DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Sum. list CVIII (1984) 427


UDK 630*431 (497.13 Primorje)


UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA POJAVU ŠUMSKIH POŽARA
NA PODRUČJU PRIOBALNOG KRŠA TIJEKOM 1983. GODINE


Tomislav DIMITROV i Vesna JURCEC*


SAŽETAK. Jedna od preventivnih mjera za zaštitu šuma od požara
je i poznavanje utjecaja vremenskih prilika na njihovu pojavu
i širenje. U ovom radu prikazani su elementi na osnovu kojih se
izračunavaju meteorološki indeksi požara, dane njihove numeričke
vrijednosti za Dalmaciju i iskaz sušnih razdoblja u 1983. godini za
13 mjesta duž Jadranske obale, (op)


Šume n:\ kršu na području Istre. Hrvatskog primorja i Dalmacije zauzimaju
površinu od 708.600 ha (Statistički godišnjak 1982. g.). od toga na društvene
šume otpada 469.300 ha, a na privatne šume 239.300 ha. Ove šume su
svake godine izložene znatnim štetama od šumskih požara u proljetnom i ljetnom
sušnom periodu, jer na tom području, za razliku od kontinentalnog dijela
SR Hrvatske, klimatske prilike izuzetno pogoduju nastanku i širenju šumskih
požara.


Duž jadranske obale rijetko je kad gorjelo s takvom žestinom kao u
protekloj godini. Šume su ležeći na debelim sagovim iglica četinjača, neočišćene
od suhog korova i ostalog pokrova, bez valjanih protupožarnih prosjeka
i zaštitnih pojasa, kao i loše opremljenosti dijela vatrogasnih organizacija., a sve
to potpomognuto čestim sušnim periodima, bile izložene takvoj vatrenoj stihiji,
koja se doslovce prošetala obalom dotičući sam prag gradova, turističkih
naselja sela i zaseoka.


Prema podacima »Biltena o požarima« Republičkog sekretarijata SRH
(ožujak 1984), kao i prema evidenciji Republičkog komiteta za poljoprivredu
i šumarstvo, na osnovi pismenih podataka dobivenih od šumskih gospodarstava
za društvene šume kojima one gospodare i općina za privatne i ostale šume
izvan šumsko-gospodarsfkih područja, prošle godine samo na priobalnom dijelu
krša bilo je 400 šumskih požara, sa ukupno spaljenom površinom od 18.358 ha
(tabela 1. i tabela 2).


Spaljene površine u Dalmaciji ove su godine nekoliko puta veće od prosjeka
za posljednjih nekoliko godina, što se naročito odnosi na vrijedne borove
šume, dok su područja Istre i Hrvatskog primorja ostale u okviru prosjeka ra


* Tomislav Dimitrov. dipl. iinž. šum,
Dr Vesna Jurčec,
Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, Zagreb, Grk" 3.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Tabela 1. — Šumski požari od 1980. do 1983. god. za priobalni dio krša


Godina Broj
požara
Sagorjela
površina
u ha
Materijalna
šteta
u 000 din
1980. 416 6.493 64.151
1981. 324 8.121 62.838
1982. 304 10.979 114.811
1983. 400 18.358 523.586


Tabela 2. — Iskaz šumskih požara za područje Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije
za 1983. godinu


Sagorjela Oštećena Vrijednost


Broj


Područje površina drvna masa štete u 000


požara ;!


u ha u mdin


Istra 153 2628 10.495 11.645
Hrvatsko
primorje 38 681 1.384 3.476
Dalmacija 209 15.049 308.945 508.465


Ukupn o o: 400 18.358 321.204 523.586


nijih godina. Iako još nije razrađena jedinstvena metodologija za obračun šumske
štete uzrokovane požarom, u kojoj bi se očitovale i štete u gubitku prirasta,
smanjenju plodnosti zemljišta, pojačanoj eroziji, gubitku turističke rente, gubitku
drvne mase za drvnu industriju, povećanom trošku vanplanske eksploatacije
oštećenog drveta, gubitku općekorisnih funkcija sume i troškovima sanacija
paljevine, u 1983. godini materijalna šteta izračunata na bazi oštećene
drvne mase povećana je u odnosu na 1982. godinu za 456,0%. Pri tom je
broj požara na području krša isto u odnosu na 1982. godinu veći za 13,2%.


Nakon ovih spoznaja, postavlja se pitanje kakvi su s meteorološkog aspekta
bili uvjeti za pojavu tolikog broja šumskih požara, odnosno, koliko su vremenske
prilike tijekom prošle godine pogodovale takvom intenzitetu šumskih požara
na priobalnom kršu, od kojih su neki bili i katastrofalnih razmjera uz 13
ljudskih žrtava.


VREMENSKE PRILIKE NA JADRANU U RAZDOBLJU
SIJEČANJ—KOLOVOZ 1983.


Opća značajka vremenskih prilika na Jadranu u 1983. godini bila je velika
stabilnost vremena uvjetovana izrazitom persisteicijorn anomalija opće cirkulacije
atmosfere na području Evrope i istočnog Atlantika. U ovim anomalijama
dominantan je bio sijeverniji položaj Azorske aniciklone uz viši tlak od
prosjeka, dok je istovremeno Islandska ciklona bila dublja i tlak nad širokim


428
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 51     <-- 51 -->        PDF

područjem sjevernih širina niži od prosjeka. To je uvjetovalo pojačanu zonalnu
cirkulaciju u sjevernoj Evropi, pa je i gibanje ciklona s frontalnim sistemima
bilo mnogo sjevernije od uobičajenih ciklonalnih putanja.


Među najizraženije anomalije ovakove cirkulacije spada siječanj sa središtem
snažne anticiklone u jugozapadnoj Evropi. Zato je siječanj bio nad
prosječno suh s oborinama ispod 30°/o od normalnih vrijednosti i dvostruko
manjim brojem kišnih dana od uobičajenih.


Razdoblje od veljače do svibnija bilo je vrlo neujednačeno s velikim prostornim
i vremenskim oscilacijama atmosferskog stanja nad Jadranom. Veljača
je bila vrlo hladna, a zajedno sa studenim to su bila jedina dva mjeseca u
1983. s izrazitom niskim temperaturama ispod normalle. Svibanj je, kao i srpanj,
bio izrazito topao mjesec. Cijeli period od veljače do svibnja bio je karakterističan
primjer velike persistencije kišnih i sušnih razdoblja koja pokazuje da
mjesečne količine oborina ne mogu odraziti stvarnu sliku oborinskog režima
na Jadranu. Prva polovica veljače bila je kišna, a druga sušna, dok je obrnuti
slučaj bio u ožujku. Kišni period od 25. ožujka do 6. travnja bio je najdulji
ne samo u promatranom razdoblju, već i u cijeloj 1983. godini. Mjesečne količine
oborine su u oba mjeseca na srednjem i južnom Jadranu iznosile oko
polovinu normalnih vrijednosti. Nekoliko kišnih dana .sredinom travnja uvjetovalo
je oborine samo slabijeg intenziteta). Nasuprot tome u svibnju su dva
kišna perioda, s prekidom od desetak sušnih dana sredinom mjeseca, bila uzrok
visokoj mjesečnoj količini oborine koja je u Splitu, kao i u veljači, bila
dvostruko veća od normale. Velikoj količini oborine u svibnju doprinjeo je
ovaj posljedmji kišni period od 6 dana, od kojih su samo dva dana s ekstremnim
oborinama iznosili 64°/o ukupne mjesečne količine. ´Za srednji Jadran je to bio
i posljednji kišniji period u 1983. godini.


Uzrok kišnijem razdoblju u travnju i svibnju na Jadranu bila je izuzetna
atmosferska cirkulacija koja se ije bitno razlikovala od preostalog dijela godine.
Jedino u ta dva mjeseca anomalije* cirkulacije su održavale prevladavajuću
ciklonalnu aktivnost u području zapadne Evrope, s jačim jugozapadnim
strujanjem nad Jadranom, Ovakva cirkulacija, čije su posljedice brže izmjene
kišnih i sušnih razdoblja, predstavlja mnogo povoljniji oborinski režim na Jadranu
nego anticiklonalni tip cirkulacije kakav je prevladavao u veljači i
ožujku.


Ljeto je na cijelom području Jadrana bilo sušno, ali s bitnim razlikama
u pojedinim dijelovima i pojedinim mjesecima.


Na sjevernom Jadranu su mjesečne količine oborine od lipnja do kolovoza
bile dosta ujednačene, 30—40% manje od normale, ali broj kišnih dana nije
bio bitno manji od uobičajenog, niti su sušna razdoblja trajala dulje od 10 uzastopnih
suhih dana. Prema tome, obilježje suše na sjevernom Jadranu očitovalo
se samo u slabijem intenzitetu oborina kao posljedice slabije izraženih
frontalnih sistema sa sjevera. To nije iznenađujuće jer je anomalna cirkulacija
atmosfere s izrazito povećanim tlakom nad Velikom Britanijom uvjetovala jaku
sušu na području srednje Evrope, a prevladavajuće sjeverozapadno strujanje,
umjesto uobičajenih zapadnih vijetrova, donosilo je nad Jadran relativno
suhi kontinentalni zrak i ublažilo intenzitet frontalnih sistema.


* odstupanje od srednjeg stanja, persistenoija = postojanost, stalnost
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Područje Sredozemlja u ljetnom razdoblju nije bilo suho. ali je odražavalo
velike razlike u pojedinim područjima. Uz izrazito male oborine u južnoj Italiji,
zapadno područje Tirenskog mora kao i južna Grčka imali su oborine i
preko 200°/o od normale. Takovo je stanje uvjetovalo zadržavanje hladnog zraka
na visini i povremeno pojačana ciklonalna aktivnost koje su se odrazile u
rjeđim lokalnim nestabilnostima na sjevernom i južnom Jadranu.


U ovakvim prilikama mjesečne količine oborina još manje nego u proljetnom
periodu odražavaju kišnost ili sušnoist nekog područja. Ukupna količina
oborine i broj kišnih dana u Dubrovniku za cijelo ljetno razdoblje bila je u
okviru normale, ali je to bio rezultat samo dvije izrazito velike dnevne količine
oborine, 85 mm 16. lipnja i 92 mm 26. kolovoza, koje su zajedno iznosile 86%
ukupne ljetne oborine. Između ova dva kišna dana cijelo razdoblje od 69 dana
je bilo sušno u kojem maksimalna dnevna oborina nije prešla 1.8 mm. koliko
je iznosila i ukupna količina oborine za srpanj u Dubrovniku.


Srednji Jadran je bio najsušniji, naročito na otocima gdje je ukupna količina
oborine iznosila i do 80°/o ispod normale. U Splitu je ukupna ljetna oborina
iznosila 48 mm (67°/o ispcd normale), ali je sredinom lipnja, kao i u Dubrovniku,
započelo dugo sušno razdoblje u koijem 52 dana dnevni maksimum
nije prešao 3 mm.


tl6-srpanj,1983. oborina VII+VIII 1983.


Slika 1.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Ovakove prilike na Jadranu ne odražavaju ekstreme niti po količinama
oborina i broju sušnih dana, niti po visokim temperaturama. Najviša dnevna
temperatura srpnja od 35.5° C u 1983. u Splitu javlja se u prosjeku svake treće
godine, dok su ekstremne temperature u sušnoj 1971. godini prešle i 38° C. Dubrovnik
je imao nešto niže dnevne maksimalne temperature, ali ovdje sušni
periodi općenito dulje traju. U 1971. godini je Dubrovnik imao 52 uzastopna
potpuno suha dana, što ije dvostruko dulje razdoblje od 24-dnevnog u 1983.
koje je bilo nadmašeno u još četiri godine protekle dekade (1978, 1974, 1979.


1981).
Tome treba dodati da izostanak visokih dnevnih količinai oborina na otocima
u ljetnom razdoblju također nije rijedak događaj, jer se, na primjer, na
Lastovu veće (izad 20 mm) dnevne oborine javljaju u prosjeku tek ijednom TI
10 godina.


Prema tome moramo zaključiti da i ljetn e suš e na> Jadranu poput ove
u 1983. nis u rijedak događaj, pa time zahtijevaju posebnu pažnju u zaštiti
od šumskih požara.


Slika 1. pokazuje baričke centre i izobare u srpnju 1983. »V« je centar visokog
tlaka od 1025 mb i označuje sjeverniji položaj anticiklone s proširenim
grebenom preko srednje Evrope. »N« je centar niskog tlaka cd 1007 mb u
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 54     <-- 54 -->        PDF

sjevernije smještenoj Islandskoj cikloni. Osjenčana su područja sa 50°/o (dvostruko
manjom) oborinom u odnosu na normalu i 200% (dvostruko većom).


Slika 2. pokazuje polje strujanja u srednjoj troposferi (oko 5 km visine),
a strijelice označuju (smjer vjetra. Gušće linije odražavaju jače visinsko strujanje.
Debele linije ograničavaju područje s nižim (—) i višim ( + ) tlakom na
toj visini. U osjenčanom području s pozitivnim centrom nad Velikom Britanijom
(centar anomalnog strujanja) je tlak znatno viši od normale.


PRIKAZ MJESEČNIH KOLIČINA OBORINA SIJEČANJ—KOLOVOZ 1983.
GODINE NA PRIOBALNOM DIJELU KRŠA


Režim oborina u nas i u svijetu je daleko najpoznatiji dio hidrološkog ciklusa
u koji ubrajamo fizikalni proces od pale oborine, otjecanja, isparavanja
do kondenzacije i nove oborine. Ovaj proces se dakako ne .događa na istom
lokalitetu, već su njegovi nosioci dijelovi opće cirkulacije atmoisfere: ciklone,
anticiklone, fronte, linije nestabilnosti i si. Stoga uzroke i »ritam« hidrološkog
ciklusa treba tražiti u mnogo većim razmjerima, naročito ako želimo upoznati
kratkoročne fluktuacije atmosferske cirkulacije 5—10 godina.


Detaljna studija oborinskog režima, koja pored ekstremnih količina oborina
u različitim periodima obuhvaća analizu sušnih razdoblja i njihovih uzroka,
učinjena je na području Hrvatske samo za uže područje Zagreba. Ovi rezultati
su prikazani u publikaciji »Prognoza sušnih perioda« (RHMZ SRH, 1976),
a ukazuje nam na nužnost kontinuiranog praćenja oborinskog režima nekog
područja zbog izrazitih kratko-periodičnih fluktuacija atmosferske cirkulacije
na području Atlantika i Evrope.


Detaljnija studija oborinskog režima, na Jadranu ne postoji, ali kratki osvrt
u navedenoj publikaciji za cijelo područje Jugoslavije u ljetnom razdoblju
1925—40. već pokazuje na bitno različiti režim u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske
i na Jadranu, kao i na razlike između sjevernog i južnog dijela obale,
te priobalnog dijela i otoka.


Na području Jadrana postoji dobra mreža kišomjernih stanica koja posebno
zadovoljava svojem gustoćom, dok s obzirom na duljinu raspoloživih nizova
mjerenja zadovoljava u nešto marajoj mjeri. Međutim, uobičajena statistika
o količinama i broju dana s oborinama nije dovoljna za upoznavanje oborinskog
režima, već je nužno poznavati i promjenljivost tih veličina, odnosno,
kolebanja stvarnih vrijednosti oko dugogodišnjih srednjaka. To nam pokazuje
u koijoj mjeri se možemo osloniti na neku srednju vrijednost koju smatramo
»normalnom«.


Iz priloženog pregleda (tabela 3) mjesečnih količina oborina za osam mjeseci
1983. godine, s 15 odabranih silvometeoroloških stanica koje reprezentiraju
priobalni dio naše republike, dat je iskaz mjesečnih količina oborina u milimetrima
(1 mm = 1 litra na m2) za. svaku stanicu posebno, kao i mjesečni srednjak
po stanici na potezu od Istre do Južne Dalmacije. Isto tako dat je iskaz
oborina po stanicama za osam mjeseci 1982. godine (tabela 4) kao i usporedni
prikazi manjka ili viška oborina u 1983. u odnosu na 1982. godinu.


Iz podataka (tabela 3) vidljivo je. da je za osam mijeseci u 1983. godini
ukupno palo 12°/o više oborina, nego za isti period u 1982. godini (tabela 4).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Tabela 3


Mjesečne količine oborine (mm) u 1983. godini


Stanica Zbroj Zbroj 1983
Mjesec I II III IV V VI VII VIII 1983 1982 —1982


Dubrovnik 36 89 50 40 77 107 2 97 498 402 4- 96
Kardeljevo 18 154 73 50 46 38 20 41 440 342 4- 98
Hvar 20 66 58 8 39 16 4 3 214 301 — 87
Split-Marjan 28 127 35 38 113 26 5 17 389 398 — 9
Knin 35 192 38 78 76 34 4 61 518 441 — 36
Šibenik 36 104 44 61 56 31 16 10 358 394 — 36
Zadar 49 147 100 29 130 24 18 173 670 377 + 293
Biograd 46 151 78 30 98 50 9 79 541 343 + 198
Rab 43 143 108 72 112 25 6 64 573 440 + 133
Senj 63 122 128 37 140 55 4 55 604 539 4- 65


M. Lošinj 19 122 75 53 99 15 10 42 435 409 4- 26
Rijeka 42 149 139 90 148 62 64 70 764 841 — 77
Pula 12 118 52 48 73 16 9 80 408 397 + 11
Rovinj 12 106 48 49 60 28 4 49 356 357 — 1
Pazin 26 76 81 72 142 46 12 107 562 576 — 14
Ukupno : 485 1866 1107 755 1409 573 187 948 7330 6557 4- 773


Srednjak: 32 124 74 50 94 38 12 63 489 437


1983 = 7330 mm ll^/o više od 1982.
1982 = 6557 10.6»/đ manje od 1983.
Razlika = 773 mm
Tabela 4


Mjesečne količine oborine (mm) u 1982. godini


I II III IV V VI VII VIII Zbroj


Dubrovnik 23 31 168 27 9 17 43 84 402
Kardeljevo 22 27 191 11 17 2 44 28 342
Hvar 9 33 134 8 26 5 28 58 301
Split — Marjan 41 41 124 17 25 20 84 46 398
Knin 33 12 100 61 51 32 65 87 441
Šibenik 32 27 123 51 32 21 4!) 60 394
Zadar 26 19 118 54 30 41 50 39 377
Biograd 22 10 123 33 27 36 52 40 343
Rab 43 6 98 68 70 47 25 83 440
Senj 59 1 108 89 97 72 12 101 539


M. Lošinj 41 12 103 56 58 78 24 37 409
Rijeka 82 11 172 11 159 220 36 150 841
Pula 47 14 118 34 84 35 25 40 397
Rovinj 41 18 94 2 90 59 30 23 357
Pazin 52 8 128 11 105 147 59 66 576
Ukupno: 573 270 1902 533 880 832 625 942 6557
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Ako se za bazu uzme 1982. godina, onda je za osam mjeseci u 1982. godini
palo 11% manje oborina, nego za isti period 1983. godine. S druge strane iz
prikazanih podataka (tabela 1) vidljivo je, da je sagorjela površina na priobalnom
kršu u 1983. godini veća za 60% u odnosu na 1982. godinu.


Očito je da se za tumačenje uzroka čestina kao i intenziteta šumskih požara
za određeno područje, ne može osloniti na stanje samo jednog iako najhitnijeg
meteorološkog elementa — oborine, jer takav pristup može navesti i
na pogrešne zaključke. Ovo proizlazi iz tog razloga što niti jedan od meteoroloških
elemenata uzet odvojeno, ne može dovoljno točno okarakterizirati stanje
zapaljivosti šumskih gorivih materija. To se može objasniti time, što kod
povoljnog stanja jednog meteorološkog elementa za uvjete zapaljivosti u šumi,
stanje drugih meteoroloških elemenata mogu biti nepovoljni za te iste uvjete
zapaljivosti. Prema tome, pod meteorološkim indeksom požara,
podrazumijeva se interakcija svih relevantnih meteoroloških elemenata, kao i
faktori duljine dana te mjeseca u godini, na stupanj zapaljivosti šumskog gorivog
materijala na jednom određenom području kojeg reprezentira meteorološka
stanica.


TEMELJNA STRUKTURA METEOROLOŠKIH INDEKSA
POŽARA


Meteorološki indeks požara sastoji se od 6 komponenti: tri primarne, dvije
posredne i konačno jedne koja pretstavlja intenzitet pojedinačnog požara u
standardnom tipu goriva (si. 3). Tri primarne komponente su podindeksi koji
slijede iz sadržaja vlage od dana do dana triju klasa šumskog goriva, različitih
brzina sušenja. Dvije međukonipanente su podindeksi koji pretstavljaju brzinu
širenja i količinu raspoloživog goriva. Sistem ovisi isključivo o meteorološkim
mjerenjima svakog dana u sunčevo podne. U temeljnom obliku meteorološki
indeks požara je niz jednadžbi koji se lako može obraditi kompjutorski.
Treba naglasiti da, iako se meteorološki indeks požara računa iz podnevnih
meteoroloških mjerenija, on stvarno predstavlja opasnost od požara u vrhu
sredine popodneva, recimo od 14.00 do 16.00 sati.


Za svako od tri goriva uklopljenih u meteorološki indeks požara razvijen
je subsidijarni indeks s dvije faze, jednom za vlaženje kišom i jednom za sušenje.
Ovi podindeksi, nazvani šifram a vlage , su ustvari sistemi knjigovodstva
koji dodaju vlagu nakon kiše i oduzimaju nešto od nje za svaki dan
sušenja. Za svako gorivo se uzima da se suši eksponencijalno, tako da ije trenutna
brzina sušenja proporcionalna sadržaju slobodne vlage u struji.


Ideja o standardnom gorivu osnova je na kojoj je izrađen sistem meteorološkog
indeksa požara,. Konkretni podaci o sadržaju vlage i ponašanju požara
upotrebljeni za postavljanje pokazatelja vlažnosti, kao i indeksa opasnosti
od požara, odnose se na borove šume. Za standardno gorivo određena su staništa
bora Pinus Banksiana i Pinus cortorta.


Pošto je poznata činjenica da se šumski požar začinje na gorivom materijalu
mrtve šumske prostirke, buduće analize o utjecaju vremenskih prilika
na pojavu šumskih požara u RHMZ-u temeljit će se na meteorološkom indeksu
požara, kod nas prihvaćene, kanadske metode. On je kičma cijelog sistema pomenute
metode i njegove se komponente koriste u većini faza upotrebe paketa
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Blok dijagram meteorološkog; indeksa požara


temperatura temperatura temperatura
vlaga zraka vlaga zraka oborine
brzina vjetra oborine tekući mjesec
oborine duljina dana


1 1 i


BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3
pokazatelj pokazatelj pokazatelj
vlažnosti vlažnosti vlažnosti
finog srednjeg krupnog
goriva goriva goriva


1 I


BLOK 4 BLOK
brzina


indeks indeks
vjetra početnog ukupnog
širenja goriva


I


BLOK 6
indeks
opasnosti
od požara


programa, od određivanja dnevne klase opasnosti za područje koje reprezentira
meteorološka stanica (si. 4), određivanja brzine širenja vatrene fronte, do
procjene težine kointroliranja šumskog požara. Dobiveni numerički pokazatelji
daju kvantitativnu informaciju o zapaljivosti goriva, a
svakodnevna promjena vrijednosti meteoroloških elemenata daje sliku kontinuiteta
prošlih i trenutačnih učinaka na stupanj vlažnosti šumskog goriva.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Za izračunavanje meteorološkog indeksa požara, u 13.00 SEV (po srednje
evropskom vremenu) moraju se osmotriti slijedeći meteorološki elementi:


— temperatura zraka u °C
— relativna vlaga zraka u °/o
— brzina vjetra u m/sec
— količina oborine u mm za ´protekla 24 sata. .
SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA


HRVATSKA


POKRIVENOST PRIOBALNOG PODRUČJA
KRŠA METEOROLOŠKIM STANICAMA e>


MMA *Jiti


ij´m MOD


METEOROLOŠKE STANICE
PRIOBALNOG KRŠA:


- PAZIN
r PULA
- RIJEKA-OMISALJ
- SENJ
- ZAVIZAN
- RAB
- MALI LOŠINJ
- GOSPIĆ
- ZADAR
- KNIN
- ŠIBENIK
- SPLIT-MAEJAN
- .HVAR
- KORČULA
- KUNA-PELJESAC
- LASTOVO
- GOVEDJAPI
- STON
- TPSTENO
- DLBROVNIK-CILIPI
Napomena: Srafirana površina
označava zonu koju
reprezentira meteorološka
stanica


Slika a -9b
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Tri osnovne veličine, odnosno modula, koje ulaze u meteorološki indeks
požara su pokazatelji vlažnosti goriva a odnose se na sadržaj vlage finog, ´srednjeg
i dubokog kompaktnog goriva na šumskom tlu.


Prv i modu l jest pokazatelj vlažnosti finog goriva (PVFG). koji odražava
efekte meteoroloških prilika u nekoliko prethodnih dana na stanje vlage
u finim gorivima na šumskom tlu, naročito na otvorenim staništima. Tipičan
je za 2—3 cm dubok sloj listinca težine oko 5 t/ha.


PVFG reagira na:


— dnevnu temperaturu
— relativnu vlagu
— brzinu vijetra i
oborine za protekle 24 sata u količini iznad 0.6 mm i pretskazuje vlažnost goriva
od podne do rano popodne u najtoplijem dijelu dana. Njegova vrijednost
je najpogodnija za ocjenjivanje zapaljivosti. U kombinaciji s vjetrom, koristi
se za izračunavanje indeksa početnog širenja vatrene linije u metrima u minuti.
Drug i modu l jest pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva (PVSG) i daje
broj koji se odnosi na sadržaj vlage u umjereno dubokom sloju rahlog listinca
(5—10 cm), kojem je težina oko 50 t ha. Prvenstveni je izvor energije koju daje
pomicanje fronte požara kod većine tipova goriva.


Vremenski činioci uključeni u PVSG jesu:


— temperatura zraka
— relativna vlaga
— oborine za protekla 24 sata iznad 1.5 mm
— faktor duljine dana.
Faktor duljine dana mijenja se od dana do dana tijekom sezone šumskih
požara. Duljina dana utječe na trajanje isušivanja goriva. Temperatura od
21-"´ C i relativna vlažnost od 45% u podne junskog dana (mjesec s najdužim danima),
ima u sušenju dvostruki efekt u odnosu na septembarski dan jednakih
meteoroloških parametara.
Treć i modu l jest pokazatelj vlažnosti krupnog dubokog listinca, čiji
slojevi mogu sadržati čak i 350—400°/o vode u odnosu na težinu suhog goriva
i suše se polagano evapotranspiracijom. Na mjestima gdje gori krupno gorivo
požar
se teško gasi i postaje ozbilijan problem za kontrolu požara.
PVKG koristi slijedeće vremenske činioce:


— temperaturu zraka
— oborine za 24 sata iznad 2,9 mm i
— tekući mjesec, za izvođenje broja koji opisuje sadržaj vlage u sloju
ispod 10—20 cm dubine kompaktnog listinca, težine do 440 t/ha.
Ova tri modula, odnosno, pokazatelja, vlažnosti reprezentiraju tri vrste
goriva i imaju slijedeća
značenja:
PVFG — zapalijivost
PVSG — postojanost i intenzitet vatre
PVKG — otežano gašenje i kontrola.


Komponente koje se odnose na ponašanje požara


Četvrti i peti modul, indeks početnog širenja (IPŠ) i indeks ukupnog goriva
(IUG), pretstavljaju prijelazne komponente između pokazatelja vlažnosti i


437
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 60     <-- 60 -->        PDF

i indeksa opasnosti od požara (IOP). Oni osiguravaju neophodnu povezanost
između sadržaja vlage u gorivu i intenziteta vatre.


Indeks početnog širenja (IPS) je brojčana procjena relativnog
širenja vatre koja se očekuje nepoisredno nakon zapailjenja goriva standardnog
tipa. Za određivanje IPS-a potreban je podatak o brzini vjetrai na otvorenom
na visini 10 metara. Dobiveni podatak ne korelira sasvim brzinama širenja realnih
požara, jer su poremećene zbog promjenljive količine rspoloživog goriva.
Eksperimentalni požar u borovoj šumi u Kanadi širio se brzinom od 1 m/min
kod vjetra od 6 km/sat.


Na osnovu vrijednosti IPŠ-a postavljene su 4 klase brzina širenja. Padine
strmije od 20°/o mogu povećati brzinu širenja i preko navedenih vrijednosti u
tabeli 3.


Tabela 3.


IPS klasa brzine interpretacija
0—7 sporo 1,5 m/rnin
8—12 umjereno 3,0 m/min
13—17 brzo 6,1 m/miii
više od 18 vrlo brzo 18,3 m/min


Kod nas tek predstoji uspostavljanje eksperimentalnog poligona RHMZ-a
na području Dalmacije na staništima autohtonog bora Pinus halepensis radi
utvrđivanja, pored ostalog, i klase IPŠ-a za naše uvjete.


Indeks ukupnog goriva (IUG), pretstavlja numeričku procjenu
suhoće šumskih gorivih materijala te njihovo stanje za prihvat vatre. Numerička
vrijednost IUG-a kreće se od 0—400, a kod vrijednosti jednakoj ili većoj
od 120 označava da je gorivi materijal u šumi dovoljno suh i da lako prihvata
vatru koja se zatim sama od sebe širi.


Šesti, i posljednji, modul jest indeks opasnosti od požar
a (IOP) čija vrijednost ocjenjuje intenzitet cijela požara kao količini oislobođene
energije po jedinici duljine fronte požara. To ije energetski pokazatelj
i ta informacija je od velike koristi jedinicama koje učestvuju u suzbijanju
šumskih požara IOP razdijeljen u klase označava različit intenzitet vatre, razmjerno
klasi u kojoj ije šumski požar nastao, prama toime pretskazuj e
težinu lokaliziranja, mogućnost širenja i veličinu štete koja pri tom
može nastati. Numerička vrijednost IOP-a kreće se od 0 — 200, a klase su slijedeće:


I. 0—4 klasa vrlo malog intenziteta požara
II. 4—8 klasa malog intenziteta požara
III. 8—16 klasa umjerenog intenziteta požara
IV. 16—32 klasa velikog intenzitetai požara, i
V. više od 32 klasa vrlo velikog intenziteta požara.
IOP je numerička procjena potencijalnog intenziteta požara na gorivu
standardnog tipa i povezan sa IUG-om općenito je najbolji način za opisivanje
klasa opasnosti za nastanak i širenje šumskih požara.


Na bazi požarnog opterećenja za period od 7 godina, prema statističkim pokazateljima
RSUP-a SRH, sačinjena je kalibracija meteorološkog indeksa po


438
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 61     <-- 61 -->        PDF

žara za priobalni dio krša SR Hrvatske, pa se sistem izračunavanja klasa opasnosti
od požara (odno? IOP-a i IUG-a prema nastalim požarima), može vidjeti
iz priložene tabele (si. 5).


SI. 5. Kalibracija metcrološkog indeksa požara (MIP) za područje
priobalnog dijela krša SR Hrvatske


Iskaz numeričkih vrijednosti MlP-a za Dalmaciju


Kako je prema tabelarnom iskazu šumskih požara na kršu (tabela 2) Dalmacija
sa 209 šumska požara po čestinama daleko ispred Istre i Hrvatskog Primorja,
napravljen je presjek priobalnog krša Dalmacije od Zadra do Dubrovnika
na taj način, što su uzete četiri reprezentativne meteorološke stanice u
cilju analize određenih komponenata meteorološkog indeksa požara i to:


— Zadar
— Šibenik
— Split-Marjan i
— Dubrovnik


ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 62     <-- 62 -->        PDF

U tabeli 4 date su dvije komponente IUG i IOP u nekoliko vrijednosnih
variijanti radi usporedbe promatranih 1982. i 1983- godine.
Tabela 4.


Vrlo


Prosječni Prosječni IOP IUG


visoka IUG 200


IOP IUG


opasnost max max


Zadar
1982. 21. dan 384 123,0 56 154 0 dana
1983. 31 dan 44,7 158,5 74 207 3 dana
povećanja 48 17 29 32 34


Šibenik
1982. 15 dana 42,9 114,3 79 130 0 dana
1983. 39 dana 45,8 166,3 104 237 9 dana
%>
povećanja 160 7 46 32 82
Split
1982. 18 dana 40,9 125,9 60 162 0 dana
1983. 51 dana 43,3 185,6 88 272 17 dama
povećanja 183 6 47 47 68
Dubrovnik
1982. 6 dana 37,0 109,5 42 126 0 dana
1983. 31 dan 40,7 171,9 67 243 8 dana
povećanja 416 10 57 59 93


Iz podataka tabele 4 za procjenu opasnosti od šumskog požara za silvometeorološku
stanicu Zadar vidljive su povećane vrijednosti u 1983. u odnosu
na 1982. godinu i to:


— tijekom 1982. godine područje Zadra bilo je u klasi vrlo velike opasnosti
— 21 dan. a tijekom 1983. — 31 dan, što (je za 48D/o više u 1983. u odnosu
na 1982;
— numerička vrijednost prosječnog IOP-a u 1982. bila je 38.1, a u 1983.
44.7. što znači da je vrijednost IOP-a u 1983. u odnosu na 1982. bila veća za
17"/«;
— numerička vrijednost prosječnog IUG-a u 1982. bila je 123.0, a u 1983.
158.5, što znači da je vrijednost IUG-a u 1983. u odnosu na 1982. bila za 29%
veća;
— numerička vrijednost maksimalnog IOP-a u 1982. bila je 56, a u 1983.
74. što znači da je vrijednost IOP-a u 1983. u odnosu na 1982. bila za 32°/o
veća;


ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— numerička vrijednost maksimalnog TUG-a u 1982. bila je 154. a u 1983.
207, što znači da je vrijednost lUG-a u 1983. u odnosu na 1982. bila za 34%
veća;
— i na kraju numerička vrijednost IUG-a iznad 200 u 1982. nije bila niti
jedan dan, a u 1983. bila je 3 dana.
Ostale usporedne vrijednosti komponenata MlP-a tijekom 1983. u odnosu
na 1982. vidljive su iz ostalih tabela za silvometeorološke stanice Šibenik,
Split i Dubrovnik.


U osnovi povećane vrijednosti komponenata IUG-a i IOP-a iskazanih bilo
u danima ili u numeričkim vrijednostima, kao odraz povoljnih vremenskih
prilika procjenjuiju povećani stupanj suhoće šumskog gorivog materijala a> time
i sposobnost za lako prihvatanje vatre. Logično, kod nepovoljnih vremenskih
prilika vrijednosti komponenata IUG-a i IOP-a su niža, čime se procjenjuje
i manja sposobnost šumskog goriva za prihvat vatre.


Iskaz sušnih razdoblja i usporedba s pojavama šumskih požara


Kao rezultat nejednake razdiobe oborina, javljaju se sušna razdoblja, kojih
je tijekom 1983. godine na priobalnom kršu bilo često, pa će se obzirom da
su u tijesnoj vezi s nastankom šumskih požara dati i njihov iskaz.


Postoje brojne definicije za ocjenu suhoće i vlažnosti jednog područja, ali
će se iz praktičnih razloga koristiti definicija koja se zasniva na oborinskim
podacima, gdje se broje dani bez oborina, ili s oborinom manjom od određene
vrijednosti, koja se smatra značajnom za prekid suhoće. Tako britanska
meteorološka služba razlikuje:


— apsolutnu sušu
— djelomičnu sušu i
— suho razdoblje.
Apsolutna suša je najmanje 15 uzastopnih dana kad ni jedan dan nije imao
više od 0,25 mm oborina.
Djelomična suša je najmanje 29 dana kada srednja dnevna količina oborine
ne prekorači 0,25 mm oborina.
Suho razdoblje je barem 15 uzastopnih dana kad nijedan dan nije primio
više od 1 mm oborine.
Ovdje je potrebno napomenuti da se kod određenih analiza sušno razdoblje
smatra period u könne uopće nije bilo oborina.
Prema gore citiranoj definiciji navedena su sušna razdoblja na priobalnom
kršu za period od 1. 4. — 30. 9. 1983. godine (6 mjeseci), u kom periodu RHMZ
svakodnevno izračunava meteorološki indeks opasnosti od šumskih požara za
cijelo područje SR Hrvatske. Ta sušna razdoblja su (tabela 5) uspoređena sa
šumskim požarima koji su prema evidenciji Republičkog komiteta za poljoprivredu
i šumarstvo i Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove SR
Hrvatske, nastali na području krša u navedenoj požarnoj sezoni:


Dubrovnik-Cilipi:
— od 18. 6. do 2. 7. 1983. (15 dana — sušno razdoblje)
— od 15. 7. do 11. 8. 1983. (28 dana — apsolutna suša)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Kuna-Pelješae:


— od 23. 4. do 9. 5. 1983. (17 dana — apsolutna suša)
— od 11. 5. do 25. 5. 1983. (15 dana — apsolutna suša)
— od 21. 6. do 9. 7. 1983. (19 dana — suho razdoblje)
— od 11. 7. do 12. 8. 1983. (33 dana — apsolutna suša)


Lastovo:
— od 23. 4. do 8. 5, 1983. (16 dana — apsolutna suša)
— od 30. 6. do 11. 8. 1983. (43 dana — aspolutna suša)


Korčula:
— od 22. 4. do 19. 5. 1983. (18 dana — apsolutna suša)
— od 18. 6. do 25. 8. 1983. (69 dana — apsolutna suša)


Hvar:


— od 3. 5. do 24. 5. 1983. (21 dan — suho razdoblje)
— od 24. 6. do 9. 7. 1983. (16 dana — suho razdoblje)
— od 16. 7. do 24. 8. 1983. (40 dana — apsolutna suša)
— od 26. 8. do 11. 9. 1983. (17 dana — suho razdoblje)


Split-Marijan:
— od 29. 4. do 8. 5. 1983. (16 dana — suho razdoblje)
— od 8. 7. do 7. 8. 1983. (31 dan — suho razdoblje)


— cd 9. 8. do 24. 8. 1983. (16 dana — apsolutna suša)
— od 27. 8. do 11. 9. 983. (16 dana — suho razdoblje)
Šibenik:


— od 13. 5. do 23. 5. 1983. (21 dan — suho razdoblje)
— od 15. 7. do 11. 8. 1983. (28 dana — apsolutna suša)
— od 19. 9. do 12. 10. 1983. (24 dana — apsolutna suša)


Mali Lošinj:


— od 7. 4. do 21. 4. 1983. (15 dana — suho razdoblje)
— od 24. 4. do 8. 5. 1983. (46 dana — suho razdoblj e)
— od 29. 5. do 13. 7. 1983. (46 dana — apsolutna suša)
— od 7. 8. do 24. 8. 1983. (19 dana — apsolutna suša)
— od 16. 7. do 3. 8. 1983. (19 dana — apsolutna suša)
— od 13. 9. do 30. 9. 1983. (18 dana — apsolutna suša)


Rab:


— od 7. 4. do 22. 4. 1983. (15 dana — suho razdoblje)


- od 12. 6. do 14. 7. 1983. (32 dana — suho razdoblje)
— od 16. 7. do 3. 8. 1983. (19 dana — suho razdoblje)
— od 5. 8. do 24. 8. 1983. (20 dana — suho ´razdoblje)


Senj:
— od 5. 8. do 30. 8. 1983. (25 dana — suho´ razdoblje)
— od 15. 7. do 2. 8. 1983. (19 dana — suho ´razdoblje)


Rijeka-Omišalj:
— od 21. 6. do 11. 7. 1983. (21 dan — suho razdoblje)
— od 7. 4. do 21. 4. 1983. (15 dana — apsolutna suša)


Pazin:


— od 16. 7. do 3. 3. 1983. (19 dana — apsolutna suša)


Pula-aerođrom:
— od 7. 4. do 21. 4. 1983. (15 dama — suho razdoblje)
— od 16. 7. do 2. 8. 1983. (19 dana — suho razdoblje)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 65     <-- 65 -->        PDF

44.3
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 66     <-- 66 -->        PDF

U ovim sušnim razdobljima priobalnog krša, nastali su brojni šumski požari,
ali će biti iskazani samo oni s većom izgorjelom površinom. Uz to su
prikazane i vrijednosti meteoroloških elemenata na dan nastanka šumskog požara
i to temperatura zraka u "C, relativna vlaga zraka u "/», brzina vjetra u
m/sec i količina palih oborina u mm za protekla 24 sata. Na bazi tih vrijednosti
izračunate su i prikazane numeričke vrijednosti IUG-a i IOP-a te klasa
opasnosti za odnosni dan.


ZAKLJUČAK


a) Razdoblje od siječnja do kolovoza 1983. na Jadranu karakteristično je
po čestim sušnim periodima u pojedinim mjesecima nego što ukazuju mjesečne
ili ukupne količine oborina s obzirom da ome sadrže pojedine visoke dnevne
količine koje ne mogu ublažiti niti prekinuti duga. sušna razdoblja s temperaturama
iznad normalnih vrijednosti. Jedini hladni mjesec, u odnosu na normalu,
bila je veljača, dok je svibanj bio relativno kišan, ali i ekstremno topao.


Ovakove prilike uvijetovao je sjeverniji položaj Azorslke anticiklone s grebenom
visokog tlaka preko jugozapadne i srednje Evrope, koja je također ljeti
bila sušna. Sjeverozapadni visinski vjetrovi, umjesto uobičajenih zapadnih direktno
s Atlantika, donosili su nad područje Jadrana suhi kontinentalni zrak.
Time su frontalni sistemi, kao i frontalne oborine, bili slabije izraženi, a kišna
razdoblja većinom kratkotrajna. Povremeni utjecaj ljetne ciklomalne aktivnosti
sa Sredozemlja uzrokovao je rijetke lokalne nestabilnosti, ali kratkotrajni intenzivni
pljuskovi kiše nisu mogli ublažiti dugotrajnu sušu.


Usporedba s ranijim sušnim godinama pokazuje da suša u 1983. nije bila
ekstremna, niti predstavlja rijedak1 događaj za ljetno razdoblje. Ono što karakterizira
ovu sušu je njezina dugotrajnost kao posljedica dugotrajne neuobičajene
atmosferske cirkulacije na području Evrope i Atlantika. To je ujedno i uzrok
produženja sušnog perioda, a jesenska suša 1983. je bila ekstremna i najžešća
u posljednjih 30 godina.


b) Dugotrajni sušni periodi pogoduju isušivanju svih vrsta šumskih gorivih
materijala, a time i povećanju stupnja njihove zapaljivosti. Prema tome, kao
rezultat nejednake razdiobe paiih oborina javljaju se sušna razdoblja koja su
u tijesnoj vezi sa nastankom i intenzitetom šumskih požara.


Osnovi principi i metode koje se koriste u svijetu za procjenu opasnosti
od šumskih požara, temelje se na klasifikaciji šumskih goriva i na procjeni vlage
u šumskom gorivu, na bazi vrijednosti meteoroloških elemenata. Prema tome,
zaštita šuma od požara temelji se na mreži meteoroloških stanica na osnovu čijih
podataka i određenih metoda izračunavanja se dobivaju parametri o zapaljivosti
šumskog gorivog materijala, a služe u prvom redu preventivnoj djelatnosti snaga
na terenu.


Razumijevanje i primjena meteoroloških informacija, uz poznavanje lokalnih
prilika vremena, šumskog goriva i topografije može biti od velike pomoći
snagama na zemlji u efikasnijoj obrani kada se šumski požar pojavi.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 67     <-- 67 -->        PDF

LITERATURA:


La ws on, B. D. (1977): CANADIAN FORESTRY SERVICE »FIRE WEATHER INDEX
«


. . . Šumski požari u SRH. Bilten o požarima RSUP SRH, 1983.


. . . Informacija o šumskim požarima za razdoblje otl 1. 1. do 31. 8. 1983. godine, RK
za poljoprivredu i šumarstvo SKH, Zagreb, 14. rujna 1983.


RHMZ SRH (1976): Prognoza sušnih perioda. Rasprave i prikazi br 13.


The Influence of Weather Conditions on the Occurrence of Forest Fires in the Area
of Littoral Karst During 1983


Summary


Due to the great number of forest fires iin the area of littoral karsft, apart from
other preventive measures, a daily report on metereorological condiiitiions and the
danger and possibility of forest fire occurrence and its spreading was introduced in
the summer period of 1983. The linfoirmatdon data were given by the Republic Hydrometereological
Institute oi Croatia. This paper presents weather faciors constituting
the danger and gives meteorological fire indexes computed by Canadian methodology.


44 5