokova« — Lovre
Kovačevi ča, b. predsjednika SO
Makarska koji je »dva dana prije smrti izjavio:
´Napustit ću sve O´baveze i posvetiti
ću se organiziranju botaničkog vrta
u Kotišini« i Akademika prof, dr Pavla
Fukar e ka, koji je »posljednje dane
svoga života proveo u Makarskoj, znanstveno
okupiran proučavanjem biokovske
jele«.


O. Piškonć
RADOVI
Šumarskog instituta Jastrebarsko
br. 56.


Ovaj svezak Radova, datumiran s 1983.
godinom, sadrži dva rada Prof. dr Branka
Kraljića:


— Odvajanje ekstradohotka (renta) u
šumarstvu u uvjetima promjena cijena i
intenzivne inflacije i
— Raspodjela zajedničkog prihoda i dohotka
u šumsko-drvno-prerađivačko-prometnoj
integraciji (kooperaciji),
dakle obrađene su dvije vrlo aktualne
teme.


Ekstradohodak, kako ga definira i Usstav
(npr. cl. 18 Ustava SFRJ), je dio doli
otak radne organizacije koji proizlazi i;:


583
ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 102     <-- 102 -->        PDF

izuzetno povoljnih prirodnih, tržišnih i ostalih
uvjeta, a ne isključivo od rada.
Ekstradohodak, kako u Uvodu navodi i
Dr Kraljić, »ne može se koristiti za financiranje
osobnih dohodaka već samo za razvijanje
materijalnih proizvodnih snaga«.
Prema čl. 71. Zakona o šumama Hrvatske
iz 1983. godine taj dio dohotka »obračunava
se prema izračunatom (objekti Vizi ranom)
dohotku oisnovne organizacije šumarstva,
ako´ tato uspostavljeni indeks premašuje
graničnu vrijednost 1,25«. Zakonom
su, u čl. 72, utvrđen; i osnovi za izračunavanje
ekstradohotka. Sredstva koja
se po čl. 66. ZOŠ-a moraju izdvajati za
jednostavnu biološku reprodukciju (prihoda
od prodaje drva 15% iz jednodobnih šuma,
lOVo iz raznodobnih šuma a 5%> iz šuma
na području krša) računaju se u redovne
troškove poslovanja pa se ti iznosi odbijaju
od ukupnog prihoda odnosno smanjuje
osnovica za izračunavanje ekstradobiti
ili šumske rente.


Uz normalne uvjete poslovanja tj.. kada
su cijene stabilne ili se neznatno mijenjaju
»odvajanje svih vrsta šumskih renta
teorijski i općenito je vrlo jednostavno
«. Međutim, danas smo baš u doba nestabilnosti
uvjeta poslovanja, tj. mijenjaju
se kako cijene proizvoda tako i reprodukcijskih
utrošenih sredstava pa i ugovornih
i zakonskih obaveza a prisutna je
»intenzivna inflacija«, što sve komplicira
račun ekstradohiti. Kako u takvim uvjetima
postupiti predmet je prvonavedenog
rada prof. Kraljića. Stoga je nužn o u
praksi poslužiti se i ovim radom tj,. ovaj
rad ima značaj aktualnog priručnika.


Značaj priručnika, posebno danas u vrijeme
integracijskih (kooperantskih) kretanja,
ima i drugi rad — »Raspoređivanje
zajedničkog prihoda i dohotka u šumarsko-
drvnoprerađivačko-prometinoj integraciji
(kooperaciji)« kojeg se također ne muže
sažeti u nekoliko rečenica koje bi bile
dovoljne da se koristi izložena metodika
obračuna.


Registriramo i treći rad prof. B.
Kraljića — »Novi prijedlog izračunavanja
ekstradohotka (rente)
u šumarstvu«, objavljenog u sarajevskom
časopisu »Šumarstvo i prerada
drveta« (br. 1—3 (1984.). U ovom radu
Kraljić raščinjava »prijedlog druga X.
Y.-a da se ekstradohodak (renta) u šumarstvu
izračuna jednostavno tako da se od
vrijednosti realizacije drvnih proizvoda
i skori šći van ja šuma odbije vrijednost istog
broja m3 jednakog asortimana, ali obračunata
po tržišnim cijenama bukovine«.
Taj prijedlog »je jednoistavan, jasan, pruža
minimalne mogućnosti zloupotrebe«, ali


— teorijski je manjkav, jer ne odvaja čitavu
propisanu šumsku rentu već pretežno
samo jedan dio diferencijalne
šumske rente položaja,
— jer
odvaja preveliku ili premalu diferencijalnu
šumsku rentu položaja,
— uopće ne vodi računa o konkretnim
uvjetima privređivanja — osim o vrsti
drva i strukturi šumskih sastojina,

ne stimulira subjektivnu ekonomiju
prema ekonomiji plansko-objektivne
(normalne) razine,

uopće ne vodi računa o promjeni uvjeta
privređivanja pri promjeni cijena
reprodukcijskih utrošenih sredstava ie
zajedničkih potreba, bez utjecaja inflacije
ili uz utjecaj inflacije,

ne donosi nikakve posebne zahtjeve za
sredstvima potrebnim za određeni dio
biološke proširene reprodukcije i određeni
dio izgradnje stalnih šumskih prometnica
. . .
konačni su zaključci autora.


Usprkos navedenih prigovora Kraljić
smatra da vrijedi taj prijedlog »zbog njegove
jednostavnosti i praktičnosti ispitati
na nekoliko različitih šumskih gospodarstava
— usporedno s ispitivanjem primjene
metodike koju je predložio B. Kraljić
« (tj. prema uvodno prvo prikazanom
radu — odvajanja ekstradohotka).


O.
Piškorić


ŠUMARSKI LIST 11-12/1984 str. 103     <-- 103 -->        PDF

PRIRODA,
časopis Hrvatskoga prirodoslovnog
društva,
u brojevima 1—10, šk. god. 1983/84,
donosi, između ostalih, i ove priloge:


Članci:


Barčić Bernard: Košljun — oto


čić gljiva


Böhm Dragutin: Kisele kiše


C e m a 1 o v i ć Muhamed: Divlji ši


pak (Punica granatum L.)
Dolenec Zdravko: Svraka — gnjezdarica
i stanarica Hrvatskog zagorja
Frković A 1 o j z i j e: Tragom markiranih
medvjedića iz Lividrage u Gorskom
kotaru
Fuis Franjo: Plitvička jezera zimi
G e c Darko : Ekološka katastrofa u
Zoorezervatu Kopački rit
Iveković Hrvoje: O opskrbi vodom
na našem priobalnom području
Jurčec Vesna: Koliko je stara znanstvena
meteorologija?


Kranjčev Radovan: Šumski rezervat
Crni jarci
Kranjčev Radovan: O istraživač


kom terenskom radu
Kranjčev Radovan: Neki oblici
prilagođavanja leptira i njihovih gusjenica
Luka č G o r d a n: Ptice na varaždinskom
akumulacijskom jezeru
Nurković Safet: Plavsko jezero


— prokletijska ljepotica
Obradović Jasna: Naputak za
držanje kornjače u kućnim uvjetima


Posavec Karlo: Šume i šumarstvo
Istre


Srdoč Dušan: Kako nastaje sedra
(uz dosadašnja istraživanja o postanku
Plitvičkih jezera)


T o r t i ć M i 1 i c a: O gljivama — malo
drugačije


T r i n a j s t i ć Ivan: U kanjonu Crnog
Drima — riznici balkanske flore


Tvrtković Nikola: Životinjski svijet
Zagreba


Zanimljivosti


Ugrizi mrava olakšavaju artritis (s)
Pčele sabiru DDT (Josip Kišpatić)
Karlovac (Zelene površine u životu gra


da) (Alena Aganoviić)
Lignin + glina = ugljen (s)
Mravlji lav (Radovan Kranjčev)
Povremeni štetočin (Radovan Kranjčev)
Bogomoljka (Radovan Kranjčev)
Kamelija — cvijet Dalekog istoka (Zin


ka Pavletić)
Nestankom drveća završava civilizacija
kipova (posvemašnje uništenje šuma prekinulo
je izradu golemih kamenih kipova
na Uskršnjem otoku u južnom Pacifiku
(Alka Domić)
Zanimljiva gusjenica (Radovan Kranjčev)
Ozimnica — Eranthis hiemalis (L.) Salisb.
(Zinka Pavletić)
Zanimljivosti iz ptičjeg svijeta (Da li
ste znali?) (Zdravko Dolenec´
Presađivanje crnkaste sase (Radovan
Kranjčev´
Perunika (Zinka Pavletić)


Zaštićena priroda


SAD — zemlja najvećeg sustava nacionalnih
parkova u svijetu (Ivan Bertić)
Nacionalni parkovi Jugoslavije (Ivan
Bertić)
Nacionalni park Paklenica (Branka Fi-
lipašić-Buliga)
Logarska dolina — biser alpske Slovenije
(Ivan Bertić)
Park šuma »Zlatni rt« (Ivan Bertić)
Nacionalni park Risnjak (Branka FiHpašić-
Buliga)
Đerdap (Ivan Bertić)
Triglavski nacionalni park (Branka Fi-
lipašić-Buliga)


Biogradska gora (Ilija Živanović)


585