DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ZAPISNIK


3.
sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske održane 33. veljače 1984. godine u 10 sati u Zagrebu
u društvenim
prostorijama »Šumarskog doma«, Trg Mažuranića 11.


Prisutni:


Ing. S. Horvatinović, Dr. Đ. Kovačić, Ing. V. Bogati, Ing. V. Ivančić, Ing. Đ.
Markoja, Ing. M. Matezić, Ing. Adam Pavlović, Mr. S. Petrović, Dr. B. Prpić, Ing.


E. Tomas, Ing.
E. Tomas, Ing. Dražen Videc, Dr. Slavko Matić, Mr. J. Gračan, Ing.
O.
Piškorić, Ing. R. Antoljak, Ing, I Stijepčević, Ing. S. Vanjković. Ing. B. Špečić,
V. Antonie i ing. I. Maričević.
DNEVNI RED


1.
Osvrt na rad Saveza između dvije sjednice Predsjedništva od 23. 2. 1983. do
23. 2. 1984. g. (Ing. S. Horvatinović)
2.
Izvještaj tajnika o radu Saveza ITSDI Hrvatske od 23. 2. 1983. g. do 23. 2. 1984. g.
3.
Razmatranje i usvajanje izvještaja o inventuri s 31. 12. 1983. godine. (V. Antonie).
4.
Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 1983. godinu., (V. Antonie).
5.
Razmatranje i usvajanje izvještaja Odbora Samoupravne kontrole (Ing. S. Vanjković).
6.
Donošenje Programa rada za 1984. godinu (Ing. S. Horvatinović).
7.
Donošenje financijskog plana prihoda i rashoda za 1984. godinu (V. Antolić).
8.
Izvještaj redakcijskog odbora Šumarskog lista za 1983. godinu i plan rada za
1984. godinu (Dr. B. Prpić).
9.
Sazivanje redovne 89. Skupštine Saveza — donošenje odluke o: Mjestu i datumu
održavanja; dnevnom redu; poslovniku o radu, Statutu Saveza i drugim pitanjima
u vezi pripremanja i održavanja Skupštine.
10.
Tekuća pitanja
Sjednici predsjedava ing. S. Horvatinović.
Ad 1.


Ing. Slavko Horvatinovi ć otvara sjednicu uz konstataciju da je prisutno
više od polovice članova Predsjedništva i da je 4 člana opravdalo svoj izostanak.


Dnevni red se usvaja kako je predloženo u pozivu za sjednicu.
Na pitanje kako i koliko smo radili u proteklom razdoblju može se odgovoriti
da smo prema dalim uvjetima, a u skladu odredaba Statuta Saveza i zadataka postavljenih
u programu — planu rada neka važnija pitanja dosta uspješno rješavali
kao na primjer stvaranje materijalnih uvjeta za rad Saveza, kroz uređivanje međusobnih
odnosa sa korisnicima poslovnog prostora u Šumarskom domu. U sređivanju
tih odnosa bilo je puno tehničkih pitanja, koja smo rješavali i na račun
vremena, koje je trebalo više koristiti za aktivnosti Saveza i njegovih organa u
cilju izvršavanja društveno-stručnih zadataka — koordiniranja aktivnosti društava
na zajedničkim poslovima; neposrednijeg povezivanja za organiziranje stručnih
predavanja, savjetovanja i drugih oblika aktivnosti, koje se tiču rada svakog inženjera
i tehničara u neposrednoj proizvodnji i odgovarajućim stručnim i drugim
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 90     <-- 90 -->        PDF

institucijama, koje imaju utjecaj na sadržaj i kvalitet stručnog rada. Nažalost dogodilo
se je i to da je donesen i Zakon o šumama, a da organi našeg Saveza nisu
u tome neposrednije sudjelovali. Ima u tome i naših slabosti trebalo je izgraditi
stručno mišljenje i dostaviti ga nadležnim organima na razmatranje.


Odbor za osnivanje i praćenje rada Društava (DIT-a) nije se sastajao, i veza
sa ogranima Saveza nije zadovoljavajuća. Pomoćna radna tijela — odbori za pojedine
aktivnosti različito su djelovali. Posebne rezultate postigli smo kroz rad Odbora
za problematiku «Šumarskog doma« koji je utvrdio prioritetne zadatke za održavanje
objekta i njegovo korištenje.


U izvještaju o radu (tajnika) konkretnije će te se upoznati sa pojedinim ak_
tivnostima — sada bih spomenuo samo neke od njih: održane su četiri sjednice Izvršnog
odbora i više sastanaka pojedinih odbora; radilo se je na izradi novog STATUTA
u vezi primjene Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana.
Organizirano je više predavanja i zajedničkih sastanaka u organizaciji DIT-a Zgb,
Redovno se održava »Šumarski četvrtak« na kojeg još uvijek dolaze pretežno članovi
penzioneri. Potrebno je pronaći i nametnuti sadržaje tih susreta gdje bi se vršila
intenzivnija razmjena stečenih saznanja iz prakse i teorije. Aktivnosti oko pošumljavanja
i dalje su prisutna — nužno ih je uvijek ponovno aktualizirati, kako bi
se u svijest svih stručnjaka, građana i naroda razvijala veća odgovornost na očuvanju
šuma i njeno širenje na svim odgovarajućim i slobodnim površinama.


Ad 3.


Izvještaj o radu Saveza ITSDI Hrvatske od 23. 02. 1983. g. do 23. 02. 1984. godine
podnosi Dr Đ. Kovačić.


Dr. Đ. Kovačić naglašava da je predsjednik ing. S. Horvatinović naznačio sva
bitna pitanja vezana za aktivnost našeg Saveza između dvije sjednice Predsjedništva
i da će se on u svom izlaganju ukratko osvrnuti na neke važnije detalje iz
proteklog razdoblja.


— U tome razdoblju održane su 4 sjednice i to: 7. sjednica I.O. održana 12. 05.
1983; 8. sjednica I.O. održana 27. 09. 1983, 9. sjednica I.O. 06. 12. 1983. i 10. sjednica
01. 02. 1984. i rad obuhvaćen sve do danas tj. do održavanja III sjednice Predsjedništva
(23. 02. 1984. g.).
— Nastavljam sa izvještajem o radu III sjednice PREDSJEDNSTVA SITSDI
Jugoslavije, koja je održana u Kolasinu, a gdje je istodobno održano i natjecanje
šumskih radnika u vremenu od 23—25. VI. 1983. g.
— U radu spomenute III sjed. Predsjedništva SITSDI Jugoslavije naš Savez je
predstavljao ing. Ante JURIĆ, predsjednik Poslovne zajednice šumarstva slavonsko-
baranjskog područja — Osijek.
— U Kolasinu je dogovoreno da se započne s pripremama oko održavanja Savjetovanja:
Izvoz proizvoda od drva, kao trajna orijentacija drvne industrije Jugoslavije.
— U Kolasinu na sjednici je zaključeno da naš Savez, kao i ostali Savezi
Jugoslavije otkupe stručne edicije po SITSDI d to: 1) Kroniku razvoja
svih Saveza ITŠDI Jugoslavije, zatim 2) Priručnik izvještajne i dijagnostičko-prognozne
službe u zaštiti šuma, 3) Film »Čovjek i šuma«, 4) »Šumama Jugoslavije«,
kao i 5) Brošuru »Takmičenje — sjekač«.


— Od Saveza IT Hrvatske primili smo zaključke sjednice RK SSRNH Hrvatske,
koja je održana 28. 04. 1983. godine, SIT — Hrvatske odato priznanje za dotadašnju
uspješnu aktivnost i programsku orijentaciju. Traži se od SITH-a i njego


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 91     <-- 91 -->        PDF

vih 22 stručna društva konkretan doprinos za unapređenje tehničkog razvoja Socijalističke
Republike Hrvatske zacrtanog Statutom, RK podržava i predloženu po
SITH-u programsku orijentaciju.


— Naš Savez imenovao je prof. dr. R. Sabadija kao našeg delegata u komisiju
SITH-a za međunarodnu suradnju.
— Tehnički tajnik ing. Ivan Maričević zadužen je za dostavljanje društveno-
stručnih informacija o radu našega Saveza, a za Bilten SITH-a.
— U vezi dopisa Saveza ITŠDI — Slovenije, zatim Planinske sveze, kao i Planinarskog
Saveza Hrvatske o radovima oko izgradnje Evropskog pješačkog puta
E-C kroz Jugoslaviju naš Savez naskoro očekuje poziv na širi sastanak zainteresiranih
društava.
— Na Šumarskom fakultetu 26. 04. 1983. g. Savjetovanje od strane Općeg udruženja šumarstva, prerade drva i prometa Hrvatske,
Šumarskog instituta i Šumarskog fakulteta (Zagreb) pod naslovom Dosadašnja
dostignuća i mogućnosti unapređenja gospodarenja nizinskim šumama (problematika
biološke reprodukcije šuma).
— Program Savjetovanja bio je: 1. prof. dr. I. Dek a ni e : Značajke uzgojnih
mjera u sastojinama nizinskih šuma; 2. prof. dr. M. Viđaković : Perspektiva uzgoja
pojedinih vrsta drveća nizinskih šuma putem oplemenjivanja. 3. prof. dr. D.
Klepac: Uređivanje nizinskih šuma u svjetlu suvremenih zbivanja; 4. prof dr.
B. Prpić: Uloga šumskih ekosistema u reguliranju vodnog režima Posavlja. 5.
prof. dr. M. A n d r o i ć : Problematika sušenja dominantnih vrsta slavonskih nizinskih
šuma.
— U organizaciji Privredne komore — Zagreb prof. dr. R. Sabad i vodio je
raspravu: Razvoj šumarstva i prerade drveta Jugoslavije do 2000. godine.
— Pred vama je prijedlog novog Statuta Saveza, sastavljenog i koncipiranog
na temelju dosadašnjeg Statuta našega Saveza, zatim Statuta SITH-a, kao i na
temelju sugestija i prijedloga koje smo primili od predstavnika RK SSRNH. Prijedlog
Statuta dostavili smo članovima Predsjedništva Saveza na razmatranje, korigiranje,
nadopunu i si.
— Na 10. sjednici I.O Saveza predloženo je da član 39. Statuta glasi: Predsjedništvo
se sastoji od najviše 11 delegata i 5 zamjenika s mandatom od 4 godine a
član 41. da se briše kao suvišan.
— Društvo ITŠD Zagreb u odnosu na veći broj naših DIT-ova ističe se organiziranjem
svojih aktivnosti u razdoblju 1980—1984. godine. Naročito su za to zaslužni
predsjednik ing. V. Spoljarić (1980—1982. g.) i sadašnji predsjednik prof. dr.
Z. Potočić, te tajnik ing. F. Petrović i blagajnik ing. E. Vilček.
— U vremenu od 23. 02. 1983. do 23. 02. 1984. g. organizirana su predavanja:
1. Dr. Đ. Kovačić : Unapređenje proizvodnje u hrastovim šumama (24. 03.
1983.).
2. Dr. Ljubica Stroma r : Utjecaj Sredozemlja na kretanje ptica (14. 04. 1983.).
3. Ing. B. Co p : Pilanska prerada i odnosi sa šumarstvom (15. 12. 1983.).
4. Ing. T. K r n j a k : O osnovnim intencijama novog Zakona o šumama SRH
(29. 12. 1983.).
5. Mr. J. Gračan : Rad i planovi Šumarskog instituta Jastrebarsko (26. 01.
1984.).
6. Mr. S. Petrović : O radu i djelovanju Instituta za drvo — Zagreb (09.
02. 1984).
7. Prof. dr. I. Miklo š : Dojmovi s putovanja po Kubi (02. 02. 1984.).


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 92     <-- 92 -->        PDF

— U organizaciji DIT-Zagreb: Umirovljeni šumari posjetili su naše radne organizacije:
Slavonski Brod (18. 05. 1983.), Šumariju Jastrebarsko (25. 05. 1983.),
Šumariju D. Stübica (16. 09. 1983.) i Li povijane 12. 10. 1983.). Na kraju godine 29.
12. 1983. u zajednici s Savezom organizirali su društveno veče.
— Inženjeri i tehničari na području Koprivnice — Đurđevac — osnovali su svoje
društvo (DIT) s ing. Đurom Kranželićem, predsjednikom i tajnikom ing. Mladenom
Marendićem.
— Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu i Američki konzulat u Za,
grebu organizirali su 09. 09. 1983. god. u ´Prirodoslovnom fakultetu predavanje »Unapređenje
javnog razumijevanja i podrška zaštiti prirode«, a koje je održao Rüssel
Dickenson , direktor državne uprave nacionalnih parkova u USA. Poslije predavanja
prikazan je film: Čudesni Yellowstone.
— »ŠUMARSKI ČETVRTAK«, koji održava DIT-Zagreb svakog četvrtka u
tjednu od 17—20 sati u društvenim prostorijama sve je sadržajniji, brojniji i
bolji.
— »Šumarski četvrtak« koji je održan 16. 02. 1984. bio je po redu 1.082, a računamo
ga od 1956. g. kada su ga osnovali Ing. Vlado S u p e k, ing. Mladen N ovaković
i ing. Joža Peternel.
— Iz višegodišnje evidencije Ing. Zrinka Grohovc a o dolasku članova na
tradicionalni »ŠUMARSKI ČETVRTAK« vidljivo je, da je u razdoblju od 1978. do
1982. godine (5 godina) održano 208 četvrtaka a najredovitiji posjetioci bili su ing.
Franjo Petrovac, Ing. R. Antoljak, Ing. Zrinko Grahovac, Ing. S. Vanjković, Ing. R.
Straser i Ing. M. Vilček.
— Na poticaj i zalaganje Ing. O. Piškorić a naš je Savez zatražio od Regionalog
zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu da se zgrada u Prečecu
(općina Dugo Selo) broj 41/1 proglasi spomenikom kulture, U ovoj je zgradi,
naime, 26.12.1846. godine održan sastanak šumara iz Hrvatske na kojem je zaključeno
da se tadanja Sekcija šumara u okviru Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva
organizira kao posebno društvo, Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo. To je i ostvareno
Rješenjem navedenog Zavoda od 16. 06. 1983. god. br. 04-UP/I-296/1-1983.
Zgrada je sagrađena 1785. godine a danas je u posjedu Agrokombinata — Zagreb,
RO Božjakovina.
— Odbor za uređivanje »M e d v e đ n i c e« grada Zagreba dostavio
nam je »Plan očuvanja, uređivanja i korištenja parka prirode« Medvednice (14.
03 1983.) za razdoblje 1981—1985.. koji obuhvaća: I Prostorno planiranje područja
Medvednice, II. Gospodarenje i upravljanje parkom prirode, III. Posebne mjere
zaštite i očuvanja parka prirode, IV. Plan uređivanja, V. Popularizacija parka, VI.
ORA — Medvednica, VII. Naučna istraživanja u parku, VIII. Zaštita flore i faune
i IX. Fond za uređenje i dr. U taj Odbor od strane našega Saveza delegiran je
ing. Ante T i 1 j a k, član DIT-a Zagreb.
— Odbor za provođenje društvenih dogovora i realizacije planova pošumljavanja,
kojoj je na čelu ing. Franjo K n e b 1, zatim Opće udruženje šumarstva i
drvne industrije Zagreb, Šumarski institut — Jastrebarsko i dr., redovno održava
svoje sastanke u prostorijama Saveza u vezi sprovođenja omladinskih radnih akcija,
kao i u sastavljanju programa radova.
— Odbor za problematiku Šumarskog doma rješavao je uspješno
zadatke u proteklom razdoblju:
Polazna osnova je Zakon o vraćanju dijela zgrade »Šumarski dom« Savezu
iTSDI-Hrvatske još 20. 06. 1977. g. i objavljen u NN br. 25/77.


286
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Prilikom donošenja spomenutog Zakona Sabor SR Hrvatske prihvatio je i U
cijelosti usvojio Program rada i namjenu poslovne zgrade »Šumarski dom«;
Sudski sporovi u vezi iseljenja još traju i nisu okončani:
a) Tehnološki fakultet — Anorganska kemija doselio 1960. g. i zauzeo površinu
od 278,0 ma u prizemlju zgrade
b) Knjižnica grada Zagreba (računovodstvo) zauzela 53 m2 (2 sobe);


— u vezi nedovršenih sudskih sporova i našeg otkaza poslovnog prostora potrebno
je da Savez intervenira, te zatraži potrebna razjašnjenja i okončanje sudskih
rasprava, koje traju već 4 godine;
— I. O. Saveza suglasio se je da dade svoju suglasnost Institutu za zemlje u
razvoju na Ugovor o zakupu na vrijeme od 01. 01. 1983. do 31. 12. 1987. g., kao i
suglasnost na izvedbu montažnog stubišta i tako su povezali svoje prostorije u 11
katu s III katom i sada koriste ulaz—izlaz s ulice 8. maja 1945. g. br. 82;
— Institut za zemlje u razvoju posebnim aneksom br. 23/83-T od 29. 08. 1983.
g. odriče se svakog financijskog potraživanja od Saveza, kao i materijalnih troškova
koje je uložio prilikom bespravne gradnje potkrovlja — III kat u zgradi »Šumarski
dom*;
— tijekom proteklog vremena došlo je do znatnih oštećenja i obrušavanja pročelja
zgrade, fasade, oštećenja limarije i krovišta, kao i vodo i elektro-inistalacija u
zgradi. Nadalje ulaznih vrata, podrumskih i stubišnih prozora. Napose je potrebno
što prije »ojačati« podrumske prozore ugrađivanjem žicanih ojačanja i si.;
— tijekom VIII mj. 1983. g. izvršen je popravak krovišta, oluka i limarije na
zgradi po RO »Izgradnje« — Trešnjevka, a pod nadzorom ing. Željka Škrgatić a
— u vezi obrušavanja pročelja zgrade i opasnosti Savez je o ovom izvjestio
Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, zatim Restauratorski zavod Hrvatske,
kao i Građevinski institut Hrvatske. Regionalni zavod za zaštitu spomenika
kulture izdao je Savezu potrebnu dozvolu za uređenje spomenutog pročelja, kao i
obavijest o zadacima koji slijede;
— određene poslove za upravljanje zgradom povremeno su vršili ing. Z. Š k r-
g a i i ć i ing. Ilija S t j e p č e v i ć.


— u vezi uvođenja plinskih instalacija u poslovne prostorije Šumarskog doma
ing. Škrgatić i ing. Stjepčević obišli su stanare zgrade i zatražili pismenu suglasnost
u vezi izvođenja ovih radova i troškova plinofikacije, za koje bi radove Institut
za drvo — Zagreb izradio izvedbeni projekat;
— također se predlaže organima Saveza da se ing. Z. Škrgatiću i ing. 1. Stjepčeviću
povjeri briga oko održavanja i upravljanja Šumarskim domom, kao i uklanjanjem
nastalih poteškoća u vezi sa zgradom;
— troškovi održavanja i upravljanja zgradom — zajednički troškovi iznosili
su u 1983. g. cea 35.000.000 S Din.
B) U vezi zgrade potrebno j načiniti PRAVILNIK o namjeni korištenja doma,
kao i kućni red, te nabaviti protupožarne aparate i si.;
C) Tijekom 1983. g. sa zakupcima poslovnog prostora održana su 2 sastanka.


— Opće udruženje šumarstva i drvne industrije i naš Savez izdali su 1983. g.
knjigu Matić-Prpić: Pošumljavanje, u nakladi od 18.730 primjeraka uz
prodajnu cijenu od 150.— din./primjerak. Osnovnim školama besplatno je razaslano
4.830 primjeraka, prodano je 867 kom. dok je uskladišteno 14.133 kom. za SORA-
akcije u 1984. g.
287
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 94     <-- 94 -->        PDF

— Isto tako je izdan kao separat ing. B. Co pa: Pilanska prerada i
odnosi sa šumarstvom u 400 primjeraka i uz cijenu od 300.— din./primjerak.
Na skladištu Saveza ostalo je još 286 primjeraka.
— Savez namjerava izdati i novi Zako n o šumama, koji je objavljen u
NN br. 54 od 23. 12. 1983. g., kao i Pravilnik za uređivanje šuma u
količini oko 1000 komada.
— 26. 10. 1983. g. obavljena je promocija II dijela II izdanja Šumarsk e
enciklopedij e u Leksikografskom zavodu Hrvatske (urednik: prof. dr. Zvonko
Potočić).
— Kako po čl. 233. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju iz 1983.
(NN br. 26. od 30. 06. 1983) zaposleni umirovljenici mogu nastaviti s dopunskim
radom samo uz obustavu isplate mirovine Savez je, u sporazumu s Ing. R. Antoljakom,
tehničkim tajnikom, obavijestio Podružnicu mirovinskog i invalidskog osiguranja
— Zagreb o prestanku rada ing. Rudolfa Antoljaka, umirovljenika iz Zagreba,
koji je svoj dopunski rad zasnovao 01. 04. 1972. god. do 31. 07. 1983. g.
— Na temelju čl. 8. Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu
(NN SRH br. 40 od 28. 09. 1982. g.), kao i čl. 35—45 Statuta Saveza, kojega je ovjerio
Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SRH dana 14. 04. 1977. g., Savez
je objavio natječaj za obavljanje radnih zadataka tehničkog tajnika u Stručnoj službi
Saveza na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom. Natječaj je objavljen
u Vjesniku od 04. 10. 1983. g. na str. 9. i svoje su ponude na raspisani natječaj
dostavili slijedeći natjecatelji: Ing. Milan Krmpotić — Senj, zatim Ing. Ivan
Maričević, Zagreb, ing. Bogomir Mihelčić — Zagreb, ing. Lela Plišo — Zagreb, ing.
Đuro Vasiljević — Podr. Slatina i ing. Darinka Žuna — Zagreb.
Molbe natjecatelja razmatrao je Odbor za personalnu politiku Saveza, u sastavu:
Ing. S. Horvatinović, dr. Đ. Kovačić, Mr. S. Petrović, ing. M. Celap, ing. S.
Vanjković j ing. R. Antoljak, a Izvršni odbor Saveza na svojoj 9. sjednici održanoj
06. 12. 1983. g. za tehničkog tajnika Stručne službe Saveza izabrao je ing. Ivana
Maričević a iz Zagreba, koji je nastupio na dužnost 01. siječnja 1984. g.


Primopredaja dužnosti između ing. R. Antoljaka i ing. Ivana Maričevića, kao i
oslalog arhivskog materijala obavljena je zapisnički s 31. 01. 1984. u prisutnosti
komisije u sastavu: Ing. O. Piškorića, Mr. S. Petrovića i Mr. J. Gračana.


— Za sređenja stručne knjižnice Saveza dostavio nam je svoju ponudu 30. 06.
1983. g. ing. Mladen Stojković , šum. ing. iz Vel. Gorice.
— Umrli šumari u vremenu od 22. 06. 1983. do 31. 01. 1984. g.:
1. Ing. Franjo Stajduhar,- umro 22. 06. 1983. u Zagrebu,
2. Ing. Adolf Serbetić, umro 04. 08. 1983. u Zagrebu,
3. Dr. Zvonimir Špoljarić, umro 25. 08. 1983. u Lošinju,
4. Ing. Antun Kamerer, umro 20. 09. 1983. u Vinkovcima,
5. Ing. Cedomir Batajić, umro 15. 09. 1983. u Zagrebu,
6. Ing. Ivan Malek, umro 09. 09. 1983. u Bjelovaru,
7. Dr. ing. Albe Urbanovski, umro 12. 11. 1983. u Beogradu,
8. Ing. Eugen Franješ, umro 14. 11. 1983. u Zagrebu,
9. Anto Sorić, fotograf, umro 16. 11. 1983. u Zagrebu,
10. Ing. Dragutin Radimir, umro 26. 12. 1983. u Beogradu,
11. Ing. Ante Dobrić, umro 21. 01. 1984. u Zadru.
— Ovaj izvještaj o radu Saveza IŠSDI Hrvatske kompletirati će i dopuniti
uredništvo Šumarskog lista, zatim administrativno-računska i knjigovodstvena slu288
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 95     <-- 95 -->        PDF

žba, Odbor samoupravne kontrole, kao i prisutni delegati i predstavnici područnih
DIT-ova.


Skupština je nastavila rad raspravom o iznijetim referatima u kojima su sudjelovali:


1. Ing. S. Horvatinović iz svega ovoga proizlazi obaveza da je za rad Saveza
u narednom razdoblju nužno osigurati širu i svestraniju povezanost s DIT-
ovima.
2. Ing. V. Ivanči ć naglašava kako je ugodno iznenađena o aktivnostima i
rezultatima koji se stvaraju u organizaciji našeg Saveza. Istovremeno govori o
aktivnosti DIT-a Osijek, i posebno ističe da unatoč toga što nemaju svoje prostorije
da se ipak sastaju i da su sada u toku pripreme za održavanje šumarske zabave.
Predlaže kako bi bilo korisno, ako bi se više međusobno informirali o aktualnim
događajima, a naročito pomoću pisanih izvještaja.
3. Ing. N. Siroti ć obavještava prisutne kako su se predstavnici DIT-a Zagreb
susreli sa predstavnicima DIT-a iz Beograda (na njihovu inicijativu) u SI. Brodu
kao zajednički gosti u Šumskom gospodarstvu. Razmjena iskustva bila je virio korisna.
Sličan sastanak s nama predlažu kolege iz Slovenije i vjerojatno ćemo se
u toku ove godine i s njima sastati i razmjeniti mišljenja o našim aktivnostima.
4. Ing. S. Horvatinović ističe da naš Savez ima dobre uvjete za rad, kao
i DIT Zagreb koje koristi društvene prostorije Saveza za svoje poslove kao i za
zajedničke organizirane aktivnosti. Nužno je osigurati veće sudjelovanje mladih članova
DIT-ova Saveza u konkretnim aktivnostima i dalje trebamo nastojati da se
još veći broj starijih članova uključuje aktivno u rad kroz različite oblike.
Trebamo se pravovremeno baviti aktualnim pitanjima struke (kompleksa), a ne
kada o tome već izgrade svoje stavove odgovorne organizacije i državni organi.
Naši stavovi moraju izraziti stvarni interes razvoja i unapređenja stručnog rada u
svim djelatnostima šumarstva i industrijske prerade drva, a ne smije služiti kao
paravan za neke odluke — rješenja.


Sto se tiče primjene suvremenih tehnološko-tehničkih i organizacionih saznanja,
potrebno je kroz razne oblike (predavanja, savjetovanja i si.) osigurati prave^
uvjete u svim sredstvima.


Odnose sa organima Saveza Hrvatske i Jugoslavije razvijati u skladu Statuta i
dogovora koji uslijede u toku ostvarivanja zajedničkih ciljeva.


Ad 3.


Vlatka Antonie , ukratko je iznijela sadržaj iz izvještaja Inventurne komisije
i posebno naglasila prijedloge za priznavanje viška, odnosno manjka s 31. 12.
1983. godine.


Nakon ocjene ing. S. Horvatinović da je inventura obavljena u skladu pozitivnih
propisa, predsjedništvo je usvojilo prijedlog intenturne komisije.


Ad 4.


Vlatka Antonie , ukratko je komentirala podatke iz priloženih tabela o fiananciranju
poslovanja, te pročitala prijedlog raspodjele sredstava po Završnom računu
za 1984. godinu.


289
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Primjedbi na prijedlog raspodjele sredstava nije bilo i jednoglasno je prihvaćen.


Ađ 5.
Ing. S. Vanjković čita


IZVJEŠTAJ


Samoupravne radničke kontrole Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske o izvršenom pregledu cjelokupnog materijala i financijskog
poslovanja za 1983. godinu


Pregled su obavili članovi SRK, a prema propisima čl. 34. Statuta Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske i to tokom godine
povremeno a na kraju ukupno poslovanje blagajne i financijsko-materijalno poslovanje.


Pri tome je ustanovljeno, da se prednje navedeno poslovanje vrši uglavnom´
uredno i prema postojećim propisima. Ukoliko je ustanovljeno da treba vršiti pojedine
ispravke odnosno nadopune u tom radu date su odmah upute službenicima,
sto treba učiniti. Kao npr.: Postupak sa čekovnim knjižicama (evidencija) nadalje da
režiser isplatnih lista ne može biti i likvidator. Bilo je zakašnjavanja u fakturiranju
pretplatnicima za Šumarski list, ali je to na vrijeme usklađeno. Novčana sredstva su
trošena u okviru predviđenog plana, te postoje odluke I.O. za njihovo trošenje.


Financijsko stanje na dan 31. 12. 1983. bilo je:
Saldo blagajne 3.195,95
2iro-račun 6.395.151,95
Ukupni prihod 7.458.890,60
Rashod 3.608.128,00
Ostatak prihoda 3.850.762,60


Po mjestima troškova ostatak
prihoda iznosi:
Savez i stručne službe 3.023.367,90
Šumarski list 85.142,45
Tiskanice i stručne knjig 742.252,25


UKUPNO: 3.850.762.60


Obaveze prema dobavljačima uglavnom su podmirene


Potraživanja od kupaca 215.577,60 (pretplata za S. L., zakupnine) od toga za
otpisa 2.659.00 (a odnosi se na dug iz prijašnjih godina koji nije podmiren unatoč
opomenama).


Institut za zemlje u razvoju duguje 104.189,40 din. za zakupninu nakon sporazuma
za novu cijenu zakupnine od 01. 07. 1983. godine.


Međutim ima pojedinaca koji duguju pretplatu za S. L. već 2—3 godine, što
bi trebalo konačno riješiti ili naplatiti ako ima mogućnosti (preko poduzeća gdje
rade) ili otpisati dug, a obustaviti dostavu Š. L.


— Šumarski list pokazao je pozitivnu završnicu, ali uz znatnu pomoć od dotacije.
Možda će se ubuduće stanje povećanja tiraže (pretplatnika) postići obzirom na


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 97     <-- 97 -->        PDF

propis novog Statuta, prema kojem se svaki član Saveza ITŠD Hrvatske mora pretplatili
na Šumarski list.


— Izvršena je detaljna inventura osnovnih sredstava i sitnog inventara uz manjak
od 2.065,50 din.
Kod tiskanica: manjak 41.677,45
višak 32.198,80


Razlika: 9.478,65 nepokriveno


Na stručnim knjigama je manjak od 6.009,00 din.?
Ovdje treba napomenuti, da ove razlike začuđuju tim više što je krajem 1982
godine izvršena detaljna inventura i evo ponovno se ukazuju razlike! Potrebno je
različiti tiskanice koje se trenutno više ne koriste, od novih tiskanca, jer možda tu
dolazi do nehotične zamjene i razlike u količinama. Isto tako potrebno je biblioteku
temeljito srediti.


Prema Završnom računu za 1983. godinu, Savez je usipješno poslovao, ali svi radovi
koji su bili planirani u 1983. godini nisu bili izvršeni, a što omogućava zadovoljavajuće
financijsko poslovanje. Kod toga veliku pomoć upravi Saveza trebaju dati
pojedini odbori, a naročito kod predviđene obnove fasade gdje znatan udio treba
dati operativa!


Kao što je vidljivo članovi SRK pratili su cjelokupno poslovanje Saveza, bili
prisutni povremenim sjednicama I.O. surađivali u komisijama i odborima.
Prednji izvještaj predlaže se Predsjedništvu Saveza uz Završni račun za 1983.
godinu na znanje i suglasnost.


Nakon pročitanog izvještaja, ing. N. Sirotić predlaže da se inzistira na naplati
dugovanja, a ing. I. Maričević naglašava da u narednoj inventuri možemo očekivati
i veći utjecaj na rezultate poslovanja zbog problematičnih zaliha određenih vrsta
tiskanica i knjiga.


Izvještaj Odbora Samoupravne kon trole jednoglasno je usvojen.


Ad 6.
Ing. S. Horvatinović ; primili ste prijedlog PROGRAMA RADA za 1984.
godinu, pretpostavljam da ste ga pročitali i da imate svoje primjedbe. Ukratko bi
želio iznijeti svoje mišljenje i predložiti njegovu nadopunu.
Ugraditi aktivnosti u vezi provođenja Zakona o šumama, ali isto tako na Skupštini
reći, da je taj Zakon donošen bez traženja našeg mišljenja. U velikim sredinama
ima vrlo ozbiljnih smeinij za provođenje zakora. Tako na primjer u Šum. gosp.
Nova Gradiška, pokušava se stvoriti više OOUR-a nego što to omogućuju kriteriji
utvrđenim Zakonom o šumama — tu su izraženi komunalni okviri. U toku su posebno
organizirane aktivnosti za provođenje zakona i danas je na tu temu veliki sastanak
u Osijeku.
Predlažem da mi u narednom razdoblju pratimo te tokove primjene i za ne.
koliko mjeseci svibanj-lipanj organiziramo SAVJETOVANJE o aktualnim pitanjima
u provođenju Zakona o šumama.
U programu rada treba predvidjeti za obilježavanja staze YU-7 u sklopu priprema
za održavanje IUFRO kongresa 1986. godine u Jugoslaviji. Za taj zadatak prvenstveno
angažirati organizacije udruženog rada šumarstva, kroz čija područja prolazi


291
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 98     <-- 98 -->        PDF

staza. Staza će vjerojatno prolaziti preko planina-gora Ivančica. Papuka. . . do Vojvodine.
O tome zadatku održat će se prošireni sastanci, koliko mi je poznato Planinarsko
društvo — Savez Hrvatske nije prihvatio taj zadatak u pripremi.


U programu rada nije potrebna detaljnija razrada o poslovima i zadacima u
vezi održavanja Šumarskog doma.


Ing. T. Starčević : struka o primjeni Zakona o šumama šuti, ili se u zatvorenom
krugu raspravlja. Struka bi morala odgovoriti na pitanje broja OOUR-a, jer
što znači OOUR-a na 164000 ha za praktično djelovanje.


Ing. B. Speci e govori, da se u program rada stavi aktivnost za provođenje
Zakona o šumama i napominje, kako se u DPZ imenuju i neke paralelne komisije za
provođenje. Naš doprinos bio bi značajan ako bi utjecali na donošenje racionalnijih
praktičnih rješenja u provedbi zakona.


Ing. N. Siroti ć : trebalo bi nešto zajednički učiniti da Institut za drvo (kritično
sada) postane znanstvena institucija. U program rada ugraditi: obavezu za popis
članova i nečlanova (potencijalnih) DIT-ova, zatim aktualna pitanja o unapređL
vanju, zaštiti okoline Medvednice »Maksimira«, usklađivanje školskih programa, pravovremenog
informiranja javnosti o našim aktivnostima i dr.


Ing. V. Bogat i : zaostajemo u primjeni kompjuterizacije, najviše zbog otpora
administracije — birokracije. Sve se manje primjenjuju rezultati znanosti, iako
imamo više inženjerskog i tehničkog kadra u proizvodnji i drugim područjima rada.


Ing. S. Horvatinovi ć iznosi svoje mišljenje o potrebi organiziranja SAVJETOVANJA
na tu temu, ali u drugom polugodištu ove godine.


Dr. Đ. K o v a č i ć obavještava prisutne da su praktično izvršene sve pripreme
za organiziranje takvog centra, koji bi se smjestio u našoj zgradi u prostorijama,
koje sada koristi financijska služba Gradskih knjižnica. Konačno rješenje donijeti će
naši organi na osnovu obrazloženja zahtjeva nosioca toga posla.


Dr. B. P r p i ć podržava prijedlog za organiziranje Savjetovanja ikao i za osnivanje
Centra za obradu podataka. Napominje da mi možemo dosta brzo doći do
potrebnih informacija iz časopisa i drugih izvora.


Nakon rasprave prijedloga programa rada za 1984. godinu, je usvojen uz predložene
dopune — primjedbe.


Ad 7.


Vlatka A n t o n i ć, ukratko komentira dostavljeni prijedlog financijskog plana
prihoda i rashoda za 1984. godinu, nakon čega ga se jednoglasno usvaja.


Ađ 8.


Dr. B. P r p i ć govori o Šumarskom listu i šire o izdavačkoj djelatnosti — zadacima
Saveza.


ŠUMARSKI LIST 1983. GODINE:


Ukupno 586 stranica.
Ukupno 34 radova i članaka, zatim prikazi 11 domaćih knjiga i časopisa te 6
stranih, iz društvenih vijesti 3 članka i 5 zapisnika sjednica Izvršnog odbora Predsjedništva
SITSDI-a Hrvatske (našeg Saveza), i 6 nekrologa uz više kraćih tekstova.
Od glavnih članaka 11 ih je izvorih znanstvenih, 2. t. zv. pregledna članka i 8
stručnih članaka. To je klasifikacija priloga prema zahtjevu SlZ-a IV, koji dotira
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Šumarski list ali samo onog dijela, koji ima znanstveni karakter. Dotacije u 1983
godini, kako stoji u izvještaju o financijskom poslovanju bile su 305.000,00 dinara.


Po područjima djelatnosti radovi bili su:


0 iz uzgajanja .šuma,


2 iz uređivanja šuma,


2 iz zaštite šuma,


4 iz iskorišćivanja šuma,


5 iz ekonomike,


2 iz organizacije rada,


2 općeg sadržaja,


6 iz zaštite prirode,


2 obljetnice (Ugrenović, 100 god. Kiseljakovog Nauka o čuvanju šuma)


3 različitog sadržaja.


Šumarski list u 1983. godini izlazio s malim zakašnjenjem zahvaljujući tiskari,


koje nisu obilovale poslom, Naknada je iznosila 1350 primjeraka.


Prvi broj za 1984. godinu izlazi za desetak dana, a bio bi već izašao, da se
nije čekalo na uvodni članak. Naklada će biti 1400 komada, jer je DITŠDI u SENJU
pretplatio sve svoje članove (jedini od svih DIT-ova), a također se pretplatio i veći
broj studenata.


Ove godine za tiskanje Šumarskog lista dobili smo preko> 700,000,00 dinara dotacije,
a to se odnosi na znanstvene članke, ostalo moramo financirati iz vlastitih
izvora. Niska pretplata nije ni približno dovoljna osnova za izdavanje Šumarskog
lista i taj problem mora se postaviti na dnevni red naših organa i pozitivno ga
riješit.i Iz pr egleda po područjima djelatnosti vidi se da je najviše radova iz ekonomike,
a po´.rebno je osigurati povoljniju strukturu u korist tehnoloLko-tehničkih
radova i članaka. Još uvijek je malo članaka iz privrede iako smo uvijek naglašavali
da smo pripremni i slabije članke dotjerati i štampati — to vrijedi i za naredno
razdoblje.


Treba odmah pristupiti detaljnijim pripremama za tiskanje Zakona o šumama


i Pravilnika o uređivanju šuma, kao i Malog šumarskog priručnika, kojega nema


u prodaji.


Dr. D. Kovaći ć : Malih priručnika prijašnjih izdanja nema i nužno je ići na


intenzivnije pripreme za tiskanje novog izdanja, u kojem bi se ugradila «ova sazna


nja i rješenja, koja su u našoj teoriji i praksi prihvaćena. Imamo jednoulazne —


dvoulazne tablice koje su rađene za naše sve važnije vrste drveta (hrast, bukva,


krsten i dr.).


Ing. N. Siroti ć : treba pokrenuti akciju kako bi se svi naši stručnjaci pret


platili na Šumarski list ili na časopis Drvna industrja.


Ing S. Ho r v a t i n o v i ć: navedeni zadaci iz ovoga područja našega rada mo


raju biti sadržani u našem programu rada. Što se tiče pretplate naših članova na


Šumarski list ili Drvnu industriju, toje regulirano u prijedlogu novog Statuta —


gdje se između ostalog predviđa da se pristupanjem u članstvo DIT-a Saveza, auto


matski izvrši i pretplata na jedan od navedenih časopisa. To bi svakako utjecalo


na strukturu sadržaja tih listova o čemu bi se morala voditi posebna briga.


Ađ 9.


Ing. S. H o r v a l i n o v i ć, ukratko se osvrće na zadatke u vezi priprema za
održavanje redovne 89. Skupštine Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Prema važećem Statutu odluku o sazivanju redovne Skupštine donosi Predsjedništvo.
Predlažem na se Skupština održi u Zagrebu u mjesecu travnju, sredinom
tjedna (dogovorimo se koji je to datum).


U prijedlogu novog Statuta predviđa se da Skupština između ostalog donosi
godišnji program rada, financijski plan i usvaja Završni račun, a što je do sada bilo
u nadležnosti Predsjedništva. Inače u prijedlogu Statuta ima dosta promjena u
odnosu na sadašnji Statut o čemu se moramo svi upoznati. Priprema za rad nove
Skupštine u tome smislu mora biti dovoljna i ne treba ići na veliki broj delegata,
DIT-ova, jer se odluke donose prema broju delegacija (svaka delegacija 1 glas) bez
obzira koliko imaju delegata pojedini DIT-ovi.


Prijedlog dnevnog reda pripremili smo i predlažem da Vas o tome upozna tehnički
tajnik ing. I. Maričevi e koji je saopćio tekst o pozivu — sazivu glavne
skupštine:


POZIV


Na temelju čl. 25. i 24. Statuta Saveza SAZIVAM 89. REDOVNU SKUPŠTINU
SAVEZA inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, koja će se
održati 29. ožujka 1934. godine (četvrtak) u društvenim prostorijama »Šumarskog
doma« u Zagrebu, Trg Mažuranića 1 l/prizemno s početkom u 9,00 sati.


DNEVNI RED


1.
Izbor Radnog predsjedništva i radnih tijela Skupštine:
a) Izbor verifikacione komisije (3 člana);
b) Izbor kandidacione komisije (3 člana);
c) Izbor komisije za zaključke (3 člana)
d) Izbor zapisničara (2) :i ovjerovitelja (2)
2.
Izvještaj verifikacione komisije
3.
Uloga i zadaci Saveza u narednom razdoblju ing. S. Horvatinović.
4.
Izvještaj o radu Saveza u vremenskom razdoblju od 88. do 89. redovne Skupštine
(18. 12. 1981. g. — 29. 3. 1984. godine):
a) Izvještaj tajnika Dr. Đ. Kovačića
b) Izvještaj urednika Šumarskog lista prof. dr. B. Prpića.
c) Izvještaj Odbora samoupravne kontrole ing. S. Vanjkovića.
5.
Rasprava o podnesenom referatu i izvještajima — primjedbi i prijedlozi.
6.
Rasprava o STATUTU SAVEZA i usvajanju STATUTA.
7.
Izbor organa Saveza PREDSJEDNIŠTVA I ODBORA samoupravne kontrole.
8.
Izbor delegata: za Savez IT Hrvatske i Savez ITŠD Jugoslavije.
9.
Donošenje programa rada Saveza za 1984. godinu.
10.
Zaključna razmatranja:
a) Usvajanje zaključaka
b) Završna riječ člana PREDSJEDNIŠTVA
PRILOZI:


1.
Izvještaj o radu Saveza (3)
2.
Statut Saveza — prijedlog (1)
Nakon kratke rasprave o zadacima u vezi pripremama za održavanje Skupštine,
Skupštine, zaključeno je:


1.
Da se 89. redovna Skupština održi u Zagrebu 26. travnja u 10 sati u društvenim
prostorijama Šumarskog doma;


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 101     <-- 101 -->        PDF

2.
radna grupa: Ing. S. Horvatinović, Dr. Đ. Kovačić, Dr. N. Komlenović, dng. S.
Vanjković i ing. I. Maričević obaviti će sve poslove — prireme za održavanje
Skupštine u skladu našeg Statuta i Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima
građana;
3.
teze za izradu novih STATUTA DIT-ova dostaviti na njihove adrese najkasnije
za 15 dana kao i druge informacije u vezi održavanja JSkupštine.
Art 10.


Na osnovu obrazloženih prijedloga (Ing. S. Horvatinović i ing. I. Maričević) za


ključeno je da se:


a) Izvrše sve radnje za registraciju potpisa ing. I. Maričević tehničkog tajnika;


bi može dati uvjetna suglasnost za uvođenje centralnog grijanja (plin) korisnicima


poslovnog prostora. To znači da će se posebnim ugovorom regulirati novi odnosi
koji prozilaze zbog ulaganja — uvođenja centralnog grijanja;
c) odmah nabaviti odgovarajuća sredstva za zaštitu od požara (za prostorije Saveza
i zajedničke prostorije u objektu);


d) pristupiti definitivnoj pripremi zbog ugovaranja za izradu projekta za centralno
grijanje prostorija koje koristi Savez — orijentaciona suma do 200.000,00 dinara
prema ponudi Instituta za drvo;


e) pristupiti prikupljanju ponuda za izvođenje radova na pročelju zgrade;
f) izvrše pripreme za traženje ponuda za izradu projekta — dokaznici mjera za
troškove obnove vanjske i dvorišne fasade;
g) prihvaća informacija o iznajmljivanju poislovnog prostora u Šumarskom domu
za kompjuterski centar Instituta za šumarska istraživanja Jastrebars´ko;


h) prihvaća izmjenu Pravilnika o sistematizaciji poslova str. 3. da umjesto vrijeme
traje »do 4 sata« stoji »do 8 sati« a što je u skladu ranijih stavova odluka organa
našeg Saveza;


i) Ing. R. Antoljaku isplatiti naknadu za izvršene poslove u Stručnoj službi Saveza
u iznosu od 44,223,00 dinara;
j) Uvažava izmjenu delegata »Medvednice« i da umjesto ing. R. Strasera naš
Savez predstavlja ing. Tiljak Antun.


U Zagrebu, 23. veljače 1984. godine.


Zapisnik sastavio: Predsjednik:
Ing. I. Maričević Ing. S. Horvatinović, v. r.