DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 55     <-- 55 -->        PDF

HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON
Knjiga l/A—Bi
Zagreb, 1983.


Izdavanje Hrvatskog biografskog leksikona
potakao je još 1975. godine direktor
Jugoslavenskog Leksikografskog zavoda
Miroslav Krleža. Nakon dvije i pol
godine priprema, početkom 1978. godine,
održano je savjetovanje šireg kruga kulturnih
radnika o koncepciji, namjeni, sadržaju
i obradi ovog Leksikona tada pod
radnim naslovom Biobibliografski leksikon
Hrvatske. Iste godine organizira se
suradnja i uredništvu stižu prvi tekstovi.
Međutim tek je 1983. godine uspjelo potpuno
dovršiti prvi svezak od 800 stranica
koji je obuhvatio ličnosti s prezimenima
od slova A do Bi, manje nego je bilo
prvotno zamišljeno tj. da obuhvati u cjelosti
i slovo B.


Temeljni kriterij ovog Leksikona je
»prikaz životopisa ili životopisnih podataka
s bibliografskim informacijama svih
ljudi (plemena i obitelji) od najstarijih
vremena do današnjih dana, koji su se
bilo čime istakli u izgrađivanju hrvatskog
duhovnog i materijalnog života —
od kraljeva, velikaša, umjetnika- i knjižara
do trgovaca, brodara, industrijalaca,
dobrotvora, buntovnika, istaknutih iseljenika,
revolucionara, boraca, radnika i seljaka
— bilo da su djelovali u domovini,
u široj zajednici ili u tuđini, kao i svih
stranaca koji su se uključili u hrvatski
život« (iz materijala na spomenutom Savjetovanju).
U Leksikonu bit će navedeni
i oni koji su se u pojedinim vremenima
istakli i svojim negativnim radom,
izgubivši prava mjerila u sistemu vrednovanja,
te pokušali razgrađivati nacionalnu
kulturu i narodnu egzistenciju odnosno
i oni »koje je povijest osudila«, kako je
na predaji javnosti ove, prve, knjige Leksikona
rekao njegov glavni urednik dr
Nikica Kolumbić.


Predviđa se, da će cjelokupni Leksikon
imati oko 25 000 jedinica i to onih,
koji su rođeni prije 1945. godine. U zadnjoj,
točnije dopunskoj, knjizi, a koja bi


trebala izići za desetak godina, bit će obrađeni
i mlađi kao i oni stariji koji nisu
do tada prikazani, jer se za njih kasnije
saznalo. Leksikon nije samo registrator
činjenica nego i kritički prikaz
vrijednosti prikazanih i tako na neki način
pruža sliku duhovnog i materijalnog
života na našem tlu u prošlosti i posljedicama
za sadašnjost i budućnost.


Možemo se upitati zašto u Šumarskom
listu registriramo ovu ediciju Jugoslaven,
skog leksikografskog zavoda (»Miroslav
Krleža«)? Odgovor je, međutim, jednostavan
a sadržan u protupitanju, zar šumarstvo
također nije sastavni dio narodnog
gospodarstvo i zar ono nema udjela i
u kulturnom životu našeg naroda? Zar
i nosioci djelatnosti šumarstva nisu stvaraoci
i radnici u sklopu cjelokupnosti
društvene zajednice? Dakle i šumarima
je mjesto u ovom Leksikonu. Kao i kod
drugih struktura tako će i od šumara
ući u Leksikon samo oni koji su ostavili
traga u pisanoj riječi, jer od onih drugih,
bez obzira na njihovo značenje u
svoje vrijeme ali bez pisanih dokumenata,
s njihovim vršnjacima na njih pada
veo zaborava, koprena nepoznavanja. Nije
isključeno, da će neke od njih otkriti
povjesničar šumarstva u arhivskim materijalima,
koje vrijeme nije uništilo. Za
sada je u traganju za takvim šumarima
gotovo jedini putokaz »Kazalo autora suradnika
Šumarskog lista od 1877. do 1976.
godine« objavljeno u »Povijesti šumarstva
Hrvatske 1846—1976. kroz stranice
Šumarskog lista« (Zagreb, 1976), To posebno
vrijedi za prijašnja razdoblja, jer
od unazad tridesetak godina bibliograf,
ska kartoteka zabilježit će i imena nekih
šumara, koji nisu ništa objavili u Šumarskom
listu, nego u drugim publikacijama.


U prvoj knjizi HBL-a nalaze se šumari
A. Abramović, O. Agić, D. Andrašić,


M. Androić, M. Anić, Z. Badovinac, S.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Bađun, J. Baien, P. Belia, P. Barišić, R.
Benić i S. Bertović.


Usporedimo li prikaze šumara u Šumarskoj
enciklopediji s prikazima u
HBL-u uočavamo razlike. Prva je, da je u
HBL-u prikazan veći broj nego u ŠE a
druga, da su prikazani u HBL-u opširniji,
dakle i potpuniji, nego u ŠE. Razlike
ne samo u opširnosti nego i o načinu obrade
prikazujemo na primjeru P. Barišića
i P. Belie.


U Šumarskoi enciklopediji:


BARIŠIĆ, Pavle, šumarski stručniak
(Lonđica. Slavonija. 1848. — Sremska Mitrovica,
1908). Šumarske i agronomske
nauke svršio u Križevcima. Radnik i pisac
širokih horizonata. Uredio gosnođarenie
šumama Petrovaradinske imovne
općine. Suzbijao pretvaranje hrastovih sje^
meniača u paniače. Mnoee rasprave uništene
su za vriieme Prvog svjetskog rata
(O vezi šumskog i poljskog gospodarstva
O kolonizaciji, O pošumljavanju relativnog
šumskog tla). Surađivao u našim,
francuskim i njemačkim stručnim listovima.
— LIT.: P. Barišić. Šumarski list.
1909.


U HB leksikonu:
BARIŠIĆ. Pavle, šumarski stručniak
(Londžica kod Našica, oko 1853 — Sremska
Mitrovica 1. XII 1908). Osnovnu školu
završio ie u Londžici. era dansku u Novoj
Gradiški, a 5. i 6. razred srimnaziie
u Novom Sadu. Nauke ie nastavio na
Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima
koie svršava 1873. Dviie godine
bio ie općinski šumar u Čereviću kod
Beočina. a 1875. prelazi Imovnoi općini
Petrovaradinskoi. radi do 1885. u Šumariii
Klenak. a zatim do kraia života u
Gospodarstvenom uredu u Imovne općine
u Sremskoi Mitrovici. naipriie na uređivaniu
šuma. a zatim kao upravite!i.
Svoiim gospodarskim osnovama B. ie
uveo racionalno gospodarenje hrastovim
šumama radi što veće proizvodnje visokokvalitetne
»slavonske hrastovine«. a
prirodno pomlađivanje posječenih šuma
zamiienio ie umjetnim. Stručne radove
obiavliivao ie u periodicima: Glas naroda
(1872—1874). Gospodarski list (1874).
Šumarski list (1879. 1885, 1887—1890. 1895.
1898. 1900) i Forstwirtschaftliches Blatt
(1879). a PO biografu J. Metlašu i u Narodnim
novinama. Srijemskim novinarom
Agramer Taeblatt-u. Oest.-Ung. Centralblatt
für Walderzeugnisse te L´Echo fo


restier. — DJELA: Naša ornica. kako ie
postala i iz čega ie složena. Mitrovica
1883. — Šumska privreda na svietskoi izložbi
u Parizu 1889. Zagreb 1890. — LIT:
Jovo Metlaš: Pavle Barišić. nadšumarnik.
Šumarski list. 33/1909) 3, str. 81—90. —
Isti: Pavle Barišić (1848—1908). Pola stoljeća
šumarstva. Zagreb 1926, str. 122—


127.
U Šumarskoi enciklopediji:


BELIA. Pravdoje. šumarski stručniak
(Malo Zabije, kraj Gorice. 2. IX 1853 —
Rab. 16. VII 1923). Šumarstvo svršio u
Križevcima. Od 1886. do 1920. šumarski
referent općine Rab: zaslužan za pošumljivanie
krša na njenu području (Frkani.
Kalifront. Komrčar — edie mu ie POdisnuta
spomen-ploča). — LIT.: B. Nikšić:
Jedna stoaodišniica, Šumarski list.
1953. str. 527).


U HB leksikonu:


BELIA. Pravdoie (Beliia. Belia. Justus),
šumarski stručniak (Malo Žablje kod
Ajdovščine. 2. XI 1853 — Rab, 15. VII
1923). Nakon završene Deželne kmetiiske
sole u Gorici (1877/1878). studirao ie i
1882. diplomirao šumarstvo na Gospodarsko-
šumarskom učilištu u Križevcima.
Zaposlio se u Drnišu, ali uskoro, oko
1887. prelazi u Rab. gdie do umirovljen i a
radi kao općinski nadšumar. Tu 1890.
započinje pošumljivanie gologa krša. Današnja
park-šuma Komrčar. neposredno
uz grad Rab. šume Frkani. Suha Punta.
Kalifront kao i mnoge druge pošumljene
površine na Rabu — koje su jedna od
osnova rapskog turizma — rezultat su
njegova rada. Bavio se i floristikom te
ie surađivao s Dragutinom Hircem. Na
nieeovu inicijativu osnovana je rapska
limena glazba, koioi ie bio prvi predsiednik.
Tu su se okupljali rapski obrtnici
djelujući u narodnom duhu. Nakon
smrti. 1924. podignuta mu ie u Komrčaru
snomen-ploča. a o 50-godišniici smrti
postavljena ie bista (1974). — LIT.: B.
Nikšić: Jedna stogodišnjica. Šumarski list
77 (1953) 12. str. 527. — Josip Šimičić i
Đuro Rauš: Otkrivanie spomen biste
Pravdoiu Beliiu na Rabu 16. XI 1974.
Ibid.. 98/1974) 12. str. 551—555.


Uz tekst o Barišiću reproducirana ie
i naslovna strana samostalne publikacije
»Šumska privreda na svietskoi izložbi uParizu 1889.« (inače separat iz Šumarskog
lista), a uz tekst o Beliii fotografiju biste,
rad Zvonka Kamenara, postavliene
u Rabu 1974.