DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 40     <-- 40 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


R. Cividini
TECNOLOGIA FORESTALE
Izdanje EDAGRICOLE Bologna, 1983.
str. V + 463


Rudolf Cividini rođen je 1917. god. u
Trstu, ali po ocu je Goranin. Šumarstvo
diplomira na Gospodarsko-šumarskom
fakultetu u Zagrebu 1941, godine i nastupa
mjesto asistenta kod prof. Levakovića
(Katedra za dendrometriju). U listopadu
1945. prelazi u Goransko-primorsku
´industriju (Delnice) ´da već nakon
godinu dana, po pozivu Ing. Canjka, prelazi
u Institut za gospodarstvo An lesno
gospodarstvo Slovenije u Ljubljani. S
dizertacijom »Studio tecnologico sul Faggio
dali Appenmino toscana« postiže 1961.
doktorat na Poljoprivrednom fakultetu
(Facoltä di agraria) u Firenzi. Godinu
dana kasnije, 1962, prelazi u netom osnovan
Instituto del Legno Firenze — S.
Michele a. Adige u svojstvu direktora
istraživanja na kojoj dužnosti ostaje do
1974. godine, kada je imenovan direktorom
tog Instituta na kojem položaju ostaje
do umirovljenja 1982. godine. Od
1972. paralelno je i profesor na Univerzi
u Padovi za predmet jskorišćivanje
šuma. Od prvog članka, u Šumarskom
listu 1941 godine*, do danas objavio je
niz znanstvenih i ´stručnih radova .j članaka
na hrvatskom, slovenskom j talijanskom
jeziku i izdao više skripata.


* »Apsolventska ekskurzija studenata šumarstva
G. S. fakulteta u Zagrebu mjeseca srpnja
1940. godine« (zajedno s K. Mirth-om). U ovom
prikazu autori su iznijeli mnoštvo značajnih podataka
o tadašnjem šumarstvu u Slavoniji i u
Bosni (npr. i o korišćenju traktora i kamiona
u Đakovačkom vlastelinstvu za izvoz i prijevoz
drveta iz šume). U članku naveden je i niz šumara
koji su dočekivali ekskurziju i upoznavali
ih s područjem svojega rada kao ing. M. Crnadak,
ing. I. Smilaj, ing. D. Bura, ing. Lj. Obradović,
da navedem samo neke.


346


Potpuni naslov ove Cividinije knjige
je »Elementi di Tecnologia forestale Materiale
legno, Prodotti boschivi, Mezzi e
Tecniche della Raccolta, Lavorazione dei
Prodotti boschivi«. Sa sadržajem upoznat
ćemo se preko naslova poglavlja
i podpoglavlja:


1. Važnost ekonomike s drvom u svijetu
i u Italiji (str. 1—8);
2. Drvo kao materija, u kojem je obrađeno:
metodologija utvrđivanja svojstava
drva, morfologija stabla i sastav
drva, vizuelne karakteristike drva, (tekstura,
boja, miris i dr.), greške i patologija,
fizikalne osobine, mehaničke osobine,
granjevina — korjenovina — kora,
odnos ekološko-šumskouzgojnih činilaca
i svojstava drva (str. 9—143);
3. Merceologija — prepoznavanje drveta
kao trgovačke robe: principi merceologije,
utvrđivanje makroskopskih, mikroskopskih
i kemijskih karakteristika,
»uzance — standartizacija«, svojstva
važnijih vrsta (str. 144—199);
4. Sustavi j sredstva proizvodnje: značajke
rada u šumi (ručni rad, mehanizacija
i automatizacija, organizacija i
programiranje), primjena mehanizacije
(oruđe i strojevi za obaranje i izradu)
sustavi sredstava transporta, kombinirani
strojevi, akcesori, traktori, kamioni,
vitla i žičare, održavanje) (str. 200—319);
5. Iskorišćivanje: uvodne napomene,
tehnološki proces (obaranje, kljaštrenje,
trupljenje, suvremeni načini kljaštrenja
i trupljenja, karanje), transport do šumskog
stovarišta, rad s kombiniranim
strojevima, organizacija rada (na sječi,
obradi stabala i na transportu), obračun
troškova radova (za sječu i obradu stabala,
za transport, za oruđe i mehanizaciju),
izrada konačnih proizvoda (stupova,
pragova, ogrjevnog i celuloznog drva,
drvnog ugljena i si.), zaštita drva na
skladištu (str. 320—436);


ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Prilozi (str. 437—459);
Korištena literatura (sir. 461—463).
Opći pregled sadržaja knjige nadopu


nit ćemo i s nekoliko detalja.


Iako se u prvom poglavlju navodi samo
važnost ekonomike drvom u svijetu
i u Italiji, prikazana je i »situacija s drvom
u Europi«. Za svjetsku i evropsku
situaciju korišćeni su statistički podaci
FAO-a i po njima površina šuma u Jugoslaviji
1978. godine iznosila je 7 366 000
ha, s proizvodnjom (sječom) od 15 898 000
ms i godišnjim porastom od 2,16 nVVha
(prema Šumarskoj enciklopediji, II izdanje,
površina obrasla šumom iznosila
je 8 688 000 ha, sječa iste, 1978, godine
12 860 000 ms a prirast 2,41 m:,/ha). Međutim
interesantniji su podaci o sječi
u Italiji od 1959. do 1979. godine. Dok
je ukupno posječena drvna masa 1959.
godina iznosila blizu 20 milijuna m3 do
1971. godine smanjila se na 12 milijuna
m´S a do 1975. godine čak na samo 6,5
milijuna m´; od 1975. do 1979. količina
posječenog drveta u laganom je rastu.
Smanjenje sječe do 1971. godine isključivo
je posljedica smanjenja ogrjevnog
drva, a od 1971. godine smanjuje se i
količina tehničkog drva. Znatne količine,
pa i tehničkog, sijeku se i van šuma.


(V. i Š. E., 2. izd., 2. svez., str. 146)
U prikazu »Ručnog ljudskog rada« uz
ostalo govori se o ispravnom držanju
tijela pri pojedinim radovima, o potrošku
kalorija za razne radove (motornom
piloni, na pr., 294 Kal/sat) te o dnevnoj
potrebi tekućine (za naše prilike 1—1,5 1
a u uvjetima tropske klime i do 10 1
dnevno). Najveći dio tekućine trebalo se
nadoknađivati mlijekom (do 1 1 dnevno),
koje ujedno osigurava i dosta kalorija.


»Priloga« su tri: rasprostranjenje i
neke karakteristike glavnih evropskih
vrsta i godišnja proizvodnja, trgovačka
nomenklatura šumskih sortimenata ;
prve prerade te primjerak kupoprodajnog
ugovora za prodaju drvne mase na
panju. Od ovih je svakako najzanimljivija,
pa i za nas, trgovačka nomenklatura
šumskih sortimenata stoga što se pod


istim nazivom u svakom mjestu ne razumijeva
jednak sortiment. Tako na pr.
kupac iz Belluna pod bordonalorn razumijeva
gredu dužine počam od 4 m i
presjeka od 21x24 cm na više a kupac
iz Udina dužine od 6 m a prosjeka od
17x30 cm i više te oštrobridnu na cijeloj
dužini; u mjestu Cuneo (na cesti Torino
— Sam Remo — Nice) oblovinu dužine
8 m s promjerom u sredini 14—15
cm nazivaju »antenne«, a iste dužine ali
promjera u sredini 11 do 13 cm »pali«
(stupovi); u mjestu Varese (vjerojatno
onom više Milana) pod »pali« razumijevaju
oblovinu dužine 2 do 2,50 m promjera
6 do 10 cm, itd.**


U Literaturi, osim.vlastitih radova, Civiidini
navodi još A. Krivec a (jedan
članak iz All. Forstzeitung-a), Z. Tur ka
(4 članka) i A. Ugrenovića (Tehnologija
drveta iz 1950. godine i Eksploatacija
šuma iz 1957. godine).


Knjiga je bogato ilustrirana te sadrži
brojne fotografije u boji i crnobijele fotografije
i crteže, kojima se dopunjuje
ili zorno prikazuje tekstovni dio.


U mogućnosti smo navesti i dvije ocjene
talijanskih autora. Tako Dott. Luigi
B o g g i a, (u listu »Cellulosa e Carta
«, N. 6, 1983) kaže, da je »Cividinijeva
knjiga suvremeno obrađena vrlo informativnim
i jasnim izlaganjem imate rije
koja nije laka za obradu. To je knjiga
vrlo potrebna studentima a kojom se
mogu vrlo dobro poslužiti i svi oni koji
rade s drvom i na iskorišćavanju šuma
... knjiga, koja bi se trebala naći u
knjižnici svih onih, kojima je povjereno
šumska imovina.« Prof. dott. Guglielmo
Giordan o (u listu »L, Italia forestale
e Montana« N. 6, 1983) svoj prikaz završava
riječima: »Knjizi prof. Cividinija,
koja je kruna jednog dugog života ´iskustava
i proučavanja, želimo puni uspjeh
u njenom korišćenju«.


* Kako lokalni nazivi pojedinih vrsta drveća
mogu izazvati nesporazum eto primjera iz područja
Kaštela. Naime tamo lovoriku Laurus nobilis)
nazivaju javor ili javorika, a u Skradinu česminu
(Quercus ilex) raketa.
347