DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Kako vidimo, prikazi u HBL-u su opširniji
nego u SE. Kako je jedna od na.
miena HBL-a da bude i izvor podataka


o dielatnostima prikazanih ličnosti to se
unosi i potpuna biblioerafiia i to s popisom
svih samostalnih publikacija a o
objavljenim radovima u časopisima navodom
svih časopisa i godina u ikojima
ie dotični objavljivao svoie radove. Dana
ie i sva literatura o odnosnoi lično"´;
a što znači ne samo eventualno obiavlieni
životopis (nekrolog) nego i prikazi o
izdanim dielima. Na tai način HBL postaie
izvor podataka za sva buduća istraživania
i proučavanja, to više. što se
u HBL-u nalaze samo proviereni poda
dakle sa znanstvenom težinom.
Na primieru teksta o Beliiu vidimo, da
se u HBL-u nalaze i podaci o dielov;v
izvan struke, u društvenom, a polii´
čkom životu, dakle HBL pruža potpuniju


sliku djelovanja dotične osobe. Tako nnr.
za Antu Abrahamovića stoji da »je bio i
vrlo aktivan društveni radnik... iedan
od slavnih pokretača elektrifikaciie i
gradnje vodovoda u Ravnoj Gori i u
Vrbovskom... u Vrbovskom osnivač pjevačkog
društva »Tomislav« ... u kojem
ie dielovao i kao zborovođa«. Za prof.
dra M. Androića iz HBL-a saznaiemo da
ie »vrlo aktivan društveno politički radnik
ioš od studentskih dana« te da ie
na tom području uz ostalo »predsjednik
Jugoslavenskog društva za širenie znanstvenih
istraživanja »Nikola Tesla« ...
član predsjedništva Republičke konferencije
SSRN Hrvatske i član više komisiia
CK SKH Hrvatske«. ltd.


Treba li posebne preporuke, da se HBL
nađe kako u vlastitoj knjižnici tako i u
knjižnici svake radne oraanizaciie? Ne. ne
treba. Ne treba, ier HBL ie ne samo prikaz
ličnosti nego pruža i sliku zbiv^niu
određenom vremenu. HBL ie. dakle, i
povijest gospodarskih, kulturnih i nolit;
čkih zbivanja prikazanih kroz dielovanie
poiedinaca. Djelovanje poiedinaca ali u
sklopu društva i društvenih zajednica, u
suradnji s većim ili manjim broiem članova
tih zaiednica bez kojih ne bi moirl!
ostvariti ni svoje zamisli ni namjere.


Na kraiu valja istaći, da će se svaki
čitateli Leksikona bez sumnje suglasiti
s ocienom u Uvodniku njegovog Uredništva,
da će »po svom pristupu i po
predočenju informaciia. zadovoliiti potrebe
naišireg kruga čitatelja, raznolika obrazovnog
stupnia i profila — od stručnjaka
i specijalista za poiedina pođručia
do prosječno obrazovanih liudi«. Stručnjake
jer cjelovito obrađene biografije.


s bogatim bibliografskim obavijestima,
pružaju mogućnost objektivnog i kritičkog
prikazivanja... a biti i poticaj u
dalinim znanstvenim istraživanjima«: Prosiečno
pak obrazovane liude ier su tekstovi
pisani razumljivim stilom, stilom
koii upravo privlači na listanie i čitanje
odnosno na susrete s osobama, koje svoje
talente nisu čuvali za sebe nego ih
stavili na raspolaganje i svom narodu i
naiširoi društvenoj zajednici. Među njima
su i oni koiima ie šumarstvo omogućilo
razvitak talenta kao što ie npr., n
ovoi prvoi knjizi Leksikona. Iliia Abiamić.
liiečnik i političar, kojemu ie školovanje,
gimnaziiu i veći dio fakultetski´^
nauka, omogućila stipendija Brodske imovne
općine.


O. Piškorić
ZÖHRER, F.: FORSTINVENTUR


Ein Leitfaden für Studium und Praxis
Hamburg und Berlin Parey 1980. 207S.,
46 Abb. u. 19. Tab.
(Pareys Studientexte Nr. 26)


U predgovoru knjige govori se o praktičnoj
primjeni metoda inventarizacije
šuma i njihovoj upotrebljivosti. Potrebno
je također istaknuti da su prikazana najnovija
istraživanja u tom području i rezultati
tih istraživanja.


Knjiga je podijeljena na šest cjelinapoglavlja.
Poglavlje 1. Inventarizacija kao znanstveno
područje i dio šumarske prakse;
obrađuje najprije definiciju, zadatak, primjenljivost
i cilj inventarizacije. Na jednom
dijagramu prikazana je povezanost
biološko, matematičko, tehničkih osnova
koji daju osnovne postavke za ostale šumarske
discipline i znanstvena istraživanja
u šumarstvu. Zatim kratka povijest
inventarizacije šuma od postanka prvih
šumskih nadziranja (»Waldbeschauc« =
šumsko promatranje ili »Waldbereitungen«
= šumsko spremanje) u XIV. do XVI. stoljeća,
te početci primjene reprezentativnih
primjernih ploha (uzoraka). Prve inventarizacije
velikih šumskih površina
(nacionalna inventarizacija), utjecaj matematičke
statistike, iskorišćivanje aero


251