DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 5     <-- 5 -->        PDF

ULOGA I ZADACI SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE SR HRVATSKE OD 88. DO 90. SKUPŠTINE*


Slavko Horvatinović


DRUGARICE I DRUGOVI!


Od protekle (zadnje) 88. Skupštine Saveza inženjera i tehničara šumarstva
a drvne industrije održane 18. XII 1981. godine do danas, kada Se
održava 89. Skupština, prošlo je više od dvije godine.


O radu organa Saveza i naših društava (DIT-ova) za vremensko razdoblje
od zadnje pa do ove današnje Skupštine, u posebnim izvještajima
(koji slijede iza ovoga moga uvoda) tajnika Saveza, glavnog i odgovornog
urednika »Šumarskog lista« i predsjednika Samoupravne kontrole, bit će
izneseni podaci o svim aktivnostima, a ja ću samo u kraćem osvrtu naznačiti
osnovna područja i zadatke na kojima smo bili angažirani u razdoblju
između dvije Skupštine, a isto tako osvrnut ćemo se i istaknut ćemo
neke zadatke i aktivnosti koji nas očekuju u narednom periodu.


Problematika rada Saveza i društava (DIT-ova), te samoupravna transformacija
Saveza i društava (DIT-ova) u društvene organizacije Statutima,
programskim orijentacijama, programima rada i drugim aktima, kako naših
društava i Saveza, tako i SIT Hrvatske i SIT ŠID Jugoslavije bili su
zacrtani zadaci i ciljevi rada Saveza i naših društava u proteklom periodu,
a mi smo na izvršavanju tih zadataka i ciljeva postigli relativne rezultate
što je različito po pojedinim zadacima i područjima.


I AKTIVNOSTI ORGANA SAVEZA VEZANI ZA PROBLEMATIKU RADA
SAVEZA I SAMOUPRAVNE TRANSFORMACIJE SAVEZA IZ ORGANIZACIJE
UDRUŽENJA GRAĐANA U DRUŠTVENU ORGANIZACIJU


1. Po postojećem (starom) STATUTU naš Savez je do danas bio organizacija
udruženja građana u kojem su povezane i učlanjene naše osnovne
organizacije — šumarska društva (sa terena) DIT-ovi.
U našem Savezu je povezano i učlanjeno 20 šumarskih društava sa područja
naše Republike sa cea 2500 članova. Od navedenih društava dio njih
već duže vremena ne pokazuje bilo kakvu aktivnost, a poseban je problem
učlanjivanje i aktivnost u društvima članova iz organizacija prerade drveta.


*) Govor Slavka Horvatinovića, dip], inž. šum., predsjednika Predsjedništva
SITŠDIH, kojeg je održao na otvaranju 89. skupštine održane 9. svibnja u Zagrebu.


199
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Naš Savez je član SIT Hrvatske u kojem su povezani svi stručni savezi iz
Republike, i u SITŠID Jugoslavije gdje smo povezani u naš stručni Savez
na nivou Jugoslavije. Aktivnost našega Saveza u navedenim Savezima u proteklom
periodu bila je zapažena i naš Savez je izvršavao sve svoje obaveze,
a i aktivno je učestvovao u radu svih organa ovih Saveza.


Izvršni organi našega Saveza, a posebno Izvršni odbor, vrlo su intenzivno
radili na rješavanju problematike našega Saveza. Rezultati bi bili i
bolji da su svi odbori, koje je osnovalo Predsjedništvo i Izvršni odbor, bili
aktivniji i više bi se radilo na rješavanju problematike šumsko-industrijskog
kompleksa u cjelini.


Odnosi Savez društva na terenu i povezanost na izvršavanju zajedničkih
ciljeva i zadataka ne zadovoljava, te se ova povezanost i odnosi trebaju
intenzivirati uz obostranu aktivnost kako bi u buduće zajednički rezultati
bili još bolji.


2. U proteklom periodu najveći dio aktivnosti našega Saveza bila je usmjerena
na samoupravnu i delegatsku trasf ormari ju kako našega Saveza
i društava tako i SIT Hrvatske i SITŠID Jugoslavije od organizacija udruženja
građana u društvene organizacije, u smislu odredbi novoga Zakona o
društvenim organizacijama i udruženju građana (»Narodne novine«, br. 7/82).
Na izvršavanju ovih zadataka organi našega Saveza, a posebno Izvršni
odbor kao i pojedini zaduženi članovi organa Saveza izvršili su obimne pripremne
radove na izradi potrebne dokumentacije i prijedloga novih samoupravnih
dokumenata, a kao završne aktivnosti ove transformacije imate
danas na ovoj Skupštini na razmatranju i usvajanju slijedeće dokumente:


a) Mišljenje Republičke konferencije SSRNH — Koordinacioni odbor
djelatnosti društvenih organizacija i udruženja građana, kojim se daje pozitivna
ocjena transformacije (osnivanja) ovoga Saveza u društvenu organizaciju.


b) Statut Saveza (novi) kojim se regulira rad Saveza kao društvene organizacije.


Odredbama novoga STATUTA postižemo efikasniju organizaciju našega
Saveza i naših društava (DIT-ova) i sada nam se pruža veća mogućnost
stručnog i društvenog djelovanja u okviru SSRNH, gdje putem naših delegata
možemo ostvariti naše ciljeve i zadatke za unapređenje šumarstva i industrije
prerade drva i afirmirati pojedince, stručne timove, organizacije i
institucije, a što je i uloga i mjesto naših članova, DIT-ova i Saveza u našem
socijalističkom društvu.


Po prihvatanju Statuta na današnjoj Skupštini i izboru organa Saveza,
treba još izvršiti registraciju Saveza kao društvene organizacije kod nadležnih
republičkih organa.


Na temelju dokumenata SSRNH (Mišljenje) i na temelju novoga Statuta
(za koji je ovaj Savez poslao STATUT našim društvima kao ogledni primjerak)
i sva naša terenska društva (šumarska društva) mogu prići i završnom
činu transformacije tj. preregistraciji iz organizacije udruženja građana
u društvenu organizaciju, koju će obaviti kod nadležnog organa u
DPZ-u.


No, navedenim poslovima ne završavaju se akcije oko transformacije
Saveza i naših društava u društvene organizacije, jer je još za potpunu tran


200
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 7     <-- 7 -->        PDF

sformaci ju Saveza i društava potrebno izraditi dodatne normativne akte (pravila,
pravilnike, poslovnike i slično).
Naš Savez je preko svojih delegata vrlo aktivno učestvovao u radu na
samoupravnoj transformaciji SIT Hrvatske SITŠID Jugoslavije.


2. Zadaci i poslovi oko sređcnja stanja imovinskih odnosa, održavanja
i namjene našega Doma.
Od donošenja Zakona o denacionalizaciji našega Doma u 1976. godini pa
sve do danas, još uvijek nismo posve sredili imovinske odnose u Domu,
jer tada zatečeni stanari u Domu osporavaju nam zakonom dobiveno pravo
vlasništva nad cijelim Domom, te se još i danas vode sudski postupci za
ostvarivanje našega zakonskog prava.


Dosadašnji rezultati i završne sudske rasprave sa pojedinim stanarima
obećavaju skori uspješni završetak i ovih akcija te ćemo tada moći prići
uređenju i privođenju dijela Doma namjenama koje nam je odredio i Zakon


o denacionalizaciji.
Posebno je ozbiljan zadatak investicionog održavanja Doma, jer prihodi
Doma od stanarine za sada ne mogu podmiriti potrebe uređenja Doma,
posebno ulične fasade koja nije uređivana skoro 40 godina i sada je u vrlo
ruiniranom stanju.


Ovdje posebno treba istaknuti veliku aktivnost Odbora za DOM, bez
čije stalne aktivnosti ne bi postigli današnje rezultate na sređenju problematike
oko Doma. Radi uređenja Doma i privođenja posebnim namjenama
bit će potrebno zatražiti i materijalnu pomoć OUR-a i našega reprokompleksa.


3. Prihodi i privredna djelatnost našeg Saveza bili su u prošlom periodu
pozitivni i u okviru programa rada Saveza.
Danas više ne zadovoljava struktura prihoda Saveza posebno od tiskanica
i formulara koje je Savez izrađivao za organizacije udruženog rada iz
oblasti šumarstva, jer OUR-i sve više sami za svoje potrebe štampaju ove
tiskanice i formulare pošto se propisima sve manje obavezuju na obavezne
tiskanice i formulare.


U proteklom periodu bilo je inicijative i pokušaja da se izda kalendar
i rokovnik s aktualnim temama i simbolima iz naših oblasti, ali do realizacije
nije došlo radi slabog interesa organizacija udruženog rada iz naših
oblasti pa ovu akciju treba ponovo pokrenuti i realizirati.


Za održavanje stručne službe Saveza koja vodi zajedničke poslove i za
potrebe svih naših društava, društva sa terena danas ne daju ni simbolična
sredstva u vidu članarine ili priloga, dok štampanje »Šumarskog lista« i uz
pomoć SlZ-a IV donosi gubitak, te se danas stručne službe Saveza pored
prihoda od izdavanja tiskanica i stručne štampe održavaju i od prihoda od
stanarine, što bi trebalo izbjegavati, osim u dijelu kojim su stručne službe
i opterećene upravljanjem sa Domom, a prihodi bi se trebali tražiti i iz drugih
izvora, a posebno se treba usmjeravati na pružanje organizirane stručne
pomoći organizacijama udruženog rada u našem reprokompleksu kroz održavanje
seminara, tečajeva, štampanje stručnih publikacija, tiskanica i slično.


4. U navedenim aktivnostima na problematici rada Saveza i naših društava
te transformaciji iz organizacija udruženja građana u društvene organizacije
uložen je najveći dio naših aktivnosti u proteklom periodu (mogli
201
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 8     <-- 8 -->        PDF

bi se ocijenili da smo se u aktivnostima bavili sami sa sobom) dok su aktivnosti
na drugim područjima bile slabije.


II AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTAVA (DIT-ova) I SAVEZA NA RJEŠAVANJU
PROBLEMATIKE VEZANE NA OBLASTI ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA.


Iako je naša društvena zajednica u proteklom periodu rješavala i neka
vrlo važna pitanja iz oblasti šumarstva i prerade drva, naš Savez nije organizirao
posebna veća savjetovanja naših članova, poput onih iz 1978, i 1980.
godine, na kojima bi se raspravljala ta i druga važnija tekuća pitanja i problematika
iz našeg reprokompleksa, ali su Savez kao i naša društva raspravljali
o toj problematici i o njoj zauzimali svoje stavove na svojim sastancima
Predsjedništva, Izvršnog odbora, raznih odbora te na raznim sastancima
i skupovima koje su o toj problematici organizirale druge organizacije
i institucije.


Mnogi članovi naših društava i Saveza istakli su se svojim društvenim
aktivnostima te su u proteklom periodu zauzimali, a neki i danas zauzimaju,
važne i ugledne funkcije u društvenim i političkim organizacijama ili
u delegatskim strukturama DPZ-a. Nažalost moramo konstatirati da ova
priznata društvena aktivnost pojedinih naših članova nije uspjela intenzivnije
aktivirati i naše organizacije društva i Savez kojima ovi članovi pripadaju,
pa da aktivno uključimo naša društva i Savez i sve članove na rješavanje
kako širih tako i bližih problema našega društva i naših oblasti.


1. Zakon o šumama
Nakon dugotrajnih rasprava konačno je koncem 1983. godine donijet
navi Zakon b šumama.


Iako su očekivane samo izmjene i dopune Zakona o šumama iz 1977.
godine, radi velikog broja prijedloga za izmjene i dopune Sabor se odlučio
za novi Zakon. Naš Savez na Savjetovanjima u 1978. i 1980. godini formulirao
je svoje stavove za važnije odredbe koje su trebale biti rješene Zakonom
i o njima obavijestio organe nadležne za izradu prijedloga Zakona.
Međutim u posljednjim fazama rasprave o donošenju Zakona naš Savez nije
učestvovao vjerujući da će u Zakon biti unijeti j stavovi Saveza o najvažnijim
pitanjima razmatranim na savjetovanjima.


Novi Zakon je donio dosta novih pozitivnih rješenja za šume i šumarstvo
naše Republike (kao što su rješenja za prostu i proširenu reprodukciju,
rješenja za privatne šume, rentu, SIZ-ove i dr.), ali moramo konstatirati
da problematika šumskih područja i osnovnih organizacija u Zakonu nije
rješena u skladu stava našega Saveza (kao ni grupacija šumarstva i Komiteta
za poljoprivredu i šumarstvo).


Sada, kada je donijet Zakon o šumama, naš Savez i svi članovi Saveza
trebaju strpljivo, odgovorno i korektno prići provođenju njegovih odredaba.
O teškoćama provedbe nužno je stručno raspravljati i saopćiti ih odgovornim
organima kako bismo zajednički pronalazili rješenja o provedbi zakonskih
odredbi.


Prilikom provođenja odredaba Zakona nailazi se na razne probleme i
teškoće u pojedinim područjima, koji su veći tamo gdje treba više postojećih
šumskih gospodarstava uklopiti u jedno gospodarsko područje, a manje


202
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 9     <-- 9 -->        PDF

su tamo gdje ne postoje razlike između područja postojećih gospodarstava
i područja nove šumsko-gospodars´ke podjele. Onim organizacijama i njihovim
članovima koje objektivno imaju veće teškoće u provedbi novog Zakona,
nadležni organi kao i naš Savez trebaju im pomoći a ne ih etikirati
kao protivnike prihvaćanja i provedbe Zakona.


2.
Društveni dogovor o pošumljavanju 1981—1985.
Premda je Društveni dogovor o pošumljavanju 1981—1985. bio upućen
sudionicima dogovora još 1981. godine nije ni do danas dovršen postupak
njegovog donošenja jer ga nije potpisalo oko 20% predviđenih sudionika,
među kojima i manji broj organizacija udruženog rada prerade drva te sve
prometne organizacije koje se bave prometom drva i drvnih proizvoda.
Osim toga veći broj potpisnika dogovora organizacija udruženog rada
prerade drva ne izdvaja sredstva po dogovoru. Radi navedenog stanja i obim
radova na pošumljavanju za period 1981—1983. nije u potpunosti izvršen.
Članovi društva (DITova) i Saveza na našoj današnjoj Skupštini trebaju
raspraviti o ovoj problematici i svi preuzeti obavezu, (a posebno naši članovi
iz organizacija koje nisu potpisale Dogovor ili ne izvršavaju obaveze
iz Dogovora), da ćemo uložiti sve svoje stručne, društvene i fizičke mogućnosti
kako bi se Dogovor o pošumljivanju izvršio.


3.
Samoupravni odnosi i proizvodno povezivanje i udruživanje šumarstva, prerade
i prometa drvom
Povezanost osnovnih organizacija udruženog rada u okvirima radnih
organizacija kako unutar pojedinih grupacija — grana, tako još više između
njih u okvirima šumsko-drvnog konrple´ksa pojedinog područja i Republike
uglavnom ne zadovoljava.


I prije donošenja Zakona o udruženom radu bilo je više pokušaja
da se izgrade cjelovitiji sistemi i podsistemi racionalnije organiziranosti
u šumarstvu, industrije prerade : prometa drvom. Neke stvorene integralne
cjeline brzo su nestajale, a neke su se zadržale kraće vrijeme i tiho nestale
ili se transformirale u nove oblike osamostaljenih organizacija udruženog
rada.


Primjenom Zakona o udruženom radu trebale su nastupiti značajnije
promjene o međusobnom povezivanju OOUR-a i udruživanja rada i sredstava
za snažniji i brži razvoj zajedničkog proizvoda, ali do sada postignuti
rezultat; ne zadovoljavaju.


U našem reprokompleksu još ni danas nemamo ni ogledni primjer uspjelog
privrednog povezivanja i udruživanja rada i sredstava naših organizacija
udruženog rada na zajedničkom proizvodu i zajedničkom prihodu
i dohotku.


U zadnje dvije godine u organizaciji Općeg udruženja šumarstva, prerade
i prometa drvom Hrvatske intenzivno se radilo na izradi projekta
za povezivanje i udruživanje rada i sredstava naših OUR-a i od ove aktivnosti
nagovještavaju se pozitivni rezultati. Međutim potrebno je nastaviti
i dalje razvijati ove aktivnosti i pravi rezultati neće izostati.


203
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 10     <-- 10 -->        PDF

4. Proizvodnjom za Izvoz ostvariti zadatke iz ekonomske stabilizacije
Iako se od našeg reprokompleksa očekivao povećani izvoz proizvoda,
posebno u zemlje Zapada, kao naš prilog ekonomskoj stabilizaciji moramo,
nažalost, konstatirati, da je naš izvoz u 1983. godini osjetno smanjen prema
izvozu prijašnjih godina (računajući u dolarima). Za ovakvo stanje postoji
više razloga koje treba razriješiti da bi se očekivanja našeg društva za povećani
iznos iz našeg kompleksa ostvarila.


Bez samoupravnog povezivanja i udruživanja rada i sredstava i razvijanja
kooperacije između osnovnih organizacija udruženog rada u projektiranim
reprocjelinama šumarstva i prerade drva, neće se postići moguća proizvodnja
i odgovarajuća struktura proizvoda, koja bi se uz zadovoljenje domaće potražnje
u većim količinama i vrijednostima plasirala na inozemna tržišta.


Struktura proizvodnje po osnovnim grupama proizvoda, naročito u industrijskoj
preradi drva nije zadovoljavajuća, još uvijek je po količini, kvalitetu,
dizajnu i vrijednosti malo učešće finalnih proizvoda, koji se mogu
ponuditi inozemnom tržištu.


Razvoju finalne proizvodnje, osobito vrednijih proizvoda od masivnog
drveta (hrasta, jasena, bukve i dr.) nije se dalo odgovarajuće mjesto u
programima i planovima OUR-a DPZ (Republika — općina) i zbog toga u
strukturi proizvodnje, prodaje i izvoza, imamo značajne količine sirovine i
poluproizvoda, a manje gotovih finalnih proizvoda. Naročito je mala proizvodnja
i ponuda vrednijih finalnih proizvoda za zapadno tržište.


Već unazad više godina uočeni su problemi i slabosti u razvoju industrijske
prerade drva i čine se veliki napori u OUR-ima i DPZ-ama za izgradnju
odgovarajućih novih proizvodnih kapaciteta i rekonstrukciju i modernizaciju
postojećih, a sve u cilju promjene u strukturi proizvodnje i povećanja
izvoza finalnih proizvoda.


U organizaciji Općeg udruženja izrađene su projekcije o mogućnostima
za osjetno povećanje proizvodnje finalnih proizvoda od masiva. Kroz odgovarajuće
akcije tražena su praktična rješenja — kod nekih OUR-a poduzeto
je niz mjera za strukturalne promjene, no zadovoljavajuće rezultate u strukturi
proizvodnje i izvozu možemo očekivati u narednom razdoblju. U kojem
opsegu, dinamici i vrijednosti, odgovor možemo djelomično dobiti iz preliminarne
studije »Projekcije razvoja šumarstva i prerade drva do 200 godine
u SR Hrvatskoj« i drugih dokumenata — materijala koji obrađuju
tu problematiku.


U mjesecu ožujku ove godine u organizaciji Saveza ITŠDI Jugoslavije
i navedenog Općeg udruženja održano je savjetovanje na temu: »Izvoz —
trajna orijentacija drvne industrije Jugoslavije«. U radu savjetovanja uz
značajan broj stručnjaka iz cijele zemlje, aktivno su sudjelovali drug Borislav
Srebrić podpredsjednik SIV-a, drug Milenko Bojanić i drugi, koji su
naglasili da se j dalje očekuje veliki doprinos naših djelatnosti u ostvarivanju
ciljeva i zadataka u Dugoročnom programu ekonomske stabilizacije.
Na savjetovanju je izražen jedinstven stav — da se samo zajedničkim radom
OUR-a u šumarstvu i OUR-a prerade drva uz odgovarajuću ekonomsku
politiku zemlje, mogu ostvarivati mnogo povoljniji rezultati u razvoju proizvodnje
i izvozu.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 11     <-- 11 -->        PDF

5. Razvojne mogućnosti šumarstva i prerade drva do 2000 godine
I za prijašnja planska razdoblja izgrađivane su studije — projekcije razvoja
osnovnih djelatnosti u šumarstvu i industrijskoj preradi drva. Analize
o ostvarivanju projektiranih ciljeva pokazuju da imamo velika odstupanja
u negativnom smislu. Nisu ostvareni mogući ciljevi u području uzgajanja
šuma, razvoja finalne proizvodnje u količini i kvaliteti proizvoda koji se
mogu plasirati na svjetskim tržištima, a nisu izgrađeni ni neki planirani
kapaciteti posebno za proizvodnju celuloze i papira.


Kritička analiza zbog čega se nisu ostvarili projektirani ciljevi u razvoju
šumsko-drvnog kompleksa i sagledavanje realnih mogućnosti razvoja proizvodnje
i plasmana u narednom razdoblju polazna su osnova i za naše
aktivnosti.


Da bismo uložili važnije elemente mogućeg — očekivanog razvoja, navest
ćemo iz spomenute studije samo neke podatke po osnovnim vrstama proizvodnje:


— U razdoblju 1980 — 2000. godine u SR Hrvatskoj površine pod šumama
trebale bi se povećati za oko 300.000 ha.
Oko 230000 ha panjača, šikara i makije konvertiralo bi se u niske ili
srednje šume. Nastavilo bi se izgradnjom novih šumskih komunikacija, godišnje
500 — 700 km.


— povećanje ukupnih sječa brutto drvne mase od 4.669000 m-u 1980.
g. do 5.979000 m2 u 2000. godini;
— u drvnoj industriji može se očekivati prosječna godišnja stopa rasta
2,48% a po osnovnim vrstama proizvodnje kako slijedi: pilanska proizvodnja
(0,20%), proizvodnja furnira i drvnih ploča (0,80%), proizvodnja namještaja
(3,13%), proizvodnja građevinskih elemenata (3,68%), drvne galanterije
(4,59%), drvne ambalaže (1,91%), ostalih finalnih proizvoda (2,76%) i impregnacije
drva (0,19%),
— u industriji celuloze i papira mogu se očekivati prosječne godišnje
stope rasta 3,61% za razdoblje 1980 — 2000. g.
Od našega Saveza se očekuje, a to treba biti i naš ozbiljan zadatak u
budućem periodu, da budemo inicijatori, nosioci i predlagači pravih rješenja
za razvoj naših oblasti do 2.000-te godine.


III VAŽNIJI CILJEVI I ZADACI UTVRĐENI STATUTOM I
PROGRAMOM RADA SAVEZA


Drugarice i drugovi, dozvolite mi da još napomenem važnije ciljeve i
zadatke utvrđene Statutom i programom rada Saveza, iz kojih i proizlaze
naši zadaci u budućem periodu:


— Neposredno okupljanje i pods ticanje članova Saveza na razvijanje
stvaralačke inicijative za razvoj proizvodnih snaga i izgrađivanje samoupravnih
socijalističkh odnosa, te suprotstavljanje negativnim pojavama,
— stvaranje i razvijanje znanstvenog, stručnog i javnog mišljenja i stavova,
te uvjeta za neposredniji rad na utvrđivanju zajedničkih stavova o
politici razvoja i organiziranju šumarstva i industrijske prerade drva i prometa
drvom u Hrvatskoj,
205
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— praćenje suvremenog razvoja tehnologije, zbivanja i promjene u tehničkim
rješenjima, i pravovremeno reagiranje u cilju očuvanja sve više
ugrožene čovjekove okoline.
— stalno osposobljavanje i obnavljanje organizacija Društava inženjera
i tehničara šumarstva i industrije drva (osnivanje novih ukoliko postoje opravdan;
razlozi) i primanje novih članova,
— stvaranje uvjeta za veći utjecaj Saveza kao stručne organizacije na
konkretna tehnološka — tehnička rješenja pri investicionim i drugim zahvatima,
— razmatranje i izgrađivanje stručnog mišljenja o elaboratima, analizama,
projekcijama, planovima razvoja i si., na zahtjev društveno-političkih
zajednica, organizacija udruženog rada i drugih organizacija i organa, ili
po nekom dogovoru, koji bi obvezivao nosioce takvih aktivnosti,
— organiziranje određenih skupova, savjetovanja i si. za aktualna pitanja
u našim djelatnostima kao npr.: »Dugoročni razvoj šumarstva i prerade
drva do 2000. godine«, pošumljavanje i melioracija šuma, primjena suvremenih
metoda u području tehnologije i organizacije rada, proizvodnje i poslovanja
i dr.;


— praćenje neposredne aktivnosti na provođenju Zakona o šumama i
organiziranju savjetovanja na tu temu kako bi se što objektivnije ocjenili
rezultati njegove primjene;
— provođenje zadataka i Društvenog dogovora o pošumljavanju 1981
— 1985. god., čiji potpisnik je naš Savez kao i OUR-i šumarstva i prerade
drva;
— neposrednije uključivanje u aktivnosti vezane za pripreme održavanja
Svjetskog Kongresa o znanstveno-istraživačkom radu u šumarstvu i
preradi drva — IUFRO KONGRES 1986. godine u Jugoslaviji. U toku nekoliko
proteklih godina naša je javnost bila u više navrata obavještavana o
održavanju ovoga vrlo značajnog događaja. Organizacija IUFRO postoji još
od 1892. godine i predstavlja jednu od najstarijih međunarodnih institucija
te vrste. Više naših znanstvenih institucija aktivno surađuje sa organizacijom
IUFRO. Prihvaćanje kandidature za održavanje IX Kongresa 1986. u Ljubljani,
znači i priznavanje naše značajne uloge i razvijenosti našeg šumarstva
i prerade drveta.
Uloga domaćina Kongresa traži velike napore, kako znanstveno-istraživačkih
institucija i udruženog rada naših djelatnosti, tako i kompletnih
društvenih snaga, jer se radi o ugledu naše društvene zajednice, naše cijele
zemlje. Opće društveni i općejugoslavenski karakter Kongresa je potvrđen
prihvaćanjem pokroviteljstva od strane SIV-a;


— uključivanje zainteresiranih organizacija i institucija naše Republike
na utvrđvanju zadataka za oblježavanje Pješačkog puta E-7, koji bi prolazio
kroz Sloveniju, Hrvatsku, Vojvodinu i Srbiju;
— razvijanje i njegovanje izdavačke djelatnosti »Šumarskog lista«, stručnih
knjiga, priručnika te specifičnih tiskanica, obrazaca i drugih stručnih
izdanja;
— pripremanje i izvršavanje zadataka u vezi intenzivnijeg održavanja
Šumarskog doma i racionalnijeg korištenja poslovnog i drugog prostora toga
objekta u skladu Zakona o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski
dom« 1977. godine;
206
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— uspostavljanje i razvijanje suradnje s odgovarajućim stručnim, društvenim
i drugim organizacijama i institucijama, koje u svojim programima
rada i konkretnim aktivnostima postavljaju i rješavaju određene probleme
iz naših djelatnosti. Na taj način lakše i brže ostvarivat ćemo ciljeve i zadatke
koje smo utvrdili u našim dokumentima.
Za ostvarivanje mogućih ciljeva i zadataka Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i prerade drva, nužno je stalno uspostavljati i razvijati neposrednu
suradnju između Izvršnih organa Saveza i Društava i na svim razinama organizacija
udruženog rada i društveno-političkih organizacija i zajednicaizboriti se za stručni pristup i rješenja proizvodnje, poslovanja i razvoja
šumarstva i prerade drva.


Statutom i programom rada Saveza, koje ćemo danas razmatrati i usvojiti,
utvrđujemo polazne osnove i ciljeve za duže vremensko razdoblje,
kao i zadatke neposredne aktivnosti organa Saveza i naših Društava.


Na kraju želim naglasiti da je osnovna dužnost svakog člana društva da
prema svojim stručnim i općim saznanjima i mogućnostima, a u datim
okvirima doprinese što bržem stvaranju povoljnijih uvjeta za primjenu
racionalnijih tehnološko-tehnickih, organizaciono-ekonomskih rješenja, a u
cilju ostvarivanja većih efekata u radu, proizvodnji, poslovanju i razvoju
naših djelatnosti, razvijanju samoupravnih socijalističkih odnosa u svakoj
našoj sredini i društvu u cjelini a to znači i zadanih ciljeva iz dogovorenog
programa ekonomske stabilizacije.


Na kraju možemo konstatirati, da smo u proteklom periodu intenzivno
radili, ali smo se više bavili problemima Saveza a manje problemima samoupravnih
odnosa i proizvodnih povezivanja u reprokornpleksu pa s takvim
radom ne možemo u potpunosti biti zadovoljni. U budućem periodu očekuje
nas ozbiljan rad na problemima navedenih u ovom izlaganju a izvršena
samoupravna transformacija Saveza u društvenu organizaciju postavlja nas
u povoljni položaj i omogućuje da uspješno izvršimo navedene zadatke.