DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ULOGA ŠUMA U GOSPODARSKOM ŽIVOTU NAŠIH NARODA
U PROŠLOSTI


Komisija za ekonomsku isto rij u Jugoslavije,
Redakcija »Acta historico-oeconomica Iugoslaviae«,
Zgodoviinsko društvo Ljubljana,
Biotehnička fakulteta u Ljubljani


uz financijsku pomoć Savjeta republičkih i pokrajinskih SIZ-ova za znanstveni
rad u SFRJ i pod pokroviteljstvo Gozdnega gospodarstva Kočevje organizirali
su znanstveni skup o »ulozi šuma u gospodarskom životu naših naroda u prošlosti
«. Skup je održan od 7. do 9. studenoga 1983. god. u Šumarskom domu Glažuta
(u šumskom kompleksu Velika planina) i izlaskom u šume na Kočevskom Rogu.


Na početku rada skup su pozdravili:
Ing. Stavko Preložnik , direktor Šumskog gospodarstva Kočevje,
Dr Danica Mili ć u ime Saveza istoričara Jugoslavije,
Dr Veja Me lik u ime Sveze zgodovinskih društava Slovenije,
Dr Mače k u ime Biotehničke fakultete u Ljubljani i
Dr Darja M i h e 1 ič u ime organizatora skupa — Zgodovinskog društva Ljubljana.


Na skupu obrađene su slijedeće fteme:
Dipl. ing Antom P relets ni k (Kočevje): Prikaz područja Šumskog gospodarstva
Kočevje,
Dr Ivan Herce g (Zagreb): Šume kao objekt ekonomske politike i izvor za
održavanje gospodarskog života,
Dr Danica Mili ć (Beograd): Šume kao prirodni uslov za neke privredne
djelatnosti,
Dr Jože Maček : Razmerje med kmetijstvom in gozdarstvom v gozdovinski
retrospektivi,
Mr Joško Jelask a (Split): Zaštita šuma u statutima i drugim aktima
srednjovjekovnih komuna,
Dr Šime Perici ć (Zidar): Politika Mletačke republike prema šumskom fon


du u Dalmaciji,
Prof. Erna U me k (Ljubljana): Določila o gozdovih u urbarjih,
Dr Anko Boštja n (Ljubljana): Ortenburški gozdni red iz 1406,
Dr Darja Miheli č (Ljubljana): Bamberški gozdni red za Kanal in Ko


roško iz 1584,
Dr Nikola Vuč o (Beograd): Šume u procesu prvobitne akumulacije kapitala


uza
Srbiji,
Dipl. ing. Oskar Piškori ć (Zagreb): Posebni dopćedruštvene potrebe,
oprinos šuma imovnih općina
83
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Dr Smiljana Đur o vic (Beograd): Privredni program vlade Milana StojadLnovića
i promane u dotadašnjem sistemu eksploatacije šuma i položaja drvne
industrije u Jugoslaviji 1935 — 1938. godine,


Mr Stane Grand a (Ljubljana): Nekatera vprašanja glede slovenskih gozdov
v času med obema vojnama,
Dr Nikola Živ´Jcović (Beograd): Iskorišćavanje šuma i drvne industrije od
strane nemačkog okupatora na tlu Jugoslavije u drugom svatskom ratu,
Dr Branislav Marovi ć (Titograd): Razvoj šumarstva i drvne industrije u
Cmoj Gori 1945 —1956. godine.


Nakon održanih nekoliko referata vodila se diskusija o izloženim temama,
koja će se nesumnjivo dobro poslužiti nekim autorima u konačnoj redakciji njihovih
referata. Promatrajući sa stanovišta šumarstva možemo konstatirati, da
povjesničari pa i ekonomisti po struci zadovoljavaju kada obrađuju dalju
prošlost, ali ne i bližu. Na to je sa strane šumara upozoreno i na ovom skupu.
Tako se opet pokazao nedostatak šumara-ipovjesničara, kaiko je to već i prije
naglašeno u Šumarskom listu (broj 10—12/81, str. 485—492). To, međutim, ne
znači, da izneseni materijal neće dobro poslužiti za pisanje povijesti šumarstva,
dakako očišćenih od pojedinih nerealnih navoda ili ocjena koji su svojstveni
onima, :koji ne poznaju i šumarstvo kao djelatnost na uzgajanju i iskorišćivanju
šuma.


Skup je održan, kako je već navedeno, u Šumarskom domu Glažuta. To je
jedan lokalitet, dolinica, u šumskom kompleksu Velika planina udaljen dvadesetak
kilometara od Kočevja. Šumarski dom i nastamba za radnike Šumskog
gospodarstva, koji su mahom «vi Bosanci, neki na radu već i po nekoliko godina.
Dom je uređen (vodovod, centralno grijanje, elektrika, restoran, dvorana s televizorom)
i Gospodarstvo namjerava otvoriti ga i za širu javnost, za boravak u
vrijeme odmora ili za zimske sportove.


šumsko gospodarstvo Kočevje, ikako je u svom referatu izložio Ing. Prelesnilk,
pokriva VI šumskoiprivredno područje (Slovenije) i gospodari sa 46 000 ha šuma.
Dvije trećine su u društvenom vlasništvu (svojedobni posjed knezova Auersperga)
a jadna trećina su privatne, seljačke, šume. Prva navedena godina je 1330.,, kada
su ortenburški vlastelini zbog malog broja domaćeg stanovništva, naselili ljude
iz Koruške i Tirola te se sve do drugog svjetskog rata u Kočevjanskoj krajini
nalazio stanoviti broj Njemaca. U drugoj polovici XV stoljeća, 1471. godine, zbog
navala Turaka opat se smanjuje broj stanovnika, što se ponavlja i polovicom
XIX stoljeća, kada su »i polja obrastala šumom« pa u toku II svjetskog rata.
Prvi zapis o šumarstvu datira iz 1614. godine (reguliranje sječe). Polovicom
prošlog vijeka nekoliko godina proizvodi se staklo koristeći potašu bukovih
šuma (odatle naziv lokaliteta Glažuta), a dio drva pilio se na parnoj pilani
u Loškom potoku, koja je osnovana 1865. ili samo 10 godina nakon prve parne
pilane u Austriji. Polovicom XIX stoljeća, 1858. godina izrađena je i prva »oređajna
osnova«, koja je propisivala golu sječu i sadnju smreke kao vrste koja će
davati najveću rentu (podignuto je 130 ha smrdkovih kultura). Početkom devedesetih
godina prošlog stoljeća za šumski posjed Kočevski rog gospodarsku osnovu
izrađuje Leopold Hu f nag i i uvodi preborno gospodarenje. Izrada
ove gospodarske osnove bila je i podloga za njegovu knjigu »Praktično
uređivanje šuma« (njemačko izdanje 1911. god., a hrvatsko u prijevodu Veseli
Miletić 1926.). Hufangelova unutarnja podjela šuma i danas je na snazi.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Osnovom je izvršena predradnja za podizanje pilane, ´koju je Auersperg i podigao
usred šume na cea 850 met. nadm. visine. Pilana je bila parna, a potrebna voda
bila je osigurana nakapnim površinama j bazenima — cisternama. Voda jednog vrela
koristila se za kućanstvo. Pilana je imala 13 primarnih i sekundarnih janrnaea,
jer je uglavnom izrađivala bukove talovete, koji se izvozili preko Trsta u Italiji
i dalje. Izgrađeno je bilo i 62 km šumskih željeznica i koturača. Auersperg je
izgradio pilanu ali je nije neposredno koristio, nego je izdavao u najam. Rad u
pilani obustavljen je oko 1928. godine.


Ta pilana, odnosno mjesto gdje se ona nalazila, bila je jedan od ciljeva ekskurzije,
koja je održana 9. studenoga susretljivosti Š. g. Kočevje (na raspolaganje
je stavilo besplatan prijevoz autobusom). Danas su ostali temelji pilane,
bazeni za vodu i neke obnovljene zgrade a Š. g. to područje pretvara u svojevrsni
muzejski prostor šumarstva i Narođinooslobodilačke borbe.


Nedaleko od ovog mjesta nalazi se i rezervat šumske vegetacije Rajhenarsk
i pragozd . Rezervat je osnovao prigodom uređivanja šuma L. Hufnagl i
zauzima površinu od 51 ha. Biocenoza rezervata jest zajednica Abieto-Fagetum.


I na kraju jedan podatak. Podatak, koji je, u dogovoru s kolegama iz Sum.
gospodarstva prisutnih na raspravi iznio Ing. Prölesniik, o posađenim površinama
na području njihovog gospodarstva. Podatak je zapravo odgovor na neka iznijeta
mišljenja o radu šumskih gospodarstava uopće odnosno da se ona bave gotovo
isključivo eksploatacijom a ne i uzgajanjem. Taj podataik glasi, da je Šumsko
gospodarstvo u Kočevju za vrijeme svog postojanja izvršilo sadnju na 2600 ha.
Kako na njihovom području nije bilo većih površina golijeti ili nepošumljenih
površina, sadnja je četinjača izvršena u bukovim sastojinarna panjača, dakle u
cilju melioracije i konverzije zatečenih sastojana.


Svi referati bit će objavljeni u »Acta historico-oeconomica lugoslaviae« i talda
ćemo u Šumarskom listu obavijestiti o sadržajima referata.


O. Piškorić