DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 58     <-- 58 -->        PDF

foto-snimaka i fotointerpretacije i razvoj
tehnike elektronske obrade podataka
(EOP) za savladavanje opsežnih obračuna.
KREUTZSCH i LOETSCH (1938) su
u Njemačkoj osnivači znanstvenih osnova
istraživanja u ovom području.


U 2. poglavlju prikazane su za praksu
najvažnije metode uzoraka inventarizacije
šuma, njihove teoretske postavke i
obrađena je primjena najvažnijih jednadžbi.
Pored toga nastojalo se na nov
način formulirati najvažnije definicije;
za praksu važno pitanje metoda uzimanja
uzoraka, postavljanje primjernih površina,
njihov oblik, veličina i raspored. Novina
je opis ZÖHRER-ove metode uzoraka
sa programiranim izborom stabala
(Stichprobe mit programmierter Probebaumauswahl
— SPP). Računanje razmaka
stabala kod PRODAN-ove metode 6


stabala i KLIER-ove metode trokuta prikazan
je doprinos razmišljanjima teorijske
obrade načela slučajnih uzoraka. BIT-
TERLICH-ova metoda uzimanja uzoraka
(Winkelzählprobe — WZP) postala je
skroman ali izraziti doprinos tome. Populacije
uzoraka postati će u neku ruku
način rada i postupak (npr. stratificirani,
sistematski, višefazni uzorci, itd.) također
prikazan sa praktičnog stanovišta.
LOETSCH kao začetnik je opširno i iscrpno
obradio listu uzimanja podataka i
značajno razvio ideju sistema kontinuirane
inventarizacije.


3. poglavlje obrađuje poimanje terenskih
radova i sakupljanje podataka:
— podaci o površinama
— podaci o vrstama drveća i sastojina
— temeljnica
— debljina kore
— visina
— oblični broj
— volumen jednog stabla i sastojina
— težina i biomasa
— kvaliteta drveta i kontrola kvalitete
drvne zalihe
— raspored drvne zalihe
— procjena
— starost
— obrast


— sklop
— prirast (metoda izvrtaka i analiza
stabla)
— prirasno-prihodne tablice
— iskorišćivanje šuma
— regeneracija šuma
— štete i zaštita
Kao dodatak u nekoliko redaka socijalno-
ekonomske informacije:
— opći podaci (tlo, ekspozicija, inklinacija
itd.)


— socijalno-ekonomski podaci (povijest,
posjedovnost, dosadašnje gospodarenje
itd.)
— infrastruktura (ceste, pruge, vlake,
itd.)
— faktori sredine
Upotreba aerofotosnimaka i fotointerpretacija
obrađena je u 4. poglavlju.
U 5. poglavlju govori se o planiranju,
organizaciji i svestranoj iskoristivosti podataka
dobivenih inventarizacijom šuma.
Na .kraju u 6. poglavlju prikazana je
budućnost razvoja inventarizacije šuma i
mogućnosti planiranja i prognoziranja.
U prilogu su: tabela slučajnih brojeva
i tabela t-vrijednosti za dvostrani i jednostrani
t-test.
Knjiga završava sa predmetnim kazalom.
Mr. Nikola Lukić


BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL
DE ECOLOGIA, br. 21, Madrid, 1982.


Montoya 0., J. M.: Uzgajanje šuma
Mediteranskog područja: ekološko-šumar.
ska razmatranja o hrastu plutnjaku


Proučavano je djelovanje požara u
plutnjakovoj šumi da bi se na temelju
toga raspravljalo o uništavanju korova
i drugih šumarskim intervencijama. U
diskusiji o postojanosti šumskih sastojina
naglašava se genetički potencijalnačin pošumljavanja plutnjakom. Ističe
se nedovoljno značenje kriterija »vrsta
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 59     <-- 59 -->        PDF

sjene« u uzgajanju mediteranskih šuma
i potreba da se on zamijeni jednostavnim
odnosima kompeticije. Rad završava razmatranjima
o rasprostranjenju plutnjakovih
šuma i planom kako ih sačuvati,
na temelju sadašnjeg stupnja degradacije,
uzrokovanim nedovoljnom prirodnom
regeneracijom.


Meson G.a, M.a L u i s a: Radovi na
tipologiji španjolskih šuma: šume hrasta
Quercus pyrenaica Willd.


Radovi na tipologiji španjolskih šuma
započeti su u šumama hrasta Quercus
pyrenaica Willd. Uz opis različitih tipova
tih šuma i ekologiju svake zajednice,
razmatraju se mogućnosti iskorišćivanja
i potreba za zaštitom. Ukazuje se na značenje
rubova šuma i degradiranih guštika
svake od šest bitnih zajednica hrastika
Iberijskog poluotoka kao i mogućnost
pašarenja i melioracija. Preporučuju se
i vrste za pošumljivanje. Na koncu se
opisuju sedam glavnih mješovitih zajednica
u kojima se može pojaviti Quercus
pyrenaica, manje ili više dispergiran, a
žalim se prikazuju francuski i marokanski
hrastici (sjeverna i južna granica prirodnog
rasprostranjen]a vrste).


Merino, E.; Bermudez de Castro,
F.: Istraživanja u dijazotrofičkim
ekosistemima (I). Joha u porječju Alberche


Prikazana su 24 lokaliteta s johom u
porječju Alberche. Joha se pojavljuje u
malim grupama, šumicama ili na rjcčnim
obalama. Prema nekim indicijama
to su ostaci nekadašnje prostrane obalne
šume većeg dijela rijeke. Stabla imaju
dobro razvijene korjenove kvržice, a prate
ih nitrofilne vrste, obične u sličnim
Formacijama u Evropi.


Almendros, G.; Polo, A.: Studija


o prirodi i sastavu humusa vegetacije mahova
u početnim fazama pedogeneze u
raznim šumskim ekosistemima
Proučavane su karakteristike humusa,
nastalog u sloju dodira mahovine sa sti


jenom, dvaju tipova tala razvijenih pod
lignificiranom vegetacijom, sa svrhom da
se upoznaju razlike u pogledu organske
materije horizonta A 1. Glavna karakteristika
humusa nastalog od biljnih ostataka
mahova je ta, da u njoj prevladavaju
Frakcije niskog stupnja dekompozicije.
Dobivena je i jedna organska frakcija,
slična huminskoj, doduše u relativno
maloj količini, iako mahovi ne sadrže
lignin, a količina Finih mineralnih čestica
na površini stijene je neznatna. Huminske
supstance ekstrahirane iz teške
Frakcije humusa Formiranog pod mahovinom
slabo su zastupljene. Odnos AF/AH
relativno je visok, kao i sadržaj netopivog
humina. Studija Fizikalno-kemijskih
parametara tih huminskih kiselina pokazuje
da ne postoje izrazite razlike s obzirom
na huminske kiseline iz šumskih
tala (nastalih uglavnom transFormacijom
aromatičkih prekursora). Ipak, njihovi su
sastojci slabije vezani, imaju više aliFatski
karakter i lakše su podložni transFormacijama
kod kuhanja s kiselinom nego
huminske kiseline iz šumskih tala, koje
imaju manju molekularnu veličinu i sadržaj
dušika koji se ne može hidrolizi


rati.


Torres Esquivis, J. A.; Leon
C I a v e r i a, A.: Prilog poznavanju rasprostranjenosti
i biologije bijele rode
(Ciconia ciconia) u pokrajini Cordoba (Andaluzija,
Španjolska)


Na temelju istraživanja provedenih 1975.
god. može se tvrditi da je brojnost populacije
ove vrste smanjena za najmanje
18,P/u tijekom prošle tri godine. Njeno
rasprostranjen je nije homogeno, pa tako
npr. roda potpuno manjka u okrugu
Campina, iako tamo postoje optimalni
uvjeti za njeno gniježđenje, a u čitavoj
dolini rijeke Guadalquivir postiže
maksimalnu gustoću populacije., Iznose
se podaci o uspjesima sa reprodukcijom
ove vrste (1,57 mladunaca po gnijezdu)
te o njenoj Fenologiji. Komentiraju se
mogući uzroci takvog drastičnog smanjenja
brojnosti. Spominje se utjecaj pe


25.3