DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 106     <-- 106 -->        PDF

2. Prihvaća se prijedlog nacrta dnevnog
reda kao polazna osnova za konačno
utvrđivanje PRIJEDLOGA.
3. Konstatira se da u radu Saveza nisu
u dovoljnoj mjeri zastupljene aktivnosti za
afirmiranje stručnog rada i nosioca tih
zadataka (inženjera i tehničara).
4. Pristupiti utvrđivanju mogućih kandidata
za Predsjedništvo Saveza.
5. Prihvaća se prijedlog STATUTA sa
formulacijom člana 39. drugi pasus koji
glasi — PREDSJEDNIŠTVO se sastoji od
najviše 11 članova i 5 zamjenika s mandatom
od 4 godine. Član 41. briše se kao suvišan.
Ađ 8.


1. Utvrđuje se blagajnički maksimum
za 1984. g. u iznosu od 10.000,00 dinara.
2. Za delegata Saveza u Odbor za uređenje
Medvednice imenuje se ing. Tiljak
Ante, Vramčeva 23, Zagreb.
3. Odobrava se isplata po ugovoru za
ing. R. Antoljaka za prosinac 1983. godine
i siječanj 1984. godine.
4. Odobrava se isplata po ugovoru za
izvršenje poslova u toku 1983. godine za
ing. Z. Skrgatić — 64 ä 300 din. =
19.200,00 din.
5. Odobrava se isplata po ugovoru za
završne poslove u toku 1983. g. za ing. S.
Vanjković 60 komada (šum. gosp. osnov.)
ä 40,00 din. = 2.400,00 dinara.
6. Odobrava se tiskanje 500 komada pozivnica
i 500 komada ulaznica za zabavu
studenata šumarstva u iznosu 4.737,50 dinara
te troškovi uskladištenja knjiga u iznosu
3.877,50 dinara.


7. Odobrava se isplata po ugovoru za izvršenu
inventuru s 31. 12. 1983. g., za ing.
F. Petrović u ukupnom iznosu (netto)
9.400,00 dinara.
8. Daje se suglasnost za troškove grijanja
od 21. IX 1983. g. do 31. I. 1984. godine
u iznosu 18.000,00 dinara kao i za
usluge na održavanju instalacija i drugih
radova u iznosu 4.312,50 dinara (Jelača
Đurđica i Damir Slonje).
9. Odobravaju se troškovi za sistematske
preglede za 4 osobe iz stručne službo
u iznosu 14.000,00 dinara.
10. Prima se na znanje da je došlo
rješenje od Rep. zavoda za zaštitu
spomenika kulture Zagreb — PRETHODNA
DOZVOLA za uređenje PROČELJA,
kao i obavijest o zadacima, koji slijede.
Također se prima na znanje da se u pripremama
za plinifikaciju nisu do sada postigla
zadovoljavajuća rješenja koja bi omogućila
intenzivnije dogovaranje između
zainteresiranih stanara.
11. Daje se suglasnost da Dr. Sabadi
bude naš delegat u Komisiji za međunarodnu
suradnju SITH-e.
12. Odgovorna osoba za koj!u će redakciji
BILTENA SITH-e, dostavljati odgova.
rajuće informacije je tehn. tajnika Saveza.
13. Stavovi SITH-e o Samoupravnom
sporazumu o udruživanju SITJ u potpunosti
se podržavaju.
14. Prima se na znanje obavijest Redakcije
IT novina o cijeni za 1984. godinu
i pozivu na suradnju.
ZAPISNIK


11. sjednice IZVRŠNOG ODBORA SavezalTŠDIH, koja je održana 24. travnja 1984.
godine u 11 sati u Zagrebu, Trs Mažuranića 11.
Prisutni:


Ing. S. Horvatinović, dr. Đ. Kovačić, dr.


B. Prpić, mr v. Bogati, ing. V. Ivančević,
dr. R. Sabadi, mr. S. Petrović, ing. M. Će-
lap, mr. J. Gračan, dr. N. Komlenović, ing.
S. Vanković, dr. S. Tomanić, ing. O. Piškorić
i ing. I. Maricević.
DNEVNI RED


1. Kratki osvrt na sadržaj zapisnika .10.
sjednice Izvršnog odbora.