DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Šum. list CVIII (1984). 155


UDK 630* 383.1


GRADNJA I SIGURNOST PROMETA NA ŠUMSKIM CESTOVNIM
PROMETNICAMA1


(Prethodno priopćenje)


Ninoslav LOVRIČ2


SAŽETAK. Šumske cestovne prometnice pripadaju sistemu izvlačenja
ili prijevoza, a svrstane su kod mnogih autora u grupu »cesta
s niskim troškovima građenja«, što ukazuju na njihovu specifičnost,
naglašenu i u ovom izlaganju. Prikazana su ispitivanja projektnih
elaborata šumskih cestovnih prometnica u pogledu njihove sigurnosti,
i to s tehničkog, šumsko-eksploatacijskog, ekonomskog i biološkog
stajališta. Zatim su dati rezultati ovih ispitivanja s namjerom, da se
utvrdi činjenično stanje stupnja realizacije sigurnosti (u pogledu
naprijed navedenih stajališta) šumskih cestovnih prometnica u operativi.
Ključne riječi: šumske ceste — sigurnost — stajalište — eksploatacija


1. UVOD
Poznato je, da se prilikom izrade projektnih elaborata mora obratiti pažnja
na sigurnost šumskih cestovnih sistema, odnosno njihovih objekata, i to kao što
je uobičajeno s tehničkog, šumsko-eksploatacijiskog i ekonomskog stajališta
dok je biološko stajalište često (zanemareno. S obzirom da izradu projektnih
elaborata (tehničke dokumentacije) šumskih cestovnih prometnica obavljaju
šumarski stručnjaci, važno je u ovom izlaganju prikazati način kako se ostvaruje
ta šumsko-tehnička djelatnost.


Podaci za obradu ove tematike uzeti su iz izvođačkih projektnih elaborate
šumskih prometnica od nekih šumskih gospodarstava, a analizom pomoću
koeficijenata sigurnosti ustanovljen je stupanj realizacij´e sigurnosti u izradi
elaborata navedenih prometnica odnosno njihovih objekata.


Svakako je važno naglasiti, da nije potrebna građevna dozvola za izvedbu
projektnih elaborata šumskih cestovnih prometnica, zbog njihove gospodarske,
odnosno šumsko-eksploatacijske namjene, što pored ostalih činilaca znatno
utječe na izradu navedenih elaborata.


1) Referat održan na XI Kongresu Saveza društava za puteve Jugoslavije,
Opatija 28—30. X 1982.
2) Prof. dir Ninoslav Lovrie, riipl. tag. šumarstva i građevinarstva, Zagreb,
Juirjevska br. 2.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 54     <-- 54 -->        PDF

2.
PRIKAZ METODE ISPITIVANJA PROJEKTNIH ELABORATA
Iz uvodnog izlaganja proizlazi, da je osnovna namjenska koncepcija ove tematike
obrada; područja planiranja i izradnje šumskih cestovnih prometnica
na osnovi izvedbenih elaborata nekih šumskih gospodarstava u pogledu njihove
sigurnosti. Prilikom obrade podataka dobivenih od navedenih gospodarstava
upotrebljen je princip raščlanjivanja utjecajnih parametara zbog jasnijteg sagledavanja
veličine i smisla njihovog utjecaja. Time je određen stupanj primjene
u uvOdu navedenih stajališta, odnosno nalčela pri planiranju i izgradnji šumskih
cestovnih prometnica izvlačenja i prijevoza.


Zbog specifične problematike ispitivanja primijenjen je poseban princip
tretiranja osobina šumskih prometnica sistema izvlačenja i prijevoza, jer se one
razlikuju od javnih cestovnih prometnica u pogledu planiranja, izgradnje i
odvijanja prometa.


3.
IZRAČUNAVANJE KOEFICIJENTA SIGURNOSTI ŠUMSKIH CESTOVNIH
SISTEMA IZVLAČENJA I PRIJEVOZA
Utvrđivanje sigurnosti izgradnje i odvijanja prometa šumskih cestovnih
sistema izvlačenja i prijevoza može se promatrati s tehničkog, šumsiko-eksploatacijskog,
ekonomskog i biološkog stajališta (Lit. 3, ,6). Količinski stupanj navedene
sigurnosti određuje koeficijent sigurnosti izgradnje a1 definira se u općem smislu
slijedećom formulom:


moguća sigurnost šumskih cestovnih sistema


n = ;
projektom .predviđena sigiuirnost šumskih cestovnih sistema


Pomoću koeficijenta sigurnosti mogu se također međusobno uspoređivati
prometnice cestovnih sistema u pogledu njihove upotrebljivosti´, odnosno vrednovanjia
njihovih projekata izgradnje i odvijanja, prometa, a u daljnjem izlaganju
prikazat će se primjena ove opće formule u pogledu sigurnosti.


4.
DEFINICIJE I ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA SIGURNOSTI
Na osnovi gornje formule definirat će se četiri koeficijenta sigurnosti različitog
značenja: tehriički, šumsko-eksploatacijski, ekonomski i biološki.


Tehnički koeficijent sigurnosti odnOsno statioko-dinaimičkl (ns) pokazuje
izdržljivost konstruktivnih elemenata objekata šumskih cestovnih prometnica
uzevši u obzir predviđena opterećenja1, a dobiva se diobom statičko-dinamičke
sigurnosti, koju konstrukcija može izdržati do sloma (ns. m), i statičko-dinamičke
sigurnosti predviđene projlektom (ns, p). Ovaj statičko-dinamički koeficijent većinom
je propisan i odnosi se na objekte donjeg stroja šumskih cestovnih prometnica
(mostove, propuste i ostale), pa je prema tome određen formulom:


n8, m


ns
= .


ns, P


156
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Ukoliko taj koeficijent nije propisan, treba ga oprezno odabrati i zbog
mogućnosti rušenja objekta.


Sumsko-eksploatacijski koeficijent sigurnosti definiran je u vezi navedene
opće formule omjerom između granične šumsko-eksploatacijske računske sigurnosti
šumskih cestovnih prometnica iznad koje prestajte njihova namjenska
funkcija, i projektno funkcionalne sigurnosti navedenih sistema. Prema namjeni
tih prometnica određena je njihova funkcija, a ta, Ise isastoji u realizaciji usluga1
u pogledu odvijanja prometa. Ako se uzme kao mjerilo odvijanja prometa brzina
vozila na osnovi koje se utvrđuju potrebni elementi šumskih cestovnih pro>metnica,
tada će se uz navedene uvjete šumsko-eksploatacijski koeficijient
(nr) odrediti diobom moguće brzine iznad koje prestaje sigurnost odvijanja
prometa vozila (vr, m), i projetirane računske brzine odvijanja prometa (vr, p),
odnosno matematičkim izrazom:


V


r,p


Koeficijent ekonomske sigurnosti (ne) određen je omjerom granične računske
ekonomske sigurnosti šumskih cestovnih prometnica do koje postoji njegov
opravdani ekonomski, efekt (ne> m) i projektirane ekonomske sigurnosti odnosno
predviđenog gospodarskog efekta navedenih prometnica (ne, p), dakle
formulom:


nc, m
n,. = —


n„p


Pod opravdanim ekonomskim efektom smatraju se najveće potrebne investicije
za građenje šumskih cestovnih prometnica do kojlih je njihova izgradnja u
šumsko-gospodarskom pogledu opravdana,. Predviđene investicije projektirane
sigurnosti su niže od navedenih raeunsko-ekonomskih, a određene su na osnovi
podataka, uzetih iz izvedbenih elaborata građenja šumskih cestovnih prometnica.


Biološki koeficijent sigurnosti (n^) definiran je omjerom između biološkog
stanja, tj. izračunate sigurnosti dok nije počela promjena stanja okoline, i projektom
predviđene biološke dozvoljene sigurnosti odnosno promjene navedenog
stanja nastale nakon izgradnje. Ako se uzme gospodarska, odnosno novčano
izkazana vrijiednost kao mjerilo stanja okoline, tada se može odrediti biološki
koeficijent sigurnosti (nj,) diobom novčano iskazane vrijednosti stanja okoline
izračunate za sigurnost prije početka, izgradnje cestovnog sistema (nj,,m), i sma>njene
ili povećane novčano iskazane vrijednosti okoline utvrđene za projektiranu
biološku dozvoljenu sigurnost (ni,,p), odnosno stanje okoline nastalo^ nakon
izgradnje. Prema tome taj koeficijent sigurnosti ukazuje na negativni lili pozitivni
utjecaj izgradnje na okolinu a određen jfe formulom.


nt>, m
ni, ==


ni,, p
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 56     <-- 56 -->        PDF

U slučaju negatvnog utjecaja izgradnje, biološki koeficijent sigurnosti pokazuje
koliko je puta niža novčana vrijednost projektom dozvoljenog stanja
okoline zbog razaranja, od njezine izračunate početne vrijednosti prije izgradnje
kod koje ne postoji razaranje okoline.


U slučaju pozitivnog utjecaja izgradnje na okolinu navedeni koeficijent
pokazuje koliko je puta veća novčana vrijednost nastalog stanja okoline koje
je bilo projektom predviđeno, od početnog stanja okoline prije izgradnje. Razumljivo
je, da može nastati slučaj kad nije došlo do promjene novčano izražene
vrijednosti stanja okoline, prije i nakon izgradnje.


Navedena četiri koeficijenta sigurnosti su u međusobnom odnosu i oni iskazuju
u kojem slučaju može doći do razaranja šumskog cestovnog sistema, odnosno
njegovih dijelova ako bi se promijenili npr. tehnički (statičko-dinamički)
i šumsko-eksploatacijski koeficijenti sigurnosti.


Razumljivo je da prekomjernim povećanjem tehničkog i šumsko-eksploataoijskog
stabiliteta smanjuje se koeficijent ekonomske sigurnosti, i tada kao u
prethodnom slučaju izgradnja može biti neopravdana.


5.
REZULTATI ANALIZE PROJEKTNIH ELABORATA ŠUMSKIH
CESTOVNIH PROMETNICA
Odgovarajući postupak pri primjeni analize izgradnje šumskih cestovnih
prometnica očito ovisi od mnogo činioca koji određuju specifičnost svakog slučaja.
Ipak se mogu dati generalni podaci, odnosno opći komentari koji su zajednički
za najveći broj projekata izgradnje i odvijanja prometa navedenih
sistema i to u pogledu njihove sigurnosti s tehničkog, šumsko-eksploatacijskog,
ekonomskog i biološkog stajališta.


Šumski cestovni sistemi namijenjeni su prijenosu drvne mase odnosno realizaciji
prometnih usluga u vezi s uzgojem, zaštitom, uređivanjem, iskorišćavanjem
šuma i lovstvom. Na osnovi toga može se zaključiti da su zadaci šumskih
cestovnih sistema raznovrsni, pa se njihovi projektni elaborata moraju analizirati,
ne samo kao građevinski objekti, nego i sa stajališta šumsko-gospodarske
upotrebljivosti.


S obzirom na navedenu upotrebljivost šumski cestovni sistemi mogu se
podijeliti na šumske cestovne prometnice najnižih kategorija tzv. šumske vlake
koje se planiraju i grade bez gornjeg stroja, odnosno kod kojih se promet odvija
većinom traktorima na planuonu donjeg stroja šumskih cesta. Šumski cestovni
sistemi prijevoza izgrađuju se s donjim i gornjim strojem, te služe otpremi
drvne mase kamionima. Dijele se na sporedne (sekundarne), sabirne (glavne) i
spojne (magistralne )šumsfce cestovne prometnice. Pri tome su navedene spojne
prometnice priključene na javne, a od njdh se odvajaju sabirne, zatim od ovih
sporedne, a od ovih sporednih šumske vlake kao slijepi krakovi do manjih
eksploatacionih šumskih predjela (Lit. 1, 4)


5.1. Rezultati analize šumskih cestovnih sistema izvlačenja
Izrada projektnih elaborata šumskih cestovnih sistema izvlačenja je u tehničkom
pogledu vrlo jednostavna u usporedbi sa obradom šumsko-eksploatacijskih.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ekonomskih i bioloških elemenata, što je njihova glavna karakteristikau Druga
glavna karakteristika šumskog sistema izvlačenja je privremenost njegovih ce^
stovnih prometnica, tj. korišćenja samo za vrijeme eksploatacije šumskog kompleksa.
Pri tom u svim fazama procesa izgradnje ovih prometnica kao i njihove
eksploatacije, vrijednosti koeficijenata sigurnosti mogu općenito iznositi:


ns m Za sve konstruktivne elemente cestovnih sistema statičko-dins
= > i namiiöki koeficijenti sigurnosti imorajiu biti veći od jedinice, što je
nSi p uvjet stabilnosti izgradnje.


nr> m Za stabilni cestovni sistem šumsko-eksplo-atacijski koeficijenti
nr = > 1 sigurnosti moraju biti veći od jedinice, a ako su jednaki jedinr
v nici tada je cestovnu sistetn labilan.


nem Za stabilni cestovni sistem koeficijenti ekonomske sigurnosti su
ne = J> 1 vrijednosti veće od jedinice uiz opravdane ekonomske efekte, a
n(. p ako su jednaki jedinici sistem je labilan, ali u nekim slučajevi


ma gradnja može biti ipak opravdana.


n,, m Biološki koeficijenti sigurnosti su veći ili jednaki jedinin,
p = J> 1 ci već prema utjecaju izgradnje na okolinu.


Rezultati analize šumskih cestovnih sistema izvlačenja u pogledu upotrebljivosti
odnosno vrednovanja njihovih projektnih elaborata i načina izgradnje
na osnovi koeficijenta sigurnosti su slijedeći:tehnički (statičko dinamički´) koeficijtenti sigurnosti pojedinih objekata
za njihove konstrukcije uvijek su veći od jedinice, odnosno iznosa prema
propisima, a ako je dozvoljen izbor tada je ovisno o objektu katkad uzet
neznatno veći od jedinice;

šumsko-eksploatacijski i ekonomski koeficijenti sigurnosti su rjeđe jednaki
jedinici a vrlo često veći od jedinice, katkad znatno u odnosu na
ostale koeficijente sigurnosti, što ukazuje npr. na povećane ekonomske
koeficijente sigurnosti odnosno mogućnost negativnog utjecaja izgradnje
na okolinu;

biološki koeficijenti sigurnosti većinom su jednaki jedinici, tj. izgradnja
prometnica nema utjecaja na okolinu, a ako su veći od jedinice navedenom
izgradnjom degradira se okolina.
Prema tome proizlazi na osnovi koeficijenta sigurnosti da je katkada uz
potrebnu tehničku i šumsko-eksploatacijsku stabilnost znatno povećan ekonomski
efekt i to na štetu biološkog učinka. Posljedica takvog stanja je ugrožavanje
okoline pa će potrajati neko vrijeme, uz eventualno poduzimanje gospodarsko-
uzgojnih mjera za otklanjanje negativnih utjecaja na okolinu, što je olakšano
činjenicom da su navedeni sistemi privremenog karaktera.


5.2. Rezultati analize šumskih cestovnih sistema prijevoza
Šumski cestovni sistemi prijevoza su stalnoga karaktera pa izgradnja njihovih
prometnica zahtjeva primjenu tehničkih propisa, ali u manjem opsegu,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 58     <-- 58 -->        PDF

nego za javne prometnice jer za njih nije. potrebna građevna, dozvola. Kao i kod
prethodne analize prometnica izvlačenja, i ui ovom slučaju težište razmatranja
je projektiranje i građenje šumskih cestovnih prometnica u pogledu njihove sigurnosti
s tehničkog, šumsko-eksploatacijskog, ekonomskog i biološkog stajališta.


Uzme li; se u obzir prethodno navedene koeficijente sigurnosti u pojedinim
fazama izgradnje šumskih cestovnih prometnica prijevoza, tada općenito njihove
vrijednosti mogu iznositi:


ns m nf] p Za stabilni cestovni sistem vrijednosti tehničkih i šu>
1 i > 1 msko-eksploatacijskih koeficijenata sigurnosti su veće
ns n nr „ od jedinice što je uvjet stabilnosti izgradnje,


ne
m Za stabilan cestovni sistem koeficijenti ekonomske sigurnosti su vri


2? 1 jednosti veće od jedinice (uz opravdani ekonomski efekt, a ako- su jed


np> p naki jedinici sistem je labilan, ali u nekim slučajevima, gradnje mogu


biti opravdane,


Hi, ni > Biološki koefioijeriti isu veći ili jeidnaiki jedinici već prema stupnju


=
1 negativnog utjecaja ma okolinu zfoog izgradnje cestovnog sistema, a


Lb, p < manji od jedinice ukoliko je povećana novčana vrijednost okoline


nakon izgadnje.


Izvršena su istraživanja i analize izvedbenih projektnih elaborata građenja
šumskih cestovnih prometnica .sistema prijevoza i njihovih sastavnih elemenata
s vrednovanjem pomoću koeficijenata sigurnosti i dobiveni su slijedeći rezultati
:tehnički i šumsko-eksploatacijsiki koeficijenti sigurnosti su veći od jedinice
s obzirom na stabilnost cestovnog sistema odnosno sigurnosti
eksploatacije i prometa koji se odvija tijekom cijele godine;

ekonomski koeficijenti sigurnosti utvrđeni kod ´svih projektnih elaborata
prometnica odnosno građenja, veći su od jedinice pa je samo teorijski
pretpostavljen slučaj1 kad su ti koeficijenti sigurnosti jednaki jedinici.

biološki koeficijenti sigurnosti utvrđeni kod projektnih elaborata i građenja
šumskih cestovnih prometnica sistema prijevoza su veći, jednaki
ili manji od jedinice, tj. alko su veći od jedinice tada nastaje oštećenje
okoline, odnosno kod jednakosti jedinici nije bilo negativnog utjecaja, a
za vrijednost tih koeficijenata sigurnosti većih od jedinice nastalo je
poboljšano stanje okoline nakon izgradnje.
Zaključno se za oba sistema tj. izvlačenja i prijevoza, može na osnovi koeficijenata
sigurnosti utvrditi činjenično stanje da ne postoje tehnički propisi o
izgradnji šumskih prometnica i zbog toga se katkada dešava da je kod potrebne
tehničke i šumsko-eksploatacijske stabilnosti sistema1 znatno povećana
ekonomska sigurnost na štetu biološke, odnosno da j´e obrada projektnih elaborata
šumskih cestovnih prometnica različita u stručnom pogledu za pojedina
šumska gospodarstva. Razumljivo je da su kod prometnica prijevoza štetne po
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 59     <-- 59 -->        PDF

sljedice na okolinu većeg učinka jer su te prometnice stalnijeg karaktera, pa se
preporuča za njihovo smanjenje i otklanjanje primjena tehničko-bioloških mjera
prema načelima inženjerske biologije.


Navedeni koeficijenti sigurnosti za cestovne sisteme izvlačenja i prijevoza
određeni su na osnovi naprijed navedene opće formule i to diobom mogućih
sigurnosti šumskih cestovnih sistema izvlačenja ili prijevoza s tehničkog šumsko-
eksploatacijskog, ekonomskog i biološkog stajališta1, i projektom predviđene
sigurnosti u pogledu navedenih stajališta. Za sve sigurnosti cestovnih sistema
predložena su mjerila njihove kvantifikacije tako da postoji njihova praktična
primjena u operativi.


6. ZAKLJUČAK
Namjera ovog izlaganja je prikaz metode kako se pomoću koeficijenta sigurnosti,
ocjenjuje stupanj sigurnosti u izradi projektnih elaborata šumskih
cestovnih prometnica izvlačenja i prijevoza. Primjenom te metode izvršena je
analiza projektnih elaborata nekih šumskih gospodarstava i dati su rezultati
realizacije sigurnosti šumskih cestovnih prometnica u operativi. Na taj način
dobivene su indikativne smjernice za mogućnost praktičnog određivanja koeficijenata
sigurnosti u izradi projektnih elaborata s tehničkog, šumsko-eksploatacijskog,
ekonomskog i biološkog stajališta, što je svakako od praktične važnosti
za poboljšano planiranje i građenje šumskih cestovnih prometnica izvlačenja i
prijevoza u pogledu sigurnosti.


LITERATURA


1.
Boi an in S. i Sever S.: Neki elementi finog otvaranja sastojina kod vuče
zglobnim traktorom, Mehanizacija šumairsitva, Zagreib 1 (1976), ´(5—6), 135—140.
2.
B u riet , N.: Dirnensioniemung und Verstärkung ;von Strassen mit geringen Verkehr
und flexiblen Oberbau. Strasse und Verkehr, Zürich, 67 (1981), 382—391.
3.
Lovrić , N.: Mogućnosti primjene ekološko-bioloških stajališta u izgradnji šumskih
.transportnih sistema, Referat održan na il. Kongresu biologa Hrvatske, Poreč
21. — 26. 9. 1981.
4.
Lovrić , N. iProlstanno planiranje šumskih prometnica, Zbornik radova ekologa
Jugoslavije, Savez društava ekologa Jiugoslavije, Zagreb, 2 (1979), 253—259.
5.
Wehner, B., Siedek, P. i K. — H. Schulze: Handbuch des Strassenbaus,
Band 3, Springer —Verlag, Berlin —Heidelberg— New York, 1977, 290.
(i.
V 1 a d i s a v 1 j e v i ć, Ž.: O vodoprivredi, pogledi i metode. Građevinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Institut za vodoprivredu »Jaroslav Cerni«, Beograd,
1969., 235.
Construction and Traffic Safety on Forest Roads


Summary


Forest roads belong to a special category; many references call them »low
construction cost roads«, which is suggestive of their specific character. Designs of
forest roads have been reviewed with .respect to safety and from the engineer.iing,
forestry, economic and biological standpoint. The results of the review are presented
in order to determine ´the ounranft safety of forest roads in exploitation.
KEYWORDS: forest roads — safety — standpoint — exploatation