DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 98     <-- 98 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA


II izdanje, 2. svezak,
Zagreb, 1983.


Krajem prošle, 1983. godine, Uredništvo
je predstavilo i drugi ´svezak drugog
izdanja Šumarske enciklopedije.*
Drugi svezak u kojem su obrađene natuknice
od Grad. do Pl. na opsegu od
730 stranica s oko 83.000 redaka; 30»/o
od toga su ilustracije s više od 700 slika,
tehničkih nacrta i drugih crteža. Izvan
paginacije u ovom svesku nalazi se i 16
stranica priloga u boji, 6 stranica u crno-
bijeloj tehnici, te 6 geografskih karata.
U ovom svesku obrađeno je 675 natuknica
ili 86 više nego, u granicama
i´stog alfabetara, u prvom izdanju. Povećanje
broja stranica nije posljedica
samo povećanja broja natuknica nego i
opširnijim prikazima nekih natuknica obrađenih
i u prvom izdanju Enciklopedije.


Što je novo u ovom u odnosu na
prvo izdanje? Tu su kraći prikazi kao
biografije mlađih stručnjaka, opisa novih
vrsta kao npr. još dva hrasta kitnjaka
(balkanskog i transilvanskog),
hrasta drmun i hrasta gradun (oba na
Kraškom području), Alšinerovog negnjila
itd., ali i dužih, cijelih rasprava.


Za šumara uzgajivača to je nova natuknica
hormoni, od kojih su neki
neophodni i za proizvodnju sadnica vegetativnim
načinom.


Hormoni pospješuju rasten je, izazivaju
cvjetanje ali i koče razvoj biljaka
(herbicidi). Međutim »široka i često olako
shvaćena primjena umjetnih bioloških
vrlo aktivnih tvari uzrokovala je i
mnogo ekoloških problema« upozorava


* Prvi svezak drugog izdanja dovršen je 1980.
godine — Vidi i Šumarski list br. 3—4/81., str.
187.
96


Enciklopedija odnosno autor teksta prof.


Z. Devide.
Nova natuknica p e s t i c i d i obrađena
je na devet i pol stranica od 4 autora.
Nakon uvoda slijedi prikaz insekticida
(općenito, probavni, dodirni, dišni, sistemici,
primjena), zatim aviokemijsko
suzbijanje insekata u šumama, feromoni,
rodenticidi, herbicidi i arboricidi.


Posebno navedimo i natuknicu kartografija.
Uz tekstovni dio nalazi se
i »karta« sekcija specijalki za SFRJ mjerila
1:100 000, 1:200 000 i 1:500 000, što će
vrlo dobro doći u slučaju narudžbi potrebnih
specijalki. »Karta u različitim
mjerilima«, u boji, vrlo dobro će poslužiti
za one koji se upoznaju s mjerilima
karata tj. već od učenika osnovnih škola.


Niz natuknica iz I izdanja je dopunjen
i prerađen kao npr. klima i klimatologija,
meteorologija, krš, park, da ih
je gotovo nemoguće uspoređivati. To je
osobito izraženo s nekim natuknicama s
područja drvne industrije. Tako su potpuno
prerađene natuknice ljepila, pilane,
piljenje, ploče i stolarstvo.


U ovom izdanju Š. E. natuknica ljepila
prerađena je, kao natuknica lijepljenje
, od nepune 3 stranice u prvom
izdanju na 10 stranica. Prikaz pilan a
zauzeo je 14 stranica (prije 7), piljenj
e 18 stranica (prije 8), ploč e čak
50 stranica prema prijašnjih 5,5. Ploče
su obrađene kao slojevito drvo (furnirske
ili šperploče, stolarske ili panelploče),
i kao ploče od usitnjenog drva (iverice
i vlaknatice — lesonit, fazer-ploče),
MDF ploče i lake građevinske ploče, tj.
ploče iz drvne vune vezane cementom.
Na 4 stranice sitnog sloga obrađeno je
i »projektovanje tvornica furnirskih i
stolarskih ploča«. Također je i natuknica
»stolarstvo« iz I izdanja promijenila
naziv u namještaj i povećana sa 14
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 99     <-- 99 -->        PDF

na 53 stranice. Stoga se s pravom u prikazu
ovog sveska Š. E. na promociji kaže,
da »drvni tehnolozi time dobivaju
svoj priručnik, pa i više od toga: svoj
iscrpan udžbenik.«


U ovom izdanju u natuknici »krš«,
(kras, kras, karst)« dodana je i terminologija
za dio karakterističnih oblika
karbonatnih stijena, kraških stijena. Dio,
jer nisu obuhvaćene na pr. škrape, pa
vrtače i dr. Na konstataciji da »osim
općenito raširenog narodnog naziva
»krš«, u sjevernim hrvatskim čakavskim
krajevima postoje toponimi Kras i Krasica
« dodajem, da u okolici Imotskog
narod riječ »kras« upotrebljava za predjele
sa izrazitijom pokrovnošću kamena.
U ovom izdanju novim tekstom prikazana
je vegetacija, a tekst o izboru
vrsta za pošumljavanje sveden je na
desetak redaka »pošumljavanja golih kamenjara
« koje ima »prvenstveno zaštitnu
a manje gospodarsku svrhu, glavni
cilj uspostave prvobitne ravnoteže i samoobnove
šume«. Smatram, da je u današnje
doba, u doba u kojem se postavlja
zahtjev za gotovo sve, a ne samo
neposredno privredne investicije, trebalo
dodati i rečenicu, radi laika, da i
zaštitna uloga šuma ima gospodarsku vrijednost
(za turizam i dr.). Međutim i na kršu
ima dosta kamenjara na kojima se može
uzgojiti i proizvodna šuma — od pionirskih
vrsta — borova, (pa i uz primjesu
čempresa) već s prorednim materijalom,
deficitarnim celuloznim drvom,
itd. Skraćena je i »povijest radova na
pošumljivanju krša«, ali je dodan podatak
o Fondu za pošumljivanje krša
(između dva rata) te neke ustanove u
novoj Jugoslaviji sve do SlZ-a u Hrvatskoj.
Izostavljeni su iz I. izdanja i prikazi
o gospodarskom podizanju krša, o
planiranju radova, o tehnici pošumljivanja
i njege kultura.


Za parkove, koji su obrađeni na
12 stranica i prikazani na dvije stranice
u boji, Z. Potoči ć kaže: »koliko nam
je poznato, to je u nas prvi cjelovit pri


kaz parkovne arhitekture od najstarijih
vremena do danas«. Zainteresirani će
naći i navedenu dosta brojnu literaturu
kako na našem, tako i na stranim jezicima.
K tome treba dodati i tekstove
općenito o nacionalnim parkovima (jedna
stranica u ovom, naprama desetak
redaka u prvom izdanju Š. E.), pa o
park-šumama i, u trećem sve´sku, prirodnim
parkovima.


Pod natuknicom »N a r o d n o o s 1 ob
o d i 1 ač k a borba« prikazana je
»organizacija i rad šumarskih ustanova
na oslobođenim teritorijima za rata
1941—1945.« uz popis narodnih heroja,
poginulih i umrlih u NOB-i, te žrtava
fašističkog terora 1941—1945. šumara,
lugara, šumskih i drvodjelskih radnika.


Od 12 foto priloga u boji (na 16 stranica)
za praksu od posebnog su interesa
oni o štetnicima hrasta, štetnika štetnicima
jele i ishrani bilja (vidljivih simptoma
nedo´stataka pojedinih hraniva,
sve originali). Od geografskih karata u
boji su vegetacijska karta Hrvatske, fitogeografskog
rasčlanjenja Jugoslavije,
već spomenuta kartografija, Köppenova
klasifikacija klime, klimatskozonska vegetacijska
područja krasa i petrografska
karta Jugoslavije, »originalnu, još nigdje
objavljenu« (Z. Potočić).. No time ni´su
iscrpljeni kartografski prilozi, jer ih ima
iu crnobijeloj tehnici kao npr. područja
rasprostranjenosti glavnih tipova potencijalne
vegetacije u Istri, klimatski tipovi
Hrvatske prema Thornthwaitovoj klimatskoj
klasifikaciji, i dr.


Možemo zaključiti, da već letimičnim
listanjem uočavamo vrijedne prinove u
ovom, drugom, izdanju nastavka Šumarske
enciklopedije i smatramo da bi se
trebala naći u svakoj šumarskoj i drvoprerađivačkoj
organizaciji i u društvenim
prostorijama tih organizacija, kako
bi bilo omogućeno svakom radniku da
od vremena do vremena »priviri« u nju,
odnosno da bude sastavni dio stručnog
obrazovanja i upoznavanja struke u kojoj
radi.


O. Piškorić
()7
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ŠUMARSTVO
God. XXXV br. 5—6.
i god. XXXVI br. 2.


1.
Broj 5—6. XXXV. godišta (u 1982.
god.) ŠUMARSTVA posvećen je, kako se
naglašava u Reći Uredništva, 40. godišnjici
Revolucije i 35. godina izlaženja
ovog časopisa, organa Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i industrije za preradu
drveta SR Srbije. »Šumarstvo Srbije
«, na´stavlja se u uvodniku, »u tom
periodu beleži zaista dinamičan razvoj,
sa karakterističnim prelomnim tačkama
i značajnim poduhvatima koji su iz osnova
izmenili pogled na šumarstvo i položaj
struke u društvu. Iz tih razloga
bilo je neophodno, da se kritički oceni
pređeni put ... pa je i koncepcija jubilarnog
dvobroja »Šumarstva« bila tematski
unapred određena«. Za ostvarenje
zamišljene koncepcije Redakcija je obrade
pojedinih tema povjerila određenim
autorima, što je kasnije »iziskivalo ogromne
napore Redakcije u realizaciji zamisli
«. Ti napori su bili u zakašnjenju
dostave rukopisa s posljedicom znatnog
zakašnjenja izla´ska ovog jubilarnog broja
(mjesto krajem 1982. godine izašao je
u 1983.). A rukopis »prikaz razvoja industrije
« uopće nije ni stigao."


Osvrt na minulo razdoblje obrađeno
je u člancima: R. Đ e k i ć, B. T o š ović
i D. Nikolić: Razvoj šumarstva
SR Srbije u periodu 1945—1980.
(str. 7—40).


S. Vlatković: Razvoj šumarstva
SAP Vojvodine u periodu 1945—1980.
(str. 41—58),
D. Simeunović i G. Dukić:
Šest decenija Šumarskog fakulteta u Beogradu
(str. 59—90),
D. M i r k o v i ć : Stanje kadrova u
šumarstvu (str. 91—96),
* To nije osamljen slučaj, pa se i Uredništvo
»Revue forestiere francaise« tuži, da s istih razloga
nije moglo u cijelosti ostvariti koncepciju posebnog
broja Revije, 1981. godine, s temama o
»uzgoju šuma listača«.
M. Jovanović: Institut za šumarstvo
i drvnu industriju u razvoju šumarstva
Srbije (´str. 97—108),
V. Guzina i J. Marković: Doprinos
Instituta za topolarstvo šumarskoj
nauci i praksi (str. 109—124),
I. Jakovljević, D. Drenić i
Z. S i m i ć : Rad i razvoj Srednje šumarske
škole u Kraljevu (str. 125—142),
Ljiljana Vasiljević i D. Ivet
i ć : 25 godina obrazovnog centra »Momčilo
Popović Ozren« u Beogradu (str.
143—156, Centar za obrazovanje za drvoprerađivačku
struku zanimanja od II
do V stupnja, a od šk. god. 1982/83. i
za zanimanje III i IV stupnja tehničara
za ozelenjavanje naselja, uređenje predjela
i za cvjećarstvo),


V. Petković: Doprinos vodoprivrednih
organizacija ukupnom pošumljavanju
u Srbiji (str. 157—168), te
B. Stojković i Ružica S t o š i ć :
Dve decenije »SIMPA« (´str. 169—186,
»SIMPO« je industrija pokućstva, jastuka,
tapetarije i dekorativnog sukna u
Vranju).
Ovaj svezak »Šumarstva« sadrži i
članke:


A. Milovanović: Sastanak posle
pedeset godina od upisa na fakultet (upisalo
se 140 studenata, a diplomiralo
93, od kojih 23-jica nisu više živi; priložen
je i popis svih diplomiranih),
J. Stojanović: Učešće šumarskih
stručnjaka i studenata šumarstva u
NOB (s popisom istaknutih ili stradalih
tokom rata),
M. Sijan : Bibliografija radova u
»Glasniku« Šumarskog fakulteta.
Objavljen je i niz fotografija brojnih
autora na čelu s nestorom šumarske fotografije
Stevanom Kolarevićem, a
praznine su popunjene vinjetama, već
pokojnog, dra Milorada G 1 i š i ć a.


Prvi članak u br. 2/83. je B. J o v anovića,
Lj. Stojanovića i N.
Jovića : Neka razmatranja i termini
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 101     <-- 101 -->        PDF

u vezi prevođenja niskih i degradiranih
šuma u viši uzgojni oblik. Osnovna je
postavka autora, da »je pri melioraciji
degradiranih šuma, kao i pri podizanju
novih šuma (kultura), potrebno voditi
računa o štetnosti i opasnosti proizvoljne,
ekološki nedopustive zamene vr"sta i
stvaranja monokultura. Pogotovo kada
se od lišćarskih, mešovitih zajednica
(postklimaks), koje po prirodnoj sukcesiji
dolaze posle četinara (preklimaks) i
na boljim zemljištima od ovih — ide
obrnutim putem, pa se radi momentalne
ekonomske koristi, nanose duboke i trajne
ekološke štete šumi«.


Stoga »pre nego se poduzimaju bilo
kakve mere, u bilo kojoj devastiranoj
šumi ili goleti, treba upoznati njenu prošlost
— pre svega ishodnu fitocenozu i
i´shodno zemljište, njihovu promenu (regresivnu
sukcesiju) i njihovo današnje
stanje«. Međutim, kao svako pravilo tako
i ovo ima iznimaka, a to je Kraško
područje. Obnova šumske vegetacije na
golom kršu ili jače degradiranim a dendroflornim
elementima obraslih površina
bez alepskog i crnog, pa i primorskog
bora, u cilju podizanja boljih sastojina
gotovo je nemoguća. Uspjeh sadnje
(ili sjetve sjemena) listača do sada
je bio vrlo dubiozan ne zato što se ne
bi primile (sjeme niklo), nego što biljke
tijekom nekoliko godina iščeznu. Borovi,
naprotiv, ne ´samo da se održe nego
se danas šire i na susjedne površine. No
nakon jedne generacije borova, u starosti
od 50—60 godina na sječinama (npr.
poslije rata na Čičariji) ili u prorjeđenim
sastojinama (na Kamenjaku u Istri)
podiže se sastojina listača, crnog jasena,
bijelog i crnog graba, pa i hrasta prirod


nim načinom.


Autori su predložili i nazive (terminologiju)
za pojedine načine obnova sa´
stojina i to:


— konverzija je prevođenje izdanačke
(niske) u visoku šumu odgovarajućim
uzgojnim mjerama prirodn e
obnove,
— rekonstitucija je obnova sastojina,
sjetvom ili sadnjom, isto m ili
istim vrstama koje su sačinjavale
prethodnu šumu,
— supstitucija je potpun a zamjena
vrste ili vrsta prethodne
šume,
— rekonstrukcija je obnova
šume uz ´stanovitu zamjenu ranije
ili ranijih vrsta, npr. da se prijašnja
šuma kitnjaka obnavlja sjetvom
žira na bolje očuvanim dijelovima, a crnim
borom na jače degradiranim.
Ostali su članci:


M. Jovanović i N. Teržan:
Hemijski sastav drveta plantažnih topola,
M. Matović : Reliktna zajednica
Pančićeve omorike (Erico picetum ornoricae
mixtum) u kanjonu Mileševke,
Gl. Macan : Rezultati pošumljavanja
goleti i ostvareni troškovi u zavisnosti
od tehnologije rada na objektu
»Ravnine« u šumi »Goč — Gvozdac« (korišćenjem
mehanizacije smanjuje se potreba
živog rada do 76htt/o, a direktni troškovi
do 58%, ovisno o vrsti mehanizacije).


U »Prilozima i saopćenjima« objavljeno
je:


Ljubisav M a r k o v i ć : Zavisnost kvaliteta
semena crnog bora od dužine čuvanja
u konzervisanom stanju,


Aleksandar M a n č i ć : O jednoj modifikaciji
Lindstromovog metoda za prostorno
istraživanje korenovog sistema,


Milutin Simonović: Predlog za
dopunu oznaka jedinica za mehanički
rad i moment sile, odnosno moment
sprega,


Milivoje Mihailović: Izletnička
šuma Baba Velka, okosnica Titovog gaja,


Stojan E v t i m o v : Pošumljavanje
goleti i pojava prirodnog podmlatka crnog
bora u okolini Bosilegrada,