DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 106     <-- 106 -->        PDF

2. Prihvaća se prijedlog nacrta dnevnog
reda kao polazna osnova za konačno
utvrđivanje PRIJEDLOGA.
3. Konstatira se da u radu Saveza nisu
u dovoljnoj mjeri zastupljene aktivnosti za
afirmiranje stručnog rada i nosioca tih
zadataka (inženjera i tehničara).
4. Pristupiti utvrđivanju mogućih kandidata
za Predsjedništvo Saveza.
5. Prihvaća se prijedlog STATUTA sa
formulacijom člana 39. drugi pasus koji
glasi — PREDSJEDNIŠTVO se sastoji od
najviše 11 članova i 5 zamjenika s mandatom
od 4 godine. Član 41. briše se kao suvišan.
Ađ 8.


1. Utvrđuje se blagajnički maksimum
za 1984. g. u iznosu od 10.000,00 dinara.
2. Za delegata Saveza u Odbor za uređenje
Medvednice imenuje se ing. Tiljak
Ante, Vramčeva 23, Zagreb.
3. Odobrava se isplata po ugovoru za
ing. R. Antoljaka za prosinac 1983. godine
i siječanj 1984. godine.
4. Odobrava se isplata po ugovoru za
izvršenje poslova u toku 1983. godine za
ing. Z. Skrgatić — 64 ä 300 din. =
19.200,00 din.
5. Odobrava se isplata po ugovoru za
završne poslove u toku 1983. g. za ing. S.
Vanjković 60 komada (šum. gosp. osnov.)
ä 40,00 din. = 2.400,00 dinara.
6. Odobrava se tiskanje 500 komada pozivnica
i 500 komada ulaznica za zabavu
studenata šumarstva u iznosu 4.737,50 dinara
te troškovi uskladištenja knjiga u iznosu
3.877,50 dinara.


7. Odobrava se isplata po ugovoru za izvršenu
inventuru s 31. 12. 1983. g., za ing.
F. Petrović u ukupnom iznosu (netto)
9.400,00 dinara.
8. Daje se suglasnost za troškove grijanja
od 21. IX 1983. g. do 31. I. 1984. godine
u iznosu 18.000,00 dinara kao i za
usluge na održavanju instalacija i drugih
radova u iznosu 4.312,50 dinara (Jelača
Đurđica i Damir Slonje).
9. Odobravaju se troškovi za sistematske
preglede za 4 osobe iz stručne službo
u iznosu 14.000,00 dinara.
10. Prima se na znanje da je došlo
rješenje od Rep. zavoda za zaštitu
spomenika kulture Zagreb — PRETHODNA
DOZVOLA za uređenje PROČELJA,
kao i obavijest o zadacima, koji slijede.
Također se prima na znanje da se u pripremama
za plinifikaciju nisu do sada postigla
zadovoljavajuća rješenja koja bi omogućila
intenzivnije dogovaranje između
zainteresiranih stanara.
11. Daje se suglasnost da Dr. Sabadi
bude naš delegat u Komisiji za međunarodnu
suradnju SITH-e.
12. Odgovorna osoba za koj!u će redakciji
BILTENA SITH-e, dostavljati odgova.
rajuće informacije je tehn. tajnika Saveza.
13. Stavovi SITH-e o Samoupravnom
sporazumu o udruživanju SITJ u potpunosti
se podržavaju.
14. Prima se na znanje obavijest Redakcije
IT novina o cijeni za 1984. godinu
i pozivu na suradnju.
ZAPISNIK


11. sjednice IZVRŠNOG ODBORA SavezalTŠDIH, koja je održana 24. travnja 1984.
godine u 11 sati u Zagrebu, Trs Mažuranića 11.
Prisutni:


Ing. S. Horvatinović, dr. Đ. Kovačić, dr.


B. Prpić, mr v. Bogati, ing. V. Ivančević,
dr. R. Sabadi, mr. S. Petrović, ing. M. Će-
lap, mr. J. Gračan, dr. N. Komlenović, ing.
S. Vanković, dr. S. Tomanić, ing. O. Piškorić
i ing. I. Maricević.
DNEVNI RED


1. Kratki osvrt na sadržaj zapisnika .10.
sjednice Izvršnog odbora.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 107     <-- 107 -->        PDF

2. Informacija o pripremama za održavanje
89. Skupštine Saveza.
3. Razmatranje periodičnog obračuna za
prvo tromjesečje i donošenje odluke o isplatama
iz FZP za 1984. godinu.
4. Razmatranje nekih pitanja u vezi izdavanja
Šumarskog lista i poslovanja.
5. Informacija o aktivnostima i zadacima
u vezi pripreme za održavanje XVIII
svjetskog kongresa IUFRO YU-86.
6. Problematika doma: Imenovanje komisije
za utvrđivanje prijedloga u vezi
uvođenja centralnog grijanja, izvođenja
radova na fasadi Šumarskog doma i drugih
poslova na održavanju.
7. Razno
Predsjednik ing. Slavko Horvatinov
i ć otvara sjednicu I.O. i pita prisutne
da li se slažu sa prijedlogom dnevnog reda,
koji su primili uz poziv za sjednicu.


Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi.


Ad. 1.


Ing. I. Maričević ukratko se osvrće
na sadržaj zapisnika 10. sjednice i na važnije
aktivnosti do održavanja 11. sjednice.


U vremenu između 10. i 11. sjednice
Izvršnog odbora održana je 3. sjednica
Predsjedništva Saveza 23. veljače 1984. godine
na kojoj su prihvaćeni: Izvještaj tajnika,
predsjednika uređivačkog odbora
"Šumarskog lista«, predsjednika Odbora
samoupravne kontrole, te izvještaj o inventuri
s 31. prosincem 1983. godine. Udvojen
je Završni račun za 1983. godinu,
Program rada za 1984. godinu i Plan prihoda
i rashoda za 1984. godinu. Pod 9.
točkom dnevnog reda donesena je odluka


o sazivanju 89. Skupštine Saveza i imenovana
je radna grupa, koja je zadužena za
poslove na pripremi za održavanje Skupštine.
Poslovi i zadaci u vezi 10. točke dnevnog
reda izvršavaju se prema utvrđenim


s´avovima i prihvaćenim prijedlozima na
sjednici. Izvršena je registracija potpisa i
u toku su pripreme za izradu dokumentacije
u cilju izvođenja centralnog grijanja
i obnavljanja fasade za cijelu zgradu, a ne
samo PROČELJA.


Ađ 2.


Predsjednik je obrazložio zbog čega se


89. Skupština Saveza održava 9. svibnja a
ne 25. travnja 1984. godine, što je prihvaćeno,
kao i zapisnik s 10. sjednice Izvršnog
odbora.
Ing. Slavko Horvatinović, obavještava
prisutne da se pripreme za 89.
Skupštinu Saveza uglavnom izvršene —
napisan je referat u konceptu, izvještaji tajnika,
predsjednika uređivačkog odbora Šumarskog
lista i predsjednika odbora samoupravne
kontrole. Kratko obrazloženje
Statuta pripremit će tehnički tajnik s tim
da se naglase neke važnije razlike u odnosu
na sadašnji Statut i neka pitanja —
dileme. Obavili smo razgovore s potencijalnim
kandidatima za predsjednika Predsjedništva
i mišljenja sam da se kandidacijskoj
komisiji može predložiti dr. Nikola
Komlenović i dr. Đuro Kovačić.


Definitivnu pripremu za radna tijela
Skupštine izvršit ćemo neposredno prije
početka Skupštine.


Za drugi dio 89. Skupštine pripremit će
se odgovarajuća kratka predavanja na temu:
PRIPREMA ZA XVIII kongres
IUFRO 86. Za taj zadatak zadužuje se dr.
Tomanić.


Prihvaćena je informacija i prijedlozi
u vezi pripreme za održavanje 89. Skupštine.


Ađ 3.


Vlatka A n t o n i ć, ukratko komentira
podatke o izvršenju financijskog plana za
razdoblje od 1. 01. do 31. 03. 1984. godine,
(prema priloženom labelarnom pregledu):
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Izvršenje financijskog plana u vremenu od 01. 01. — 31. 03. 1984.


Planirano Ostvareno


Sadržaj Indeks


"2´S za 1—3/84 za 1—3/84


A PRIHODI
1. Prihodi od prodaje S. L. 325.000 — 33,240.—
2. Prihodi od izdavačke djelatnosti 329.050.— 356.253.— 108,26
3. Prihodi od zakupnina 1.225.700.— 1.099.258,50 89,68
4. Ostali prihodi 128.000.— — —
5. Dotacije od SIZ-IV 118.750.— — —
6. Ostali prihodi 111.500.— 14.301,55 —
Ukupno prihodi 2.238.000.— 1.503.053,05 67,16
7. Preneseni višak prihoda iz
protekle godine 446.000,20 446.000,20 100


Ukupna aktiva 2,694.000,20 1,949.053,25 72,61
B RASHODI
1. Materijal za održ. čist. inv.
održ. kane. materijal 60.193,50 36.786,60 61,11
2. Gorivo´ za ogrjev 6.575,00 — —
3. Sitan inventar 7.500.— 1.531,75 20,42
4. Strane publikacije i literatura 3.850.— 9.200.— 238,96
5. Potrošnja energije (elekt, plin) 10.500.— 8.285.— 78,90
6. PTT troškovi 42.850.— 22.125,30 51,63
7. Transportne usluge 2.250.— 2.360.— 104,88
8. Troškovi investicijskog održavanja 807.275.— — —
9.10.
Komunalne naknade (voda, dim. sm,
Štampanje šumarskog lista
) 71.781,50
343.925.—
60.886,50
259.250.—
84,82
75,37
11. Povremeni i privremeni posl. 58.300.— 215.774 — 370,10
12. Ostale neproizvodne usluge 36.250.— 37.288,50 102,86
13. Izdaci za reprezentaciju 3.375.— 8.343,35 247,21
14. Amortizacija 86.575.— 70.876.— 81,86
15. Ostali materijalni troškovi 85.300.— 111.170,65 130,32
16. Naknade za usluge SDK 2.460.— 15.356.— 624,22
17. Premije osiguranja 17.542,50 — —
18. Dnevnice i putni troškovi za
službena putovanja 22.500.— 18.354.— 81,57
19. Autorski honorari 107.587,50 85.337.— 79,31
Ukupno materijalni troškovi i
amortizacija 1.776.590.— 962.924,65 54,20
20. Osobni dohoci 400.000.— 335.080.— 83,77
21. Porezi i doprinosi iz dohotka 31.385.— 23.047,30 73,43
22. Ostali porezi i doprinosi iz prihoda 26.500.— 15.718.— 59,31
23. Pomoći i dotacije drugim 3.525.— — —
Ukupno osobni rashodi 461.410.— 373.845,30 81,02
Sveukupno rashodi 2.238.000.— 1.336.769,95 59,73
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 109     <-- 109 -->        PDF

ä o Sadržaj
W X!


REKAPITULACIJA


PRIHODI
Materijalni troškovi
Porezi i doprinosi
Osobni dohoci


Ukupno rashodi


Planirano
za 1—3/84


2,684.000,20
1.776.590.—
61.410.—


400.000 —
2.238.000.—


Za prijenos u iduće razdoblje 446.000,20


Ostvareno
za 1—3/84


1.949.053,25


962.924,65


38.765,30


335.080.—


1.336.769,95
612.283,30


Indeks


72,6
54,20
63,12
83,77


59,73
137,28


Posebno se osvrnula na probleme naplate
Šumarskog lista od određenog broja
pojedinaca.


Nakon datih obrazloženja usvojeni su
prijedlozi:


1. Da se osobni dohoci zaposlenih u stručnoj
službi Saveza za prvo tromjesečje
1984. godine mogu isplatiti za povećanu
masu sredstava do izvršenja 93,77°/o od
planirane veličine.
2. Regres za godišnji odmor 9.000,00 din,
a topli obrok mjesečno 1.827.— bonova.
3. Dnevnice za službena putovanja i to:
1.600.— dinara sa spavanjem, 1.200.— din.
bez spavanja. Ostale naknade prema našem
Pravilniku.
4. Otpis značaka na teret materijalnih
troškova.
5. Da se oroči 3,000.000,— din na tri
mjeseca.
Ađ 4.


Dr. B, P r p i ć : uglavnom su svima nama
dobro poznati problemi i teškoće pod
kojima se ipak uspješno i dosta ažurno izvrše
pripreme i distribucija Šumarskog lista.
Probleme izdavačke djelatnosti treba
temeljitije analizirati i predložiti rješenja.


Na osnovu kritičkog sagledavanja o naknadama,
koje se isplaćuju urednicima i
drugima, koji neposredno sudjeluju u pripremi
i izdavanju Šumarskog lista, kao i
u visini godišnje pretplate predloženo je i
usvojeno:


1. Godišnja pretplata:
a) za pojedince (redovne) 500.— din.
b) za pojedince (umirovljenike, studen


te i đake) 300.—
c) za organizacije — institucije 4000.—
d) za inozemstvo 5.000.—


2. Autorski honorari —
a) glavni i odgovorni


urednik
b) tehnički urednik
c) članci — pisci
d) lektura
e) sadržaj (špigl)
f) prijevod
g) fotografije


po stranici


60,00 din.


80.00 din.
225,00 din,
108,00 din.
225,00 din.
450,00 din.
450,00 din.
Ing. S. V a n j k o v i ć. izvještava Izvršni
odbor da je zajedno s članovima Odbora
samoupravne kontrole dr. Z. Potočićem i
ing. A. Mudrovčićem pregledao blagajnički
dnevnik i drugu dokumentaciju i predlaže
da tehnički tajnik najmanje jedamput
mjesečno pregleda dokumentaciju i da
osigura ažurnu i urednu obradu. Listu za
osobne dohotke uz tehničkog tajnika treba
potpisati predsjednik ili tajnik Saveza.
Primjedbe su prihvaćene.


Ađ 5.


Dr. S. T o m a n i ć, ukratko iznosi što
je do sada sve učinjeno na pripremama za
održavanje kongresa IUARO 86. Između
ostalog iznosi: kongres će se održati 7. do


25. rujna 1986. godine u Ljubljani; do sa


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 110     <-- 110 -->        PDF

da je u časopisu IUFItO (oko 1000 primjeraka)
objavljeno o aktivnostima u Jugoslaviji
na pripremi Kongresa; Savezno
Izvršno vijeće prihvatilo se pokroviteljstva;
već je napisano više informacija o
IUFRO kongresu i izdaju se BILTENI u
našoj zemlji. Na kraju je pročitao pismo
koje je upućeno organizatorima Kongresa
od strane organizacije IUFRO.


Prihvaćen je prijedlog, da se u drugom
dijelu rada 89. Skupštine upoznaju delegati
i svi prisutni sa aktualnim pitanjima
u vezi priprema za Kongres IUFRO.


Ad 6.


Dr. N. Komlenović i ing. Ivan M a-
r i č e v i ć obrazložili su konkretne aktivnosti
na izradi dokumentacije i pripremi
za prikupljanje ponuda za izvođenje radova
na centralnom grijanju i fasadi zgrade
i predložili članove komisije za te poslove.
Prihvaćen je prijedlog i to: 1. Ing.
Zeljko Škrgatić, 2. Ing. Ilija Stijepčević,


3. Ing. Nada Sirotić, 4. Ing, Pičman, 5.
Ing. Vilim Zivković.
Ađ 7.


Ing. S. H o r v a t i n o v i ć : 18. travnja
u organizaciji našeg Saveza održan je sastanak
s predstavnicima iz SR Slovenije,
Planinarskog Saveza Hrvatske, Šumski li
gospodarstva Bjelovar i Zagreb, Turističkog
Saveza Hrvatske o mogućnostima projektiranja
i obilježavanja PJEŠAČKOG


PUTA E-7 YU od Slovenije preko Kumrovca,
Kalnika, Papuka, Krndije, Fruške
Gore i dalje.


Kod predstavnika naših gospodarstava
vlada pozitivan stav i pripremni su dati
svoj doprinos u realizaciji tog zadatka
Preds´avnici Planinarskog Saveza Hrvatske
dali su ozbiljne primjedbe na realnost
takvog projekta i nisu prihvatili naši prijedlog
da oni budu organizatori i nosioci
toga zadatka. To su odbili uz obrazloženje
da su sada angažirani na drugim poslovima
i da će se oni uključiti u tu aktivnost,
ako se neko drugi prihvati realizacije.


Na kraju je dogovoreno da se još jednom
u organizaciji Saveza održi inicirajući
sastanak na tu temu uz odgovarajuću
pripremu.


Mr. Stjepan Petrović, informira prisutne
da Institut za drvo prihvaća akciju
Eksploatacije Karavan prijateljstva koja
se sprema u Afriku i predlaže da se realno
sagleda na koji bi naši članovi s određenim
iskustvima mogli utjecati na program
— sadržaj toga putovanja.


Prihvaćen je prijedlog da se na tu temu
organizira jedno predavanje — razgovor
zajedno s DIT-om Zagreb, ali u organizaciji
Instituta.


Sjednica je završena oko 14,00 sati.


Predsjednik:
Ing. S. Horvatinović, v. r.