DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 84     <-- 84 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


9. sjednice Izvršnog odbora Saveza
ITSDIH, koja je održana 6. XII 1983.
god. u 11 sati u društvenim prostorijama
Šumarskog doma.
Prisutni: Ing. S. Horvatinović, ing. M.
Čelap, ing. T. Heski, mr. J. Gračan, dr.
dr. N. Komlenović, dr. Đ. Kovačić, Mr.


S. Petrović, dr. B. Prpić, dr. R. Sabadi,
ing. Ž. Škrgatić, ing.S. Vanjković i ing.
R.
Antoljak.
DNEVNI RED


1. Uvodna riječ predsjednika Saveza
o važnijim društvenim i stručnim aktivnostima
2. Problematika Šumarskog doma: obrušavanje
pročelja zgrade, fasade, plinofikacija
poslovnih prostorija i dr.
3. Izvještaj o realizaciji Financijskog
plana prihoda i rashoda za period I —
IX/1983. god.
4. Izvještaj odbora samoupravne kontrole
(OSK)
5. Plan rada Saveza za period od XI/
83 — II mj./1984. god.
6. Izbor tehničkog tajnika Saveza
7.
Razno
l.Uvodna riječ predsjednika


Otvarajući 9. sjedicu I. 0. Saveza na
dan 6. XII 1983. g. predsjednik Saveza
ing. S. Horvatinović pozdravio je
sve prisutne odbornike i predložio dnevni
red današnje sjednice, istakavši da je
ova sjednica tri puta odlagana odnosno
nije dovršena, jer nije imala potreban
kvorum za donošenje punopravnih zaključaka
i odluka, a napose izbora novog
tehničkog tajnika Saveza.


Obje prošle sjednice (15. i 21 XI vodio
je dr. Đuro Kovaoić, tajnik Saveza, i upoznao
prisutne o slijedećim zbivanjima:


a) Izlazak i prihvaćanje novog Zakona
o šumama po Saboru SRH


b) Novi statut našega Saveza, u vezi
upisa u republički registar društvenih
organizacija, dostaljen je RK SSRNH


14. X o. g., ali nam još nije vraćen u vezi
daljnjeg zakonskog postupka.
c) 26. X o. g. obavljena je promocija
II dijela Šumarske enciklopedije u Leksikografskom
zavodu (urednik prof. dr.


Z.
Potočić)
d 18. X o. g. održan je sastanak Odbora
za provođenje društvenog dogovora
i realizacije programa pošumljavanja u
1983. godini.
e) Dostavljen je Savezu i poveći dopis
Odbora za uređenje Medvednice, uz prijedlog
plana zadataka ovoga odbora za
1984. godinu.


2. Problematika Šumarskog doma
a) Ing. Ž. Š k rg a t i ć iznio je prisutnima
situaciju oko obrušavanje zgrade,
osipanja i rušenja pročelja li fasade Šumarskog
doma, plinofikacije zgrade tokom
1984. god.. 0 ovome će detaljnije
biti govoreno na 10. sjednici I. O. (Izvještaj
će podnijeti ing. I. Stjepčević i ing.
Radivoj oba Inst. za drvo).


b) Na dopis Instituta za zemlje u razvoju
o neprihvaćanju novoodređene zakupnine
za poslovni prostor, kao i nepotpisivanje
ankesa Ugovoru o zakupu,
tajništvo će odgovoriti Institutu posebnim
dopisom. Na prijedlog Odbora za
problematiku Šumarskog doma odlučeno
je da se tokom I. mj. 1984 . održi sasšenja
za sve stanare zgrade. To će biti
sastanak članova spomenutog odbora za
problematiku i svih zakupaca u zgradi na
kojem će se raščistiti cjelokupna problematika,
a koju će pripremiti spomenuti
Odbor za problematiku Šum. doma.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 85     <-- 85 -->        PDF

3. Izvještaj o realizaciji Financijskog
plana
Prihod i rashod od I—IX/1983. god- podnijela
je knjigovotkimja Saveza Vlatka
Antonie, ali će o njemu hiti više rečeno
naknadno na slijedećoj sjednici.


4.
Izvještaj Odbora samoupravne kontrole
(O.S.K.)
a) Članovi OSK u sastavu dr. Z. Potočić,
ing. A. Mudrovčić i ing S.
Vanjković izvršili su — 22. IX o. g.


— pregled blagajničkog poslovanja u Savezu
i pripadajuće dokumentacije te vođenje
blagajničkog dnevnika. Izvršen je
pregled ulaznih i izlaznih računa, kao i
knjiženja.
b) Nadalje fakture za pretplatu na
Šum. list poslate su na teren itek u VIII
mj. o. g. što je utjecalo na vrlo mali
priliv financijskih sredstava u I polugodištu
1983. godine.


c) Za pokriće vlastitih prihoda u godišnji
plan unišao je prihod od zakupnina
što bi bilo potrebno da se još jednom
razmotri pred 1.0.


d) Nadalje potrebno je razmotriti osobni
dohodak službenika, koji se određuje
u smislu čl- 66. Sporazuma o radnim
odnosima radnika Stručne službe
Saveza od 2. XII 1982. god. t.j. Odlukom
Saveza, a ne bodovanjem, koji je kompliciraniji.
Kod obračuna putem bodova
potrebno je oformiti komisiju od 3
člana, koja će utvrditi vrijednost boda
za OD na temelju knjigovodstvenih podataka
i predložiti I. 0. na odobrenje. Preporuča
se da se također dobro prouči Pravilnik
o korištenju sredstava za reprezentaciju,
reklamu i propagandu, odluku o
isplati honorara u 1983. god. i si.


5. Plan rada Saveza
za vremenski period od XI/83 — 11/
1984. god-


a) obaviti inventuru materijala Saveza
do 30. XII. 1983. g. u sastavu komisije:
Ing. Franjo Petrović, ing. Ilija
Stjepčević i Slavica S1 o n j e uz određeni
honorar.


b) Do 15. I 1984. god- održati 10. sjednicu
I.O. Saveza (sjednicu sazvati za
poslije podne).


c) Sadržaj rada 10. sjednice, uz ostalu
problematiku , prirediti će Odbor za
problematiku Šumarskog doma (dr. N.
Komlenović)


d) Kod pravosudnih organa urgirati
sudska rješenja o iseljenju Tehnološkog
fakulteta, Knjižnice grada Zagreba i dr.
(ing. S- Horvatinović)


e) 1. siječnja 1984. god. nasupiti će
na dužnost tehničkog tajnika novoizabrani
ing. Ivan Maričević i do 31. I 1984, god,
preuzeti dužnosti koje je obavljao dosadašnji
tajnik.


f) Održavanje godišnje skupštine Saveza
predviđeno je da se ona obavi do


20.11 1984. god.
g) Savez se tokom I—IH/84- god. pristupiti
radovima oko uvođenja plinofikacije
zgrade, kao i započeti radovima
oko obnove pročelja zgrade i vanjske fasade.


6. Izbor tehničkog tajnika Stručne službe
Saveza u vezi objavljenog natječaja.
a) Pozivajući se na postojeće zakonske
propise o mirovinskom i invalidskom
osiguranju (NN br. 26/83 od 30. VI


83. Savez je u sporazumu s dosadašnjim
teh. tajnikom donio odluku o prestanku
dopunskog rada umirovljenika ing. Rudolf
a Antoljaka, koji je ovu dužnost
obavljao neprekidno od 1. IV. 1972- g.
do 31. VII. 1983., kada je odjavljen kod
ZMIOR-Zagreb br. 41/T-1983 od 3. VIII.
1983.g
b) Na temelju zaključka 8. sjednice
I>0. Saveza, održane 27. IX. 1983. g. i čl.
8 Zakona o radnim odnosima radnika u
udruženom radu (NN SRH br. 40 od 28.


187
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 86     <-- 86 -->        PDF

IX 1982. g. kao i čl. 35—45 Statuta Saveza,
kojega je ovjerio Republički sekretarijat
za unutrašnje poslove SRH od 14.


IV. 1977. g., Savez je objavio natječaj za
obavljanje radnih zadataka tehničkog tajnika
u Stručnoj službi Saveza na neodređeno
vrijeme i s punim radnim vremenomNatječaj
je objavljen u zagrebačkom
Vjesniku od 4. X. o. g. na str. 9 i ponude
su dostavili slijedeći natjecatelji:


1. Ing. Milan Krmpotić iz Senja
2. Ing. Ivan Maričević iz Zagreba
3. Ing. Bogomir Mihelčić iz Zagreba
4. Ing. Lela Plišo iz Zagreba
5. Ing. Đuro Vasiljević iz Pod- Slatine
6. Ing. Darinka Žuna iz Zagreba
Istodobno napominjemo da je spomenuti
natječaj ne samo objavljen u zagrebačkom
Vjesniku, nego je tajništvo Saveza
tekst spomenutog natječaja umnožilo
i razaslalo na 140 radnih organizacija
šumarstva i drvne industrije SRH.


Prijem i izbor podnesenih molbi razmotirlo
je i obavio Odbor za personalnu
politiku Saveza u sastavu: Ing. S. Horvatinović,
dr- Đ. Kovačić, Mr S. Petrović,
ing. M. Ćelap, ing. S. Vanković i ing R.
Antoljak.


c) Na svojoj 9. sjednici I.O., održanoj


6. XII 1983- god., Savez je izabrao za
tehničkog tajnika Stručne službe Saveza
ing. Ivana Maričevića iz Zagreba
na neodređeno vrijeme i nastupom
službe sa 1. I 1984. godine.
7. Razno
Umrli šumari u vremenu od 27.
IX do 6. XII 1983. godine:


a) Ing. Eugen Franješ, umro u Zagrebu
14. XI o. g. u 82. godini,


b) Dr ing. Albe Urbanovski, umro u
Beogradu 12. XI o- g.


c) Ante Sorić, fotografski obrtnik fotograf
šumarstva već preko 40 g. i stanar
Šumarskog doma (Laboratorij u zgradi)
umro je 16. XI o. god. u Zagrebu,


d) Ing. Ivan Malek, upravitelj mehanizacije
i autotransporta u Bjelovaru umro
je 9. XI o- g. u 53. godini, života,


e) Ing. Ćedomir Bajtaić umro je 15.
X o. g. u 61 godini života.


Predsjednik Saveza:
Ing. S. Horvatinović, v. r.