DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 62     <-- 62 -->        PDF

i učestalosti plijena. Hrana je dosta jednolična,
a sastoji se uglavnom od ravnokrilaca,
zatim kornjaša i pauka. Od
prvih su najčešći šturci (Gryllida) sa
67,81% učestalosti i 84,11% prisutnih od
ukupne količine plijena.


F rancoRuiz, A.; Molina Vice n-
t e, .T.: Palacios A 1 b e r t i, B.: Prstenovanje
ptica u Španjolskoj prstenovima
»ICONA« i ponovno hvatanje tijekom
1980. godine. Ostali neobjavljeni nalazi
u zemlji i inozemstvu


Godine 1980. prstenovano je 35.184 ptica
(11.202 mladunaca i 23.982 odraslih) iz
193 vrste. Te iste godine uhvaćeno je 38
prstenovanih ptica (uz još 4 iz proteklih
godina, ali nalazi nisu ranije objavljeni).


I. Mikloš
RADOVI INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJA
U ŠUMSKOM GOSPODARSTVU I LOV
STVU — JILOVIŠTE—STRNADY—ČSSR
broj 60, 1982.


Š i k a, A.: Dosadašnji rezultati istraživanja
provenijencije duglazije u ČSR
(str. 7—25)


Rezultati pokusa provenijencije s duglazijom
u ČSR potvrđuju saznanja iz.
drugih zemalja o njezinoj velikoj promjenjljivosti
u preživljavanju, rastu i fe_
nologiji, često i provenijencija iz istih
područja. Ova iznimno velika promjenjljivost
povećava riziko kod izbora pogodnih
provenijencija za introdukciju ali je
s druge strane pogodna osnova za selekciju.
U cjelini je moguće zaključiti, da se
na pokusnim plohama provenijencija u
CSR za sada najbolje pokazuju neke
provencije zelene duglazije iz unutrašnjosti
Britanske Kolumbije, koje se ističu
visinskim rastom i velikim postotkom
preživjelih jedinki, te provencijencije sa
zapadnih obranaka Kaskada na sjeveru države
VVashingtona, koje imaju veoma dobar
rast i samo prosječne gubitke.


Šindelar, J.: Karakteristika rasta i
razvoja ariševog mladika iz sjemena sa
sjemenske plantaže (str. 27—40)


Kratka informacija o rastu i razvoju
najstarije kulture evropskog ariša u
ĆSSR, koja je bila osnovama iz sjemena
sjemenske plantaže. Kao standard je bilo
uvršteno potomstvo priznate jedinice
autohtonog sudelskog ariša. Rezultati
vrednovanja u starosti 16 godina pokazuju,
da potomstvo gotovo svih klonova
prestiže u visinskom j debljinskom rastu
te u produkciji mase deblovine potomstvo
standardne priznate jedinice. Is.
lo tako kvalitetu reprezentira udjel potpuno
ravnih stabala lijepa oblika. Dobivene
informacije istodobno dokumentiraju
da individualna selekcija (odabrana
stabla u šumskim sastojinama) može
donijeti ne mali oplemenjivački efekat.


Šindelar, J.: Mortalitet, rast i nekoje
morfološke osobine potomstava odabranih
priznatih jedinica smreka obične
(Picea abies (L.) Karst.) (str. 41—61.)


U području južne Češke, na lokalitetima
nadmorske visine 450 i 680 m, bile
su osnovane dvije istraživačke površine s
običnom smrekom. Posađeno je 28 potomstava
priznatih jedinica, pretežno iz.
područja južno-češkog i zapadno-češkog
pograničnog gorja. Za upoređivanje su
bile uvrštene i jedinice iz daljnjih područja.
U starosti od 8 godina ustanovljivali
je mortalitet, visina sadnica, broj
grana na najvišem pršljenu, broj postranih
pupova tcrminalnog izbojka i daljnje
oznake. Vrijednosti ponavljanja (heritabiliteta)
su bile većinom visoke, u
pravilu veće od 0,80.


Ch roust, L.: Intercepcija kišnih oborina
u gustom i rijetkom smrekovom
mladiku (str. 63—83)


Prigodom istraživanja ekologije uzgojnih
sječa smrekovih mladika mjerene su
i oborine ispod krošnje. Iz razlike oborina
na slobodnoj površini i oborina ispod
krošanja određeni su intercepcijski
gubici. Za mjerenje pod sastojinama su
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 63     <-- 63 -->        PDF

upotrebi jeni žljebovi za mjerenje razno
orjentirani i mali ekološki mjerači oborina.
Upoređivana je točnost i pouzdanost
mjerenja. Istodobno je određivana težina
suhe tvari biomase krošnje i količina
nakapane vode. Rezultati petgodišnjeg
mjerenja intercepcijskih gubitaka su stavljeni
u korelaciju s laboratorijski određenom
količinom nakapane vode. Dolazi
se do zaključka, da je u 15—17 godišnjim
smrekovim mladićima, koji rastu
na nadmorskoj visini 700 m i gustoće


6.600 komada po ha zadržavano u ljetnom
razdoblju 36 do 44°/o oborina a kod
gustoće .2.500 komada po ha 16 do 26"´o.
Uzrokom visokih intercepeionih gubitaka
je velika količina biomase krošnje, koja
u 17-tirn godinama dostiže do 20 tona po
ha,
Ryskovä, L.: Djelovanje sumpornog
dioksida na sadnice nekoliko vrsta smreka
(str. 85—97)


Djelovanje na sadnice Picea abies P.
pungens, P. omorica i P. mariana sumpornim
dioksidom praćeni su u pokusu
dimljenjem u rasadniku Bane i u prirodnim
uslovima djelovanja imisija u
rasadniku Kliny. Nepovoljan utjecaj SOj
testiran je mjerenjem sadnica određivanjem
specifične vodljivosti i postotka absorbcije
svjetla u izlušku iglićja i ustanovljenje
promjena u sadržaju sumpora,
klorofila a,b, škroba i vitamina C u igli—
čju Na igiičjc sadnica P.abies su za razliku
od ostalih vrsta izrazito nepovoljno
djelovale već niske doze S(X>. Prosječna
godišnja koncentracija 0,1 mg u 1 m? SO_>
zraka u rasadniku Kliny u kombinaciji
s jakim mrazom djelovala je nepovoljno
i na prirast ostalih vrsta smreka.


Pasuthovä, J.: Protok vode smreke
i njezina rezistencija (str. 99—109)


Kao znak fiziološkog djelovanja imisija
na raslinje bile su provjeravane u protoku
vode. Intenzitet transpiracije i deficit
zasićenosti vodom određivani su za četiri
vrste smreke i pet provenijencija
Picea abies gravimetrički. Ustanovljene


s´j razlike intenziteta transpiracije i
deficita zasićenosti Mulom vrsta kako na
kontrolnoj tako na imisionoj površini. Dugovremeno
djelovanje imisija je izazvalo
pad intenziteta transpiracije prema kontroli
kod pojedinih vrsta s izuzetkom
Picea abies. Fumigacija SO2 je izazvala
povišenje intenziteta transpiracije i deficita
zasićenosti vodom, gnojenje na intenzitet
transpiracije nije djelovalo značajno.


Prud i č, Z.: Utjecaj sastojinske usklađenosti
na visinu i vrijednost proizvodnje
sastojina hrastovobukovog vegetacionog
stupnja (str. 111—126)


U hrastovo-bukovom vegetacionom
stupnju bilo je u 7 šumskih oblasti premjereno
560 kružnih pokusnih ploha,
gdje se pratila visina i vrijednost zalihe
u ovisnosti o sastojinskoj usklađenosti.
Rezultati su bili preračunati obzirom
na bukvu i ustanovljeno: u smrekovom
gospodarskom hrastovo-bukovog stupnja
optimalna je smjesa smreka 80 bukva 20,
u bukovom gospodarstvu bukva 90 meko
drvo 10. Veća zastupljenost bora ili
hrasta znači smanjenje količine i vrijednosti
sastojinske zalihe u dobi oko 100
godina. Ekonomsko izražavanje produkcije
odgovara sadanjim relacijama cijena.
Vrijednost zalihe bukve pod velikim je
utjecajem uzgojnih radova. Članak sadrži
8 tabela i 7 grafova.


Šterba, S.: Koeficijent nasljednosti
visinskog rasta jednogodišnjih biljaka ja
sike (str. 127—134).


U okviru radova na oplemenjivanju,
koji se provode na jasici VÜLHM — jedinici
za istraživanja Uh. Hradište, bio je
u programu testiranja na općenitu kombinacionu
sposobnost, dobivena zbirka 21
hibridnih potomstava od pet raznih majki..
Ocjenjivani koeficijent nasljednosti visine
ima za naš slučaj vrijednost h»
0,73, tj. više nego što se u stručnoj literaturi
navodi i to ne samo za visine biljaka
drugih šumskih vrsta nego i topola.


257
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Bouchner, M.: Prilog biologij´i gniježdenja
južnočeške populacije Bucephala
clangula (str. 135—150


U najjužnijoj evropskoj populaciji Bucephala
clangida u petogodištu 1976—
1980, praćeno je gniježdenje u kućicama.
Zaposjedanje kućica kretalo se između
40»/o i 93!/». Za 120 gnijezda bilježenu je
nošenje jaja, gubici po gnijezdima i broju
jaja, postotak oplođenja i leženja. Izmjereno
je 1310 jaja, vagano 215 jaja i
204 ljudske i markirano 78 mladunčadi.
Praćen je i tok inkubacije, broj izležene
mladunčadi, njihovo preživljavanje i socijalni
odnosi,


Jan da, J.: Toksičnost nekih toksičkih
spojeva za fazane i zečeve (str. 151—163)


Za ispitivanje korišćeni su: Diazinon 60
EC (60%) djelotvorne tvari — diazinona),
Hostation 40 EC (40Vo Triazophos), Wofatox
18 WP (17,5´%» Parathion metyl), UL
tracid 40 WP (40% Methidathionaj i Soldep
(25°/o Trichlorfon). Za svaki insekti


cid ustanovljivane su vrijednosti akutne
toksičnosti za fazane i zečeve s jednokratnim
davanjem, subkronična toksičnost
uz trokratno davanje za fazane, lijek
i znakovi trovanja, odbojnost na insekticid
i koeficijent ugrožavanja i opasnosti.
Kao najtoksičniji na terenu pokazali
se Diazinon 60 EC, Hostation 40 EC
i Ultracid 40 WP


S r a u d, V. i Drochytka, J.: Mogućnosti
u razvoju tehnologije i mehanizacije
uzgajanja sadnica u velikim rasadnicima
(str. 165—176)


U članku je uspoređivano sadanje stanje
u tehnizaciji rasadničke proizvodnje
sadnog materijala i došlo se do zaključka
da neki strojevi nemaju zadovoljavajući
učinak pa je nužno poraditi na povećanju
njihovog učinka te povećati produktivnost
rada otkrivanjem rezervi u boljem
nadovezivanju proizvodnih operacija,


Bernard Hruška,


dipl. inž. šum.