DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 59     <-- 59 -->        PDF

sjene« u uzgajanju mediteranskih šuma
i potreba da se on zamijeni jednostavnim
odnosima kompeticije. Rad završava razmatranjima
o rasprostranjenju plutnjakovih
šuma i planom kako ih sačuvati,
na temelju sadašnjeg stupnja degradacije,
uzrokovanim nedovoljnom prirodnom
regeneracijom.


Meson G.a, M.a L u i s a: Radovi na
tipologiji španjolskih šuma: šume hrasta
Quercus pyrenaica Willd.


Radovi na tipologiji španjolskih šuma
započeti su u šumama hrasta Quercus
pyrenaica Willd. Uz opis različitih tipova
tih šuma i ekologiju svake zajednice,
razmatraju se mogućnosti iskorišćivanja
i potreba za zaštitom. Ukazuje se na značenje
rubova šuma i degradiranih guštika
svake od šest bitnih zajednica hrastika
Iberijskog poluotoka kao i mogućnost
pašarenja i melioracija. Preporučuju se
i vrste za pošumljivanje. Na koncu se
opisuju sedam glavnih mješovitih zajednica
u kojima se može pojaviti Quercus
pyrenaica, manje ili više dispergiran, a
žalim se prikazuju francuski i marokanski
hrastici (sjeverna i južna granica prirodnog
rasprostranjen]a vrste).


Merino, E.; Bermudez de Castro,
F.: Istraživanja u dijazotrofičkim
ekosistemima (I). Joha u porječju Alberche


Prikazana su 24 lokaliteta s johom u
porječju Alberche. Joha se pojavljuje u
malim grupama, šumicama ili na rjcčnim
obalama. Prema nekim indicijama
to su ostaci nekadašnje prostrane obalne
šume većeg dijela rijeke. Stabla imaju
dobro razvijene korjenove kvržice, a prate
ih nitrofilne vrste, obične u sličnim
Formacijama u Evropi.


Almendros, G.; Polo, A.: Studija


o prirodi i sastavu humusa vegetacije mahova
u početnim fazama pedogeneze u
raznim šumskim ekosistemima
Proučavane su karakteristike humusa,
nastalog u sloju dodira mahovine sa sti


jenom, dvaju tipova tala razvijenih pod
lignificiranom vegetacijom, sa svrhom da
se upoznaju razlike u pogledu organske
materije horizonta A 1. Glavna karakteristika
humusa nastalog od biljnih ostataka
mahova je ta, da u njoj prevladavaju
Frakcije niskog stupnja dekompozicije.
Dobivena je i jedna organska frakcija,
slična huminskoj, doduše u relativno
maloj količini, iako mahovi ne sadrže
lignin, a količina Finih mineralnih čestica
na površini stijene je neznatna. Huminske
supstance ekstrahirane iz teške
Frakcije humusa Formiranog pod mahovinom
slabo su zastupljene. Odnos AF/AH
relativno je visok, kao i sadržaj netopivog
humina. Studija Fizikalno-kemijskih
parametara tih huminskih kiselina pokazuje
da ne postoje izrazite razlike s obzirom
na huminske kiseline iz šumskih
tala (nastalih uglavnom transFormacijom
aromatičkih prekursora). Ipak, njihovi su
sastojci slabije vezani, imaju više aliFatski
karakter i lakše su podložni transFormacijama
kod kuhanja s kiselinom nego
huminske kiseline iz šumskih tala, koje
imaju manju molekularnu veličinu i sadržaj
dušika koji se ne može hidrolizi


rati.


Torres Esquivis, J. A.; Leon
C I a v e r i a, A.: Prilog poznavanju rasprostranjenosti
i biologije bijele rode
(Ciconia ciconia) u pokrajini Cordoba (Andaluzija,
Španjolska)


Na temelju istraživanja provedenih 1975.
god. može se tvrditi da je brojnost populacije
ove vrste smanjena za najmanje
18,P/u tijekom prošle tri godine. Njeno
rasprostranjen je nije homogeno, pa tako
npr. roda potpuno manjka u okrugu
Campina, iako tamo postoje optimalni
uvjeti za njeno gniježđenje, a u čitavoj
dolini rijeke Guadalquivir postiže
maksimalnu gustoću populacije., Iznose
se podaci o uspjesima sa reprodukcijom
ove vrste (1,57 mladunaca po gnijezdu)
te o njenoj Fenologiji. Komentiraju se
mogući uzroci takvog drastičnog smanjenja
brojnosti. Spominje se utjecaj pe


25.3