DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 104     <-- 104 -->        PDF

žiroračun i sredstva zajedničke potrošnje,
ostala potraživanja i obveze. Popis je obavljen
od 19. prosinca do 31. prosinca
1983.


1.
Na osnovnim sredstvima nisu pronađene
razlike. Stvarno stanje odgovara
književnom stanju. Amortizacija i revalorizacija
obračunate su prema zakonskim
propisima.
2.
Na sitnom inventaru u upotrebi pronađen
je manjak u iznosu od dinara
2.066,50.
3.
Na zalihama gotove robe pronađene su
ove razlike:

na tiskanicama manjak od dinara
41.677,45, višak 32.198,80
— na knjigama manjak od dinara
6.009.—
4.
Stanje na žiro-računu per 31. 12. 1983.
iznosi dinara 6.395,151,95
5.
Stanje u blagajni per 31. 12. 1983. iznosi
dinara 3.195,95
6.
Stanje na sredstvima zajedničke potrošnje
za ostale namjene per 31. 12.
1983. iznosi dinara 30.524,60
7.
Stanje na sredstvima NO per 31. 12.
1983. iznosi dinara 74.684,95
8. Stanje na sredstvima NO per 31. 12.
1983. iznosi dinara 5.693,85
9.
Nepodmireni saldo na kontu 1200 kupci
iznosi dinara 215.577,90
Komisja predlaže da se utvrđeni manjak
knjiži na teret ostalih troškova, a
viškovi u korist izvanrednih prihoda.


Dugovanje pretplata za Šumarski list
u iznosu od dinara 2.650.— za 1980. godinu
otpišu zbog zastare. Priložen je i popis
dužnika iz kojeg je vidljivo da su to
dugovanja iz 1980. godine., dok se dugovanja
od dinara 212.927,90 odnose na 1981.
1982. i 1983. godinu.
Zagreb, 31. siječnja 1984.
PRILOZI: Inventurne liste


U raspravi su sudjelovali:


1. Ing. Rudolf Antoljak, koji ocjenjuje,
da objektivno postoje smetnje za preciznije
obavljanje inventure.
Jednoglasno se prihvaća izvještaj inventurne
komisije.


Ađ 3.


Ing. I. Maričević naglašava da se
izradu radnog materijala za plan rada
i financijskog plan 1984. godine koristili
dogovori — rasprave vođene na sastanku
radne grupe održanom 23. siječnja, te podaci
iz postojeće dokumentacije — analiza
planova i dr.


Zatim čita iz rukopisa — koncepta
— što se sve obuhvatilo planom
rada u 1984. godini. Nakon toga drugarica
Vlatka Anionic upoznaje pr sutne
s osnovnim stavkama za financijski
plan 1984. godine. Nadalje je izvršena
analitička podloga za izračunavanje ukupne
mase sredstava za osobne dohotke
(za zaposlene u stručnoj službi Saveza)
i utvrđivanje vrijednosti boda za 1984. godinu.


U raspravi su sudjelovali: Dr. Đ. Kovačić,
Dr B. Prpić, Mr. S. Petrović, Ing.


S.
Vanjković i zatim je zaključeno:
1. Da se izradi prijedlog plana rada
za 1984. godinu do sjednice PREDSJEDNIŠTVA
Saveza, koje ga usvaja — donosi.
2. Da se izradi Završni račun s prijedlogom
rasporeda fin. sredstava za određene
fondove — namjene do PREDSJEDNIŠTVA
koji ga usvaja.
3. Plan rada detaljnije razraditi po
odborima komisijama.
4. Ići na povećanje cijene pretplate za
Šumarski list, a prisutne su rezerve za
eventualno povećanje tiraže u ovoj godini.
5. Intenizivno vršiti pripreme za tiskanje
brošure sa Zakonom o šumama i Pravilnikom
za uređivanje šuma. Komada
(700—1500)?
6. Institut za drvo i drugi stanari dužni
su zatražiti suglasnost organa Saveza
za plinifikaciju kao i za sve druge promjene.
7. Za izračunavanje mase sredstava za
osobne dohotke u 1984. godini uzeti su iznosi
iz plana — izvršenja za 1983. godinu
i izračunati iznos za novog tajnika na
bazi vrijednosti boda iz protekle 1983. go