DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 65     <-- 65 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


89.
redovne Skupštine Savea inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske održane 09. svibnja 1984. godine u Zagrebu
Prdisutnii: Skupštini su prisustvovali delegati (delegacije) iz 14 područnih Društava
IT šumarstva i industrijske prerade drva iz Bjelovara, Delnica, Karlovca,
Našica, Ogulina, Senja, Siska, Slav. Požege, Slav. Broda, Varaždina, Vinkovaca, Virovitice
i Zagreba, članovi Izvršnog odbora Samoupravne kontrole i drugi pozvani,
ukupno 66 učesnika.


DNEVNI RED


I
Društveni dio


1.
O;varanje Skupštine Saveza i pozdrav predsjednika ing. Slavka Horvatinovića.
2.
Izbor radnog predsjedništva i radnih tijela Skupštine:
a) Izbor verifikaoijiske komisije — 3 člana
b) Izbor kandidacijske komisije — 3 člana
c) Izbor komisije za zaključke — 3 člana
d) Izbor za pisni čar a i dva ovjerovitelja zapisnika.
3.
Uloga i zadaci Saveza ITŠDI Hrvatske od 88—90 Skupštine — Ing. Horvatinović
4.
Izvještaj verifikacijske komisije
5.
Izvještaj o radu Saveza za razdoblje od 88. do 89. Skupštine (18. 12. 1981 —
09. 05. 1984. g.):
a) Izvještaj tajnika Saveza — dr. Đure Kovačića
b) Izvještaj predsjednika uređivačkog odbora Sum. lista prof dr. Branimira
Prpića
c) Izvještaj predsjednika Odbora Samoupravne kontrole — Ing. Srećka
Vanjkovića.


6.
Rasprava o referatu, izvještajima, njihovo usvajanje i davanje razrješnice
dosadašnjim organima Saveza,
7.
Podjela društvenih priznanja
8.
Rasprava o Statutu Saveza i njegovo usvajanje — obrazloženje Ing. Ivana
Maričevića
9.
Izbor organa Saveza: Predsjedništva i Odbora samoupravne kontrole
10.
Izbor delegata za Savez IT Hrvatske i Savez ITŠID Jugoslavije i izbor drugih
organa
11. Dopuna programa rada za 1984. godinu
12. Prijedlog za zaključke Skupštine i završna riječ člana Predsjedništva.
II Stručni dio


Pripreme za XVIII Svjetski kongres IUFRO YU 80., koji će se održati u Ljubljani
1986. godine.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 66     <-- 66 -->        PDF

I DRUŠTVENI DIO SKUPŠTINE


Ađ. I.


89. Skupštinu Saveza otvorio je ing. Slavko Horvatinovi ć i pozdravio sve
prisutne. Posebno je pozdravio: Franju K a s u n i ć a, predsjednika Republičkog odbora
našeg Sindikata, ing. Tomislava Krnjaka , predstavnika Republičkog komiteta za
poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske, ing. Slobodana Galovića , predstavnika Općeg
udruženja šumarstva, prerade i prometa drvom Hrvatske, dr. Simeona Toma n
i e a i ing. Mirko A n cl r a š e k a, predstavnike organizacionih odbora XVII IUFRO
kongresa, bivše predsjednike Saveza i druge uzvanike.
Prmili smo brzojav našeg člana ing. Ivana Puškara , sada na dužnosti Predsjednika
Predsjedništva Republičkog Vijeća Saveza Sindikata Hrvatske, koji je spriječen
da sudjeluje u rada Skupštine, pa ovim putem želi puno uspjeha u radu Saveza
i DIT-ova. Kao elan Predsjedništva SIT Hrvatske zamoljen sam od strane
predsjednika dr. Zvonimira R a d i ć a da zaželim Skupštini Saveza plodan rad i
uspješnu suradnju.


Ad. 2.


Izbor radnog´ predsjedništva


U radno predsjedništvo predloženi su i izabrani drugovi: Dr. Nikola K o m 1 en
o v i ć, mr. Vladimir B o g a t i i ing. Slavko H o r v a t i n o v i ć.


Ispred radnog predsjedništva dr. N. Komlenović predlaže da se dopuni dnevni
red Skupštine i to iza točke 6 da se slavi točka 7. Podjela društvenih priznanja i na
kraju u drugom radnom dijelu Skupštine da se informiramo na temu »Pripreme za
XVIII svjetski kongres IUFRO YU 36«, koji se održava u Ljubljani.


Prihvaća se prijedlog dopune dnevnog reda,.


Prije nastavka rada Skupštine predsjedavajući predlaže da dr. Đ. Kovačić tajnik
Predsjedništva Saveza pročita spisak umrlih članova između održavanja 88. i 89.
Skupštine Saveza Prijedlog je prihvaćen i nakon toga 1 minutom ćutanja odata je
počast umrlim članovima Saveza, (vidi prilog).


Skupština nastavlja radom i usvaja prijedlog za izbor radnih tijela kako slijedi
:
a) Verifikacija komisija: Mr. Stjepan Petrović (Zagreb), ing Eduard Tomas (Varaždin)
i ing. Alojz Frković (Delnice).
b) Kandidacijska komisija: Ing. Ivan Hajek (Našice), ing. Srnić Stjepan (Vinkovci)
i ing. Josip Pordan (Sisak).
c) Komisija za zaključke: Dr. Đuro Kovačić, dr. Nikola Komlenović i mr. Stjepan
Petrović.
d) Za zapisničara izabran je ing. Ivan Maričević a za ovjerovitelja ing. Mladen
Tonković (Karlovac) i dr. Đuro Kovačić (Zagreb).


Ad 8.
Uloga i zadaci Saveza ITŠDI Hrvatske od 88. do 89. skupštine
(Referat predsjednika SITŠDIH-e ing. Slavka Horvatinovića nalazi se na uvodnom


mjestu ovog broja Šumarskog lista)


Ad 4.


Izvještaj verifikacijske komisije


U ime verifikacijske komisije mr. Stjepan Petrović izvještava da Skupštini prisustvuje
14 delegacija iz područnih društava, pa prema članu 27 dopune Statuta Sa


260
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 67     <-- 67 -->        PDF

veza od 18. 12 1983. godine i elana 37 ovog Statuta. Skupština može donašati pravovaljane
odluke.


Ad 5a
Izvještaj tajnika Saveza
O radu SAVEZA inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
odnosi se na razdoblje od 18. 12. 1981. g., kada je održana 88. Skupština do 9. 05. 1984.


g. kada danas održavamo 89, Skupštinu Saveza.
U tom razdoblju održano je ukupno 11. sjednica IZVRŠNOG ODBORA i tri
sjednice PLENUMA — PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA. Zapisnici sa tih sjednica i odgovarajuća
dokumentacija nalaze se u arhivi stručne Službe Saveza i objavljivani su
u Šum. listu.


88. Skupština Saveza u skladu cl. 20. Statuta Saveza izabrala je Predsjedništvo
s mandatom od 4. godine i predsjednika Predsjedništva s mandatom na 2. godine, te
Odbor samoupravne kontrole s mandatom na 4 godine.
Predsjedništvo Saveza u skladu čl. 29 Statuta Saveza izabralo je Izvršni odbor s
mandatom od dvije godine. Radom Izvršnog odbora rukovodio je predsjednik Predsjedništva
Saveza.


Predsjedništvo Saveza sastoji se od 31 člana u sastavu:


Ing. Slavko Horvatinović, Zagreb: ing. Mirko Andrašek, Vinkovci; ing. Vladimir
Bogati, Virovitica; Ing. Milan Ćelap, Sisak; mr. Joso Gračan, Zagreb; mr. Tomislav
Heski, Vrbovsko, mr. Vice Ivančević, Senj; ing. Vera Ivančević, Osijek; ing. Adam
Ivković, Bjelovar; ing. Ladislav Jursik, Vinkovci; ing. Franjo Kolar, Koprivnica; dr.
Đuro Kovačić, Zagreb; ing. Mijo Luter, Vinkovci, ing. Đuro Markoja, Buzet; ing.
Mika Matezić, Našice; dr. Slavko Matić, Zagreb; ing. Pavao Mravunac, Slav, Požega;
ing. Dujo Pavelić, Karlovac; ing. Adam Pavlović, Slav. Brod; mr. Stjepan Petrović,
Zagreb; ing. Ivan Pleše, Delnice, dr. Branimir Prplić, Zagreb; dr. Rudolf Saibadi,
Zagreb; ing. Nadan Sirotić, Zagreb; ing. Tomislav Starčević, Vrbovec, ing. Stjepan
Slat, Karlovac; ing. Rudolf Štraser, Zagreb; ing. Eduard Tomas, Varaždin; ing. Dražen
Videc, Varaždin; ing. Žarko Vrdoljak, Split; ing. Nikola Vucelić, Ogulin.


Izvršni odbor Predsjedništva Saveza sastojao se od 11 članova i predsjednika
i to: 1. Ing. Slavko Horvatinović, predsjednik, 2. Dr. Đuro Kovačić, .tajnik I.O. i zamjernik
predsjednika, 3. Dr. Branimir Prpić, glavni i odgovorni urednik Š. L. 4, i
članova Mr. Vladimir Bogati, 5. Ing. Milan Ćelap, 6. Mr. Joso Gračan, 7. Mr. To.
mislav´ Heski, 8, Mr. Vice Ivančević, 9. Dr. Slavko Matić, 10. Mr. Stjepan Petrović,


11. Dr Rudolf Sabadi i 12. Ing. Tomislav Starčević.
Na drugoj sjednici Izvršnog odbora održanoj 2. veljače 1982. godine u skladu čl.
32 Statuta za izvršavanje programa rada izabrana su pomoćna radna tijela — odbori
i stručna služba Saveza (4—6 članova) i to:


1.
Odbor za osnivanje i praćenje rada područnih Društava IT šumarstva i drvne
industrije.
2.
Odbor za organizaciju savjetovanja, kongresa, stručnih skupova i si.
3.
Odbor za propagandu i popularizaciju šumarstva i drvne industrije Hrvatske.
4. Odbor za izdavačku djelatnost
5. Odbor za priznanja, odlikovanja i nagrade
). Odbor za problematiku Šumarskog doma
7.
Odbor za personalnu politiku stručne službe Saveza i
8. Stručna služba Saveza


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 68     <-- 68 -->        PDF

88. Skupština Saveza izabrala je Savjet Šumarskog lista i njegovog predsjednika
ing. Franju Knebla, zatim glavnog i odgovornog urednika prof. dr. Branimira Prpića
i tehničkog urednika ing. Oskara Piš´korića, te urednička odbor s nosiocima znanstveno-
stručnih područja.
Savez ITSDI Hrvatske sačinjava 20 područnih Društava (DIT-ova) inženjera i
tehničara šumarsiva i drvne industrije .na području Hrvatske. Broj članova po pojedinim
Društvima kreće se od 50 do 300 i više. U toku su pripreme za obnavljanje
i aktiviranje rada DIT-ova, ocjenjujemo da će ukupan broj članova Saveza ITSDIH
iznositi približno 2500.


Organi Saveza i DIT-ova, te pomoćna i radna tijela (odbori, komisije) i stručna
služba izvršavali su svoje zadatke u dosta nepovoljnim okolnostima u proteklom
razdoblju. Sve pojedinačne i zajedničke aktivnosti nisu redovno i sistematski praćene.


U ovom izvještaju obuhvaćene su uglavnom aktivnosti organa Saveza i njegovih
radnih tijela s više elemenata iz sadržaja njihovog djelovanja, s osvrtima na način
rada i rezultate koji SOJ uslijedili ili slijede. Aktivnosti DIT-ova i njihovih organa
samo su djelomično naznačeni za proteklo razdoblje, za neke od njih nemamo nikakve
informacije ni podatke.


Savez ITŠDI Hrvatske između 88. i 89. Skupštine koju održavamo danas djelovao
je preko svojih organa PREDSJEDNIŠTVA (Plenum) IZVRŠNOG DOBORA,
ODBORA SAMOUPRAVNE KONTROLE, POMOĆNIH RADNIH TIJELA I STRUČNE
SLUŽBE, pa rezultate rada možemo sagledati i ocijeniti pregledom i kritičkim
promatranjem konkretnih aktivnosti tih organa za to vremensko razdoblje.


Na sjednicama PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA redovno su podnašanj izvještaji
tajnika Saveza, urednika Šumarskog lista i Odbora Samoupravne kontrole i na taj
način kontinuirano su praćene konkretne aktivnosti i prihvaćene ocjene o radu organa
Saveza i drugih nosilaca pojedinih zadataka.


Prva sjednica PLENUMA — PREDSJEDNIŠTVA održana je 30. 06. 1982. godine
šest mjeseci nakon 88. Skupštine, s dnevnim redom, koji je obuhvatio u prvom dijelu
rada sjednice društveni dio>, a u drugom dijelu sjednice stručni dio. U prvom
dijelu podnesen je i usvojen Tajnički izvještaj, izvještaj Odbora Samoupravne kontrole,
izvještaj urednika Šumarskog lista, završni račun za 1981. g., plan rada Saveza
za 1982. godinu, financijski plan priihoda i rashoda za 1982. godinu, i prijedlog za
rješavanje problematike Šumarske izdavačke djelatnosti i drugo. U drugom dijelu
sjednice razmatrane su aktivnosti u vezi »Akcija pošumljavanja u 1982. godini«, »Izvoza
proizvoda šumarstva i drvne industrije« i»Svjetskog kongresa o naučno — istraživačkom
radu u šumarstvu i preradi drveta« — IUFRO Kongres 1986. godine u
Jugoslaviji.


Tajnik Saveza ukratko je podnio izvještaj o zbivanjima i radu Saveza za proteklo
razdoblje i konstatirao da je održano 3 sjednice Izvršno g odbor a na
kojima je između oistalog razmatrana problematika i zadaci o: provođenju zaključaka
i odluka 88. Skupštine Saveza, planu rada za 1982. godine; formiranju i sastavu pomoćnih
radnih tijela Saveza; izdavačkoj djelatnosti: a posebno o stvaranju uvjeta
za izdavanje Šumarskog lista; rješavanju aktualnih problema Šumarskog doma i drugo.
Detaljnije o sadržajima rada, stavovima, prijedlozima i zaključcima sa sjednica
Izvršnog odbora, po potrebi možemo iznijeti u toku vođenja rasprava za vrijeme
trajanja Skupštine. Ovdje ćemo samo naznačiti neka pitanja iz tekućeg rada:


262
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— Na osnovu Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana.
Narodne novine broj 7 od 16. 02. 1982. godine i izvršenih konzultacija u više navrata
u SSRN Hrvatske, pristupilo se je pripremi za izradu novog STATUTA Saveza.
Prema tome zakonu naš Savez može se transformirati u društvenu organizaciju,
što je i prihvaćeno od strane organa našeg Saveza.
U skladu navedenog Zakona i drugih društveno — političkih normi, nastavilo´
se je sa radom na izradi novog Statuta Saveza i Društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske.


— U tom vremenu niiisu zapažene značajnije aktivnosti u DIT-ovima, i sve
se više gubi povezanost pojedinih Društava. No ipak možemo spomenuti DIT
Split koji je u proteklih 6 mjeseci održao dvije sjednice na kojjma je razmatrano
stanje organiziranosti šumarstva i prerade drveta u Dalmaciji. Zapažena je
aktivnost stručnih ljudi na utvrđivanju uvjeta za održavanje koza u slobodnom
uzgoju. Odgovorni stručnjaci i pojedine organizacije obratile su se na odgovarajuće
institucije na razini Republike, kako bi se osigurali rješenja u prilog očuvanju
i unapređenju šumarstva toga područja Hrvatske.
— Vrijedna je pažnje aktivnost DIT-a VirovitJica, koje se je uključilo u organiziranje
proslave 700. godišnjice osnivanja grada Virovitice.
— Vrlo aktivno DIT-a Zagreb održalo je takom ovog polugodišta više predavanja
i to:
1. 11. 02. 1982. g. P. Z i a n i : S puta po Islandu.
2. 18. 02. 1982. g. S. T o m a n i ć : XVII Kongres IUFRO u Japanu.
3. 18. 03. 1982. g. M. Rukavina : Nacionalni park Paklenica.
4. 06. 05. 1982. g. O. žunk o : Šumski požarevi i
5. 10. 06. 1982. g. B. H r i bi j a n : Razgovori o Kamerunu.
Godišnja Skupština DIT-a Zagreb održana je 20. 05. 1982. g. i na njoj je za
predsjednika izabran prof. dr. Z. Potočić, a za tajnik ing. F. Petrović.


— O aktivnosti ostalih DIT-ova nemamo odgovarajuće informacije.
— Predstavnici našeg Saveza prof. dr. B. Prpić i ing. S. Horvatinović sudjelovali
su u radu IX sjednjce Predsjedništva SITSDI Jugoslavije, koja je održana
19. 02. 1982. g. u Vinkovcima. Na toj sjednici prihvaćen je Završni račun
za 1981. godinu i plan rada za 1982. godinu. Najveća angažiranost SITSDIJ bila
je na izdavanju Dijagnostičkog priručnika, snimanjem filma »šuma i čovjek«, te
posebne aktivnosti u vezi pripreme za održavanje IUFRO Kongresa 1986. g. u Ljubljani.
— Savez su posjetila dva istaknuta šumara iz Madžarske s kojima su razmjeniti
određena stručna iskustva.
U organlizaciji Saveza i DIT-a Zagreb organiziran je doček Nove 1982. godine,


15. 04. svečano je proslavljen »1000. četvrtak« uz uvodni govor prof. dr. Prpića,
umjetnički koncert i prikaz filma »Šuma i čovjek«. Uz skroman doprinos Saveza
održana je tradicionalna zabava studenaita (apsolvenata) Šumarskog fakulteta u
Esplanadi.
— Od strane našeg Saveza u Predsjedništvu Saveza IT Hrvatske izabran je
ing. Slavko Horvatino´Vić, za člana SRK i komisiju za upravljanje inženjerskim
domom ing. S. Vanjković, u komisiju za izradu Statuta dr. Đ. Kovačić, za tehnološki
razvoj dr. B. Prpić. za međunarodne odnose dr. R. Sabadi i za komsilju
ONO i DSZ ing. V. Zivković.
Završni račun Saveza za 1981. godinu kao i izvještaj o financijskom poslova
nju prihvaćen je kako je predložen od strane Izvršnog odbora. Isto tako prihva
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ćen je izvještaj Odbora Samoupravne kontrole Saveza. U ovom dijelu izvještaja


ne navodimo analitičke podatke o poslovanju za 1981. godinu, jer će oni biti na


vedeni u posebnom izvještaju Odbora Samoupravne kontrole.


Plan rada Saveza za 1982. g. dovoljno je naznačio pojedina područja, konkretne
zadatke organa Saveza i DIT-ova i kao takav prihvaćen na sjednici.
Financijski plan prihoda i rashoda Saveza za 1982, g. također je prihvaćen
kao zadovoljavajuća osnova za planirane aktivnosti organa Saveza.


Izvještajem glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista između ostalog
konstatirano je da se Šumarski list štampa u svega 1350 primjeraka, tako je ukupan
broj inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije približno 2500. Naglašena
je potreba veće angažiranosti organa Saveza i DIT-ova. Kako bi se znatno povećao
broj pretplatnika. Nadalje je utvrđeno na bazi analitičkih podataka da Šumarski
list kao i časopis »Drvna industrija« stvaraju veliki financijski deficit, pa
je zbog toga nužno i dalje tražiti izvore financiranja, kako nebi došlo u pitanje
daljnje izlaženje i jednog i drugog časopisa.


Prijedlog odgovornog urednika šumarskog lista o sastavu Redakcijskog odbora
i uređivačkog odbora s nosiocima znanstvenih područja za razdoblje od 1982.
do 1985. godine usvojen je na sjednici plenuma.


Odbor za »Problematiku Šumarskog doma« u proteklom razdoblju kao i dalje
sve do održavanja ove Skupštine uložio je puno truda u cilju racionalnijeg korištenja
poslovnog i drugog prostora i održavanja zgrade.


Nakon denacionalizacije dijela zgrade ovog našeg šumarskog doma nastojalo
se sa korisnicima prostora normalno urediti odnose, kako* bi Savez mogao programirati,
planirati i ostvarivati postavljene ciljeve utvrđene Zakonom o denacionalizaciji
zgrade, što znači da ti prostori prvenstveno služe struci tj. unapređenju
šumarstva i prerade drva Hrvatske. Što se tiče odnosa s pojedinim stanarima
oni su djelomično uređeni, međutim s Tehnološkim fakultetom i Gradskom knjižnicom
nisu naročiti odnosi a u toku je i sudski postupak.


Zaključeno je da se i dalje zakupnina utvrđuje prema ekonomskim kriterijima
i na taj način osiguraju nužna sredstva za investiciono održavanje šumarskog doma.
Na trećoj sjednici Izvršnog odbora, održanoj 13. 05. 1982. g. utvrđena je nova
visina zakupnine s važnošću od 01. 07. 1982. godine — što su korisnici poslovnog
prostora i prihvatili.


Savez se već godinama bavi organiziranjem štampanja odgovarajućih tiskanica,
tablica, priručnika i drugih materijala za potrebe struke, pa je u programu
rada ta aktivnost i dalje zadržana. Između ostalog dogovoreno je da se određenije
utvrde neposredni zadaci za pripremu i izdavanje Malog šumarsko-tehničkog priručnika
i drugih brošura. U vezi ovih aktivnosti posebno je istaknut doprinos člana
predsjedništva Mr. T. H e s k o g.


Na sjednici Izvršnog odbora prihvaćen je prijedlog:


— da se na Skupštini Saveza IT Hrvatske proglase za počasne članove: Ing.
M. Andrašek, Mr. T. Heski, Dr. N. Komlenović, Ing. D. Srnoj´Ver, ing.. J. Filipović,
ing. V. Babić, a za zaslužne: Mr. V. Bogati, Ing. A. Frkoviić, mr. V. Ivančević,
ing, B. Vujasinović i ing. S. Mikuc.
— da delegaciju našeg Saveza za Skupštinu Saveza ITŠDI Jugoslavije sačinjavaju
Ing. Mirko Andrašek. Ing. Drago Bartovčak, Mr. Vlado Bogati, Mr. Joso
Gračan, Mr. Tomislav Heski, Ing. Vera Ivančić, Dr. Đuro Kovačić, Ing. Stjepan
Mikuc. Ing Ante Mudrovčić, ing. Adam Pavlović, Dr Branimir Prpić i ing. Žarko
Vrdoljak.
264
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Na drugom dijelu sjednice Plenuma dng. Ante Mudrovči ć iznio je podatke
i pružio informacije o akciji i planu pošumljavanja u 1982. godini, Ing. Slobodan
Galovi ć dao je informaciju o problematici izvoza proizvoda šumarstva i
drvne industrije. Prof. dr. Tomani ć govorio je o Svjetskom Kongresu o znanstveno
istraživačkom radu u šumarstvu i preradi drva i budućem IUFRO Kongresu
koji će se održati 1986. godine u Ljubljani.


Drugo razdoblje aktivnosti organa Saveza i DIT-ova registrirano je na drugoj
sjednici PREDSJEDNIŠTVA Saveza, koja je održana 23. veljače 1983. godine.
U ovom vremenskom razdoblju održana je 4. 5. i 6. sjednica Izvršnog odbora i
više sastanaka odgovarajućih radnih tijela koja su u pravilu sačinjavali članovi


I.O. OSK i iz određenih komisija, a navodimo samo neke važnije događaje od ukupnih
aktivnosti.
Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrijske prerade drva Jugoslavije
organizirao je održavanje V redovne SKUPŠTINE na Borskom jezeru kraj
Bora 7—9. X 1982. godine. Prije održavanja Skupštine, održana je sjednica Predsjedništva
SITŠDI Jugoslavije. Tema savjetovanja glasila je: »Razvoj šumarstva
i prerade drveta Jugoslavije do 2000. godine«.


Delegaciju našeg Saveza sačinjavali su: Ing. S. Horvatinović, dr. S. Tomanić,
ing. V. Igrčić, Mr. T, Heski, mr. J. Gračan, ing. A. Jurić, ing. K. Kožul i Ing. Vratarić.
U radno predsjedništvo Skupštine izabran je ing. A. Jurić, Dr. S. Tomanić
podnio je informaciju o pripremama za održavanje IUFRO Kongresa koji će se
održati u Ljubljani 1986. godine. Ing. S. HorvattJinović kao predsjednik Samoupravne
kontrole podnio je izvještaj o financijskom poslovanju SITŠID Jugoslavije.


Skupština je prihvatila novi Statut Saveza kao i listu predloženih počasnih i
zaslužnih članova.
Za predsjednika SITŠ1DJ izabran je ing. Velimir Vukoti ć iz SR Crne Gore,
a za izvršnog sekretara dr. Žarko O s t o j i ć iz SR Srbije.


— Druga sjednica Predsjedništva Saveza ITŠID Jugoslavije održana je 31. siječnja
1983. g. sa temama: »Društveni dogovor o razvoju drvnog kompleksa do
1985. godine", »Kadrovi šumarstva i drvne industrije Jugoslavije« i aktivnosti za
obilježavanje PJEŠAČKOG PUTA kroz Jugoslaviju. Između ostaloga zaključeno je
na sjednici: a) da participacija godišnje članarine za SITŠIDJ iznosi za naš Savez
10.000 dinara, b) obaveze za preuzimanje — prodaju knjige: »Razvoj i rad SITŠDJ
1946 — 1976. g.« »Dijagnostički priručnik« i »Kroniku« te film »šuma i čovjek«.
— Naš Savez uputio je dopis Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture
i Republičkom zavodu za zaštitu prirode s prijedlogom da se zgrada broj 41
u Prečecu — Božj ako vina, proglasi spomenikom kulture. U toj zgradi prije 136 godina
26. XII 1846. g. održan je PRVI SASTANAK ŠUMARA HRVATSKE, gdje je
zaključeno da se sekcija šumara u okviru tadašnjeg Hrvatsko-Slavonskog gospodarskog
društva organizirao kao posebno HRVATSKO-SLAVONSKO ŠUMARSKO
DRUŠTVO.
— Na inicijativu Mr. Heskija počelo se je s pripremama oko OPĆEG POPISA
svih inženjera i tehničara šumarstva i prerade drva Hrvatske, te prikupljanju mnogobrojnih
prikaza rada naših organizacija i dr.
— Udovoljeno je zahtjevu Saveza IT Hrvatske pa im je dostavljen: naš Statut i
dopune Statuta; 5-godišnji izvještaj o radu našeg Saveza 1976—1981. g. i plan
rada za 1983. godinu.
265
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— Usvojeni su samoupravni opći akti Saveza — stručne islužbe i to:
1.
Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka zaposlenih u stručnoj
službi Saveza.
2.
SAS o osnovama i mjerilima za raspodjelu sredstava za OD i zajedničku potrošnju
i
3.
Tabela poslova i radnih zadataka prema stupnju složenosti u stručnoj službi
Saveza
— Za poslove tehničkog tajnika raspisan je natječaj, koji je objavljen NN broj
1/83 od 14. 01. 1983. g. Na taj natječaj osim ing. R. Antoljaka nije se javio ni jedan
drugi kandidat.
— Šumarski dom, odnosno rješenje aktualnih problema u vezi investicionog
održavanja zgrade, i racionalnijeg korištenja prostora, i dalje značajno angažira,
izvršne organe Saveza pomoćna tijela i stručnu službu. Gradska plinara izvodi
radove priključaka plina. Prikupljaju se ponude za izvođenje radova na popravku
krovišta, električne instalacije i dr. Još -uvijek nisu uređeni odnosi sa korisnicima
poslovnog prostora: Tehnološkim fakultetom i Gradskom knjižnicom.
— Društvo — DIT Zagreb kontinuirano održava neposredne veze sa predstavnicima
organa i stručne službe Saveza i redovno organizira posebne aktivnosti,
istina sa ograničenim brojem članova. Već treću godinu organizirano se posjećuju
naše organizacije udruženog rada,. Redovno se održavaju Šumarski četvrtci, gdje se
susreću naši članovi i razmjenjuju iskustva, te organiziraju predavanja kao na primjer:
— 25. 11. 1982 g. ing. T. Krnjak: izmjene i dopune Zakona o šumama.
— 9. 12. 1982. g. Dr. B. Prpić Sume Jugoslavije s prikazivanjem filma »Suma
i čovjek«.
— 20. 01. 1983. g. Ing. M. Jazbec: Razvoj RO »M. Savrić«.
— 25. 01. 1983. Dr. I. Tomanić: »Aktivnost u vezi organiziranja i.priprema za održavanje
IUFRO kongresa.
— U organizaciji Šumarskog fakulteta i instituta održano je u Opatiji savjetovanje
od 16—18. II 1983. g. na temu:» Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi-".
Sa ostalim DIT-ovima našeg Saveza povezanost je i dalje nezadovoljavajuća,
pa nismo u mogućnosti naznačiti njihovu aktivnost. Očekujemo odgovarajuće informacije
o aktivnosti DIT-ova od delegata na Skupštini,


— U posebnom izvještaju glavnog urednika Šumarskog lista naznačena su aktualna
pitanja, ovdje samo napominjemo slijedeće:

Izdavanje Šumarskog lista štampa se uz značajna sredstva dotacije.
— Izašla je iz tiska propagandna knjižica — priručnik dr. Matić i dr. Prpić
u želji upoznavanja što većeg broja omladinaca — građana sa mogućnostima pošumljavanja.
— Izdavačku djelatnost treba dovesti u sklad sa zakonskim normama i interesom
Saveza.
— Izvještajem Samoupravne kontrole utvrđeno je da nema većih manjakvosti
u poslovanju Saveza. Konkretnije o nalazima Odbora Samoupravne kontrole govori
se u posebnom izvještaju i to:
— Komisija za inventuru podnijela je odgovarajući Izvještaj na osnovu kojeg
je donesena odgovarajuća Odluka Predsjedništva Saveza. Većih primjedbi nije
bila na rad stručne službe.
— Nakon objašnjenja i rasprave o prijedlogu Završnog računa za 1982. g.
Predsjedništvo ga je usvojilo.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— Plan rada Saveza za 1983. godinu podnio je predsjednik ing. S. Horvatinović,
koji je usvojen s primjedbom da se detaljnije razradi i konkretizira po pojedinim
područjima rada.
— Financijski plan prihoda i rashoda za 1963. g. nakon objašnjenja i rasprave
je usvojen.
Treće razdoblje aktivnosti Saveza organa i DIT-ova između 88. i 89. Skupštine
registrirano je na trećoj sjednici PREDSJEDNIŠTVA koja je održana 23. veljače
1983. godine, i 11. sjednici, koja je održana 24. travnja 1984. god.


U razdoblju između dvije sjednice Predsjedništva održane su 7., 8., 9. i 10.
sjednice Izvršnog odbora i više sastanaka užih radnih tijela, izbog nekih konkretnih
pitanja. I u ovom dijelu izvještaja ukratko ćemo se osvrnuti na važnije događaje
od ukupnih aktivnosti toga razdoblja. Na sjednici Predsjedništva predsjednik
ing. S. Horvatinović ukratko se je osvrnuo na rad u vremenu između dvije sjednice
toga organa. Tajnik Saveza dr. Đuro Kovačić podnio je izvještaj o radu Saveza
za to razdoblje, glavni urednik Šumarskog lista dr. B. Prpić izvještaj u aktualnim
pitanjima izlaženja lista i elementima za planiranje u narednom razdoblju,
a predsjednik odbora Samoupravne kontrole ing. S. Vanjković o pregledu dokumentacije
i poslovanja. Na sjednici je između ostalog razmatran i usvojen izvještaj o
inventuri s 31. 12. 1983. godine. Završni račun za 1983. godinu, Program rada za
1984. godinu, Financijski plan prihoda i rashoda za 1984. godinu i neka tekuća pitanja.


Predsjedništvo je donijelo Odluku o sazivanju 89. Skupštine Saveza, u kojoj
je određeno mjesto održavanja, vrijeme, dnevni red i druga pitanja u vez´i pripremanja
i održavanja Skupštine.


— Predstavnik našeg Saveza ing. Antun Jurić sudjelovao je u radu treće sjednice
PREDSJEDNIŠTVA SITSlD Jugoslavije, koja je održana u Kolašinu 23 — 25.
06. 1983. godine, za vrijeme održavanja Natjecanja šumskih radnika Jugoslavije.
Tada je dogovoreno da se odmah pristupi pripremi za oganiziranje Savjetovanja
na temu: »Izvoz proizvoda od drva kao trajna orijentacija drvne industrije Jugoslavije
«. Također je zaključeno da svi Savezi IT šumarstva i industrijske prerade
drva republika i pokrajina otkupe stručne edicije i to: »Kroniku razvoja svih Saveza
ITSlD Jugoslavije«, »Priručnik izvještajne dijagnostičke prognozne službe u
zaštiti šuma«, film »Čovjek i šuma«, zatim »Sumama Jugoslavije« i brošuru »Takmičenje
— sjekač«.
— Suradnja sa Savezom IT Hrvatske održava se neposrednim sudjelovanjem
naših predstavnika u aktivnostima pojedinih njihovih organa. Na sjednici Repub,
ličke konferencije SSRN Hrvatske održanoj 28. travnja 1983. godine, odato je priznanje
za dotadašnju uspješnu aktivnost i angažiranost na programskoj orijentaciji,
koja doprinosi bržem unapređenju tehnološko-tehničkih rješenja u razvoju
proizvodnje i ukupnih društvenih ekonomskih odnosa u SR Hrvatskoj. Za dostavljanje
odgovarajućih informacija o radu našeg Saveza zadužen je tehnički tajnik
ing. Ivan Maričević.
— Aktivnosti na utvrđivanju realnih mogućnosti za obilježavanje Pješačkog
evropskog puta E-7 su u toku. Održano je nekoliko, u više navrata, preliminarnih
razgovora sa potencijalnim nosiocima toga zadatka. Na našu inicijativu održan je
sastanak 18. travnja 1984. godine na tu temu s predstavnicima ´iz SR Slovenije, Planinarskog
Saveza Hrvatske, Turističkog Saveza Hrvatske, Općeg udruženja šumarstva,
prerade i prometa drvom Zagreb, Šumskog gospodarstva Bjelovar, Šumskog
gospodarstva Zagreb Šumarskog fakulteta i našeg Saveza. Zaključeno je da se u
267
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 74     <-- 74 -->        PDF

organizaciji našeg Saveza u što kraćem vremenu održi još jedan sastanak s tim
da se izvrše pripreme za eventualno osnivanje inicijativnog odbora za organiziranje
aktivnosti na obilježavanju pješačke staze E-7.


— Na Šumarskom fakultetu 26. travnja 1983. godine u organizaciji Općeg udruženja
šumarstva i prerade drva i prometa Hrvatske, Šumarskog instituta i Šumarskog
fakulteta održano je Savjetovanje na temu: »Dosadašnja dostignuća i
mogućnosti unapređenja gospodarenja nizinskim šumama« (problematika biološke
reprodukcije šuma) s referatima: 1. Prof. dr. I. Deka nić, »Značajke uzgojnih
mjera u sastojinama nizinskih šuma«, 2. Prof. dr. M. Vidaković : »Perspektiva
uzgoja pojedinih vrsta drveća nizinskih šuma puteni oplemenjiivanja«, 3. Prof. dr.
D. Kl epa c: »Uređivanje nizinskih šuma u svjetlu suvremenih zbivanja«, 4. Prof.
dr. B. Prpić : »Uloga šumskih ekosistema u reguliranju vodnog režima Posavlja
« i 5. Prof. dr. M. Android : »Problematika sušenja dominantnih vrsta slavonskih
nizinskih šuma«.
— Prijedlog Statuta koji je izrađen u skladu Zakona o društvenim organizacijama
i udruženjima građana NN broj 7/82. prihvaćen je od strane SSRN Hrvatske
i to je u pismenom obliku dostavljeno Savezu.
U toku priprema za održavanje 89. Skpštine Saveza izrađen je ogledni primjerak
— nacrt Statuta za naše organizacije i dostavljen je svim DIT-ovima. Promjene
u organiziranosti SAVEZA i DIT-ova u vezi usvajanja novog Statuta su značajne,


o njima možemo posebno govoriti na Skupštini.
— U organizaciji Društva inženjera i tehničara Zagreb i Saveza održano je više
predavanja i to:
1.
Dr, Đ. Kovačić: »Unapređenje proizvodnje u hrastovim šumama« (24. 03.
1983. godine).
2.
Dr. Ljubica Štromar: »Utjecaj Sredozemlja na kretanje ptica« (14. 04. 1983.
godine).
3.
Ing. B. Čop: »Pilanska prerada i odnosi sa šumarstvom« (15. 12. 1983. godine).
4.
Ing. T. Krnjak: »O osnovnim intencijama novog Zakona o šumama SR Hrvatske
« (29. 12. 1983. godine).
5.
Mr. J. Gračan: »Rad i planovi Šumarskog instituta Jastrebarsko« (26. 01.
1983. godine).
6.
Mr. S. Petrović: »O radu i djelovanju Instituta za drvo Zagreb« (9. 02.
1983. godine).
7.
Prof. dr. I, Mikloš: »Dojmovi s putovanja po Kubi« (2. 02. 1984. g.).
— U organizaciji DIT-a Zagreb izvršena je posjeta u naše radne organizacije
u SI. Brodu (18. 05. 1983. g.), Šumariju Jastrebarsko (25. 05. 1983. g.), Šumariju D.
Stubica (16. 09. 1983.) i Lipovljane (12. 10. 1983. g.). Na kraju godine zajedno sa
Savezom organizirano je društveno veće (29. 12. 1983. g.).
— Redovno se održavaju »Šumarski četvrtci« na koje redovno dolazi značajan
broj naših članova. Do održavanja 89. Skupštine Saveza ukupno ih je održano
1093.
— Na naš zahtjev da se zgrada u Prečecu (Dugo Selo) proglasi spomenikom
kulture dobili smo obavijest da je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture
Zagreb donio je rješenje (6. 06. 1983. g.) o preventivnoj zaštiti jednokatne kurije
(dvorca) u Prečecu.
— Predstavnik našeg Saveza ing. Ante Til jak, u toku je aktivnosti Odbora
za uređenje »Medvedenice« i o tome izvještava organe Saveza.
268
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— Odbor zu provođenje Društvenog dogovora o realizaciji planova pošumljavanja
1981—1985. g. uz značajnu angažiranost predsjednika ing. Franje K n e bi a,
neposredno doprinosi mogućem izvršenju tih zadataka.
— Odbor za problematiku Šumarskog doma uspješno je rješavao tekuće zadatke
u ovom razdoblju. No još uvijek nisu okončani sporovi u vezi iseljenja Tehnološkog
fakulteta i Gradske knjižnice, postupak je u toku. Organi Saveza dali
su svoju suglasnost na ugovor o zakupu sa Institutom za zemlje u razvoju i time
okončali spor nastao zbog adaptacije dijela podkrövlja, — utvrđeno je da se Institut
odriče svakog financijskog potraživanja od Saveza i prava raspolaganjem poslovnog
prostora. U ovom razdoblju obavljeni su poslovi na popravku krovišta i
neki drugi radovi na redovnom održavanju zgrade. Intenzivno se je radilo na pripremi
dokumentacije radova na pročelju zgrade i uvođenju centralnog grijanja.
U završnoj su fazi pripreme za utvrđivanje izvođača tih radova. Ti radovi izvršit
će se u toku 1984. godine. — financijska sredstva su osigurana. Priprema se
odgovarajuća tehnička i druga dokumentacija i za ostale -radove na objektu. Kroz
nekoliko mjeseci osigurati ćemo projekt — dokaznlcu mjera — troškovnik za izvođenje
radova na fasadi zgrade, koju je nužno obnoviti. Financijska sredstva za|
sada nisu osigurana, no nadamo se da će se i taj problem rješiti uz pomoć naših
organizacija i iz drugih izvora.
— Stručna služba Saveza uz ostale tekuće poslove prema dogovoru u Općem
udruženju šumarstva, prerade i prometa drvom Hrvatske vrši distribuciju knjiga
— priručnika »Pošumljavanje« uz ostale knjige, časopise, tiskanice i drugo.
— Izdavačka djelatnost, gledano u cjelini, za ovo razdoblje imala je dosta teškoća
i potrebno je analitički i kritički utvrditi stvarne mogućnosti i opseg tih
poslova za ovu godinu i naredno razdoblje. Sada su u toku pripreme za izdavanje
PRAVILNIKA o načinu izrade šumskog gospodarskih osnova područja, osnova gospodarenja
gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama, »Zakona
o šumama«, Malog priručnika i čir.
— U organizaciji Leksikografskog zavoda, obavljena je promocija II dijela
Šumarske enciklopedije.
— Na temelju Natječaja objavljenog u Vjesniku 4. 10. 1983. godine, te prijedloga
Odbora za personalnu politiku Saveza i odluke Izvršnog odbora Saveza,
dužnost tehničkog tajnika stručne službe Saveza obavlja ing. Ivan Maričević od
1. siječnja 1984. godine. Primopredaja dužnosti između ing. R. Antoljaka i ing. I
Maričevića, obavljena je zapisnički s 31. 01. 1984. g. u prisutnosti komisije u sastavu:
ing. Oskar Piškorića, mr. S. Petrovića i mr. J. Gračana.
— Na 11. sjednici IZVRSNOG ODBORA održanoj 24. travnja 1984. godine između
ostalog konstatirano je i zaključeno:
— da su pripreme za održavanje 89. Skupštine uglavnom izvršene, ali da se
neposredno px-ed održavanje utvrdi prijedlog za Radno predsjedništvo^ i komisije
Skupštine.
— da se periodični obračun za prvo tromjesečje 1984. godine prihvaća.
— da pretplata na »Šumarski list« iznosi 500.— dinara, a autorski honorari
da se povećaju do 50°b. jer se protekle tri godine nisu povećavali.
— prihvaćen je prijedlog prof. dr. Tomanića da se u drugom dijelu rada
Skupštine upoznaju prisutni sa PRIPREMAMA ZA XVIII Kongres IUFRO 86.
— da komisija u imenovanom sastavu neposredno utvrđuje i predlaže izvođače
za radove na zgradi Šumarskog doma organima Saveza.
269
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— O neposrednim aktivnostima područnih DIT-ova slabo smo informirani, pa
molim delegate da u toku rada Skupštine bar ukratko iznesu informacije o svojim
aktivnostima.
Prema evidenciji Saveza u vremenu između 88. i 89. Skupštine Saveza, zauvijek


su nas napustili slijedeći kolege i suradnici Saveza:


1. Ivica Bastjančić, dipl. inž. šum. 07. 01. 1982. u Zagrebu
2. Josip Čuvaj, dipl. inž. .šum. 18. 12. 1981. u Karlovcu
3. Antun Subat, dipl. inž. šum. 11. 05. 1982. u Karlovcu
4. Mirjana Šilobod, dipl. inž. šum. 18. 06. 1982. u Zagrebu
5. Josip Radošević, dipl. inž. šum. 01. 09. 1982. u Zagrebu
e. Petar Ostojić, dipl. inž. šum. 25. 04. 1982. u Zagrebu
7. Jugoslav Harapin, dipl. inž. šum. 17. 12. 1982, u Sisku
8. Branimir Kasumović, dipl. inž. šum. 26. 12. 1982. u Beogradu
9. Marijan Jurčić, dipl. inž. šum. 05. 01. 1983. u Sisku
10. Pavao Glavočević, dipl. inž. šum. 0!!. 01. 1983. u SI. Brodu
11. Ivica Matić, tehničar 10. 01. 1983. u Đakovu
12. Đorđe Sević, dipl. inž. šum. 29. 01. 1983. u Zagrebu
13. Josip Župan, dipl. inž. šum. 29. 01. 1983. u Ličkom Ribniku
14. Nikola Neidhart, prof. dr. 09. 02. 1983. u Zagrebu
15, Pavao Fukarek, prof. dr. 16. 02. 1983. u Sarajevu
16. Franjo Stajduhar, dipl. inž. šum. 20. 06. 1983. u Zagrebu
17. Adolf Serbetić, dipl. inž. šum. 04. 08. 1983. u Zagrebu
18. Zvonimir Špoljarić, prof. dr. 21. 08. 1983. u Lošinju
19. Antun Karnerer, dipl. inž. šum. 20. 09. 1983. u Vinkovcima
20. Cedomir Bajtajić, dipl. inž. šum. 15. 10. 1983. u Zagrebu
21. Ivan Malek, dipl. inž. šum. 09. 11. 1983. u Bjelovaru
22. Albe Urbanovski, dr. dipl, inž. šum 12. 11. 1983. u Beogradu
23. Eugen Franješ, dipl. inž, šum. 14. 11. 1983. u Zagrebu
24. Ante Sorić, fotograf 16. 11. 1983. u Zagrebu
25. Dragutin Radimir, dipl. inž. šum. 26. 12. 1983. u Beogradu
26. Ante Dotorić, dipl. inž. šum. 21. 01. 1984. u Zadru
27. Boško Jovanović, dipl. inž. šum. 21. 11. 1982. u Osijeku
28. Marko Simić, dipl. inž. šum. 01. 1982. u Osijeku
29. Veljko Suzić, šum. teh. 1982. u D. Miholjac
Na temelju zaključaka 88. Skupštine našeg Saveza, Savez ITSID Jugoslavije
na Skupštini na Borskom jezeru održanoj od 7 — 9. X 1982. godine, dodijelio je našim
članovima slijedeća priznanja:


a) zaslužni članovi:


1. ANTONOVIC NADA, dipl. inž. šum.
2. DELIBAŠIĆ BRANKO, tehničar
3. HARAPIN JUGOSLAV, dipl. inž. šum.
4. HÜBLER VILIM, dipl. inž. šum.
5. IVANČIC VERA, dipl. inž. šum.
6. IVKOVIC STJEPAN, dipl. inž. šum.
7. SRNIC STJEPAN, dipl. inž. šum.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 77     <-- 77 -->        PDF

b) počasni članovi


1. BÖHM DRAGUTIN, dipl. inž. šum.
2. HANZL DRAGO, dipl. inž. šum.
3. LUKAClC STJEPAN, dipl. inž. šum.
4. KRNJAK TOMISLAV, dipl. inž. šum.
5. MUDROVCIČ ANTE, dipl. inž. šum.
6. NEZIĆ PETAR, dipl. inž. šum.
7. PIŠKORIC OSKAR, dipl. inž. šum.
8. STRASER RUDI, dipl. inž. šum..
9. VIDEC DRAGO, dipl. inž. šum.
10. VRDOLJAK ŽARKO, dipl. inž. šum.
Sastavni dio ovog izvještaja su izvještaji glavnog urednika Šumarskog lista
prof. dr. B. Prpića i predsjednika Odbora Samoupravne kontrole ing. S. Vanjkovića.
U tim izvještajima naznačena su osnovna pitanja i problemi vezani za Šumarski
list i ostale aktivnosti Saveza, uvjeti pod kojima se obavljaju određeni
poslovi, te pregledi — podaci iz Završnih računa za 1982. i 1983. godinu.


Ađ 5b


Izvještaj predsjednika uređivačkog odbora »Šumarskog lista«.


U 107. godištu »Šumarski list« je tiskan u 6 dvobroja na 576. stranica. Objavljeno
je 11 znanstvenih i dva pregledna članka te 8 stručnih napisa. Prikazano je
19 knjiga i časopisa, dvije obljetnice, četiri znanstveno-stručna skupa te 8 napisa
koji se odnose na šumarstvo´ i preradu drva u svijetu. Prikazana su društvena
zbivanja u struci i važniji događaji koji se odnose na čitavu društvenu zajednicu.


U stvaranju sadržaja ovoga godišta sudjelovala isu 53 autora, a prije objavljivanja
znanstvenih člana obavljeno je njihovo recenziranje od strane urednika
znanstveno-stručnih područja te drugih recenzenata.


Održana je sjednica Savjeta i dvije sjednice Uređivačkog odbora »Šumarskog
lista«. Na sjednicama odbora dogovorena je nova strategija djelovanja. Poslije ovih
dogovora razvila se urednička aktivnost pojedinih ´područja. Značajniju aktivnost
pokazali su urednici fiziologije i ishrane šumskog drveća, ekonomike šumarstva
i prerade drva, uzgajanja šuma, iskorišćivanja šuma, krša te povijesti šumarstva
i publicistike.


Aktivnosti urednika pojedinih područja ne bi trebalo shvatiti objavljivanjem
samo njegovih radova, već dogovorom sa suradnicima unutar područja i brigom
za dobivanje aktualnih stručnih članaka.


»Šumarski list« postao je i formalno međunarodni stručni časopis uklopivši
se u propozicije koje su utvrđene za znanstvene časopise. Oko 50% sadržaja »Šumarskog
lista« se odnosi na znanstvene i stručne članke koji imaju sažetke na
jednome od svjetskih jezika što ga čini pristupačnim stručnjacima u svijetu. Tu
je potrebno učiniti još jedan korak u smislu proširenja ovih sažetaka te davanjem
dvojezičnih tabela i grafikona što bi značajno utjecalo na podizanje razine časopisa.


Težnja je uredništva da »Šumarski list« bude stručno društveni časopis sa
zanimljivim i aktualnim sadržajem kojega mogu pratiti šumarski a djelomično i
drvarski stručnjaci od profila trećega i četvrtog stupnja usmjerenog obrazovanja


271
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 78     <-- 78 -->        PDF

do doktora znanosti. Smatramo da ovaj cilj djelomično i postižemo. Uredništvo ne


ma pretenzije da izdaje časopis koji će biti zanimljv svakome čitatelju od prve do


zadnje stranice, već želi da svaki stručnjak pronađe u ukupnom sadržaju dio koji


sa zanima, bilo da se radi o šumarskom tehničaru ili doktoru šumarskih znano


sti.


Ponuda članaka uredništvu »Šumarskog lista« još uvijek ne zadovoljava. Premalo
je napisa iz privrede za privredu. Prijedlog koji je dan u Savjetu
»Šumarskog lista« u smislu prihvaćanja članaka iz terenskih šumarskih časopisa
nije do danas realiziran, što smatramo propustom uredništva.


Vjerojatno će se ovo stanje postepeno popravljati osnivanjem novih razvojih
službi u šumarskoj privredi što predstavlja mogućnost većeg broja suradnika. Potrebno
je ponovno potaknuti obrađivanje problematike pojedinih šumsko-gospodarskih
područja u dvobrojima »Šumarskog lista«.


Već godina nastojimo u »Šumarskom listu« uvesti stručnu polemiku. To nam
nikako ne polazi za rukom i usprkos polemičnih napisa (Sabadi, Oštrić i dr.)
na njih nema odgovora. Ovdje se ne misli na žućljive polemike koje ne vode
pravom cilju već na stručne rasprave čija je svrha postizanje optimalnih rješenja.


Jedan od krupnijih problema koji godinama prati izdavanje »Šumarskog lista«
je njegovo financiranje. Predlažemo Predsjedništvu prihvaćanje većih iznosa pretplate
što će jednim dijelom smanjiti financijske poteškoće.


Izdavačka djelatnost Saveza se nalazi danas u značajnijem zastoju. Uz iznimku
Čopova članka i »Pošumljavanje« Matica i Prpića, nije se ništa izdalo, premda
za to postoji potreba. Ovdje se misli na uvođenje »Šumarskog kalendara« i na
izdavanje aktualnih šumarskih priručnika. Pretpostavljamo da bi »Šumarski kalendar
« bio u struci zanimljiv (premda je anketa koja vjerojatno nije bila realna,
pokazala drugo), dok su šumarski priručnici struci neophodni, ali se kod njihova
izdavanja traži učešće vrsnih stručnih timova i veliku financijsku obavezu koj´
ovaj Savez, barem za sad, ne može preuzeti bez obiljnijeg jamstva struke.


Ađ 5 c


Izvještaj Samoupravne kontrole Saveza IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske


o izvršenim pregledima cjelokupnog blagajničko-financijskog i materijalnog poslovanja
u vremenskom razdoblju od održane 88. godine Skupštine Saveza tj. od 18.
12. 1981. god. do 9. svibnja 1984. godine.
Samoupravna radnička kontrola radila je u sastavu: Vanjković ing. Srećko
predsjednik i članovi: Potočić dr. Zvonimir, Mudrovčić ing. Ante, Spečić ing. Branko
i Pe´.ričević Ivica šum. tehničar, te je u vezi propisa čl. 34. Statuta Saveza SITŠDIH
u prednje navedenom razdoblju prigodom pregleda ustanovila, da se blagajnički
dnevnik vodi uredno na temelju postojećih dokumenata, te da se blagajnički majsimum
ne prekoračuje. Prigodom pregleda ulaznih i izlaznih računa uočene su
nekoje manjkavosti, kao npr.: Kod ugovora o djelu manjkale su odluke organa
upravljanja radne organizacije i izvršioca o suglasnosti za takav rad izvršioca.
Uočeno je također da se nekoje odluke I. O-a o odobravanju izdataka donose
naknadno što je protivno postojećim propisima, te su date upute da za hitne slučajeve
nekog rada ili nabave IO ovlasti određenu osobu (potpredsjednika ili tajnika)
za odobravanje u okviru plana. Dale su upute u vezi poslovanja sa čekovnim
knjižicama (evidencija) kao i da likvidator dokumenata ne može biti radnik


272
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 79     <-- 79 -->        PDF

stručne službe nego posebno lice, što je i učinjeno. Vođena je briga da se dugovi
naplate, iako una poteškoća u nekim slučajevima, što se uglavnom odnosi na pretplatu
za Šumarski list iz prijašnjih godina i to iz 1981. — 1983. godine u iznosu
35.049.— din. Više je nego čudno da u te dužnike spada npr. Šumarija Krk sa 1.450.—
din iz 1981. god. pa »Slavonija* DIP SI. Brod sa 1.200,— din iz 1982. god. itd. iako
su požurke na vrijeme upućene. Apsurd bi bio da se ti dugovi otpisuju nego će
se morati primjenjivati mandatna tužba — odnosno obustaviti dostavu lista.


Ustanovljeno je da su novčana sredstva trošena namjenski i u okviru predviđenog
plana.


Sa nalazima su odmah upoznati radnici stručne službe da po istima postupe
kao i IO na sjednicama na kojima su prisustvovali i članovi Samoupravne radničke
kontrole. Uz Završni račun svake godine Predsjedništvu SITŠDIH predložen je
i pismeni izvještaj SRK. U vezi Završnih računa za 1982 i 1983. god. iznosim slijedeće:


Izvještaj po Završnom računu o financijskom poslovanju Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske za 1982. godinu.


PRIHODI I RASHODI ZA 1982. GODINU
Prihodi dinara
Preneseni višak prihoda iz protekle godine 435.670 —
Prihodi od SIZ — IV za znastveni rad 187.300,—
Prihodi od vlastite djelatnosti i zakupnina 1.496.913,95
Ostali prihodi 1,630.388,60


Ukupno prihodi 3,750.272,55


Rashodi dinara
Materijalni rashodi 2.448.203,25
Amortizacija 160.816,25
Osobni dohoci 776.580,20
Porezi i doprinosi iz prihoda 170.510,15


Ukupno rashodi 3.556.109,85


Ostatak prihoda 194.162,70


Ukupni ostatak prihoda proizlazi po mjestima troškova: dinara


— Savez i Stručne službe 309.144,35
— Šumarski list —550.243,60
— Tiskanice i stručne knjige 435.261,95
194.162,70


Prijedlog za raspodjelu ostataka prihoda: dinara


— Fond zajedničke potrošnje opća namjena 94.480,—
— Prijenos u iduću godinu 99.682,70
— Saldo blagajne: 31. 12. 82. iznosio je 824,40
— Ziro-račun: 31. 12. 82. iznosio je 2,246.460,70


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— Obaveze prema dobavljačima podmirene
— Potraživanje od kupaca 368.783,95 din uglavnom zakupnine uz otpis 117.340,05
Exportdrvo, koji nije priznao Aneks ugovora za povećanje zakupnina, što
je konačno 1. 7. 1982. usklađena zakupnina sa ostalima korisnicima prostorija
Saveza. Potraživanja su uglavnom podmirena u kratkom vremenu. »Šumarski
list« završio je godinu sa gubitkom, koji je namiren iz zakupnina.
Izvještaj po Završnom računu o financijskom poslovanju Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske za 1983. godinu.


PRIHODI I RASHODI ZA 1983. GODINU


Prihodi dinara


Preneseni višak prihoda iz protekle godine 99,682,70


Prihodi od SIZ — IV za znanstveni rad 545.000,—


Prihodi od vlastite djelatnosti i zakupnina 6.314,207,90


Ostali prihodi 50.000,—


Ukupno prihodi 7,458,890,60


Rashodi dinara
Materijalni troškovi 2,411,685,70
Amortizacija 230.854,05
Osobni dohoci 783.707,55
Porezi doprinosi iz dohotka 181.880,70


Ukupno rashodi 3,608.128,—
Ostatak prihoda 3,850.762,60


Ukupni ostatak prihoda proizlazi po mjestima troškova: dinara


— Savez i Stručne službe 3,023.367,90
— Šumarski list 85.142,45
— Tiskanice i stručne knjige 742,252,25
3,850.762,60


Prijedlog za raspodjelu ostatka prihoda: dinara
— Poslovni fond 2,815.000 —


— FZP opća namjena 93.870,—
— Za investicijsko održavanje zgrade 1,295.892,40
— Za pnijenos u iduću godinu 446.000,20
— Saldo blagajna: 31. 12. 83. 3.195,95
— Ziro-račun: 31. 12. 83. 6.395.151,95
— Obaveze prema dobavljačima uglavnom su podmirene.
— Potražnja od kupaca 215.577,60 (pretplata sa Šumarski list i zakupnine)
Primjećuje se uvećan prihod od vlastite djelatnosti zakupnine, što je rezultat
konačnog sporazuma između »Saveza« i zakupaca prostorija za povećanje zakupnine.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Uočljivo je da je »Šumarski list« pokazao pozitivnu završnicu, ali uz znatnu
dotaciju! Prema tome Šumarski list se i dalje oslanja na siguru financijsku bazu
od prihoda Saveza i to uglavno na zakupnine prostorija! Stoga treba pojačati izdavačku
djelatnost.


Krajem svake godine vršena je inventura potpuni popis osnovnih sredstava


— sitnog inventara — tiskanica i knjiga. Usklađene su razlike na teret ostalih
troškova naročito kod tiskanica, ali se ponovno kod inventure krajem 1983.. god.
ukazao višak tiskanica odnosno manjak, a koje sačinjavaju i tiskanice, koje nisu
više za upotrebu u sadašnjem šumarstvu. Da bi se to pitanje raščistilo potrebno
je da se odmah oformi komisija koja će u prvom redu utvrditi koje tiskanice su
važeće za današnje potrebe šumarstva, a koje treba otpisati kao nepotrebne, ali
uz prethodan dogovor sa Republičkom inspecijom za šumarstvo i sa Općim druženjem
za šumarstvo i drvnu industriju Zagreb. Ujedno se apelira na terenska
šumarska društva da utječu na područna šumska gospodarstva odnosno šumarije,
da tiskanice, kao i stručne šumarske knjige i priručnike (predviđa se štampati)
naručuju od Saveza. Kao> primjer navodimo već nekoliko puta da bi trebalo naći
mogućnost da se oko 400 knjiga »Povijest Šumarstva Hrvatske« konačno proda (zajedeno
oko 100..O00,— din?). Što se tiče knjižnice, postoji prijedlog da bi ise ista
objedinila sa stručnom šumarskom knjižnicom Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


To bi trebalo temeljito razmotriti i donijeti odgovorajuće rješenje.


Prema završnim računima za 1982. i 1983. god. »Savez« je uspješno poslovao,
ali iz opravdanih razloga nisu bili svi predviđeni planovi izvršeni (slabog financijskog
stanja, pomanjkanje prostorija, koje još uvijek drže Tehnološki fakultet i računovodstvo
Gradske knjižnice — čeka se sudsko rješenja za iseljavanje) stoga se
prenose u 1984. god. na izvršenje obzirom na povoljno financijsko stanje. Kao jedno
od primarnih je obnova fasade — ali uz pomoć Šumskih gospodarstva i Drvno-industrijskih
poduzeća.


Na kraju mogu da kažem da sve što su članovi SRK poduzimali bilo je interesu
što boljeg prosperiteta poslovanja SIT-ŠDIH.
Ovaj izvještaj predlaže se Skupštini inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske na znanje s molbom za suglasnost.


Zagreb, 28. 4. 1984.
Predsjednik SRK
Ing. Srećko Vanjković, v. r.


Ađ oca


Izvještaj Odbora samoupravne kontrole


o pregledu financijsko-materijalnog poslovanja ITŠD Hrvatske za razdoblje 1 — III
1984. god. izvršenog 19. i 20. 4. 1984. god., a podnesenog IO SITŠDIH na sjednici 24.4.
1984. god.


Pregled su izvršili prema čl. 34. Statuta SITŠDIH. i članovi odbora:
Vanjković ing. Srećko, Potočić dr. Zvonko i Mudrovčić jng. Ante, te je ustanovljeno
slijedeće:


Uz redovno poslovanje ustanovljene su nekoje manjkavosti, koje treba odmah
ukloniti i nastojati da se ubuduće ne ponavljaju 1 to:


1. Na predatnicama i primkama robe treba uvijek potpisati tko predaje, odnosno
prima određenu robu.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 82     <-- 82 -->        PDF

2.. Blagajnički činovnik dužan je kontrolirati uz knjigovođu i tajnik II i to bar
jednom mjesečno i ir.) Krnju mjeseca uz potpis.


3. Naplatu poštanskih usluga kao i ostalih treba uvijek prekontrolirati, jer su
nuđene kod PTT usluga manje razlike na štetu Saveza.
4. Knjigu otpreme pošte treba nakon mjesečnog zaključka pregledati i tajnik II
uz potpis.
5. Ne smiju se vršiti bilo kakve isplate ako dokumenti nisu pregledani i potpisani
po određenom likvidatoru. uz prethodni paraf po tajniku II, kao il potpisani
po odgovornom rukovodiocu. Ovo se navodi iz razloga što je prigodom pregleda
pronađeno dosta dokumenata nepregledano po kontroloru, a isplaćena (kao npr.
lista osobnih dohodaka i slično). Neprihvatljiva je izjava službenika financ. poslovanja
da je teško uskladiti obradu dokumenata po kontroloru, jer je isti zauzet
drugim poslovima. Međutim zajedničkim dogovorom može se to uskladiti kao što
je bilo i do sada.
6. Do 15. 4. 1981. god. treba konačno srediti raspodjelu priručnika »Pošumljavanje
« (Matić-Prpić) u odnosu: Savez — »Koordinacioni odbor za pošumljavanje«:
Dio priručnika koji pripadaju Savezu prodaje Savez po utvrđenoj cijeni, a dio
koji zadržava Koordinacioni odbor (a nalazi se kod Saveza) izdavati na potvrde
odgovornog službenika. Za 125 priručnika »Pošumljavanje«, koja su prigodom inventure
(31. 12. 84.) u´vrđeni kao manjak Saveza, ima se teretiti »Koordinacioni odbor«
uz potvrdu o raspodjeli.
7. Stanje blagajne (20. 34.) — 4.072.80 din.
8. Stanje žiro-računa (17. 4. 84.) — 2,332.499,90 din.
9. U banci oročena sredstva — 6,000.000,00 din.
Prednje se predlaže IO SITŠDH na znanje i suglasnost.
Predsjednik OSK
Ing. Srećko Vanjković, v. r.
Ad. 8.


Rasprava o referatu, izvještajima, njihovo usvajanje, te davanje razrješnice
dosadašnjim organima Saveza.


U raspravi je sudjelovalo 17 sudionika Skupštine, koji su govorili o aktivnostima
Društava, problemima i teškoćama zbog kojih se ne postižu željeni i mogući
rezultati. Ukratko ćemo naznačiti samo neke važnije elemente naglašene u raspravi.


Ing. O s k a r P i š k o r i ć, tehnički urednik »Šumarskog lista« objašnjava
prisutnima da je zgrada Prečec — Božjakovima stavljena pod zaštitu na osnovu
zahtjeva i ranijih odluka organa našeg Saveza.


Predlaže da se povodom 140 godina od kako je osnovano Hrvatsko-Slavonsko
šumarsko društvo (26. prosinca 1846. god.) slavi odgovarajuća SPOMEN PLOČA.


Ing. Slavk o H o r va t i n o v i ć, govori o raspoloživim sredstvima Saveza,
koja bi se mogla namjeniti za obnovu fasade Šumarskog doma, uvođenje centralnog
grijanja i za druge namjene u vezi tekućih aktivnosti organa Saveza. Prema
nekim procjenama trebalo bi osigurati 20 — 30 milijuna, a za sada Savez raspolaže
sa nešlo više od 6 milijuna dinara.


Kako se vidi iz podnesenih izvještaja u proteklom razdoblju nismo na zadovoljavajući
način razvijali zajedničke aktivnosti između Saveza i DIT-ova, i to je
nužno kroz različite oblike obnoviti (zajedničko programiranje nekih akcija, vođenje


276
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 83     <-- 83 -->        PDF

evidencije, neposrednije sudjelovanje u vezi izdavačke djelatnosti, naročito Šumarskog
lista i Drvne industrije i drugo).


Mr Vladimi r Topić , DIT Split ističe da su donijeli programe aktivnosti
i odredili rakove za izvršenje pojedinih zadataka. U prvom planu intenzivno će se
raditi na rješavanju aktualnih pitanja u vezi provođenja Zakona o šumama i na
obnavljanju i jačanju organizacije DIT-a.


Ing. Mirk o Andrašek , pozdravlja sudionike Skupštine kao predsjednik
Saveznog organizacionog odbora XVIII svjetskog IUFRO kongresa, zatim govori o
programu rada Saveza i između ostalog naglašava: više raditi na izdavačkoj djelatnosti
(priručnicima, monografijma, časopisima, stručnim knjigama i dr.); organiziranju
predavanja, savjetovanju o racionalnijem korištenju drvne mase, finalizacije
prerade drva i izvoz; kretanju dohotka; cijenama; zapošljavanju; primjenjenoj znanosti
i dr. Na kraju kao centralno pitanje ističe probleme u vezi osposobljavanja
kadrova za nabrojene zadatke.


Ing. Zvonimir Lneniček, DIT Bjelovar, pokrenute su značajne aktivnosti
kroz pripremu i održavanje Skupštine Društva i prihvaćaju se radni zadaci.
Određeni broj članova našeg DIT uključen je u rad akcije SSRN na našem području
za sagledavanje i rješavanje sve složenijih problema očuvanja čovjekove okoline.
Osjećam da nismo dovoljno pripremljeni za te zadatke i ne koristimo dovoljno
saznanja od kojih se je došlo u svijetu. Ljudi od nas očekuju da mi stručno i
odgovorno kažemo što znači 100 stabala — šuma za njihov život i opstanak. Predlaže
da se intenzivnije i stručnije pripremimo za te aktivnosti u DIT-ovima i našem
Savezu i da se ta problematika uvrsti u program istraživanja.


Kasuni ć Franjo , predsjednik Republičkog odbora Sindikata radnika u
industrijskoj preradi drva i šumarstva Hrvatske, značajna je uloga organa Saveza,
a premalo se koristi za izgrađivanje stavova i prijedloga za neposrediji utjecaj na
tehnološko-tehnička i ukupna rješenja u razvoju šumarstva i prerade drva u
našoj republici. Treba stalno otklanjati ono što smeta normalnom i bržem razvoju,
a osobito školovanje kadrova, Racionalizirati treba školsku mrežu, više povezati znanost
i praksu, osigurati veći stupanj finalizacije u preradi drva, više izvoziti i
na taj način zaposliti veći broj radnika u proizvodnjama naših djelatnosti.


Mr Vice Ivančević, DIT Senj, upućuje lijep pozdrav iz Uskočkog Senja i
između ostalog je rekao: preko našeg DIT-a pretplaćeni su svi članovi na stručni
časopis — jer neki to sami nebi učinili; u radu se slabo osjeća prisutnost članova
iz drvne industrije; trebalo bi promjeniti naš simbol — značku i da svako Društvo
treba imati svoga predstavnika — delegata u PREDSJEDNIŠTVU Saveza.


Ing. Eduar d Tomas , DIT Varaždin, kontinuirano djelujemo već 30 godina,
da je svega 1/3 članova iz šumarstva, a čak dvije trećine iz drvne industrije —
ukupno — ukupno 150 članova. Postavlja pitanje zašto u prijedlogu Statuta nema
riječi o kolektivnim, počasnim i zaslužnim članovima. Nadalje govori o potrebi za
mjenjanje fizionomije stručnog časopisa i utvrđivanju neposredni j ih obaveza između
DIT-ova i Saveza.


Mr Vladimir Bogati, DIT Virovitica, od ukupno 120 članova 100 ih
je koji rade u drvnoj industriji. Zajedno sa članovima iz organizacija šumarstva
uspješno organiziramo susrete, razgovore i posjete drugim organizacijama, te putovanja
i u druge zemlje. Sastanke redovno održavamo i nema problema sa kvorumom.
U odnosu na druge zemlje sve više zaostajemo u primjeni suvremenih sred
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 84     <-- 84 -->        PDF

stava rada, a naročito kompjutera. I postojeća sredstva slabo koristimo za obradu
podataka i još uvijek donosimo odluke po osjećaju — napamet, a manje na osnovu
objektivno utvrđenih podataka — informacija, iako imamo doktora, magistara i
inženjera sve više. Postavlja se pitanje, kako zaustaviti pad produktivnosti i povećati
je prema stvarnim našim potencijalima.


Ing. Nada n S i r o t i ć, DIT Zagreb, aktivnosti na pošumljavanju jenjavaju
a nismo dovoljno uključeni u rješavanje problema zašttte šuma od požara na kršu
i razvoju turizma. Javnost nije upoznata sa opasnostima i posljedicama, stariji se
ljudi povlače, mladi se nedovoljno uključuju u zajedničke akcije. Određeni broj
članova DIT-a Zagreb, uglavnom starijih organiziraju posjete radnim organizacijama
naših djelatnosti kao i susrete sa članovima iz drugih republika.


Ing. Ante Miličević — DIT SI. Požega, u toku su aktivnosti na provođenju
Zakona o šumama i vrše se odgovarajuće pripreme za akcije na pošumljavanju.
Redovno se u organizaciji DIT-a u toku godine organizira nekoliko ekskurzija,
više predavanja, susreta i drugih aktivnosti.


Ing. Mlade n Tonkovi ć — DIT Karlovac, nakon dužeg mirovanja održali
smo Skupštinu DIT-a, a u programu rada utvrđeni su naši zadaci na provođenju
Zakona o šumama i izgrađivanju SOUR-a kao nosioca zajedničkih i posebnih interesa
šumarstvu i preradi drva na našem području.


Ing. Dragutin Böhm — DIT Zagreb, predlaže da se pošalje brzojav u
kojem se daje podrška nastojanjima za očuvanje kanjona TARE koji će biti ugrožen
izgradnjom hidrocentrale na tom području.


Ing. Nada Antonović — DIT Bjelovar, sve je više smeća u našim
šumama, starih olupina automobila, bijele tehnike, stakla i drugih otpadaka. Nužno
je organizirano pristupiti čišćenju šuma i otklanjanju uzroka zbog čega neodgovorni
pojedinci ugrožavaju šumu i čovjekovu sredinu.


Ing. Ver a Ivanči ć — DIT Osijek, trebalo bi u Savezu i DIT-ovima više
okupljati mlade stručne ljude sa puno više razumijevanja i srdačnosti od iskusnih
kolega — mi smo ranije kao mladi tako doživljavali te zajedničke susrete.


Ing. Tomislav S t a r č e v i ć — DIT Bjelovar, u organizacijama naših djelatnosti
sve se više primjenjuje znanost u utvrđivanju operativnih zadataka i nema
objektivnih razloga da se stručni ljudi iz prakse ne javljaju sa svojim prilozima
u Šumarskom listu i drugim stručnim publikacijama. Na taj način osigurali bi veći
utjecaj na izgrađivanju zajedničkih stavova i stručnih rješenja u tehnološko-tehniökim
postupcima, kao i u donošenju i primjeni Zakona o šumama i drugim društvenim
normama.


Ing. Tomislav Krnjak DIT Zagreb, prema ovome što srno do sada čuli
iz samokri:ćkih izvještaja o dosadašnjem radu, mogu se očekivati pozitivniji pravci
kretanja u organiziranju aktivnosti Saveza i DIT-ova. Savez je zgodna tribina za
iznošenje stručnih mišljenja i prijedloga.


Sada kao društvena organizacija, a u okviru SSRN Hrvatske ima znatno veće
mogućnosti da utječe na primjenu racionalnijih stručnih rješenja u razvoju šumarstva
i prerade drva. Između ostalih aktivnosti, koje će se organizirati u narednom
razdoblju značajno mjesto trebalo bi zauzeti provođenje Zakona o šumama, te
posebne akcije na udruživanju rada i sredstava u pojedinim područjima i na razini
Republike.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Neki promatraju i čekaju što će oni drugi učiniti, a znamo da su sada stvoreni
uvjeti za te akcije — potrebno je određenije i agresivnije ići na ostvarivanje definiranih
zadataka.


Ing. Slavko Horvatinović na kraju ovih rasprava ističe kako je iznenađen
sa tako velikim brojem učesnika u raspravi i konstruktivnim prijedlozima
za programiranje zajedničkih aktivnosti DIT-ova i Saveza. U toku priprema za održavanje
89. Skupštine nismo planirali toliko trajanje Skupštine — no možda smo i
mi tome pridonijeli jer smo kritički detaljno obradili neke pojave i opisali ih u
izvještajima.


Na postavljena pitanja i prijedloge nije moguće sada odgovoriti — to će učiniti
komisija za zaključke. Što se tiče prijedloga da pošaljemo brzojav , smatram
da to treba učiniti, ali u tome smislu da podržavamo napore za utvrđivanje činjenica,
koje će objektivno utjecati na rješenje oko sačuvanja kanjona TARE.


Nakon ovako bogate rasprave, Skupština je usvojila referat i izvještaje o radu,
te obavezala komisiju za zaključke da sve konstruktivne prijedloge ugradi u zaključke
i dala razrješnicu dosadašnjim organima Saveza.


Ađ. 7.
Podjela društvenih priznaja


Predsjednik ing. Slavko Horvatinović s nekoliko prigodnih riječi obratio se
prisutnima i pojedinačno (prema spisku u izvještaju tajnika) uručio povelje za
zaslužne i počasne članove Saveza ITSID Jugoslavije.


Ad 8.
Obrazloženje statuta Saveza


— Dosadašnji STATUT SAVEZA donesen je na 87. redovnoj Skupštini održanoj
16. prosinca 1976. godine. Izmjene i dopune STATUTA donesene su na 88. redovnoj
Skupštini Saveza 18. prosinca 1981. godine.
— Izmjene i dopune STATUTA primjenjivane su u skladu osnovnih odredbi
Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana Narodne Novine br.
7 od 16. veljače 1982. g.
-- Na izradi Nacrta PRIJEDLOGA STATUTA SAVEZA radilo se je u suradnji
sa odgovornim nosiocima te aktivnosti u Socijalističkom Savezu radnog naroda
Hrvatske u 1982, godini, a naročito u drugoj polovini 1983. godine, sve do održavanja
današnje 89. Skupštine Saveza.


— Koordinacioni odbor za djelatnosti društvenih organizacija i udruženja građana
pri SSRN Hrvatske 16. siječnja 1984. godine dao je (pozitivno MIŠLJENJE,
u kojemu stoji da postoji društveni interes za osnivanje SAVEZA ITŠDI Hrvatske
kao društvene organizacije (primili ste ga uz poziv).
Za registraciju Saveza kao društvene organizacije služi ovo mišljenje, a za
registraciju DIT-ova, prema napred spomenutom Zakonu Cl. 17. mišljenje daje
nadležni organ općinske Konferencije ili zajednice općina Socijalističkog Saveza.


— U čl. 6. prijedloga STATUTA predviđa se mogućnost osnivanja PODRUŽNICA
I SEKCIJA.
— U poglavlju VI Članstvo Saveza ima primjetnih promjena — ne raščlanjuje
se na kolektivne i pojedinačne, počasne i zaslužne. Posebnim pravilnikom
regulirat će se davanja priznanja za članove Saveza.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 86     <-- 86 -->        PDF

— U poglavlju VII Organ i Savez a ima značajnijih promjena — Savez
umjesto 4 tijela ima tri i to: 1. Skupštinu, 2. Predsjedništvo i Odbor samoupravne
kontrole. Ne predviđa se Izvršni odbor — njegove funkcije preuzimaje PREDSJEDNIŠTVO,
a nadležnosti ranijeg Plenuma — Predsjedništvo dijelom zadržava,
a jednim dijelom prelazi na skupštinu, koja se u ´buduće treba održavati najmanje
jedanput godišnje. Broj delegata za skupštinu ovisd o broju članova društva ali
najviše 3 delgata iz jednog društva (prije je bilo 5). Delegati čine stalnu delegaciju
i imaju samo jedan glas bez obzira na broj delegata. Delegacije DIT-a biraju se na
četiri godine i one čine redovnu ili izvanrednu skupštinu Saveza. Za razliku od
prije, skupština će između ostalog donositi godišnje programe rada, planove prihoda
i rashoda te završne račune.
— Predsjedništvo se sastoji od 11 članova a bira se na 4 godine.
Predsjednika i podpredsjednika (tajnika) izabiru članovi Predsjedništva između
sebe na dvije
godine.
Predsjedništvo Saveza obavlja funkciju delegacija Saveza.
Predsjedništvo obavlja sve funkcije ranijeg Izvršnog odbora.


— Prediaže se dopuna člana 42 i to: U slučaju spriječenosti člana Predsjedništva
da prisustvuje sjednici, Društvo može ovlastiti drugog delegata da sudjeluje
u radu i donošenju odluka na sjednicama Predsjedništva Saveza.
— Predlaže se dopuna člana 41 i to: utvrđuje cijene usluga stanarine, pretplate,
tiskanica i dr.
Promjene u drugim poglavljima, kojih ima ne mogu bitnije utjecati na organiziranje
aktivnosti SAVEZA i DIT-ova.


Nakon datog obrazloženja primjećeno je da bi se trebalo Statutom regulirati
da svako Društvo može neposredno utjecati na rad Predsjedništva i drugih organa
Saveza.


Statut je jednoglasno usvojen uz date prijedloge u obrazloženju.


Ađ 9.
Izbor organa Saveza — Predsjedništva i Odbora samoupravne kontrole.


Ing. Ivan Hajek u ime kandidacijske komisije predložio je Skupštini listu kandidata
Za predsjedništvo Saveza i za Odbor samoupravne kontrole. Skupština je
u cjelosti i jednoglasno usvojila prijedlog kandidacione komisije.


I.
Predsjeništvo
1. NIKOLA KOMLENOVIĆ, dr. dip!, inž. Zagreb
2. ĐURO KOVACIC, dr. dipl. inž. Zagreb
3. STJEPAN PETROVIC. mr. dipl. inž. Zagreb
4. BRANIMIR PRPlC, prof. dr. dipl. inž. Zagreb
5. VICE IVANCEVIĆ, mr. dipl. inž. Senj
6. VLADIMIR BOGATI, mr. dipl. inž. Virovitica
7. SLAVKO ŠARCEVIĆ, dipl, inž. Vinkovci
8. ALOJZ FRKOVIČ, dipl. inž. Delnice
9. TOMISLAV STARČEVIĆ, dipl. inž. Bjelovar
10.
EDUARD TOMAS, dipl. inž. Varaždin
II.
MLADEN TONKOVIĆ, dipl. inž. Karlovac
280
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 87     <-- 87 -->        PDF

II Odbor Samoupravne kontrole


1. ADAM PAVLOVIC, diipl. inž. SI. Brod
2. BOGDAN MOMCILOVIĆ, dipl. inž. Ogulin
3. STEVO MRĐENOVIC, dipl. inž. Sisak
Zamjenici


1. FERDO LAUFER, dipl. inž. Osijek
2. VLADO TOPIC, mr dipl. inž. Split
3. VIKTOR VOLF, dipl. inž. Vinkovci
Ad 10.


Izbor delegata za Savez IT Hrvatske i Savez ITSIĐ Jugoslavije
i druge organe


Prema članu 40. Statuta Predsjedništvo Saveza obavlja funkciju delegacije i
određuje delegata za organe Saveza i druge organe.


Ad 11.
Dopuna programa rada za 1984. god.


Program rada koji je donesen po Izvršnom odboru Saveza treba dopuniti u
skladu vođenih rasprava i prijedloga.


Ad 12.
Prijedlog za zaključke i riječ člana Predsjedništva


Komisija za zaključke dužna je razmotriti sve prijedloge delegata i predložiti
zaključke na prvoj radnoj sjednici Predsjedništva, koja će ih prihvatiti kao polaznu
osnovu na razradu neposrednih aktivnosti Saveza.,


Dr. Nikola Komlenovi ć zahvalio se je u ime svih članova Predsjedništva
i Odbora samoupravne kontrole na izboru i povjerenju svim delegatima Skupštine,
uz obećanje da će se truditi, kako bi što uspješnije obavljali zadatke, koji se postavljaju
pred cjelokupnu organizaciju Saveza i Društava, inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske.


II STRUČNI DIO SKUPŠTINE


Pripreme za XVII svjetski kongres IUFRO, koji se održava u Ljubljani 1986.
godine.


Dr Simeu n Tomanić , Organizatori ove naše vrlo plodne Skupštine nisu
predpostavili da će ovako veliki broj delegata sudjelovati u raspravi i zbog toga smo
planirali ovaj drugi dio rada Skupštine na kojem bi se svi prisutni upoznali s
osnovnim ciljevima i zadacima, na pripremi za održavanje Svjetskog kongresa
IUFRO YU 86. Radi se zaista o zadacima od povijesne važnosti za našu struku,
i zato predlažem da danas pošto smo već svi prilično umorni odustanemo od te aktivnosti.
Isto tako predlažem da se u organizaciji našeg Saveza uz suradnju Republičkog
organizacionog odbora za IUFRO YU-86. pristupi organiziranju određenog
skupa — konferencije Saveza, koja bi se održala kroz nekoliko mjeseci na ovu
temu. U tom vremenu svi naši DIT-ovi trebali bi razvijati posebne aktivnosti zbog


281