DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Sum. list CVHI (1984) 213


UDK: 630*95 : 630*56 (Abies alba L.)


POSTOJANOST VREMENA PRIJELAZA JELE U VIŠIM
JEDINICAMA PROSTORNE PODJELE


Radovan KRIŽANEC*


SAŽETAK. Upotrebom osam istovjetnih mjerenja provedenih
lijekom 20 godina (1957—2.976) u Fakultetskoj šumi — gospodarskoj
jedinici Belevine tretirajući je kao cjelinu, utvrđene su za jelu slijedeće
karakteristike prosječnih vremena prijelaza po debljinskim
stupnjevima:


1. Postojanost položaja, toka i oblika poligona frekvencija prosječnih
vremena prijelaza po debljinskim stupnjevima u vidu istovjetne
hiperbolične funkcije.
2. Stalno i pravilno skraćivanje prosječnih vremena prijelaza s
porastom prsnog promjera i težnja k jednom minimumu, koji predstavlja
optimum za tretirano stanište (optimalno vrijeme prijelaza).
3. Postojanost prosječnog vremena prijelaza (izraženog medijalnom
svih individualnih vremena prijelaza) za gospodarsku jedinicu
kao cjelinu istog boniteta.
Navedene karakteristike svojstvene su i za veće uređajne razrede
kao i tipove jelovih šuma istih osobitosti poput promatrane gogospodarske
jedinice. Jednom utvrđene i provjerene mogu se koristiti
pri aredajnim radovima narednih inventura bez ponovnog bušenja,
ako se tretirane jedinice prostornog razdjeljenja nalaze u uravnoteženom
stanju.


OPĆENITO


Za šumsku produkciju karakterističan je vrlo dug odnosno neprekidan
proces proizvodnje drvne mase. U visokim regularnim šumama kontinuirano
ponavlijani cjeloviti procesi proizvodnje od osnivanja do sječe pojedine sastojine
na istoj šumskoj površini traju — ovisno o izabranom cilju gospodarenja
— jedan, dva pa i tri ljudska vijeka. U visokim prebornim šumama na
istoj šumskoj površini proces proizvodnje drvne mase traje neprekidno.


Tijekom vremena mijenjaju se pokoljenja, društvene prilike, potrebe društva,
uloga šume. ciljevi gospodarenja pa i kreatori oblikovanija sastojina ;—


* Mr. Radovan Križanec, dipl. inž. šum., Katedra za uređivanje šuma Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, Šimunska c. 25.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 20     <-- 20 -->        PDF

šumarski stručnjaci, kojih je subjektivan utjecaj na proces proizvodnje značajan
a često i presudan u realizaciji ciljeva gospodarenja.


Da bi u dugom ili trajnom procesu proizvodnje drvne mase različiti
subjektivni utjecaji uslijed stalnih promjena antropogenih faktora bili jednoobrazni,
šume se uređuju i gospodarenje vodi određenim prostornim i vremenskim
redom s jasno definiranim ciljevima gospodarenja.


Faktor »prostor« je u oba oblika gospodarenja manje više jasno definiran,
međutim faktor »vrijeme« nije. U visokim reguliranim šumama je dobro
proučen i predstavlja okosnicu gospodarenja. U prebornim šumama je
faktor »vrijeme« nedorečen. No i pored nepotpunog poznavanja, primjena
tog faktora je u proučenom dijelu u uređivanju prebornim šumama neophodna.


U ovom radu prikazat ćemo ulogu faktora »vrijeme« u gospodarenju jelovim
prebornim šumama, tretiranjem vremena prijelaza za gospodarsku jedinicu
kao cjelinu.


UVOD


U SR Hrvatskoj prirast drvne mase određuje se po vrstama drveća metodom
izvrtaka pomoću Pressle r ov a svrdla. U prebornim šumama, kod
obnove ili revizije uređajnih elaborata uzimaju se izvrtci, analizom određuje
vrijeme prijelaza i potom po metodi »Tablice postotka prirasta« računa prirast
drvne mase.


Analizom izvrtaka određuju se individualna vremena prijelaza brojenjem
godova na konstantnim dužinama izvrtaka (pola širine debljinskog stupnja)
od kore, razvrstavaju u odgovarajuće debljimske stupnjeve prema prsnom promjeru
bušenog stabla (12.5; 17,5; 22.5; itd. cm) i po debljinskim stupnjevima
određuju prosječna vremena prijelaza. S obzirom na izrazito asimetričnu distribuciju
frekvencija individualnih vremena prijelaza usvojena je u praksi
kao najpovoljniji srednjak — medijana (KLEPAC 1953).


Srednjaci po debljinskim stupnjevima određuju se prema potrebi: za pojedinu
sastojinu (odsjek), odjel, uređajni razred, tip šume, ili za gospodarsku
jedinicu kao cjelinu, i koriste kod obračuna prirasta.


PROBLEM


Za obračun prirasta drvne mase u pojedinom odsjeku ili odjelu zbog velilikog
varijabiliteti promatranog atributa (oko 50°/») potreban ije velik broj izvrtako
(oko 150) da bi dobili zadovoljavajuće rezultate. U praksi se valjan rezultat
o prirastu može postići i sa upola manjim brojem izvrtaka od navedenog
za odsjek ili odjel, kad više jedinice prostornog razdjeljenja tretiramo kao
cjeline (PARDE, 1961).


Prosječna vremena prijelaza po debljinskim stupnjevima određena za navedene
cjeline pokazuju istovjetnu zakonitost. Stalno se i dosta pravilno skraćuju
s porastom prsnog promjera slijedeći tok hiperbolične funkcije. Francuski
uređivači utvrdili su. da je tok hiperbolične funkcije za sve stojbine jedne šumske
regije isti.


U dobro gospodarenim prebornim šumama, krivulja prosječnih vremena
prijelaza slijedeći tok hiperbolične funkcije teži k jednom optimumu. Taj opti
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 21     <-- 21 -->        PDF

mum je vrijeme prijelaza elitnih stabala najjačih dimenzija i smatra se konstantom,
karakterističnom za određeni bonitet stojbine.


Izrazita postojanost položaja, toka i oblika poligona frekvencija prosječnih
vremena prijelaza iz nekoliko istovjetnih mjerenja u istoj gospodarskoj jedinici
potakla nas je, da pokušamo odgovoriti na tri pitanja o zakonitostima prosječnih
vremena prijelaza jele:


1.
da li je krivulja prosječnih vremena prijelaza konstanta za gospodarsku
jedinicu kao cjelinu?
2.
da li je optimalno vrijeme prijelaza konstanta na određenom bonitetu,
kad gospodarsku jedinicu tretiramo kao cjelinu? i
3.
da li je prosječno vrijeme prijelaza za gospodarsku jedinicu kao cjelinu
konstanta?
OBJEKT I METODE RADA


r


Cjelokupni materijal sakupljen je u fakultetskoj šumi Zalesini — gospodarskoj
jedinici Belevine. To je preborna šuma jele s rebračom (Blechno-abietetum,
Horv. 50). Uređena je po »Novom sistemu uređivanja prebornih šuma


D.
Klepca«. Gospodari se u prebornom obliku grupirničnim načinom.
Gospodarska jedinica Belevine nalazi se u SR Hrvatskoj u oblasti prebornih
šuma Gorskog kotara, na području šumskog gospodarstva Delnice, fakultetske
šumarije Zalesina. Prostire se između autoceste i želijezničke pruge
Zagreb — Rijeka na udaljenosti oko 130 km od Zagreba i oko 55 km od Rijeke,
na nadmorskoj visini od 720 do 870 metara na blago nagnutim padinama triju
gorskih glavica.


Od ukupne površine gospodarske jedinice Belevine otpada na:


1.
Gospodarsku šumu ijele s rebračom (Blechno-abietetum,
Horv. 50) 261,00 ha
2.
Zaštitnu šumu bukve i jele (Abieti jagetum croaticum
Horv. 50) 6,27 ha
3.
Šumske ceste, elektrovodne prosjeke i drugo 8,27 ha
Ukupno: 275,54 ha


Prema podacima hidrometeorološke stanice Zalesina (za razdoblje 1951 —
1974) promatrana šuma nalazi se — prema Köppenovoj klasifikaciji u klimatskoj
zoni C-klime i pripada tipu Cfsbx". Razvija se na glinenoj (silikatnoj) podlozi.


Posebno podvlačimo položaj gospodarske ijedinice Belevine s obzirom na
visinsku razliku najviše i najniže točke terena od samo 150 m. U tom visinskom
pojasu podjednake potencijalne mogućnosti staništa utjecale su na to, da se
cijela gospodarska jedinica nalazi na II bonitetu za jelu po lokalnim tablicama
Šurić-Pranjić (1966) i predstavlja homogenu cjelinu, koja se u većim gospodarskim
jedinicama može poistovjetiti s uređajnim razredom odnosno tipom
šume jednog bonitetnog razreda.


Sume gospodarske jedinice Belevine uređuju se kontinuirano već 90 godina,
tj. od 1890/91. kad je sastavlijena prva Osnova gospodarenja. Danas raspolažemo
podacima iz sedam inventura.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Stanje šume utvrđeno mjerenjem u zadnjoj inventuri 1979/80. bilo je slijedeće
:


Vrste G V iv p


drveća - i a mg/ha nv´/ha m3/ha %


Jela 252 33.01 433 7,16 1,65


Bukva 160 5,41 48 0.96 2,00


Ukupno: 412 38,42 481 8,12 1,69


Struktura broja stabala je preborna s malom grbom u srednjim debljinskim
stupnjevima. Prostorni raspored stabala ije grupimičan. Temeljnica i drvna
zaliha veće su od optimalnih prema II normali Novog sistema (Jela 0,8: Bukva
0,2):


Gopt = 35,5 m2/ha


Vop, = 440 m3/ha


Etat je jednak prosječnom 33 godišnjem etatu (1947—1979):


Jela + Bukva = Ukupno


10.10 + 0,28 --- 10.3C ma/ha godišnje.
Predviđenim etatom nešto većim od prirasta (1980—1989) svesti će se prevelika
temeljnica i drvna zaliha na optimalne veličine.


Fakultetska šuma — gospodarska jediiniica Belevine, jedan je od školskih
objekata u kojem studenu šumarstva teoretska znanja stečena na fakultetu
upotpunjuju praktičnam radom. Svaka generacija studenata, pod vodstvom
nastavnika iz Uređivanja šuma. upoznaje se s praktičnom primjenom metode
izvrtaka u jednoj od fakultetskih šuma. U gospodarskoj jedinici Belevine ta
je nastava tijekom 20 godina (1957 — 1976) održana osam puta. Kod svih terenskih
radova sudjelovali smo osobno, a poslije svake završene terenske nastave
sve izvrtke ponovno analizirali sami, tako da danas raspolažemo s osam cjelovitih
vjerodostojnih uzoraka iz godine 1957, 1959, 1960. 1968. 1970. 1971, 1972
i 1976.


(Ovom prilikom ističemo nužnost arhiviranja terenskih i ostalih manuala
mjerenja i obračuna, kojii u kontinuiranom procesu proizvodnje mogu vrlo
korisno poslužiti pri narednim radovima, kao što je to slučaj s tretiranim
nastavnim i pokusnim šumskim objektom — gospodarskom jedinicom Belevine).


Izvrtci su u svira osam slučajeva dobiveni bušenjem stabala Pressle r o-
v i m svrdlom na unaprijed definiranim i sa karte na teren prenijetim vizurnim
pravcima okomitim na slojnice. Sa svakog stabla na vizurnom pravcu uzet
je po jedan izvrtak s gornje strane stabla, na mjestu gdje je mjeren prsni
promjer, kako se to radi na nagnutom terenu. Tako je izbjegnuta sistematska
pogreška uzimanja izvrtaka s iste strane stabala, jer su padine terena podjednako
okrenute na sve strane svjjetia. Izvrtci su uzimani po odjeliima a potom
komunlirani za gospodarsku jedinicu kao cjelinu. Razlike u broju i dužini vizurnih
pravaca na kojima su bušena stabla, rezultiraju različitim brojem izvrtaka
u pojedinom uzorku.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 23     <-- 23 -->        PDF

U tabeli 1 doninet je terenski manual iz 1970. godine (kakav je upotrebljen
kod svih osam mjerenja), iz kojeg se vidi distribuciija frekvencija promatranogatributa kao i postupak određivanja srednjaka.


Tabela 1


GOSP. JED/N/CA BELEViNE VRSTA DRVEĆA: JELA


ODJEL: ŠUMAR MJERENO DNE: 1970


PRSN/ PROM JER ( cm


n n


ils 17.S 22.S 27.6 3Zs 3Z5 42A 47.6 S2s 57.s\v2,s €>7.s 72.S 77,s 8Zs 87,5


i


4 1 1 1 4
5 1 1 li 1 1 i 5
6 III i 1
11 1 i! i 111 Ili 1 1 1 0


*


7 li ii 111 ii i 1
11 II si »»i 1 1 7


8 ti «


1 1 1 n Hl IH« if-i Hl ´i m ii 1 a


._


9 1 111 li li! 1111 IRII «1 uni 15 1 1 i« i 1 9
VO 1
11 111 St H II i» Hl M KIM ;i* Iil *— ii! "»— 40


;!)


44 11; iil mi IUI ni Hi «:i a us III |« 44
V2 111 111 H «Sil MIR mi «1« ii ii! Si IH 1 42


:


«


ti 1
11 1! 1 1 1 »i 1 «11 5 ~ is"""— ISI 1 — A3


m


4/; 1
11 H 1 1 in HHI B — SM — USItl — il 181 1 1 44
AS 1 ! 1
11 m III II UJU l II i Kl 1 U 1 AS ´
-46 1 1 Hl mi — Hl II sa »I III III I
II 1 1 /te


%


A7 1 1» iil im lili — 1 Bi II ili 1 1 47


!


A6 5 1 1 I
II 8 il Ml »Cl 1! 1 Ili i 46


49 1 ili 1 1! 1
11 iil Hl Ü 1 il 19


»


20 1 1 1 Him
I« lili III iiil m i 1 20


,


2-1 Sli — ll i III lili 19 1 1 ´ 1 24
22 li III 1 III I
II 1 1 22


* ""


23 1 lili 1 1 III I
II III 1 II ´ II 1 23
24 1 — I
II Ell IH 1 I
II SI .ii li 1 1 24
25 1 III lili Iil 181 i» 1 25
26 1 i I III i il 1 26
27 a I
II III I
II 1 un III !l 1 27
28 I
II 1 III I
II il 1 1 1 I
II 1 2d
29 1 I III 1 29


\


30 N 1 III I
II III II! 1 ZO

3-4 1 1 I
II III 111 i 34
32 1 I
II 1 1 1 ´ I 32
33 I
II 1 1 33
34 1 1 1 1 1 34
35 1 1 I 1 35
36 1 1 1 36
37 1 1 1 1 1 1 37
33 i 33
39 39
4o URI IM I
II I HM mi 51 i 406 2 29 52 57 73 88 123 125 106 107 62 58 46 15 13 4 6


Os 30 24 18,5 21 20 16 17 14 14 14 12,5 13 10 10 13 8 Oa


fi P
Pr


fir


217
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 24     <-- 24 -->        PDF

PROSJEČNO VRIJEME PRIJELAZA


ld god
40 Gosp.jed.:BELEVINE
Vrsta drveća
JEL A
35
-+ 4 * — 1957
1959
30 ,-´\ I960
1966
1970
19 71
19 72
19 76
25
20
15
10


12,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5 72,5 )2,5 den
SI. 7
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 25     <-- 25 -->        PDF

REZULTATI I DISKUSIJA


Prosječna vremena prijelaza po debljinskim stupnjevima prikazana su po
uzorcima (godinama) brojčano u tabelici 2 i grafički na si. 1


Kod prvog mjerenja upotrebljen-i su debljinski stupnjevi sä sredinama
(15, 20, 25 itd. cm), a kod ostalih sa sredinama (12,5; 17,5; 22,5 ltd. cm) jer
je u međuvremenu usvojena taksacijska granica od 10 cm.


Iako se uzorci međusobno razlikuju po broju izvrtaka izvađenih s različitih
stabala u različito vrijeme, poligona frekvencije su im identični. Grafička
slika pojave u svim je uzrocima istovjetna: s porastom prsnog promjera prosječena
vremena prijelaza stalno se smanjuju (slika 1).


Prosječno vrijeme prijelaza jele u fakultetskoj šumi — Gospodarskoj
jedinici Belevine


Tablica 2
Debljinski
stupanj
D cm
1957 1959 1960 1968
t —
1970
godina
1971 1972 1976
12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
27
19,5
21
19
16
13
17
13
13
28
21
22
18
16
16
14
15
1 4
30
3!
27
23,5
19,5
18
14
15
13
29,5
27
29
23
19
15
16
15
16,5
30
24
18,5
21
20
16
17
14
14
15
26
23
19
16,5
16
15
15
13
36
34
33
25
18
20
18
16
15
24
22
19,5
20
17
16
16
14
15
57,5 12,5 12,5 12,5 14 14 13 13 14
62,5 11 14 13 14 12,5 12,5 13 18
67,5 12 12 13 9 13 14 12 15
72,5 14,5 14 12 13 10 12 10 14
77,5
82,5
6
11
12
13
11
10
9,5
9.5
10
13
9
11
10
9
10
13,5
87,5 9 12,5 10,5 8 12 12
Broj
izvrtaka 454 1255 1233 609 980 699 947 397


Desni dijelovi poligona frekvencija, kod stabala debljih od 30 cm u prsnoj
visini, međusobno se u svim uzorcima pokrivaju. Lijevi dijelovi poligona frekvencija
prosječnih vremena prijelaza, od taksacijske granice (10 cm) do prsnog
promjera 30 cm, djelomično se razlikuju. Očekivane razlike odraz su nepovoljnog
prostornog rasporeda izvjesnog broja podstojnih stabala, kojih normalni
razvitak priječe krošnje nadstojnih matičnih stabala. Na dijelu površine, nadstojna
su stabla prešla iz stadija zaštite podstojnih stabala u stadij potiskivanja
(MOROZOV, 1940).


Iz grafikona frekvencija prosječnih vremena prijelaza (slika 1) vidi se,
da su u tri slučaja (1960, 1968. i 1970. god.) vizurni pravci položeni kroz dijelove
površine sa potisnutim podstojinim stablima, a kao odraz te pojave
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 26     <-- 26 -->        PDF

izbrojena su duga prosječna vremena prijelaza. U ostalih pet slučajeva utvrđena
su prosječna vremena prijelaza svojstvena za normalni razvotj stabala
tih debljina.


Detaljnim pregledom sakupljenog materijala po odjelima, utvrđeno je,
da su duga prosječna vremena prijelaza karakteristika podstojnih stabala na
dijelovima površine, gdje su temelijnica i drvna masa iznad normalne. Predvidivi
etat, je nešto veći od dosadašnjeg .upravo zato. da se u tim dijelovima
šume temeljnica i drvna masa svedu na optimalne veličine sječom nadstojnih
stabala koja priječe normalni razvitak podstojnih stabala. U tim dijelovima
sastojina svrsishodnim gospodarenjem inicirati ćemo skraćivanje vremena prijelaza.


Iako se uz redovnu prebornu sječu (80% etata) svake godine na cijeloj
površini gospodarske jedinice vrši i sanitarna sječa (20% etata) u kojoj se
sijeku sva defektna stabla (bolesna, sušoi, izvale, prelomi) sa individualnim
vremenima prijelaza duljim od prosječnih, desni diijelovi poligona frekvencija
zadržavaju ustaljeni položaj, tok i oblik. Iz ove konstatacije proizlazi, da se
na vremena prijelaza stabala debljih od 30 cm koja su oslobođena utjecaja
okolnih stabala ne može određenim gospodarskim postupcima utjecati kao
kod tanjih stabala, već ona ovise od potencijalnih mogućnosti staništa.


Poligone frekvencija na si. 1 možemo prema utvrđenim razlikama podijeliti
u dva dijela: na dio u kojem se gospodarenjem može pozitivno utjecati
na skraćivanje vremena prijelaza i dio gdje se gospodarenjem te promjene
ne mogu polučiti. Ako svaki dio promatramo zasebno tada možemo
ustvrditi, da su lijevi dijelovi poligona frekvencitja prosječnih vremena prijelaza
ustaljenog položaja, oblika i toka kod normalnog razvoja stabala tanjih
od 30 cm prsnog promjera, a da mijenjaju položaj i postaju strmiji, pri nenormalnim
uvjetima razvoija (potištenost), što je uglavnom posljedica nepovoljnog
prostornog rasporeda stabala.


Desni dijelovi poligona frekvencija prosječnih vremena prijelaza stabala
debljih od 30 cm u prsnoj visini ustaljenog su položaja, oblika i toka bez obzira
na intenzitet i način gospodarenja ako se šuma nalazi u uravnoteženom
stanju ili nije daleko od tog stanja. Ova vremena prijelaza odraz su osobitosti
tla i klime odnosno potencijalnih mogućnosti staništa.


ZAKLJUČCI


Na temelju saznanja stečenih proučavanjem sakupljenog materijala o vremenu
prijelaza jele u gospodarskoj jedinici Belevine. možemo donijeti slijedeće
zaključke:


1. Istovjetan položaj, tok i oblik poligona frekvencija prosječnih vremena
prijelaza po debljinskim stupnjevima, potvrđuje predpostavku o postojanost
prosječnih vremena prijelaza u vidu konstantne hiperbolične krivulje,
kad uravnoteženu gospodarsku jedinicu tretiramo kao cjelinu. Svaka eventualna
očigledna promjena toka i oblika poligona ukazuije na prisustvo izvjesnih
neželjenih faktora, koji su negativno utjecali ili utječu na uravnoteženo
stanje šume.
2. Prosječna vremena prijelaza stalno se i pravilno skraćuju s porastom
prsnog promjera i zaustavljaju kod stabala u najjačem ijoš izmjerenom de


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 27     <-- 27 -->        PDF

bljinskom stupnju na minimalnom konstantnom iznosu, kojeg zovemo optimalno
vrijeme prijelaza.


U gospodarskoj jedinici Belevine na drugom bonitetu za jelu po tarifama
Surjć-Pranjić (1986), ta konstanta odnosno optimum vremena prijelaza iznosi
Topt = 10,5 godina,


3. Stalan položaj, tok i oblik poligona frekvencija, naročito kod stabala
debljih od 30 cm, kod kojih gospodarskim postupcima ne možemo utjecati: na
skraćenja vremena prijelaza, u praksi se može koristiti kao indikator potencijalnih
moguća sli staništa određenog boniteta.
4. Prosječno vrijeme prijelaza za uravnoteženu gospodarsku jedinicu kao
cjelinu, određeno kao medijana svih individualnih vremena prijelaza (TV) postojano
je i može se smatrali konstantom. U gospodarskoj jedinici Belevine
TV = 15 godina.
5. U većim i heterogenim gospodarskim jedinicama od tretirane, navedene
zakonitosti svojstvene su za uređajne razrede jele ili odgovarajuće tipove
šuma jele. s kojima se gospodari u prebornom obliku.
6. U promatranim jedinicama prostornog razdijeljenja postojanost prosječnih
vremena prijelaza može se koristiti kao vjerodostojan pokazatelj stanja
šume. potencijalnih mogućnosti staništa i ekološkobiološke uravnoteženosti.
S obzirom na jednostavnost određivanja, primjene i interpretacije, prosječna
vremena prijelaza bi u navedenom smislu trebala zauzeti odgovaraijuće
mjesto ne samo pri uređivanju već i u praktičnoj primjeni pri gospodarenju
prebornim šumama.


PRIMJENA U PRAKSI


1. Kad jednom raspolažemo s vjerodostojnim podacima o prosječnim vremenima
prijelaza po debljinskim stupnjevima za gospodarsku Ijedinicu poput
promatrane, za istovjetan uređajni -razred ili za odgovarajući tip šume, koje
tretiramo kao samostalne homogene uravnotežene cjeline, prosječna vremena
prijelaza možemo — s obzirom na postojanost položaja, oblika i toka po
debljinskim stupnjevima — upotrijebiti! pri obračunu prirasta drvne mase za
te cjeline i kod narednim inventura bez ponovnog uzimanja izvrtaka.
Navedena primjena proizlazi iz konstatacije uravnotežene preborne šume
koja je uvijek slična sama sebi. Primjena je moguća u višim jedinicama
prostornog razd.jeljenija preborndh šuma jele koje se nalaze u uravnoteženom
ili približno uravnoteženom stanju.


Iz iznijetog proizlazi odgovor na prvo pitanje: krivulja prosječnih vremena
prijelaza po debljinskim stupnjevima je konstanta za gospodarsku jedinicu,
uređajni razred ili tip šume kao cjelinu, kad se nalaze u uravnoteženom
stanju.


2. Postojanost položaja, oblika i toka poligona frekvencija prosječnih
vremena prijelaza iz osam istovjetnih mjerenja provedenih u gospodarskoj jedinici
Belevine gdje se kroz promatranih 20 godina (1957 — 1976) vođeno vrlo
intenzivno gospodarenje, potvrdila je poznatu činjenicu, da se u uravnoteženim
šumama jele ne može samo — ma kako stručno vođenim — prebornim
sječama povećati prirast bez unošenja u kompleks klima-tlo-vegetacija,
energije izvana.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Iz ove konstatacije proizlazi, da su u uravnoteženoj gospodarskoj jedinici,
uređajnom razredu ili tipu šume prosječna vremena prijelaza po debljanskim
stupnjevima postojana i mogu se koristiti kao pokazatelj potencijalnih mogućnosti
staništa određenog boniteta, odnosno, da je optimalno vrijeme prijelaza
konstanta na određenom bonitetu — što je ujedno i odgovor na drugo
pitanje.


Na mogućnost primjene vremena prijelaza za bonitiiranje staništa ukazao
je već VAJDA u disertaciji prije 50 godina. Nažalost ovo interesantno područje
primjene vremena prijelaza još je uvijek u povojima, premda postoje
objektivni uvjeti da se taj problem znanstveno istraži.


3. Prosječno vrijeme prijelaza za gospodarsku jedinicu kao cjelinu izraženo
medijanom svih individualnih vremena prijelaza (Ts), pokazuje također
određenu postojanost. Tijekom 20 godina — unatoč stalnih promjena strukture
uzrokovanih provedenim prebomim sječama i prelaženjem stabala —
Ts se zadržao na konstantnom iznosu od oko 15 godina.
Prema tome. odgovor na treće pitanje je ovaj: u uravnoteženoj gospodarskoj
jedinici, uređajnom razredu ili tipu šume prosječno vrijeme prijelaza za
prostornu jedinicu kao cjelinu je konstanta i može se koristiti pri obračunu
određenih uređajnih pokazatelija (npr. etata). Ono pokazuje koliko godina je
prosječno potrebno, da sva stabla prijeđu iz jednog debljinskog stupnja u slijedeći
viši.


4. U jedinicama prostornog razdjeljenja neuravnoteženih prebornih šuma
jele, kao i u šumama jele gdje je biološka ravnoteža između dviju uzastopnih
inventura iz bilo kojeg razloga očigledno poremećena, neophodno je novim
bušenjem odrediti prosječna vremena prijelaza.
Iz razlike položaja, oblika i toka poligona prosječnih vremena prijelaza
prvobitnog i poremećenog stanja šume, mogu se utvrditi posljedice a katkada
identificirati i uzroci nepovoljnog djelovanja biotičkih, abiotičkih pa i antropogenih
faktora. Način i oblik promjene poligona frekvencija vremena prijelaza
pomoći će nam pri izboru budućih svrsishodnih gospodarskih postupaka,
primjenom kojih ćemo u jedinicama prostornog razdjeljenja poremećene biološke
ravnoteže najracionalnijim putem ponovno uspostaviti uravnoteženo
stanje.


5. Postojanost poligona frekvencija svojstvena je samo za prosječna vremena
prijelaza uravnoteženih viših jedinica prostorne podjele šuma. Iako se
u tim jedinicama preborne sječe provode svake godine, prosjeci po debljinskim
stupnjevima ostaju manje više stalni i odražavaju samo potencijalne
mogućnosti staništa odnosno prosječne uvjete razvoja. Utjecaj prebornih
sječa ne dolazi toliko do izražaja da bi izazivao promjene prosječnih vremena
prijelaza i fluktuacije poligona frekvencija cijele jedinice, jer se sječe provode
samo na jednoj desetini površine (1 = 10 godina) i u tom opsegu utječu
na promjene strukture i prostornih uvjeta razvoja.
U nižim jedinicama (odjeli, odsjeci), utjecaj prebornih sječa na promjene
strukture broja stabala i neposredne okoline preostalih rastućih stabala očigledan
je i značajan.


Redovne preborne sječe provode se na cijeloj površini niže jedinice prostorne
podjele samo jednom u deset godina (1 = 10 godina), ali su zato deseterostruko
ijačeg intenziteta od onog u pripadnoj višoj jedinici prostome podjele.
Taj se utjecaj odražava u skokovitim promjenama položaja poligona
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 29     <-- 29 -->        PDF

frekvencija vremena Istovremeno s tim promjenama koleba i prosječno vrijeme
prijelaza za sastojinu (odjel, odsjek) kao cjelinu (Ts).


Međutim, poligoni frekvencija nižih jedimita prostorne podjele zadržavaju
tok i oblik poligona frekvencija identična onom u pripadnoj višoj jedinici
i teže s istom optimalnom vremenu prijelaza svojstvenom za određeni bonitet.
To je jedina od utvrđenih konstanti primjenljiva i u nižim jedinicama
prostorne podjele.


6. Postojanost kao i nestalnost položaja, oblika i toka poligona frekvencija
prosječnih vremena prijelaza može se za bilo koju homogenu višu (jedinicu
prostorne podjele utvrditi već nakon dva ili tri uzastopna .mjerenja.
Kad utvrdimo da su poligoni frekvencija postojani, to će reći da je tretirana
viša jedinica prostorne podjele uravnotežena i1 da se u njoj mogu razmatrane
konstante za vremena prijelaza primjenjivati pri budućim taksacijskim
i uređajnim radovima.


Kod očiglednih fluktuaoija poligona frekvencija nužno je provesti detaljnu
analizu cjelokupnog stanja više jedinice i prema potrebi propisati odgovarajući
posebni postupak u gospodarenju, sa svrhom uspostavljanja uravnoteženog
stanja.


Primjenom utvrđenih konstanti pri uređajnim radovima racionalizirat će
se skupi terenski i kancelarijski radovi kod izrade Osnova gospodarenja, a
oštećivanje stabala bušenjem svesti na najnužniju mjeru. Osim toga, tako će
se ne samo sačuvati dragocjene informacije budućim generacijama stručnjaka,
već i u svako doba moći dati dovoljno sigurne globalne podatke o prirastu
jele u tretiranim jedinicama.


Od navedene primjene konstanti odstupit ćemo ifcnimno i u slučajevima,
kad se u kojoj nižoj jedinici utvrde izraziti poremećaji sastojinskih odnosa. Takvu
jedinicu izdvojiti ćemo iz više cjeline i tretirati posebno radi pravovremenog
otkrivanja i saniranja uzroka i posljedica poremećene biološke ravnoteže.


Praktična primjena rezultata ove radnje regionalnog je karaktera i ograničena
je na preborne šume jele Gorskog kotara na silikatu, dok se ne istraže
mogućnosti primljena na ostalim površinama i drugim regijama, kako za
jelu tako i za ostale gospodarski važne vrste drveća.


LITERATURA


Cestar , D.: Prilog diskusiji o primjeni tipologije u suvremenom uređivanju
šuma, Sum. list, 5—6, Zagreb 1967.
Kl ep a c, D.: Vrijeme prijelaza (Temps de passage), Šum. list, Zagreb 1953. str
37—50.


K 1 e p a c, D.: O šumskoj proizvodnji u fakultetskoj šumi Zalesini (La production
dans la foret de Zalesina), Glasnik za šumske pokuse, Zagreb 1953, str. 181—
—238.


Klepac , D.: Frekvencija vremena prijelaza (Frequence des temps de passage),
Sum. list, Zagreb 1955, str. 3—16.
Klepac , D.: Novi sistem uređivanja prebornih šuma, Polj. šum. Komora NRH,
Zagreb 1961.
Klepac , D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina. Nakladni zavod
Znanje, Zagreb 1963.
Križan e c, R.: Različite mogućnosti izravnavanja debljinskog prirasta jele u
acidofilnoj biljnoj zajednici, (Magistarska radnja), Zagreb 1976.
Križan e c, R.: Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu »Belevine«, Zagreb
1980.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Križa nee, R.: Beständigkeit des Frequenzpolygons der Einwachszeit für die
Wirtschaftseinheit als Ganzes. IUFRO Symposium, Gruppe S 4.04, Luxembourg
1982.


M i 1 e t i ć, Z.: Osnovi uređivanja prebinne šume. Knjiga I. Beograd 1950.
Mo r o zo v, G. F.: Nauka o šumi, Zemun 1940.
Par d e, J.: Dendrometrie, 1961.
Vajda , Z.: Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u Gorskom ko


taru, Sum. list. Zagreb 1933.


PRIVILNIK O NAČINU IZRADE SUMSKOGOSPODARSKIH OSNOVA PODRUČJA.
OSNOVA GOSPODARENJA GOSPODARSKIM JEDINICAMA I PROGRAMA
ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA. Narodne novine br. 19/1981.


SUMARSKO-TEHNICKI PRIRUČNIK, Zagreb 1966.


Beständigkeit der Einwaschszeiten für die Tanne in den höheren
Einheiten der Raumverteilung


Zusammenfassung


Durch die Vergleichung von acht derselben Messungen, die im Laufe von 20
Jahren (von 1957 bis 1976) in der Fakultätswald die Wirtschaftseinheit Belevine


— durchgeführt wurden, sind folgende charakteristische Einzelheiten über die durchschnittlichen
Einwachzeiten der Tannen festgestellt worden:
1» Beständigkeit der Lage, des Laufes und der Form von Frequenzpolygone
der durschschnittlichen Einwachszeiten nach Durchmesserstufen in der Form einer
gleichmässigen hyperbolischen Kurve, besonders für die Baume deren Brusthöhendurchmesser
mehr als 30 cm beträgt.


2. Die durschschnittlichen Einwachszeiten werden standing und regelmässig
mit der Vergrösserung des Brusthöhen durchmessers kürzer, und nach einem Minimum
streben, das ein Optimum für die behandelden Standorte derstellt. (Optimale
Einwachszeit).
3. Die beständigen durchschnittlichen Einwachszeiten können in der Praxis
als ein Indikator für die potentiellen Möglichkeiten des Standortes bestimmer Bonitäten
genützt werden.
4. Die Arbeiten können schnell und bielig durchgeführt werden, und die Zahl
der, durch Bohrungen in ihrem wertesten Teilen beschädigten Stämme, wurde
auf ein Minimum herabgesetzt, weil man — wegen der Beständigkeit der Frequenzpolygons
— die einmal schon bestimmten Einwachszeiten, ohne neue Bohrungen,
auch bei zukünftigen Forsteinrichtungsarbeiten benutzen könnte, was natürlich
nur für gleichgeweichtige Bestände in Bentracht kommt.