DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 93     <-- 93 -->        PDF

OSTVARIVANJE DUGOROČNOG PLANA POŠUMLJAVANJA
U VELIKOJ BRITANIJI


»Velika Britanija ima dugu šumarsku tradiciju«, piše engleski šumar F. — C.
HUMMEL1. Dugu, ali s gotovo stoljetnim vakumorn, vakumoim od prve četvrtine
XIX stoljeća do Prvog svjetskog rata. Zamjenom drva (hrastovine) u gradnji brodova
čelikom opada briga za šume. To više, što se drvo potrebno za druge svrhe
dobavljalo iz prekomorskih zemalja (posjeda), kamo su upućivani i šumarski stručnjaci
na rad. Pa ni školovanje šumara, posebno između 1867. i 1885. za potrebe u
Indiji, nije bilo u domovini nego u Francuskoj, l´Ecole Nationale des Eaux et Forets
u Nancy-u. U to vrijeme samo su kraljevski dvor te dio privatnih veleposjednika,
posebno u Škotskoj, normalno gospodarili sa šumama, dok je dio šuma
pretvaran u pašnjake (za ovčarstvo), pa je njezin udio pao na ispod 5% (po nekima
i na 3,:´/o) zemaljske .površine.


U prošlom stoljeću šuma je, dakle, bila zanemarivana zbog tehničkog napretka
u brodogradnji ali je isto tako i drugi tehnički napredak, napredak u vojnom
naoružanju, trgao Engleze i, dakako, Skote koji s Velšanima (Walles) sačinjavaju
Veliku Britaniju ili Ujedinjeno kraljevstvo. U svjetskom ratu 1914—1918. u
pomorske borbe uplovile su i podmornice, koje su prvenstveno potapale brodove
koji su iz prekomorskih zemalja prevozili hranu, sirovine i druge robe koje je nedostajalo
u domovini. Tako je bila desetkovana i doprema drva, pa se u raspoloživim
šumama u zemlji sjeklo i preko etatnih mogućnosti, prvenstveno da se podmire
potrebe rudnika drvom.


Avet rata, dakle, bila je ona sila, koja je potakla promjenu odnosa prema šumi
i šumskoj proizvodnji, nametnula nužnost povećanja površine šuma i poboljšanje
loših sastojina, znatnim dijelom i šikara. O potrebi pošumljavanja raspravljalo se
već u XVII stoljeću, a škotski romanopisac WALTER SCOTT (1771— 1832) upozorava
na pogibeljan položaj države (engleske) što nije dostatno pošumljena i predlaže
pošumljavanje pustih površina.- Netoan je prestao rat, 1919. godine, na poticaj
Sir Richard-a ACLAND, osniva se »FORESTRY COMMISSION« za gospodarenje
društvenim šumama a za poticanje unapređenja gospodarenja u privatnim šumama
i »FORESTRY FUND« tj. povjerenstvo i fond za šumarstvo. Iste godine izražen
je i dugoročni program pošumljavanja za 80 godina. Ovaj program nije statičan
nego se povremeno, danas svakih 5 godina, mijenja. Prvotno je prvenstvena svrha
pošumljavanja bila da se u što moguće kraće vrijeme osiguraju strateške pričuve
drva a pedesetih godina težište se prebacuje na podizanje šuma koje će zadovoljavati
potrebe seoskih gospodarstava i zadržati ljude na selu tj. spriječiti bijeg
iz sela u gradove. U novije vrijeme uzimaju se u obzir i zahtjevi ekologista te
ljubitelja prirode, koji, dakako, u prvom redu traže kod pošumljavanja uključivanje
i estetske komponente.


Programom iz 1919. godine predviđeno je prosječno godišnje pošumiti 9000 ha
ili za 80 godina oko 700 000 ha tj. zatečeni šumski fond gotovo udvostručiti. Parlament
je program prihvatio i za prvu dekadu Fondu odobrio 3,5 milijuna funti
šterlinga. U Fond se uključuje i čisti prihod državnih šuma, a taj je u 1920. godini


1) F.—C Humme l ing. for. Guildfurd, Engl.: Nekoliko pojedinosti o šumarstvu Velike Britanije
Revue forestiere francaise, XXXIX (1982), Nr 2.
2) *** šumarska politika Engleske. Narodna (Jugoslavenska) šuma, V (1924), br. 34. j br, 35.
Zagreb
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 94     <-- 94 -->        PDF

iznosio 12 347 funti. Početni zamah nije sustao (kao kod nas likvidacijom Uprava
za pošumljavanje i melioraciju krša) nego se prvotno programirani godišnji planovi
i premašuju.


Kako je u Velikoj Britaniji 90% zemlje u privatnom vlasništvu nužno je bilo
površine za pošumljavanje o kupi j i vati (poljoprivredno manje vrijedne među koje
spadaju i vništine, kojih ima posebno u Škotskoj). Sredstva za otkup koriste se
iz Fonda šumarstva pa je već 1920. godine u tu svrhu potrošeno 490 000 funti šterlinga.
Do danas se državni posjed šuma i šumskog zemljišta od nekadanjih 10%
povećao na 50% od ukupnog šumskog fonda.


Privatnici do pedesetih godina, usprkos mogućnosti korišćenja subvencije, nisu
pokazivali veći interes za pošumljavanje ni manje plodnih zemljišta pa ni u brdskoplaninskiim
područjima. Preokret nastaje, kada je nekoliko financijskih savjetnika
grada Londona svojim bankovnim, poslovnim i industrijskim ´klijentima predložilo
da dio svojih sredstava ulože i u pošumljavanje. Jedan od njih, KENNETH
RANKIN, u tu svrhu osniva »ECONOMIC FORESTRY GROUPE« (EFG), a ovaj
primjer slijede i drugi te se osniva više analognih organizacija, a među tima i
novije društvo -FORESTRY INVESTEMENT MANAGEMENT (FIM)«. Za one, koji
ne namjeravaju više ulagati, ali ne manje od 1000 funti, osnivaju se udruge (sindikati).
Sa strane države kao poticaj na ulaganje kapitala u pošumljavanje uložena
sredstva oslobođena su poreza uključivo i u slučaju prodaja darivanja, ili nasljeđivanja
pošumljenih površina.


Privatnici, posebno maloposjednici, uživaju znatnu financijsku pomoć za pošumljavanje.
Korisnici pomoći sklapaju s Povjerenstvom za šumarstvo ugovor, kojim
je gospodarenje s podignutim šumama pod nadzorom Povjerenstva a moraju
se poštovati i određeni zahtjevi estetike. Pomoć je jednokratna i godišnja, godišnje
tijekom 25 godina za četinjače a 5. godina za listače. Jednokratna pomoć iznosi 100
funti po ha pošumljene površine (oko polovine ukupnog troška) a godišnje je ovisna


o veličini posjeda. Za posjed do 40 ha godišnje pomoć iznosi 3 funte po ha, za posjede
od 40 do 80 ha 2 funte, a za posjede preko 80 ha 1 funta po ha. Od 1950. god.
nagrađuje se i sadnja topola u sastojinama od 24 funte po ha, a u drvoredima 3 funte
po stablu.´i
Posjednici, koji ne mogu ili neće da imaju stručnu plaćenu službu, mogu koristi
i usluge posebne organizacije. U Škotskoj to je, na pr., organizacija SCOTTISH
WOODLANDS OWNERS ASSOCIATION Ltd (SWOAC) koja uz opće uvjete za
gospodarenje izrađuje planove pošumljivanja, obavlja procjenu drvnih masa i prirasta,
posreduje u prodaji šumskih proizvoda i dr. Svoje usluge SWOAC naplaćuje
15 funti po satu odnosno kod prodaje 10% vrijednosti prodanog drva.


Pošumljavanja su počela s domaćim i sa stranim vrstama. Od domaćih bili
su obični bor i smreka te, udomaćeni, ariš5, a od stranih, egzota, duglazija, sitkanska
smreka, japanski ariš i dr. Korišćenje egzota u akciji pošumljavanja od početka
nije bio korak u nepoznato, jer su upotrijebljene vrste koje se uzgajale u brojnim
parkovima, oko dvoraca i drugdje, diljem cijele Velike Britanije. Kasnije se broj


3) O. Piškorić : Tri poslijeratne specijalizirane institucije za pošumljavanje i melioraciju


krša. Šumarski list CII1 (1979), br. 1—3.


4) M. A n i ć: Nagrada za sadnju topola u Engleskoj. Šumarski list LXXIV (1950), br. 9—10.


3) Prve ariše iz Europe donio je 1738. Vojvoda Alhull. prva kultura japanskog ariša datira iz
1887. godine (iz uvezenog sjemena 1883). a križanca (Larix eurolepis) iz 1904. godine. U Srednjoj Škotskoj,
u području grada Perth, u jednoj kulturi površine oko 2,8 ha visina stabala dosizala je i 45 tn, temelj
nica iznosila je 62 m2/ha a drvna masa 1070 mtyha,


472
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 95     <-- 95 -->        PDF

stranih vrsta povećao, neke kan pokusne, a među njima nalazimo i Pančićevu omoriku,
koja je pokazala dobre rezultate i kao najolpornija vrsta na mraz.6


Prednost je dana četinjačama, jer omogućuje kraće ophodnje (40—50 godina
za vrste brzog rasta a 50 do 80 godina za ostale. Vlasnicima podignutih sastojina
odgovora ophodnja čim stabla dostignu dimenzije pllanske oblovine a može se
prodati za razumnu cijelu. Doduše »britansko šumarstvo naddšlo je njemački koncept
XIX stoljeća, koncept zemljišne rente, ali ne i rentabilitet uloženog kapitala kao
u ostalom i u drugim zemljama Zapadne Europe«, konstatira F. C. HUMMEL.


U novije vrijeme smanjena je gustoća sadnje, jer brzo rastu nadnice radnika
a i tanji sor.timenti ne postižu željenu cijenu.´ Za tako podignute sastoj´ine (kulture)
ne predviđaju se prorede a na kraju ophodnje iskoriste se čistom sječom.


Forestry Commission danas je samostalno tijelo (prije je bilo u sklonu Ministarstva
poljoprivrede) pod upravom Savjeta povjerenika koji je neposredno odgovoran
trojici ministara: ministru poljoprivrede za Englesku, državnom sekretaru za
Škotsku i ministru odgovornom za poslove Walles-a. U cijeloj zemlji, sve do najnižeg
stupnja — šumarija, jedinstvena je organizacija za sve poslove šumarstva tj.
za upravu državnih šuma i za nadzor nad šumama privatnika. U sklopu Forest
Commsission je i istraživačka služba koja obavlja oko 70% svih poslova na tom
području. Ostalih 30% istraživanja provode šumarski fakulteti i neke druge organizacije
uključujući i one za čovjekov okoliš. Takva organizacija istraživačke službe,
konstatira C. H. Hummel, »omogućuje istraživačima da tiraže rješenja koja su najhitnija
za šumsko gospodarstvo i omogućuje slo´bodu i nezavisnost akademskim istraživanjima.
«


O. Piškorić
6) B. Specie : šumarstvo u Velikoj Britaniji i upoznavanja metoda gajenja i održavanja šuma.
šumarski list LXXXV (1961), br. 3—4.


7) Prodaja sitnih sortimenala kod proreda, (celuloznog drva i dr.) otežana je i u Francuskoj \/
kultura podignutih uz pomoć državne subvencije zbog dispariteta cijena koje traže šumoviasnici i cijena
koje može platiti tvornica celuloza (podisnuta prvenstveno za korišćenie takvo« materijala).