DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Sum. list CVIII (1984) 399


IIDK 630*525.5 : 630*221


NEKOLIKO NOVIH FORMULA ZA RAČUNANJE ETATA
GLAVNOG PRIHODA U VISOKIM REGULARNIM ŠUMAMA


Mr Radovan KRIŽANEC, đipl. inž. šum.
Katedra za uređivanje šuma Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu


SAŽETAK. Za računanje etata glavnog prihoda (Ef/) u visokim
regularnim šumama primjenjuju se četiri poznate formule: MANTEL-
u
-MASSONOVA (x = 0), MELARDOVA (x = ) , HUFNAGLOVA
3
u u
(x ~ ) i KLEPCEVA (X = ) . Pojedina formula upotrebljiva je
2 3
samo uz određenu dobnu granicu (x).


Kako se ophodnja u praksi (Cl. 19 »Pravilnika«) kreću od 10—120
godina a širina dobnih razreda je ovisno o dužini ophodnje propisana
sa 5, 10 i 20 godina (Cl. 8 »Pravilnika«), navedene se formule ne
mogu primijeniti adekvatno s nekim u praksi korištenim dobnim
granicama.


Nove formule za računanje etata glavnog prihoda prilagođene su
izvjesnim u praksi korištenim ophodnjama i dobnim granicama sa
svrhom da olakšaju primjenu pozitivnih propisa »Pravilnika«.


Ključne riječi: Etat glavnog prihoda — Visoka regularna
šuma


UVOD


Visoke regularne šume uređuju se (Cl, 20 i 21 »Pravilnika«) po »Metodi
razmjera dobnih razreda sa sastojinskim gospodarenjem«. To će reći, da su
osnovne jedinice gospodarenija sastojine, kojih je zrelost za sječu definirana
starošću.


Kad sastojine neke jedinice prostorne podjele (gospodarske jedinice, ekološko
gospodarskog tipa, računske jedinice ili uređajinog razreda), razvrstane
prema površini i starosti u odgovarajuće dobne razrede, tvore kontinuirani niz
jednakih površina, za takvu jedinicu prostorne podjele kažemo da iima normalan
razmjer dobnih razreda. Ako u tom kontinuiranom nizu dobnih razreda
jednakih površina rastu sastojine optimalne strukture po broju stabala, optimalnog
obrasta, optimalne drvne mase i optimalnog prirasta uz podjednake
potencijalne mogućnosti staništa, tada viša jedinica prostorne podjele ima drvnu
zalihu normalne veličine i normalne strukture.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Od šumske privrede zahtijeva se da trajno podmiruje svakodnevno rastuće
potrebe na drvu. Osnovni postulat uređivanja šuma — princip potrajnost
podjednakih prihoda — u novije vrijeme postaje princip potraijnosti progresivnih
prihoda. Zadovoljiti taj princip znači šumsku proizvodnju organizirati tako,
da može trajno podmirivati potrebe društva traženim proizvodima.


Pritom je zadatak uređivanja šuma da utvrdi zakonitosti šumske produkcije,
koje osiguravaju realizaciju postavljenog principa.


U svakoj višoj jedinici prostorne podjele s drvnom zalihom normalne ili
približno normalne veličine i strukture, može se uz odgovarajući oblik i način
gospodarenja kao i pravilno odabranu visinu ophodnje postići potrajnost najpovoljnijeg,
prihoda. U osnovama gospodarenja, veličina najpovoljnijeg prihoda
izražena je drvnom masom predviđenom za sječu ili et a tom.


ETAT


U svakoj visokoj regularnoj šumi sveukupni etat ili sveukupna drvna
masa koja će se predvidivo posjeći tijekom jedne godine, jedne periode ili cijele
pohodnje, sastoji se iz drva — po mjestu, vremenu i načinu izvođenja —
međusobno različita etata.


Etat glavnog prihoda realizira se u sastojinama zrelim za sječu (kojih je
starost veća ili jednaka dobi ophodnje).
Etat međuprihoda ili etat proreda (prethodnih prihoda) realizira se u
preostalim nezrelim sastojinama (izuzev sastojina u stadiju osnivanja).
U ovom radu osvrnut ćemo se na do sada poznate formule za računanje
etata glavnog prihoda i predložiti neke nove.


To smo učinili iz slijedećih razloga.


Prema čl. 19 »Pravilnika«, donje granice ophodnji ´kreću se u rasponu od
10—120 godina ovisno o vrsti drveća i cilju gospodarenja.
Dobni razredi (čl. 8 »Pravilnika«) zavisno od visine ophodnje različitih
su širina i iznose:
—» 5 godina za ophodnju do 30 godina


— 10 godina za ophodnju do 60 godina
— 20 godina za ophodnju preko 60 godina
Zbog različite dužine ophodnji kao i nejednake širine dobnih razreda, dijapazon
podataka — uz poznate formule — bio je kod određivanja Eg često
veći od nužnog, zbog velikog raspona između dobnih granica za koje se formule
mogu primijeniti.
To nas je potaknulo da izvedemo još nekoliko formula za godišnji etat
glavnog prihoda (EK) prilagođenih različitim ophodnjama i širinama dobnih
razreda, koje će zajedno s postojećim formulama pojednostavniti računanje
normalnog godišnjeg etata glavnog prihoda u pojedinim konkretnim slučajevima.


ODNOS DRVNE ZALIHE (V) i ETATA
GLAVNOG PRIHODA (Ea)


Unutrašnje zakonitosti šumske produkcije mogu se najlakše predočiti i jasno
obrazložiti na teoretskim oblicima tzv. normalne šume, uz korištenje nuž
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 23     <-- 23 -->        PDF

nih matematičkih veličina i formula. Normalna šuma je najsigurnija teoretska
baza potrajnog gospodarenja, čiija se praktična korist ogleda u tome što svakoj
konkretnoj šumi, bila ona ma kako nepravilna i neuređena, odgovara izvjesni,
oblik normalne šume s kojom se konkretna šuma može poistovjetiti i tako u
njoj osigurati najpovoljnije prihode.


Osnovni uvjet za postizanje najpovoljnijeg prihoda je veličina i struktura
drvne zalihe, pod kojom podrazumijevamo drvnu masu svih sastojina više;
jedinice prostorne podjele.


Brojčana predodžba određene normalne šume je svaka prirasno-prihodna
tablica. Pravilno izabrana i primiijenjena, osigurava realizaciju postavljenog
cilja u konkretnom slučaju.


mV


m /ha
700


600


500


iOO


300


200


WO


0
0 10 20 30 40 50 60 70 60 SO 100 110 120 god


SI. 1. Grafikon drvnih masa iz tabele 1 (prirasno-prihođne tablice)


D. Klepca za hrast lužnjak na I bonitetu.
Na slici 1, crtkana krivulja je grafička predodžba drvnih masa iz tabele 1,
odnosno iz prirasno-prihođne tablice D. KLEPCA za hrast lužnjak na I bonitetu
(sastavljene za g. j . »Josip Kozarac« i šume posebne namjene g. j . »Opeke«).
Površina koju zatvara krivulja, apscisa od 0—120 godina i ordinata M u 120
godini, predstavlja sumu drvnih masa svih sastojina odnosno normalnu drv,
nu zalihu.


Shematski se normalna drvna zaliha (V) može predstaviti i jednostavnije
površinom pravokutnog trokuta, kojem je baza jednaka dobi ophodnje (u) a
visina drvnoj masi najstarije sastojine prije sječe (M). To je shematska slika
niza u-godišnjih sastojina od 1 do u godina.


Iz slike 1 vidi, da je površina trokuta u dobi ophodnje jednaka površini
omeđenoj krivuljom, apscisom u i ordinatom M, pa je pravokutan trokut usvojen
kao osnovni teoretski oblik za prikazivanje drvne zalihe.


Općenito je drvna(M) i poslije (m) sječe:
zaliha (V) jednaka polovici sume drvnih masa prije
V =
M +
2
m
(1).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 24     <-- 24 -->        PDF

402
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Kad drvna masa poslije sječe najstarije sastojine padne u novoosnovanoj
(sada najmlađoj) sastojku na nulu (m — 0), normalna drvna zaliha izražena
kao aritmetička sredina drvnih masa prije (M) i poslije sječe (m) iznosi:


M -|-0 M
V = = (2)
2 2


a to je visina manjeg pravokutnika na si. 1. koji je po površini jednak površini
trokuta.
Tijekom ophodnje može se svake godine posjeći kao etat glavnog prihoda
drvna masa najstarije sastojine i na njoj proizveden prirast.
Iz slike 1 vidi se, da je ta drvna masa s prirastom jednaka normalnom godišnjem
eta´tu glavnog prihoda:


M M


2 1 2 M 2M 4M + 4M 8M M.
E„. + = + = = = — (3)
u 2u 2u 4u 8u 8 u u


2


Ako se svake godine može kao etat glavnog prihoda posjeći drvna masa
M, tada će se tijekom ophodnje posjeći drvna masa u M, koja je na slici 1
predočena površinom većeg pravokutnika.


Isti Eo dobiva se supstitucijom odnosa M i V u formuli (3):


M
2-—
M 2 2 V
E, = -= = (4)
u u u


a to je Mantel-Massonova formula za normalni godišniji etat glavnog prihoda,
koja zorno pokazuje da se tijekom ophodnje kao etat glavnog prihoda realizira
dvostruka drvna zaliha (2 V).


IZVOD OPĆE FORMULE IZ ETATA GLAVNOG PRIHODA


Godišnji etat glavnog prihoda (Eg) u normalnoj visokoj regularnoj šumi
općenito se definira Simmonsovom formulom:


2u
EK = C (5)


2


u- — x


U formuli, njenom izvodi kao i na slici 2. pojedini simboli imadu slijedeće
značenje:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 26     <-- 26 -->        PDF

u = ophodnja;
x = dobna granica, iznad koje uzimamo dio drvne zalihe za računanje


etata;
C — dio drvne zalihe V koji uzimamo u obzir pri obračunu etata;
a = dio drvne zalihe ispod dobne granice x.


Izvod Simmonsove formule na temelju slike 2:


a+C = V


c


s´ a


—1


SI. 2. Izvod Simmonsove fomule.


1. Računanje odnosa ukupne drvne zalihe (V) i njenog dijela (a) ispod
dobne granice (x):
x
: u = y, : y2
x
y, 2a
2 x


u
y2 x yt


u y. x yi


c +


2


x y, 2
(C + ) -(C + a)


2 u
2 (a + C)


y2
=


2 a 2 (a + C)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 27     <-- 27 -->        PDF

2 a u
2x (a + C)
/ x
xJ a u
u a + C
x2 : u2 = a : (a + C)
2. Izvod opće formule za dio drvne zalihe iapod dobne granice (x):
x2 (a + C) = u-a
x-a + x- C = u- a
xC
= u2 a — x- a
X2 C = a (u2 — x2)
ax2 C

u2 — x2
(6)
3. Izvod opće formule za ukupnu drvnu zalihu (V):
V = a + C
V =
x2 C
u2 — x2
+ c
V =
x2 C + u2 C — x2u2 — x´2
C
V =
u2u2
x2
C (7)
4. Izvod opće formule za etat glavnog prihoda (Eg):
E.
2Vu
2 C u2
U2 X2
1
u
Eg =
2 u
u2 — x2
C (8)
405
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Iz Simmonsove formule (8) mogu se izvesti sve ostale formule za normalni
godišnji etat glavnog piihoda. Međusobno se razlikuju po visini dobne granice


(x) iznad koje se uzima dio drvne zalihe za obračun etata.
FORMULE ZA RAČUNANJE Eg


Normalni godišnji etat glavnog prihoda računao se do sada po četiri poznate
formule uz ove dobne granice (x):


x Eg
Autor


2 V
0 Manten-Massonova formula
u


u 2,25 Vo


— Melardova formula
3 u
u 2,66 M,Hufnaglova formula
2 u
2 u 3,6 V3Klepčeva formula
3 u
Mi smo međutim, iz odnosa ukupne drvne zalihe i onog njenog dijela C
koji služi kao baza za računanje etata glavnog prihoda (E?). uz navedene poznate,
izveli i nekoliko novih formula za izvjesne u praksi korištene dobne
granice.


Zbog štednje na prostoru ne možemo donijeti sve izvode, već ćemo se
ograničiti na dva primjera. U prvom je prikazano, kako je dobivena poznata
Melardova formula koja se primjenjuje uz x = u/3 (tabela 2), a u drugom jedna
od novih formula za računamje etata glavnog prihoda, koja se može primijeniti
uz dobnu granicu x = 5u/6 (tabela 3).


Pojedina formula uz određenu dobnu granicu izvedena je analitički (a),
određena originalnom grafičkom interpretacijom (b) i kontrolirana izvodom po
Simmonsovoj formuli (c).


Etat glavnog prihoda sastoji se iz dijela drvne zalihe koji će se realizirati
kao glavni prihod i prirasta proizvedenog na tom dijelu zalihe u vremenu
predviđenom za realizaciju etata.


Pojedina formula sadrži obje komponente.
Obrazloženje ove konstatacije za Melardovu formulu, istovjetno je i za sve
ostale formule.


406
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Tabela 2


Melardova formula


a. Analitički.
*-l W /


v-u>-*´-c


u"9 9


/ ^ ®


i.-u´ ´ -i


2V 2 1,125V- 2.25 V-
g u u u


"c 2u 3
3 2^c - 3 \/ 3 9VC 2,25 Vc
E9-2u 2u ´ 2 Vc 2u 4 u u
3 3


b Grafički:


0,125 s ´


0,250-3 = 0,750


0,250 0,250


+ 0,125 3 = 0.375
F ^ = 7,725
! 0,725 / ^


0250 , J/ V=F*3 =1/+ 0,725


´ K
´ K
Fa-F^-2-2,25Vc


´ 0,725 ^

_ V 7,725^ _ 2.25 VQ
g u u u


X ^ 1 2 2


c. Kontrola
r- 2 u r- 2 u \ i 2 u ,/ 78 u 1/ 2,25^
2 1/ 2 V-u
8 u u


9


s
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Tabela 3


Formula za Eg UZ X = -=J=


a. Analitički:
*-t
c-i/6


U -X


l/= y 1/


V´1—^ -3.272 V6


HI 36


11 u


5u u
^ 6 6 2 V 2- 3.272V6 B,54V6


u
vR

Ye_ j. 1 J4_ = iK 4. ]ŽA - i^kil´lM _ 144 Vf, . 6.54l/6


F3" u 2 11u u 22 u 22 u 22 u u
72 —


b. Grafički
~^%M^
^ ^


"k^*^


V= F^ = 0.0909-36 =3,272^6
FCJ=F^,-2=6.54{4:


v6


^


FUJ = 6 ^
+60,0909 = 6,54^6


"


E9=


äu u ´ u


Su


X =


6


t


c.
Kontrola:
2U2a 2u
E m -C-V. _.v . 21% . vs = «1Ü


,2 25u 36u-25u 77t/ 6 U
36 36
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Iz slike 3 proizlazi, da se ukupna drvna zaliha sastoji iz tankog, srednjedebelog
i debelog drva, koja se međusobno odnose kao


Vt : V2 : V3 = 1 : 3 : 5


//


Wß^


//


/v3


/


s´ V,


2u


SI. 3. Odnos tankog (Vt), srednjedebelog (V2) i debelog (V,) drva u ukupnoj
drvnoj zalihi.


Ako uzmemo u obzir dio drvne zalihe iznad dobne granice x = u/3


V2 + V;, = V,.


i kao etat glavnog prihoda predvidimo sječu debelog drva, tada je taj dio
zalihe jednak:
5
V3 = V,


a etat u tom slučaju iznosi:


V,.
V, 15 V,. 1.875 VcE =
8 u


3 3


Uz pretpostavku, da taj dio zalihe neće biti posječen odmah u prvoj godini,
već postupno kroz cijelu predviđenu periodu, nužno je odrediti prirast tog
dijela zalihe i uzeti ga u obzir kod računanja etata:


V3 u 1 1 5
1


iv = . _ = _ V;J = - - Ve = V,. = -V,. = 0,125 V,.


5 6 5 5 8 40 8


— u
6
(Nazivnik prvog člana izračunan je ovako:
1 2u 1 2u + 3u 5
_
( + u) = : = u )
2 3 2 3 6
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Na slici 3 i u tabeli 2 pod b, prirast od 1/8 V, odnosno 0.125 V,, predstavljen
je šrafiranim trokutom iznad stupca V3. U vremenu od 2 u/3 do u
realizirat će se cijeli dio zalihe V:{ zajedno s prirastom, predstavljen površinom


pravokutnika od 2u ´3 do u.
Tijekom ophodnje u prirast će iznositi
1
8
V,
u
3 Ve
8 u
0.375
u
V,
ili 3
0.125
u
V, 0.375
U
v,.


3


a ukupni eta

1.875 V, 0.375 V, 2,25 v,.
E,


+


To je Melardova formula za etat glavnog prihoda uz x = u/3, koja se analitički
može izvesti kako je to pokazano u tabeli 2 pod a, ili na temelju iznijetih


obrazloženja i ovako:
5 1 6
— V,. + — v,.
8 8 — v,. 8 18 V,. 2.25 Vc
u u 8 u


a to je površina pravokutnika: 18 trokuta od 1/8 V,- na slici 3.


Na istovijetan način izvedene su i ostale u ovom radu donijete formule
(vidi također tabelu 3, gdje je izvedena formula za Eg uz x = 5u/6. tj. za jedinicu
prostorne podjele, gdje se uz ophodnju od 120 godina predviđa kao glavni
prihod šesti dobni razred).


Sve poznate i novo izvedene formule za računanje normalnog godišnjeg
etata glavnog prihoda, svrstali smo pregledno u tabelu 4.


Oznake u glavi tabele 4 imadu isto značenje kao i u formuli (5), uz napomenu,
da su za izmjereni dio zalihe u poznatim formulama zadržane originalne
oznake autora. U koloni (1) nalaze :se dobne granice (x) uz koje se primjenljuju
formule iz kolone (3), a u koloni (2) je oznaka je onaj dio drvne zalihe iznad
dobne granice (x), na temelju koje se računa Eg.


Formule u tabeli 4 definiraju godišnji etat glavnog prihoda (Eg) u jedinicama
prostorne podjele s normalnim ili približno normalnim razmjerom dobnih
razreda.


Primjena novih formula istovjetna je s primjenom do sada poznatih formula.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 33     <-- 33 -->        PDF

411
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 34     <-- 34 -->        PDF

LITERATURA


Klepac , D.: Uređivanje šuma u Francuskoj, Šumarski liist br. 10 — 11, Zagreb 1952.
Klepac , D.: Uređivanje šuma s oplodnom sječom, Glasnik za šumske pokuse, Zagreb
1952.
Klepac , D.: Nekoliiiko formula za intenzitet sječe, Šumarski list br. 9—10, Zagreb
1953.
Klepac , D.: Osvrt ´na Simmonsovu i Mungerovu formulu, Surnairski List br. 12,


Zagreb 1953.
Klepac , D.: Uređivanje šuma, Zagreb 1965.
Klepac, D., Meštrović S., Križan ec R.: Sumsko-gospodarska osnova za


fakultetsku šumu Opeke (1965—1985), Zagreb 1965.
K r i ž a n e c, R.: Revizija šumsko-gospodarske osnove za fakultetsku šumu Opeke,


Zagreb 1974.
N e n a d i ć, Đ.: Uređivanje šuma, Zagreb 1929.
PRAVILNIK o načinu izrade šumskagospodarskih osnova područja, osnova gospoda


renja gospodarskih jedinica i programa za gospodarenje šumama. Narodne novine
br. 19, Zagreb 1981,
Šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb 1966.


Einige neue Formeln zur Berechnung des Endnutzung-Hiebsatzes
in gleichaltrigen Hochwäldern


Zusammenfassung


Zur Berechnung des Endmutzungs-Hieb5atzes ün gleichaltrigen Hochwäldern werden
vier schon bekannte Formeln verwendet: Von Mantel-Masson (x = O), Melard
(x = u/3), Hufnagl (x = u/2) und von Klepac (x = 2u/3). Die einzelne Formel ist
nur von Verbindung mit der bestimm.en Altersgrenze (x) verwandbar.


Da die Umtriebszeit in der Prais von 10 bis 120 Jahren dauert und die Altersklassenbreite
je mach der Umtriebszei´tlänge bei 5, 10 und 20 Jahren vorgeschrieben
wind, können die gennanten Formeln mit den in der Praxis benutzten Alterklasisengrenzen
adequat nicht verwendet werden. Die neuen Formeln für die Berechnung des
Endnutziung-Hiebsatzes sind an bestimmte in der Praxis benutzte Um´triebsze´iten und
Alterklassengrenzen angepasst, mit dem Zweck, die Verwendung von Vorschriften
in »Pravilnik« zu erleichtern.