DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Šum. list CV1I1 (1984), 155


PROGRAM RADA


Republičkog organizacionog odbora SR Hrvatske
za pripreme XVIII svjetskog kongresa IUFRO


Aktivnosti Republičkog organizacionog odbora SR Hrvatske na pripremama
XVIII svjetskog kongresa IUFRO obuhvaćaju usvajanje i realizaciju programa
rada Komisije za znanstveni rad, Komisije za razvoj i Komisije za ekskurzije. Pored
toga program rada Republičkog odbora obuhvaća propagandne aktivnosti u
SR Hrvatskoj u razdoblju do kongresa, suradnja sa Saveznim organizacionim
odborom i njegovim komitetima, te aktivnosti u vezi osiguranja financijskih sredstava
koja su neophodna za realizaciju programa priprema za kongres u SR Hrvatskoj.


I PROGRAM AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ZNANSTVENI RAD


Program rada Komisije je sastavni dio programa rada Republičkog organizacionog
odbora SR Hrvatske i programa rada Komiteta za znanstveni rad Saveznog
organizacionog odbora. Ti programi su međusobno usklađeni i povezani.


1. Istraživanja u razdoblju 1981—1985. Realizirat će se srednjoročni program
znanstvenih istraživanja koji su zajednički izradili, prihvatili i počeli ostvarivati
Šumarski fakultet u Zagrebu, Šumarski institut Jastrebarsko, Institut za drvo
Zagreb, razvojne službe i udruženi rad.
Dovršeni radovi publicirat će se u obliku dostupnom šumarskoj i drvoprerađivačkoj
praksi u našoj zemlji, te svjetskoj znanstvenoj i stručnoj javnosti. Pri
tom se neće birati luksuzni i skupi tisak, nego onaj financijski dostupan. Međutim,
publikacije će biti kvalitetno izrađene s prijevodima sadržaja, sažetka, simbola
i grafikona.


Na temelju Prijedloga programa rada od 25. 01. 1983. god. dosadašnjih aktivnosti
i rasprava, Komisija za znanstveni rad (KZZR) SR Hrvatske, dogovorila je
svoj program rada za period prije, u vrijeme i poslije XVIII kongresa IUFRO ´86.
Ovaj program sastoji se od slijedećih pripremnih radova i ostvarenja:


2. Predstavljanje znanstveno-istraživačke djelatnosti u šumarstvu i preradi
drva SR Hrvatske. Osnova za to predstavljanje bit će rezultati odabranih rado


ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 62     <-- 62 -->        PDF

va koji će dovoljno jasno izraziti integralno značenje istraživačkih tema za određeno
uže područje, dostignuća s aspekta znanosti i primjenu s aspekta razvoja
i unapređenja užih područja šumarstva i prerade drva. Ono će se u pravilu
morati lispoljiti u logičnom lancu od referata na kongresu (plenarne sjednice, sekcije,
radne grupe) do mjesta njihova iznalaženja i verifikacije u istraživačkim laboratorijima
ili poligonima, te primjenu u šumskim gospodarstvima i drvoindustrijskim
organizacijama udruženog rada. Za područje prerade drva to će se odnositi
na:


a) Kompleksno istraživanje svojstava odrvenjene biomase. Zaduženje: prof,
dr B. Petrić.
b) Istraživanje racionalnog korišćenja sirovine u drvnoj industriji. Zaduženje:
prof, dr S. Bađun
c) Optimizacija proizvodnih procesau preradi drva. Zaduženje: prof dr B.
Ljuljka.
d) Istraživanje i razvoj proizvoda te poboljšanje njihovih svojstava. Zaduženje:
prof, dr M. Figurić.
Za područje šumarstva to će se odnositi na:
a) Proučavanje strukture, funkcioniranje i proizvodnje šumskih ekosistema
SRH. Zaduženje: prof dr I. Dekanić.
b) Istraživanja tipova šuma i šumskih staništa. Zaduženje: dr Dražen Cestar.
c) Unapređenje sjemenarstva, rasadničke proizvodnje, uzgoja i ishrane šumskih
kultura. Zaduženje: dr Nikola Komlenović.
d) Istraživanje činilaca koji ugrožavaju stabilnost šumskih ekosistema. Zaduženje:
prof, dr Milan Androić.
e) Iskorišćivanje šuma, mehanizacija šumarstva i šumske prometnice, Zaduženje:
prof, dr S. Bojanin.


f) Istraživanja organizacijskih, ekonomskih i socioloških faktora unapređenja
samoupravne organizacije udruženog rada u šumarstvu SRH. Zaduženje: prof,
dr S. Tomanić.


g) Istraživanja na području krša SR Hrvatske. Zaduženje: prof, dr Š. Meštrović.
Navedeni ciljevi ostvarit će se susretnim planiranjem programa KZZR, Komisije
za razvoj i Komisije za ekskurzije.


3. Organizacija i prezentiranje rezultata prethodnih istraživanja s ciljem demonstriranja
načina izlaganja za potrebe kongresnih manifestacija.
4. Rad na pripremanju i prikupljanju referata, postera i drugih oblika informacija
i priloga značajnih za predkongresno razdoblje i vrijeme održavanja kongresa.
Neophodne aktivnosti po završetku kongresa (edicije kongresnih materijala).
5. Suradnja s Yu-koordinatorima u pripremi, prijedlogu izbora i rasporeda referata
i informativnih priloga za kongresne ekskurzije.
6. Suradnja i praćenje kod izrade zajedničkih i posebnih monografija pod
radnim naslovima:
a) ŠUMARSTVO I PRERADA DRVA JUGOSLAVIJE. Redakcija za SRH: B.
Prpić, D. Cestar. D. Klepac, Đ. Kovačević, S. Bojanin, T. Stipetić, B. Ljuljka, M. Brežnjak,
R.Sabadi, T. Prka, S. Petrović.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 63     <-- 63 -->        PDF

b) BUKVA — SVOJSTVA I GOSPODARSKO ZNAČENJE. Redakcija za SRH


I. Horvat, M. Gregić, S. Tkalec, D. Cestar, V. Hren, Z. Pelcer, S. Matić.
c) KRS I GOLETI JUGOSLAVIJE. Redakcija za SRH: M, Vidaković, Š.
Meštrović, A. Tomašević, J. Martinović, V. Ivaraičević, V. Topić.
d) SLAVONSKI HRAST. Redakcija za SRH: Đ. Rauš, I. Dekanić, I. Spaić, I.
Kulaš, D. Bartovčak, R. Benić, F. Penzar, F. Laufer, T. Prka, S. Bađun.
e) UNAPREĐENJE PROIZVODNJE DRVETA MEKIH LISTAČA — topole,
vrbe. Redakcija za SRH imenovat će se naknadno.
f) BIBLIOGRAFIJA RADOVA ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA HRVATSKE.
Redakcija: D. Tusun, S. Petrović, B. Ljuljka, V. Herak, S. Bađun, B. Prpić, S. Orlić,
S. Tomanić


7. Organiziranje, iniciranje i praćenje izrade publikacija za RO, Fakultet, institute
i škole. Te će aktivnosti pratiti posebna radna grupa: J. Gračan, S. Petrović,
S. Tomanić, S. Orlić, M. Figurić, S. Bađun.
8. Informiranje stručne javnosti o aktivnostima i pripremnim radovima. Sudjelovanje
znanstvenih radnika u programima ROO i njegovih Komisija. Pored navedenih
aktivnosti KZZR će se angažirati na ostalim tekućim poslovima u znanstvenoistraživačkom
radu tokom priprema za kongres.
9. Praćenje i podsticanje predviđenih aktivnosti utvrđenih terminskim planom
Komisije.
II PROGRAM RADA KOMISIJE ZA RAZVOJ


Osnove za rad Komisije za razvoj su dugoročni i srednjoročni planovi razvitka
šumarstva, prerade drva i prometa; društvene potrebe za šumskim i drvoprerađivačkim
proizvodima, te ostalim koristima od šumarstva, prerade drva i
prometa; rezultati prethodnih istraživanja i istraživanja u toku.


U okviru priprema za XVIII svjetski kongres IUFRO intenzivirat će se rad u
svim organizacijama udruženog rada šumarstva, prerade drva i prometa na primjeni
u praksi rezultata istraživanja, u cilju unapređenja materijalne proizvodnje.
Naročita pažnja posvetit će se neposrednoj suradnji znanstvenih radnika i stručnjaka
iz prakse na istraživanjima u toku, osposobljavanju stručnjaka i proizvodnih
radnika iz prakse za primjenu novih dostignuća u proizvodnji, te suradnji
na otklanjanju teškoća pri uvođenju u praksu novih rješenja.


1. Unapređenje biološke proizvodnje
Najznačajnija zadaća istraživanja biološke proizvodnje i primjene postignutih
rezultata u praksi je unapređenje i povećanje proizvodnje drvne mase i ostalih
šumskih proizvoda. Prirodne sastojine predstavljaju još uvijek takve objekte u
kojima se kriju rezerve za veću proizvodnju kvalitetne drvne mase. One također
predstavljaju značajne činioce u zaštiti čovjekove okoline.


Primjenom znanstvenih dostignuća na području njege sastojina, posebno čišćenjem
i prorjeđivanjem mladih i srednjodobnih sastojina, dobit će se kvalitetnija
i veća drvna masa. To će pridonijeti povećanju etata Korisćenjem drva tanjih
dimenzija u kemijskoj preradi, omogućit će se intenzivniji rad na njezi mladih
sastojina. Produženjem ophodnje visoko kvalitetnih hrastovih i bukovih sastojina,
omogućit će se akumulacija prirasta na kvalitetnim stablima i proizvodnja
veće količine drvne mase najviše kvalitete.


165
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Nastavit će se pošumljivanje neobraslih šumskih površina u cilju proširivanja
proizvodnih šumskih površina i povećanja proizvodnje drvne mase.


2. Unapređenje iskorišćivanja šuma i razvoj šumske mehanizacije
Intenzivirat će se primjena rezultata istraživanja u praksi, u cilju prijelaza s
izrade jednometarskog prostornog drva na izradu višemetarskog industrijskog
drva u proredi sastojina. Intenzivirat će se uvođenje u praksu grupnog rada na sječi,
izradi i privlačenju drva. To će omogućiti povećanje proizvodnosti rada, bolje
korišćenje kapaciteta i olakšanje rada radnika. Nastavit će se klasifikacija terena
i sastojina u cilju optimalnog korišćenja raspoloživih kapaciteta i izbora najprikladnijih
metoda rada.


Nastavit će se s izradom kriterija za ocjenu sredstava mehanizacije u iskorišćivanju
šuma i gradnji šumskih prometnica. Razradit će se sistem obrazovanja
kadrova za rad šumskim strojevima, od neposrednih operatera, stručnjaka
za održavanje strojeva do rukovodilaca u tom području. Unaprijedit će se
načini održavanja šumskih strojeva i time poboljšati ergonomske uvjete rada radnika
strojem. Razradit će se metode registriranja potrošnje goriva u cilju smanjenja
energetske potrošnje pri radu strojeva.


3. Unapređenje samoupravne organizacije udruženog rada u šumarstvu
Intenzivirat će se radovi na unapređenju samoupavne organizacije udruženog
rada u šumarstvu. Pri tome će se posebna pažnja obratiti:


— oblikovanju osnovnih i radnih organizacija te njihovih zajedničkih službi;


— razvijanju službe pripreme rada u organizacijama u kojim ta služba ne
postoji, te unapređenju pripreme rada u organizacijama koje su već organizirale
tu pripremu;
— stupnju razvijenosti samoupravljanja i putovima njegova unapređenja na
temeljima rezultata istraživanja u šumarstvu.
Putem seminara, savjetovanja i konsultacija, intenzivirat će se osposobljavanje
stručnjaka iz prakse za primjenu rezultata istraživanja u proizvodnji.


4. Razvoj i napređenje proizvodnje u drvnoj industriji
Organizirani znanstveno-istraživački rad u drvnoj industriji obavlja se putem
četiri osnovna pravca istraživanja:


— istraživanja na području nauke o drvu
— racionalno korišćenje sirovine u drvnoj industriji
— optimizacije proizvodnih procesa u preradi drva i
— istraživanje razvoja proizvoda.
Komisija za razvoj izradila je program uključivanja operative u transfer znanja
na slijedeći način:


1) U sklopu razvoja postojećeg znanstveno-istraživačkog programa s obzirom
na aktualnost potreba i razvoja privrednih organizacija u drvnoj industriji, težište
razvojnih istraživanja postavljeno je također u četiri pravca koja se realiziraju
putem izuzetno prioritetnih programa:


— optimalno korišćenje sekundarne sirovine
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— mogućnosti prerade tanke oblovine listača
— istraživanja optimalnog korišćenja bagremovine
— proces lijepljenja ploča iz masivnog drva u proizvodnji namještaja.
2) U sklopu transfera znanstvenih istraživanja organiziraju se dvije vrste
skupova: znanstvena savjetovanja i instruktivni seminari.
a) Znanstvena savjetovanja s obzirom na aktualnost problematike organizirat
će se iz slijedećih područja:


— proizvodnost rada u drvnoj industriji
— istraživanje i razvoj proizvoda iz drva
— racionalno korišćenje sirovine
— optimizacija proizvodnih procesa u drvnoj industriji
— kvaliteta proizvodnje i kontrola kvalitete u drvnoj industriji
— proizvodnja furnira i furnirskih ploča
— hidrotermička obrada drva i
— energetika u drvnoj industriji.
b) Instruktivni seminari odvijat će se neposredno u tvornicama drvne industrije
i odnose se na: studij rada, vrednovanje rada, pripremu proizvodnje i tehnologiju
proizvodnje.


Na taj način vršit će se najefikasnije osposobljavanje kadrova za proizvodnju
i vršiti transfer rezultata istraživanja u operativu. To je trajna aktivnost zacrtana
programima do 1986. godine i dalje.


3) Iz razloga pomanjkanja stručnih kadrova u drvnoj industriji, organiziran
je konzalting neposrednim ugovaranjem s privrednim subjektima drvne industrije.
Taj oblik transfera znanja i rezultata znanstvenih istraživanja prihvaćen je
kao trajna aktivnost.


S tim u vezi znanstveno-nastavne, znanstvene i projektne organizacije, te razvojni
centri i službe u udruženom radu organizirat će međusobnu povezanost u
radu i istraživanjima. Bez takve veze transfer suvremenih znanstvenih rezultata u
operativu drvne industrije je nemoguć. Zahvaljujući tim saznanjima, kao trajna
aktivnost i opredjeljenje je organizirati efektan sistem na relaciji fakultet-razvojne
službe u organizacijama udruženog rada drvne industrije.


4) Iz navedenih razloga izrađen je program osposobljavanja i usavršavanja
kadrova, zamjene kadrova i unapređenja rada kako u znanstveno-istraživačkim
organizacijama, tako i razvojnim službama u udruženom radu drvne industrije.


5. Razvoj i unapređenje odnosa u povezivanju šumarstva, prerade drva i
prometa
Intenzivirat će se razvitak jedinstvenog sistema informacija i automatske obrade
podataka u šumarstvu, preradi drva i prometu SR Hrvatske. To će omogućiti
ujednačenu identifikaciju informacija o svim šumskim sastojinama, poslovnim
sredstvima, kadrovima i poslovnim događajima. Jedinstveni sistem informacija
poslužit će kao osnova za praćenje, reguliranje i optimizaciju poslovnih događaja
na svim organizacijskim razinama. Na tim poslovima radit će zajedno
stručnjaci iz prakse i znanstveni radnici. Posebna pažnja posvetit će se osposoblja


167
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 66     <-- 66 -->        PDF

vanju stručnih kadrova za razvitak sistema infomacija, obradu podataka i upotrebu
rezultata pri reguliranju radnih i proizvodnih procesa. To će pridonijeti smanjenju
troškova proizvodnje i povećanju proizvodnosti rada.


Organzirat će se jugoslavensko savjetovanje o dohodovnim odnosima u šumarstvu,
preradi drva i prometu. To savjetovanje će organizirati Sekcija za organizaciju
i ekonomiku šumarstva i prerade drva Zajednice fakulteta i instituta
šumarstva i prerade drva Jugoslavije — uz pomoć i podršku Općeg udruženja
šumarstva, prerade drva,... Jugoslavije, Komitet za poljoprivredu SIV-a, Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije.


6. Unapređenje životnog i radnog prostora
U svim organizacijama udruženog rada (proizvodnim, znanstveno-istraživačkim
i obrazovnim), uredit će se okoliš oko gospodarskih zgrada, radničkih nastambi,
šumskih prometnica, pokusnih i lovnih objekata, šumskih rasadnika i šumskih
stovarišta. Posebnu pažnju posvetit će se uređenju radnog prostora u tvornicama,
pogonima, radionicama, skladištima sirovine i gotovih proizvoda.


Sve radne organzacije osigurat će sredstva zaštite na radu i njihovo korišćenje
u skladu s zakonskim propisima, samoupravnim aktima i međunarodnim
konvencijama koje je naša zemlja potpisala.


Navedene mjere će se intenzivirati u povodu priprema za kongres, a zatim se
trebaju nastaviti kao stalna praksa radnih organizacija.


Prema tome, sve pripreme iz svih područja šumarstva i drvno-tehnoloških
znanosti imat će društvenu korist, korist struka za savršeniji rad i u krajnjem
slučaju internacionalnu afirmaciju šumarstva i prerade drva.


III PROGRAM RADA KOMISIJE ZA EKSKURZIJE


Pripreme za prihvaćanje ekskurzija učesnika XVIII svjetskog kongresa
IUFRO na području SR Hrvatske obavljat će se u skladu sa programima aktivnosti
Komisije za znanstveni rad i Komisije za razvoj ROO, te programom Komiteta
za ekskurzije S00.


Ciljevi tih priprema su silijedeći: Predočit će se učesnicima ekskurzija dostignuća
znanosti i prakse u šumarstvu i preradi drva na području SR Hrvatske.
Pokazat će se najznačajnije prirodne, historijske i kulturne znamenitosti
na putovima kud će prolaziti ekskurzije. Putem susreta učesnika ekskurzija sa
našim stručnjacima i znanstvenim radnicima, omogućit će se razmjena mišljenja
te kritičke ocjene naših dostignuća u znanosti i praksi. Omogućit će -se dobro
organizirano i suvremeno prezentiranje sadržaja zbog kojih se ekskurzije
predviđaju. Omogućit će se učesnicima kongresa iz inozemstva da, prije i poslije
kongresa, mogu ljetovati na Jadranu.


Program priprema ekskurzija obuhvaća slijedeće grupe poslova: Izbor potencijalnih
mjesta i radnih organizacija koje će ekskurzije posjetiti. Definitivno
utvrđivanje mjesta i radnih organizacija koje će se posjetiti, te smjerova kretanja
ekskurzija. Informiranje radnih organizacija koje su izabrane za domaćine
ekskurzije. Izbor stručnjaka i drugog osoblja u radnim organizacijama,
koje će se angažirati oko priprema i dočeka ekskurzija. Organizacija seminara
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 67     <-- 67 -->        PDF

za stručnjake i vodiče ekskurzija. Priprema sadržaja ekskurzija. Ostale pripreme
za ekskurzije.


1. Izbor mjesta, radnih organizacija i objekata koji će se posjetiti
Pri izboru mjesta, radnih organizacija, objekata, te kulturnih i historijskih
znamenitosti — rukovodili smo se načelom da treba omogućiti ostvarenje ciljeva
ekskurzija, da je osigurana pristupačnost prevoznim sredstvima do odredišta,
da su osigurani prenoćište i prehrana učesnika ekskurzije, da postoje mogućnosti
ljetovanja u turističkim mjestima prije i poslije kongresnog programa.


a) Šumarske organizacije
SŠGO »Slavonska šuma« Vinkovci, Šumsko gospodarstvo »Papuk« Podravska
Slatina, Šumsko gospodarstvo Osijek, Šumsko gospodarstvo »Hrast« Vinkovci,
Zajedničke stručne službe »Slavonske šume«, Lovno šumsko gazdinstvo
»Jelen« Bilje, Šumsko gospodarstvo »Josip Kozarac« Nova Gradiška, Šumsko
gospodarstvo Koprivnica, Šumsko gospodarstvo »Mojica Birta« Bjelovar, Šumsko
gospodarstvo Delnice, Šumsko gospodarstvo Vrbovsko, Šumsko hortikulturno
gospodarstvo »Istra« Buzet, Šumsko gospodarstvo Split.


b) Drvno-industriiske oreanizaciie


»Česma« OOUR Tvornica šperploča Bjelovar, »Tvin« Drvno industrijski kombinat
Virovitica, »Tvin« OOUR Kalupara Virovitica, SOUR »Slavonija« Dl proizvodnja,
trgovina, izvoz-uvoz Slavonski Brod, »Oriolik« RO za proizvodnju namještaja
Oriovac, OOUR Slavonija radinost (stilski namještaj) Nova Gradiška,
»Trokut« OOUR Tvornica kuhinjskog namještaja Novska, OOUR Tvornica pokućstva
Novoselec, OOUR Drvoprerađivački kompleks Pakrac, Drvna industrija
»Gaj« Podravska Slatina, Mundus »Florijan Bobie« Varaždin, DIK »M. Mataija«
Novi Vinodolski, »Delnice« DIP Delnice, OOUR »Lučice« Delnice, Drvna industrija
»Radin« Ravna Gora, Drvna industrija »Goran-produkt« Čabar, »Marko
Šavrić« OOUR tvornica namještaja Zagreb, »Drvoproizvod« RO za proizvodnju
stilski oblikovanog parketa, stepenica, galanterije Jastrebarsko, »Stjepan Geli«
Tvornica pokućstva Đakovo, »Spin—Valis« Slavonska Požega, »Slavonijaradinost
« Nova Gradiška, Drvnoindustrijsko poduzeće »Turopolje«, »Industrogradnia«
OOUR Proizvodnje i ugradnje građevinske stolarije Lomnica.


c) Znanstvene i nastavne oraanizaciie
Šumarski fakultet Zagreb, NPŠO Lipovljani, NPŠO Zalesina, NPŠO Rab, Šumarski
institut Jastrebarsko, Institut za drvo Zagreb, Školski centar Karlovac,
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split.


d) Nacionalni parkovi i prirodne znamenitosti
Nacionaln i parkovi : Brijuni, Risnjak, Paklenica, Plitvička jezera, Kornatski
otoci, Mljet, Prirodn i rezervati: Dundo, Motovunska šuma, Velebitski
botanički vrt, Slapovi Krke, Otok Lokrum. Parkov i prirode : Medvednica,
Velebit, Biokovo, Kopački rit.


e) Turistička mjesta i njihove kulture i historijske znamenitosti
Zagreb, Kumrovec, Osijek, Đakovo, Poreč, Pula, Opatija, Rab, Zadar, Šibenik,
Split, Trogir, Dubrovnik, Herceg Novi.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Pored navedenih mjesta, sudionici ekskurzija posjetit će mjesta u kojima
se nalaze sjedišta radnih organizacija šumarstva i prerade drva, te znanstvene
i nastavne organizacije. U svim mjestima, kroz koja će ekskurzije prolaziti ili
u kojima će boraviti izabrat će se hoteli za smještaj i restorani za prehranu
učesnika ekskurzije.


2. Obavijesti o dolasku ekskurzije
Komitet za ekskurzije Saveznog organizacionog odbora utvrdit će broj i
smjerove kretanja ekskurzija u Jugoslaviji. Popis potencijalnih mjesta, radnih
organizacija, prirodnih i povijesnih znamenitosti — koja bi se trebala posjetiti
u SR Hrvatskoj — poslužit će kao osnova za izbor smjera kretanja ekskurzija
i mjesta koja će se posjetiti. Kad Komitet za ekskurzije utvrdi definitivno broj
i smjerove ekskurzija, Komisija za ekskurzije ROO obavijestit će radne organizacije,
kulturne i druge institucije koje će se posjetiti. Istodobno će se obavijestiti
o dolasku ekskurzije odnosne turističke organizacije, hoteli i restorani,
radi rezervacije smještaja, te odgovorni rukovodioci, stručnjaci i svi radni ljudi
koji će se angažirati oko ekskurzije. Osim toga, obavijestit će se nadležni organi
o dolasku i programu ekskurzije u skladu s važećim zakonskim propisima.
Sve te obavijesti poslat će se do kraja 1984. godine. Eventualne promjene
zbog prevelikog ili premalog broja prijavljenih učesnika na pojedinim ekskurzijama,
prijavit će se do kraja 1985. godine. U slučaju najave posebnih ekskurzija
stručnjaka iz pojedinih zemalja, koje će biti izvan našeg programa, organizirat
će se doček takvih ekskurzija prema odluci Komiteta za ekskurzije. Pri
tom će se koristiti pripremljeni objekti, eksponati i dr. za kongresne ekskurzije.


3. Izbor stručnog osoblja za pripreme, doček i vođenje ekskurzije
Svakoj grupi od 30 do 40 učesnika ekskurzije treba osigurati dva vodica,
koji dobro znaju engleski i najmanje još jedan od službenih jezika IUFRO. Jedan
od vodiča bit će znanstveni radnik iz područja šumarstva, odnosno prerade
drva. Drugi će biti iskusni profesionalni turistički vodić iz turističke organizacije,
koja će preuzeti dio obaveza oko organizacije ekskurzija. Ta dva vodica
vodit će svoju grupu od polazišta u Ljubljani do završetka ekskurzije. Kad Komitet
za ekskurzije SOO utvrdi broj i specijalnost znanstvenih radnika, koje
mora osigurati SR Hrvatska kao stručne vodice ekskurzija, ROO izabrat će znanstvene
radnike za te zadaće. Profesionalne turističke vodiče osigurat će turistička
organizacija. U slučaju potrebe, Komisija za ekskurzije pomoći će pri pronalaženju
profesionalnih turističkih vodica.


U svakome mjestu, koje će posjetiti ekskurzija s namjerom da to mjesto
razgleda, Komisija će osigurati lokalnog turističkog vodica u suradnji s Turističkim
savezom, odnosno turističkom organizacijom.


U svakoj radnoj organizaciji, na šumskom objektu ili pokusnoj plohi, koja
će se posjetiti, odredit će se rukovodilac, stručnjak ili pak znanstveni radnik


— koji će pokazati učesnicima ekskurzije pripremljene sadržaje, te dati stručne
informacije i objašnjenja. To moraju biti komunikativni i sposobni stručnjaci
koji temeljito poznaju sadržaje koje prezentiraju. Preporučljivo je da znaju
jedan od jezika IUFRO.
170
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 69     <-- 69 -->        PDF

U radnim organizacijama na radilištima, na radnim mjestima, te na objektima
i drugim mjestima — izabrat će se radnici na proizvodnim, pomoćnim i
uslužnim poslovima — koji će se angažirati pri dočeku i boravku ekskurzijo
na njihovu području.


4. Priprema sadržaja ekskurzije
Priprema sadržaja ekskurzije počet će kad Komitet za ekskurzije utvrdi
definitivno broj ekskurzija, smjerove kretanja, te mjesta koje će se posjetiti.
Te pnipreme obavit će se u suradnji s Komisijom za znanstveni rad i Komisijom
za razvoj. Priprema sadržaja ekskurzije obuhvatit će pripremu objekata,
radilišta, pokusnih ploha, pogona, opreme i proizvoda, poslovnih prostorija,
okoliša i informacija. Priprema informacija obuhvatit će: pripreme usmenih
izlaganja, postera, prospekata, publikacija, skica i auto karata, stručnih i drugih
sažetih tekstova, te filmova i dijapozitiva za projiciranje.


Pored toga, priprema sadržaja ekskurzije obuhvatit će ponudu suvenira, robe
i razglednica, te gostoljubive usluge u pogledu dočeka, ophođenja, smještaja
i prehrane. U radnim organizacijama i mjestima gdje postoje mogućnosti, osigurat
će se kulturno-zabavni program za učesnike ekskurzije i time prezentirati
običaje i kulturno blago našeg naroda.


Za ekskurzije koje se završavaju u našoj Republici, na završetku će se organizirati
prigodno drugarsko veče. Pri tom treba omogućiti da učesnici iz svih
zemalja daju svoj prilog.


5. Priprema putovanja za vrijeme ekskurzije
Komitet za ekskurzije u suradnji s turističkom organizacijom koja će preuzeti
organizaciju ekskurzije, osigurat će autobusni, željeznički, avionski i brodski
prijevoz na putu do naselja, sjedišta radnih organizacija i institucija, koje
će posjetiti ekskurzija. Turistička organizacija u suradnji s radnim organizacijama
koje će posjetiti ekskurzija, osigurat će lokalni prijevoz do objekata,
radilišta, tvornica, pokusnih ploha, hotela, aerodroma, i dr.


Pripreme putovanja u pojedinim mjestima za vrijeme obilaska izabranih
punktova obuhvatit će: Izbor i eventualni popravak prometnice. Izbor stajališta
i okretišta. Utvrđivanje trajanja vožnje. Osiguranje razglasa u autobusu i
po potrebi na objektu. Osiguranje alkoholnog i bezalkoholnog pića za osvježavanje
sudionika ekskurzije. Osiguranje materijala i lijekova za prvu pomoć.
Davanje pravodobnih uputa o prikladnoj odjeći i obući koje sudionici ekskurzije
moraju imati pri izlasku na teren i posjeti tvornicama. Osiguranje neophodnih
HTZ sredstava za sve učesnike ekskurzija pri obilasku šumskih radilišta i
tvorničkih pogona u kojim postoje opasnosti od povreda. Osiguranje učesnicima
ekskurzije prikladnih mjesta za fotografiranje, te osiguranje fotografskih
snimaka za potrebe naše dokumentacije.


6. Seminari za organizatore ekskurzija
Komisija za ekskurzije organizirat će dvodnevni seminar s demonstracijama
o pripremi sadržaja koje će se pokazati učesnicima ekskurzije i pripremi
putovanja te obilaska izabranih punktova u pojedinim mjestima. Seminar će
se pripremiti i organizirati u suradnji s Komisijom za znanstveni rad, Komisi


171
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 70     <-- 70 -->        PDF

jom za razvoj i jednom radnom organizacijom po izboru Komisije. Taj seminar
namijenjen je stručnjacima i rukovodiocima iz proizvodnih organizacija, te
znanstvenim radnicima, koji će biti angažirani u pripremama i realizaciji ekskurzija
na području SR Hrvatske.


Za stalne voditelje od početka do završetka ekskurzije treba organizirati
posebni seminar. Pripreme itog seminara treba obaviti Komitet za ekskurzije
SOO. Sudjelovanje voditelja ekskurzija iz SR Hrvatske na tom seminaru osigurat
će ROO u suradnji sa Komisijom za ekskurzije.


7. Troškovi pripreme i realizacija ekskurzije
Troškovi priprema ekskurzije obuhvaćaju osobne dohotke, putne i prevozne
troškove, i sve ostale materijalne troškove oko priprema sadržaja navedenih
pod točkom 4. Te troškove podmirit će radne organizacije i institucije u koje
dolaze ekskurzije. Svi poslovi oko pripreme radne organizacije za doček ekskurzije
pridonijet će unapređenju i afirmaciji te radne organizacije, njenih djelatnosti
i proizvoda.


Troškove pripreme i održavanja seminara za glavne vodice podmirit će
Komitet za ekskurzije, odnosno SOO. Troškove pripreme i održavanja seminara
za lokalne vodiče podmirit će Republički organizacioni odbor iz sredstava za
kongresne pripreme.


Troškovi prijevoza, smještaja i hrane učesnika kongresa, te troškovi glavnih
vodiča, podmirit će se iz kotizacije učesnika ekskurzije.


IV PROPAGANDNE AKTIVNOSTI


U okviru propagiranja šumarstva i prerade drva, povodom priprema za
XVIII svjetski kongres IUFRO, Republički odbor učinit će slijedeće:


Amblem XVIII svjetskog kongresa IUFRO YU ´86 tiskat će se na naslovnim
stranicama časopisa Šumarski list i Drvna industrija. Taj amblem tiskat će se
na svim brojevima odnosnih časopisa u 1984., 1985. i 1986. godini. U navedenim
časopisima otvorit će se rubrika IUFRO u kojoj će se objavljivati svi značajni
događaji u vezi aktivnosti organizacije IUFRO, a naročito one u SR Hrvatskoj.


U novinskim kućama Vjesnik i Borba odabrat će se novinari, koji će pratiti
aktivnosti oko priprema za XVIII svjetski kongres IUFRO i povremeno objavljivati
priloge u Vjesniku, Večernjem listu i Borbi. Republički odbor će redovito
obavještavati izabrane novinare o aktivnostima oko priprema za kongres i
osigurati im potrebne podatke.


U novinama radnih organizacija šumarstva i prerade drva u SR Hrvatskoj
objavljivat će se prilozi o organizaciji IUFRO i pripremama za kongres. Pri
pisanju tih priloga vodit će se računa o čitaocima kojima su novine i prilozi
namijenjeni.


U radnim organizacijama šumarstva i prerade drva održat će se predavanja
o organizaciji IUFRO i pripremama za XVIII kongres. Ta će se predavanja
održavati putem Saveza inženjera i tehničara ili organizacije Sindikata, ako su
namijenjena svim radnim ljudima.


U suradnij s Radio Zagrebom pripremit će se svake godine najmanje dva
priloga emisije o znanosti, odnosno za emisije u kojim se može dati priloge o


172
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 71     <-- 71 -->        PDF

šumarstvu i preradi drva. Putem tih priloga informirat će se javnost o organizaciji
IUFRO, pripremama za kongres, šumarstvu i preradi drva u službi društva,
životu i radu ljudi u šumi i drugim temama.


U suradnji sa TV Zagreb pripremat će se prilozi o šumarstvu i preradi drva
i prikazati javnosti. Teme, radne organizacije, objekti i dr. izabrat će zajednički
Komisija za razvoj kao i suradnici TV Zagreb.


Distribuirat će se u radnim organizacijama šumarstva i prerade drva SR
Hrvatske Bilten S00. Distribuirat će se u radnim organizacijama šumarstva i
prerade drva posteri o XVIII svjetskom kongresu IUFRO.


V SURADNJA SA SAVEZNIM ORGANIZACIONIM ODBOROM


U razdoblju do kongresa i za vrijeme održavanja kongresa ROO surađivat
će sa SOO i njegovim tijelima na svim poslovima oko priprema za kongres, održavanja
kongresa i kongresnih ekskurzija, te zaključnih poslova po završetku
kongresa. U sklopu suradnje sa SOO predviđa se obaviti slijedeće:


Osigurat će se sve potrebne podloge za prihvaćanje Društvenog dogovora


o pripremama za XVIII svjetski kongres IUFRO. Putem Općeg udruženja šumarstva,
prerade drva i prometa osigurat će se prihvaćanje Društvenog dogovora
u SR Hrvatskoj. Osigurat će se pravodobno izvršenje obaveza koje se po Društvenom
dogovoru odnose na SR Hrvatsku.
Osigurat će se pravodobno i kvalitetno izvršavanje obaveza SR Hrvatske
na jedinstvenim zadacima oko priprema za kongres i održavanja kongresa, koje
je zadatke utvrdio i one koje će utvrditi kasnije SOO i njegovi komiteti. To
se prvenstveno odnosi na priloge iz SR Hrvatske koje treba izraditi za zajedničke
publikacije, pripreme referata, postera i drugih sadržaja za kongres, pripreme
za ekskurzije koje će ići kroz SR Hrvatsku, poslove YU koordinatora
pojedinih sekcija IUFRO, aktivnosti članova SOO i njegovih tijela iz SR Hrvatske.


Republički organizacioni odbor surađivat će i na drugim poslovima sa SOO1
tokom priprema za kongres i u toku kongresnih manifestacija.


VI FINANCIJSKA SREDSTVA ZA AKTIVNOSTI ROO


Za kvalitetno i pravodobno izvršenje programa rada ROO potrebno je osigurati
financijska sredstva. Ta sredstva osigurat će se na slijedeći način:


— Znanstvena istraživanja koja su u toku podmirit će se u skladu sa samoupravnim
sporazumima o istraživanjima u šumarstvu i preradi drva u SR
Hrvatskoj u razdoblju 1981—1986. godine. Iz tih sredstava podmirit će se također
troškovi izrade znanstvenih referata, postera i dr., koje će znanstveni radnici
pripremiti za kongres.
— Izrada priloga iz SR Hrvatske za zajedničke publikacije financirat će se
iz sredstava SOO i sredstava SIZ-IV za znanstveni rad SR Hrvatske u skladu
s predračunom troškova za svaku publikaciju.
173
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— Aktivnosti radnih organizacija šumarstva, prerade drva i prometa te instituta,
škola i Fakulteta — u smislu unapređenja njihova rada i priprema za
IUFRO kongres — osigurat će same radne organizacije iz svojih izvora.
— Pripreme i organizacija seminara za vodice ekskurzija na objektima, u
pogonima, na radilištima i dr. mjestima financirat će se iz sredstava R00. Aktivnosti
ROO u vezi propagiranja šumarstva, prerade drva i prometa, te podsticanja
u radu komisija, redakcionih odbora, radnih organizacija i institucija
u cilju pripreme za kongres, financirat će se iz sredstava ROO. Navedena financijska
sredstva ROO će osigurati putem Općeg udruženja šumarstva, prerade
drva i prometa SR Hrvatske, zatim putem SOO i SIZ-a IV za znanstveni
rad SR Hrvatske.
#