DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ZAPISNIK


2. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, koja je održana 19. lipnja 1984. godine
u 10 sati u Zagrebu, Trg Mažuranića 11.
Prisutni:, Dr Nikola Komlenović, dr
Đuro Kovačić, ing. Ilija Stjepčević, rnr
Vice Ivančević, mr Vladimir Bogati, ing.
Slavko Sarčević, ing. Alojzije Frković,
ing. Tomislav Starčević, ing. Mladen Tonković
i ing. Ivan Maričević.,


DNEVNI RED


1. Razmatranje zaključaka s 89. Skupštine
Saveza i utvrđivanje zadataka za
naredno razdoblje — dr Nikola Komlenović.
2. SAS o udruživanju u Savez inženjera
i tehničara šumarstva i industrijske
prerade drva Jugoslavije — dr Nikola
Komlenović.
3. Izvještaj — ing. Ivan Maričević i Vlatka Antonić.
4. Donošenje odluka o:
a) Izvođaču radova za uređivanje fasada
»Šumarskog doma«b)
Izvođaču radova za uvođenje centralnog
grijanja u poslovne prostorije
Saveza,


c) Povećanju zakupnina za poslovni
prostor,
d) Novim cijenama za tiskanice, knjige,
oglase i dr.,
e) Privremenom smještaju Šumarskog
računskog centra,
f) Registraciji potpisa dr Nikole Komlenovića.


5. Ostala pitanja:
a) Informacija o održavanju Skupštine
SITH-e,
b) Informacija o registraciji Saveza.


Ad. 1.


Dr Nikola Komlenović ukratko komentira
prijedlog zaključaka, te između ostalog
naglašava da se u narednom razdoblju
trebaju svi članovi angažirati na utvrđivanju
aktivnosti i izvršavanju za


dataka u vezi priprema i održavanja
IU FRO Kongresa, koji će se održati u
Ljubljani 1986. godine. Mr Vice Ivan čevi
ć kao i drugi članovi Predsjedništva
složili su se, da su u prijedlogu obuhvaćena
osnovna područja aktivnosti,
i da se takve zaključke može prihvatiti.
Predložio je da se utvrde zaduženja pojedinih
članova Predsjedništva j da
određena radna tijela utvrđuju zadatke
i prate njihovo izvršenje.. Usvojeni su
prijedlozi zaduženja i to za:


— Problematiku »Šum. doma« — dr
N. Komlenović,
— Izdavačku djelatnost — dr B. Prpić,
— Pošumljavanje — dr. Đ. Kovačić,
— Primjena Zakona o šumama ing.
T. Starčević,
— Područja krša i zaštitu prirode —
mr Vice Ivančević,


— Savjetovanja, propagandu i si. dr
N. Komlenović i ing. I., Maričević,
— Praćenje aktivnosti DIT-a — svi
članovi Predsjedništva.
Ad. 2.


Predsjednik dr N. Komlenović
kritički se osvrće na način donošenja
SAS-a o udruživanju u Savez ITŠIDJ,
ali istovremeno predlaže da uvjetno prihvatimo
taj dokument ; da ga potpiše
naš delegat ing. A. J u r i ć. Nakon kraće
rasprave o tom dokumentu i ozbiljnih
zamjerki nosiocima ove aktivnosti, što
se nisu osigurali povoljniji rokovi za
javnu raspravu, prihvaćen je prijedlog
predsjednika o usvajanju SAS-a i ovlaštenju
našeg delegata da ga potpiše.


Ad. 3.


Ing. Ivan M a r i č e v ić i Vlatka A n-
t o n i ć ukratko su komentirali analitičke
podatke o poslovanju u prvih pet
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 71     <-- 71 -->        PDF

mjeseci ove godine. Posebno je istaknuto
da je ostvareni prihod od Šumarskog
lista više nego simboličan, zbog tega
što nisu ispostavljeni računi za 1984. godinu.
Upravo je taj posao u toku i mogu
se očekivati planirani prihodi u narednom
razdoblju. I ostale stavke prihoda
j rashoda obrazložene su i nakon
toga prihvaćen je izvještaj o poslovanju
za pet mjeseci 1984. godine, iznosi 90,00
dinara za obračun osobnih dohodaka
zaposlenih u Stručnoj službi Saveza.


Ad. 4.


Nakon obrazloženja pojedinih podtočaka,
koje je dao ing. Ivan M a r i č e v i ć
i dr N. Komlenović, te rasprava u
kojima su sudjelovali svi članovi Predsjedništva
donesene su odluke o:


a) Prihvaćanju ponude ZIM-70 za izvođenje
radova na fasadama svih pročelja
zgrade »Šumarskog doma« prema
ponudbenim troškovima u ukupnom iznosu
6.419.456,20 din.


b) Prihvaćaju ponude ZIM-70 za izvođenje
centralnog grijanja prema ponudbenom
troškovniku u iznosu 968.850,00
dinara, plus liječenje poslovnih prostorija
u ukupnom iznosu do 112.000,00 dinara.


c) Prihvaćaju povećanja zakupnina poslovnog
prostora (stanarina) za 30a/o od


1. srpnja 1984. godine, a na postojeće
osnovice.
d) Cijenama oglasa u Šumarskom listu
za 1984. godinu kako slijedi:

omotna stranica (samo četvrta)
17.000,00 din.


— prva i druga stranica unutar časopisa
15.000,00 din.

stranica unutar časopisa
14.000,00 din.

polovica stranice unutar časopisa
10.0000,00 din.

četvrtina stranice unutar časopisa
8.000,00 din.

dodatak:
a) za jednu boju 5.000,00 din.
b) za potpuni color 15.000,00 din.popusti:
a) agencijski 20Vo
b) akviziterski 20´/o
c) za tri do pet oglasa 10»/o
d) za šest ili više oglasa 15*/»
e) da se cijena tiskanica uskladištenih
u poslovnom prostoru Saveza povisuje
za 5W/ty.


1) Privremenom smještaju Šumarskog
računskog centra u sobu do dvorišta.


g) da se prolongira oročenih 3 mirlijuna
kod Zagrebačke banke, na rok od
tri mjeseca (do sada su bila oročena na
šest mjeseci).


h) Registraciji potpisa dr Nikole
Komlenovića.


Ad. 5.


a) Dr Nikola Komlenović upozorio
je prisutne na održavanje redovne
godišnje Skupštine Saveza inženjera i
tehničara Hrvatske i zamolio je članove
Predsjedništva da planiraju svoj dolazak
na tu Skupštinu, koja se održava


25. lipnja 1984. godine u Zagrebu. Prihvaćena
je informacija.
b) Ing. Ivan M a r i č e v ić ukratko je
iznio neke probleme u vezi registracije
Saveza kao društvene organizacije. Između
ostalog je naglasio da još uvijek
neka Društva nisu poslala ispunjene upitnike
za delegate Skupštine, a to je
uvjet za registraciju. Ocjenio je da će se
u toku mjeseca srpnja uglavnom osigurati
potrebna dokumentacija i iza toga
dostaviti zahtjev Republičkom Sekretarijatu
za upravu i pravosuđe SR Hrvatske.


c) Dr Nikola Komlenović komentirao
je prijedlog SAS-a za ONO, nakon
čega je taj dokumenat prihvaćen.


Na kraju sjednice mr Vice Ivančcv
i ć predložio je da se u što kraćem vremenu
izradi prijedlog po kojem bi DIT-
ovi bili obavezni određeni postotak od


377
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 72     <-- 72 -->        PDF

članarine plaćati Savezu ITŠID Hrvatme
za održavanje Konferencija o Jadranske.
skom moru. Taj materijal uručen je mr
Ing. Ivan M a r i č e v ić obavijestio je Vici Ivančeviću, potencijalnom dePredsjedništvo
da je SSRN Hrvatske polegatu
našeg Saveza za tu Konferenciju.


slao upitnik koji se odnosi na pripreSjednica
je završena u 14,30 sati.


Tehnički tajnik: Predsjednik:
Ing. Ivan Maričević, v.r. Dr Nikola Komlenović, v.r.


UVIJEK JE VRIJEDNA KNJIGA ZA REPREZENTATIVNI DAR


POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE
1846—1976.
kroz stranice Šumarskog lista


U tvrdom povezu 427 stranica teksta s preko 100 slika, crteža i karata a uz
»»Kazalo autora« sadrži i sažetak na engleskom jeziku.


Cijena knjige SAMO 325 dinara.


Prodaja, ili narudžba, u Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske (SITŠDIH), Zagreb, Trg Mažuranića 11.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Na 2. sjednici Predsjedništva SDIŠDI Hrvatske, održane 19. lipnja 1984.
god., utvrđene su ove cijene


OGLASA U ŠUMARSKOM LISTU


1. Omotna
stranica (samo četvrta) 17 000 -- din.,
2. prva i druga stranica unutar časopisa
15 000.-- din.,
3. ostale stranice unutar časopisa
14 000— - din.,
4. polovica
stranice unutar časopisa 10 000— - din.,
5. četvrtina
stranica unutar časopisa 8 000— - din.,
6.
dodatak: a) za jednu boju 5 000.-- din.,
b) za potpuni kolor 15 000— - din..
7.
Popusti: a) agenti j ski 20%,
b) akviziterski 20%,
c) za tri do pet puta ponovljen oglas 10%,
d) za šest i više puta ponovljen oglas 15%.
Istodobno povišena je i cijena u poslovnom prostoru Saveza uskladištenih
TISKANICA za 50%.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 74     <-- 74 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije i zaštite prirode, prikaze stručnih predavanja i društvenih
zbivanja (savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domače i strane
stručne literature i časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na
stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne
industrije te napise o radu terenskih društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje obavljujemo samo ako su pisane u sažetom
obliku te, zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 8 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva,
kako uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica
Šumarskog lista, odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako
rad ima priloge (fotografije, crteže, grafikone tušem ili strojem pisane tabele)
tada je potrebno za svaku stranicu priloga umanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi
budu s lijeve strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba
priložiti i sažetak i to za hrvatski tekst 1 2 stranice, a za strani jezik može
biti i do 1 stranice. U koliko se za sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno
napisati. Sažeci se u pravilu prevode na engleski jezik. U koliko prijevod
ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku na početku članka autor treba
iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redosljedom na kraju
članka i to: prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene
knjige ili časopisa, naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije,
crteži, grafikoni i si. moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu
kliširati. Fotografije neka budu većeg formata (najmanje 10 x 15 cm), kontrastne
i na papiru visokog sjaja. Kod tabela, grafikona, crteža treba voditi računa,
da je najpovoljniji omjer stranica 1:1,5. Legendu treba po mogućnosti ucrtati u
sam crtež. Original može biti i većeg formata od tiskanog, a to je i bolje, jer se
smanjenjem postiže bolja reprodukcija. Crteži i si. moraju biti rađeni tušem, a
tabele mogu i pisaćim strojem, ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus,
crtaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original.


Objavljeni radovi se plaćaju!


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju naručiti
istodobno sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBNO NAPLAĆUJU po
stvarnoj tiskarskoj cijeni, a trošak separata se ne može odbiti od autorskog honorara.
Najmanje se može naručiti 30 separata.


Molimo autore da uz rukopis dostave broj i naziv svojega žiro računa kao i
broj bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi na koji se uplaćuje
porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«


Zagreb, Trg Mažuranića 11


Telefon: 444-206