DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ZAPISNIK
prve, konstituirajučc, sjednice Predsjedniništva Saveza ITSDIH održane 9. svibnja
1984. godine u društvenim prostorijama Saveza.


Prisutni: Dr Nikola Komlenović, Dr
Đuro Kovačić, Mr Stjepan Petrović, Dr
Branimir Prpić, Mr Vice Ivančević, Mr
Vladimir Bogati, Ing. Slavko Sarčević, Ing.
Alojz Frković, Ing. Tomislav Frković, Ing.
Eduard Tomas i Ing. Mladen Tonković.


Sjednica je održana neposredno nakon
završetka glavne skupštine Saveza s ovim
dnevnim redom:


1. Izbor predsjednika i potpredsjednika
Predsjedništva Saveza,
2. Donošenje odluke o oročavanju
1 000 000 dinara na tri mjeseca i prolongaciju
već oročenih sredstava u Zagrebačkoj
banci.
3. Razno
Ad 1


Nakon kraćeg dogovora o kandidatima
jednoglasno je prihvaćen prijedlog da
slijedeće dvije godine dužnost predsjednika
obavlja Dr Nikola Komlenović,
a potpredsjednika Dr Đuro Kovačić .


Članovi Predsjedništva ukratko su iznijeli
svoje pozitivne dojmove o radu
Skupštine i osvrnuli se na neke važnije
zadake organa Saveza, društava i cjelokupnog
članstva u budućem razdoblju.


Ad 2


Prihvaćeno je obrazloženje o korisnosti
oročavanja 1000 000 dinara i prolongiraju
već oročenih sredstava u Zagrebačkoj
banci.


Ad 3


Na kraju sjednice posebno je naglašena
potreba, da Komisija za zaključke
što prije izradi teze — prijedlog zaključaka
Skupštine te da se izvrše ostale pripreme
za drugu ali radnu sjednicu Predsjedništva
Saveza.


Zaključujući sjednicu predsjednik Dr
Nikola Komlenović još jednom zahvalio
se na izboru i povjerenju iskazanom od
članova Predsjedništva.


Predsjednik Predsjedništva:
Dr Nikola Komlenović v, r.


ZAPISNIK


10. sjednice IZVRSNOG ODBORA SavezalTSDIH održane 1. veljače 1984. godine
u 10 sati u društvenim prostorijama šu-marskog doma.
Prisutni: Dr. Đuro Kovačić — tajnik, Dr.
Branimir Prpić, Ing. Milan Ćelap, Mr Josip
Gračan, Mr. Stjepan Petrović, Dr. Rudolf
Sabadi, Ing. Oskar Piškorić, Ing. Franjo
Petrović, Ing. Srećko Vanjković, Ing,
Rudolf Antoljak, Ing. Ivan Maričević i
Vlatka Antonić.


DNEVNI RED


1. Osvrt na sadržaj zapisnika 9. sjednice
Izvršnog odbora usvajanja zapisnika.
2. Izvještaj komisije za inventuru s 31.
prosincem 1983. godine.
3. Razmatranje teza za donošenje plana
rada i financijskog plana za 1984. godinu,
te utvrđivanje osnovice i vrijednosti
boda za isplatu osobnih dohodaka zaposlenih
u stručnoj službi Saveza.
4. Prijedlog za povremeno oročavanje
financijskih sredstava kod Zagrebačke
banke.
5. Primopredaja dužnosti tehničkog tajnika
i registracija potpisa.
6. Troškovi održavanja šumarskog doma
— raspored po korisnicima.
7. Pripreme za održavanje redovne Skup.
šiine Saveza ITŠDIH-e.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 103     <-- 103 -->        PDF

8. Ostala tekuća pitanja:

Donošenje odluka za određene poslove
i usluge,

Imenovanje delegata za skupštinu
potpisnika DD o osnovama zajedničkog
djelovanja na očuvanju, održavanju
i organizranom korištenju
MEDVEDNICE,
— Određivanje blagajničkog maksimuma,
— Razne obavijesti i dr.
Sjednici predsjedava Dr. Đ. Kovačić .


Ađ 1.
Ing. Ivan Maričević ukratko se osvrće
na sadržaj zapisnika 9. sjednice Izvršnog
odbora i daje slijedeće obavijesti:
Ad. 1/1 — Zakon o šumama obavljen je
u Narodnim Novinama br. 54. 23. 12. 1983.


g.
— Novi STATUT našega SAVEZA (prijedlog)
prihvaćen je u SSRN Hrvatske i
dobili smo pozitivno mišljenje u pismenom
obliku — 16. 01. 1984. god.
— Odbor RK SSRN Hrvatske za pošumljavanje
održao je sastanak 30. siječnja
1984. godine u našim prostorijama.
— Predstavnik Odbora za uređenje
MEDVEDNICE moli ime našeg delegata
za Skupštinu.
Ad. 1/2 — Primili smo rješenje od Republičkog
zavoda za zaštitu spomenika kulture
u Zagrebu odnosno PRETHODNU
DOZVOLU za izvođenje radova na obnovi
PROČELJA Šumarskog doma.


— Sa Institutom za zemlje u razvoja
dogovoreno je u vezi povećanja zakupnine
i održavanja o čemu ćemo detaljnije
govoriti pod točkom 6. dnevnog reda današnje
sjednice.
— Sastanak sa stanarima nije održan,
vrše se određene pripreme.
Ad. 1/3 — Radi se na pripremama i izradi
Završnog računa za 1983. godinu, o čemu
ćemo danas govoriti pod točkom 2 i 3. dnevnog
reda.


— U toku je realizacija na isplatu autorskih
honorara i naknada na temelju
ugovora o obavljanju privremenih i povremenih
poslova a na osnovu Odluke
donesene na sjednice I. O. 6. prosinca 1983.
godine.
Ad. 1/4 — Primjedbe samoupravne kontrole
su razmatrane i uvažavaju se kod
izrade prijedloga za planiranje u 1984. godini.
Ad. 1/5 — Inventura je obavljena i danas
je na dnevnom redu pod t. 2.


— Problematika doma redovno se prati
i planom za 1984. g. predviđaju se rješenja
za određena pitanja.
— Prema informacijama našeg odvjetn
ika DREZGA OZRENA možemo se nadati
pozitivnom rješenju SUDA za cea 14
dana.
— Održavanje Skupštine predviđa se u
drugoj polovici ožujka 1984. godine.
— U toku su pripreme za izradu dokumentacije
u vezi plinifikacije i dr.
Ad. 1/6 — Za tehničkog tajnika izabran
je ing. Ivan Maričević, koji je nastupio
na dužnost 1. siječnja 1984. godine.


— Jednoglasno je prihvaćen ZAPISNIK
s 9. sjednice IZVRSNOG ODBORA.
Ad. 2
Ing. Franjo Petrovi ć podnosi izvještaj.


INVENTURNE KOMISIJE


Izvještaj o obavljenom popisu
Izvršnom odboru Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
Zagreb


Komisija u sastavu:


1.
predsjednik Franjo Petrović
2.
član Ilija Stjepčević
3.
član Slavija Slonje
obavila je popis osnovih sredstava, sitnog
inventara u upotrebi, zatim gotove robe
(knjige, tiskanice i značke), novac i sve
vrijedne papire u blagajni, sredstva na


297
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 104     <-- 104 -->        PDF

žiroračun i sredstva zajedničke potrošnje,
ostala potraživanja i obveze. Popis je obavljen
od 19. prosinca do 31. prosinca
1983.


1.
Na osnovnim sredstvima nisu pronađene
razlike. Stvarno stanje odgovara
književnom stanju. Amortizacija i revalorizacija
obračunate su prema zakonskim
propisima.
2.
Na sitnom inventaru u upotrebi pronađen
je manjak u iznosu od dinara
2.066,50.
3.
Na zalihama gotove robe pronađene su
ove razlike:

na tiskanicama manjak od dinara
41.677,45, višak 32.198,80
— na knjigama manjak od dinara
6.009.—
4.
Stanje na žiro-računu per 31. 12. 1983.
iznosi dinara 6.395,151,95
5.
Stanje u blagajni per 31. 12. 1983. iznosi
dinara 3.195,95
6.
Stanje na sredstvima zajedničke potrošnje
za ostale namjene per 31. 12.
1983. iznosi dinara 30.524,60
7.
Stanje na sredstvima NO per 31. 12.
1983. iznosi dinara 74.684,95
8. Stanje na sredstvima NO per 31. 12.
1983. iznosi dinara 5.693,85
9.
Nepodmireni saldo na kontu 1200 kupci
iznosi dinara 215.577,90
Komisja predlaže da se utvrđeni manjak
knjiži na teret ostalih troškova, a
viškovi u korist izvanrednih prihoda.


Dugovanje pretplata za Šumarski list
u iznosu od dinara 2.650.— za 1980. godinu
otpišu zbog zastare. Priložen je i popis
dužnika iz kojeg je vidljivo da su to
dugovanja iz 1980. godine., dok se dugovanja
od dinara 212.927,90 odnose na 1981.
1982. i 1983. godinu.
Zagreb, 31. siječnja 1984.
PRILOZI: Inventurne liste


U raspravi su sudjelovali:


1. Ing. Rudolf Antoljak, koji ocjenjuje,
da objektivno postoje smetnje za preciznije
obavljanje inventure.
Jednoglasno se prihvaća izvještaj inventurne
komisije.


Ađ 3.


Ing. I. Maričević naglašava da se
izradu radnog materijala za plan rada
i financijskog plan 1984. godine koristili
dogovori — rasprave vođene na sastanku
radne grupe održanom 23. siječnja, te podaci
iz postojeće dokumentacije — analiza
planova i dr.


Zatim čita iz rukopisa — koncepta
— što se sve obuhvatilo planom
rada u 1984. godini. Nakon toga drugarica
Vlatka Anionic upoznaje pr sutne
s osnovnim stavkama za financijski
plan 1984. godine. Nadalje je izvršena
analitička podloga za izračunavanje ukupne
mase sredstava za osobne dohotke
(za zaposlene u stručnoj službi Saveza)
i utvrđivanje vrijednosti boda za 1984. godinu.


U raspravi su sudjelovali: Dr. Đ. Kovačić,
Dr B. Prpić, Mr. S. Petrović, Ing.


S.
Vanjković i zatim je zaključeno:
1. Da se izradi prijedlog plana rada
za 1984. godinu do sjednice PREDSJEDNIŠTVA
Saveza, koje ga usvaja — donosi.
2. Da se izradi Završni račun s prijedlogom
rasporeda fin. sredstava za određene
fondove — namjene do PREDSJEDNIŠTVA
koji ga usvaja.
3. Plan rada detaljnije razraditi po
odborima komisijama.
4. Ići na povećanje cijene pretplate za
Šumarski list, a prisutne su rezerve za
eventualno povećanje tiraže u ovoj godini.
5. Intenizivno vršiti pripreme za tiskanje
brošure sa Zakonom o šumama i Pravilnikom
za uređivanje šuma. Komada
(700—1500)?
6. Institut za drvo i drugi stanari dužni
su zatražiti suglasnost organa Saveza
za plinifikaciju kao i za sve druge promjene.
7. Za izračunavanje mase sredstava za
osobne dohotke u 1984. godini uzeti su iznosi
iz plana — izvršenja za 1983. godinu
i izračunati iznos za novog tajnika na
bazi vrijednosti boda iz protekle 1983. go


ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 105     <-- 105 -->        PDF

dine (što odgovara prosječnim osobnim
dohocima iz 1982. godine, koje je ostvario
u R.O. iz koje je došao).


8. Prihvaćen je prijedlog da se planska
vrijednost boda za isplatu OD od 01.
01. 1984. godine poveća za 18°/o.
Ađ 4.


Vlatka A n t o n i ć pozivajući se na
dogovor s predsjednikom i tehničkim tajnikom
u prethodnom postupku predlaže se
da se kod Zagrebačke banke oroči din.
3.000.000,00 na 6. mjeseci i 2.000.000,00 dinara
na 3. mjeseca.


Prijedlog je prihvaćen.


Ad 5.


Prihvaćen je prijedlog da se imenuje
komisija za primo-predaju dužnosti tehničkog
tajnika (između ing. Rudolf a Antoljaka
i ing. Ivana Maričevića) u sastavu:
Mr. S. Petrović, Mr. J. Gračan i ing. Ostear
Piškorić.


Ing. Ivan Maričević, napominje da je
on faktično preuzimao dužnost u toku
mjeseca siječnja i da se u praktičnom smislu
može smatrati zaključenom primopredajom
s 31. 01. 1984. god.


Predloženo je i usvojeno da se zapisnički
utvrdi najkasnije do 15. veljače 1984.
godine. Isto tako da se biblioteka stručno
obradi u najkraćem roku i tako utvrdi
stvarno stanje.


Ađ 6.


Vlatka A n t o n i ć pozivajući se na dogovor
između predstavnika Saveza ing. S
Horvatinovića i ing. I. Maričevića s predstavnicima
Instituta za zemlje u razvoju
direktoricom Sodan Verom i drugom Era.
kom predlaže:


1. Priznavanje troškova za uređenje ulaznih
vrata; izmjena ornament stakla i
ličenje stubišta od I—II kata u ukupnom
iznosu od 139.000,00 dinara.
2. Participacijom u troškovima našeg
Saveza u iznosu od 96.700,00 dinara, a pod
uvjetom da Institut za zemlje u razvoju
potpiše Aneks Ugovora o zakupu poslovnih
prostorija br. 23/83-5 od 29. 08. 1983.
godine.


Sudjelujući u raspravi ing. S. Vanjković
i drugi uz prihvaćanje dogovora —
prijedloga, obavezali su stručnu službu da
odmah uputi pismo svim korisnicim
a poslovnog prostora u kojem treba izričito
navesti njihovu obavezu da traže
suglasnost organa našeg Saveza za sve
promjene koje namjeravaju činiti u objektu
— poslovnom prostoru.


Jednoglasno je usvojeno napred predloženo.


Ađ T.


Ing. Rudolf A n t o 1 j a k obavještava
prisutne o pripremama za sjednicu PREDSJEDNIŠTVA
Saveza, koja bi se trebala
održati između 20—25. veljače 1984, g.,
zbog donošenja Završnog računa za 1983.
godinu i dr. te donošenja odluka za SAZIVANJE
89. REDOVNE SKUPŠTINE
SITŠDI Hrvatske. Čita nacrt prijedloga za
dnevni red Skupštine, koja bi se prema
dosad Obavljenim razgovorima trebala održati
u drugoj polovici ožujka 1984. godine.


U raspravi su sudjelovali: Dr. B. Prpić,
Mr. Stjepan Petrović, Mr. J. Gračan, Dr.
Đ. Kovačie, Dr. R. Sabadi, ing. O. Piškorić,
ing. S. Vanjković. U vezi priprema za
Predsjedništvo i Skupštinu ing. I. Maričević
upoznao je prisutne o pozitivnom MIŠLJENJU
SSRN Hrvatske za prijedlog
STATUTA Saveza. Također je naglasio
dogovor s drugom Trsom V., zbog slobodnijeg
formuliranja čl. 39. i brisanja člana


41. Između ostalih zadataka u pripremi
predložio je da se potreban broj PRIJEDLOGA
STATUTA umnoži i pošalje DIT-
ovima i članovima PREDSJEDNIŠTVA.
Zaključeno je:


1. sjednicu predsjedništva održati do 25.
veljače 1984. godine i donijeti odluku za
sazivanje Skupštine Saveza između 15—30.
ožujka 1984. godine.