DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 45     <-- 45 -->        PDF

jer brzo prekida vezu između zapaljenog


nezapaljenog dijela sastojine (površine).
Osim toga s bacačem plamena lakše
je prodrijeti, u koliko ima prohodnih
puteva i staza, u unutrašnjost zapaljene
površine.


11, Način obnove izgorjele sastojine
ovisi u prvom redu o području uništene
sastojine. Na području uspijevanja alepskog
bora treba koristiti ljetnu sjetvu
kako tog bora tako i čempresa, što je
svakako jeftinije nego obnova sadnicama.
Proljetna sjetva se ne preporučuje,
jer ponik može stradati od fuzarioze.
Međutim u koliko je izgorjela borova
šuma, tada će rijetko i to biti potrebno,
jer će se prirodno obnoviti (v. Šum. list,
br. 11—12/1980). Listače se u pravilu pomlade
izdancima iz panja i žilja, koji
će kod ranijih (proljetnih) požara izbiti
još istog ljeta (v. Šum. list br. 3—4)


1963, ,str„ 124. j Narodni šumar, br.
5—6/1965, str. 165). Da se aktiviraju izdaci
iz žilja korisno je osloboditi ih od
panja (panj sasjeći). Sječom panjeva osigurat
će pomlađivanje i u slučaju jačeg
oštećenja panja i pripovršinskih ži-


la O. Piškorić


Zlatko Lisjak


UZGOJ GLJIVA


Slavonska Požega 1984.
Vlastita naklada


Nedavno je izašla knjiga UZGOJ GLJIVA
« od autora Zlatka Lisjaka —
dipl. inž. šumarstva, upravitelja šumarije
Velika. Recenzenti su prof. dr. Josip
K i š p a t i ć i dr. Milica T o r t i ć. Naklada
5.000 primjeraka; slog, tisak j
uvez Štamparski zavod »Ognjen Priča«,
Zagreb, 1984.


S obzirom na značenje obrađene materije
potrebno je nešto reći o toj knjizi.
Kako ü sam autor ističe u predgovoru,
domaća literatura o toj temi je vrlo oskudna,
te će ta knjiga dobro doći svi


ma koji ,su zainteresirani za vlastitu proizvodnju
gljiva. Pomanjkanje proteinske
hrane u svijetu uopće, a i kod nas, i visoke
cijene bit će motiv više koji će zainteresirati
mnoge, da se počnu baviti
uzgojem gljiva. U tu svrhu dobro će im
doći upravo ta knjiga. Prednost pri uzgoju
gljiva je u tome, da urod ne ovisi


o atmosferskim utjecajima, kao što je
to slučaj s ostalim poljoprivrednim kulturama.
Povećanje proizvodnje hrane postavlja
se kod nas kao jedan od osnovnih
uvjeta stabilizacionog programa a
upute koje se nalaze u ovoj :knjizi o
uzgoju gljiva također su kamenčići u
zgradi stabilizacije.
Knjiga je napisana vrlo pregledno, te
će -svakom, pa i početniku, moći poslužiti
da težište zanimanja iskoristiti na
način, koji će mu najbolje odgovarati i
biti najbliži.


Na str. 11—14. autor iznosi neke podatke
općenito o gljivama.


Strane 15—22, govori o uzgoju gljiva
nekada i danas. U Japanu i Kini se već
više od 2.000 godina uspješno se uzgaja
gljiva shii — take. U Evropi je tek krajem
XIX. stoljeća uznapredovao uzgoj
gljiva. 1931. g. izlazi knjiga Kamila B 1 agajića
»Gljive naših krajeva«, u kojoj
se nalazi kratki osvrt na umjetni uzgoj
gljiva. Za uzgoj šampinjona 1950. g. prvi
micelij proizvodi profesor zagrebačkog
Poljoprivrednog i šumarskog fakulteta
dr. Josip K i š p a t i ć.


Bjelančevine gljiva imaju sastav sli


čan bjelančevinama životi jskog porijekla


te su zato biološki vrednije od bjelanče


vina drugih biljaka. U čitavoj Evropi, i


svijetu uopće, poklanja se sve više pa


žnje gljivama u ishrani, što uvjetuje i


njihovu cijenu na tržištu. Međutim, ipak


je jeftinije uzgojiti kilogram gljiva, ne


go napr. kilogram teletine.


Najveći dio knjige autor posvećuje uz


goju šampinjona, šampinjona — Psallio


ta Hortensis var. Bispora Lauge (str. 23


—76). Posebno obrađuje po poglavljima


što je sve potrebno za uzgoj šampinjona


351
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 46     <-- 46 -->        PDF

počam od prostora, sirovina za pripremu
komposta i sve ostale potrepštine.
Dalje govori o pripremama komposta,
procesu rada do branja gljiva. Posebno
upozorava na nepoželjne pojave pri uzgoju
šampinjona, te preventivi, a na kraju
se osvrće i na moderan industrijski,
način uzgoja šampinjona. Tko ovlada uzgojem
šampinjona, moći će uspješno uzgajati
i druge vrste gljiva.


Na str. 77—88. autor opisuje uzgoj slamnatica
— Stropharia rugosoannulata
(Farlow ex Murr). Opširnije se u knjizi
govori o uzgoju bukovače — Pleurotus
ostreatus (Jacq ex Tr.) Kummer (str.
89—122). Autor najprije prikazuje njezin
uzgoj na supstratu, a zatim uzgoj na
drvu. Kao prednost uzgoja bukovače navodi
se niz razloga: da se jednostavno
uzgaja i na različitim podlogama, manji
je rizik pri uzgoju nego kod šampinjona,
daje velike prinose, odličnog je ukusa,
a otporna je na bolesti i štetočine. Preporuča
se za uzgoj osobito amaterima.
Detaljno je opisan uzgoj na supstratu.


Od posebnog je značenja uzgoj bukovače
na drvu. Osim na bukovinu može
se ta gljiva uzgajati i na drvu ostalih
listača. Osobito je pogodno za laj uzgoj
drvo mekih listača kao topole, breze,
vrbe itd. Od tvrdih vrsta može se
koristiti drvo hrasta, graba, kestena pa
čak i voćaka. Postoji više vrsta metoda
rada: metoda bušotina, proreza kolutova,
o čemu autor daje iscrpne podatke
i opis rada. Autor upozorava da bi šumari
trebali biti više zainteresirani za uzgoj
te gljive nakon sječa u šumama gdje
ostaju nebrojeni panjevi. Cijepljenjem
istih nakon sječe, mogla bi se dobiti veća
količina gljiva, što bi bio znatan doprinos
za povećanje hrane uopće.


Uzgoj jablanovače — Agrocybe aegerita
(Brig)Sing (str. 121—126). Autor opisuje
rad za uzgoj te gljive na oblicama
i panjevima jablana i ostalih topola, vrba
te uzgoj na supstratu.


Za uzgoj panjevčice — Kuehneromyce
mutabilis (Sohlt, ex. Fr.) Sing, and Smith


(str. 127—130) se upotrebljavaju izrezane
oblice ili panjevi listača kao bukve,
breze, jablana, johe, vrbe.


Uzgoj baršunaste panjevčice — Flammulina
velutipes (Curt, ex Fr.) Sing. (str.
131—134) je analogan uzgoju prethodne
vrste. Ovoj gljivi pripisuje se ,i ljekovito,
anti´kancarozno, djelovanje.


Uzgoj Shii — take — Lentinus edodes
(Berk.) Sing (str. 135—139). Ta gljiva se
uz šampinjone ubraja među gljive najviše
uzgajane u svijetu, a važna je i stavka
u izvozu Japana. Danas se Shjj — take
već uzgaja u nekim evropskim zemljama.


Na str. 141—149. autor knjige nabraja
još neke gljive, koje se mogu uzgajati.


Mikorizne gljive (str. 151—156) žive u
simbiozi s nekim višim biljkama (npr.
šumskim drvećem). Tu se govori o gljivama
iz roda vrganjevki, lisičica, te bijelom
i crnom tartufu. Poznata su nalazišta
tartufa u Istri u dolini rijeke Mirne.
A u Italiji se za 1 kg tartufa postizala
cijena i do 700,000 lira. U vezj uzgoja
tartufa postoji u Francuskoj Nacionalni
institut AGRRI — TRUFFE, koji
je postigao vrlo dobre rezultate.


Nabava j izbor micelija (str. 157—161).
Govori se o teškoćama koje kod (toga
postoje. Kako je u posljednje vrijeme
sve veće zanimanje za uzgoj gljiva, to će
se uzgojem micelija vjerojatno početi
baviti i veći broj uzgajivača.


Proizvodnja micelija (str. 163—166). U
Jugoslaviji, navodi autor, nemamo poseban
naziv za hranjivu podlogu proraštenu
micelijem gljiva, koja se koristi
kao sadni materijal. Uvriježilo se da taj
sadni materijal (iako to nije potpuno ispravno)
nazivamo m i c e 1 i j e m. Za proizvodnju
micelija postoje posebno opremljeni
laboratoriji u kojima je najosnovnije
apsolutna higijena.


Velike mogućnosti iskorištavanja gljiva
(str. 167—172). Autor govori o mogućnostima
konzerviranja gljiva, te nabraja
neke od tih načina kao duboko smrzavanje,
sušenje, kiselenje. Na kraju daje