DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 103     <-- 103 -->        PDF

IN MEMORIAM


ADOLF ŠERBETIĆ,
dipl. inž. šum.


Životni put Adolfa Šerbetića započeo
je u Rogatici (Bosna) 11. XI 1895. godine
u obitelji obrtnika — puškara. Osnovnu
školu polazio je u Glamoču, Sarajevu
i Jajcu, a realku u Banja Luci.
Srednju školu završava ispitom zrelosti
1914. godine i iste jeseni upisuje na tehnički
fakultet u Beču. Student je bio
kratko vrijeme, jer je krajem i´ste godine
unovačen i od 1. I 1915. do 30. IX
1918. godine nalazi se u tzv. »bosanskohercegovačkoj
regimenti«, koja je ratovala
na Balkanu i u Italiji. Vrativši se
iz vojske zapošljava se, najprije na željeznici,
a zatim, od 1. I 1919. u poduzeću
»ELEKTROBOSNA« u Jajcu, gdje
ostaje do 30. XI 1920., kada prelazi na
Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu
upisavši studij šumarstva. Diplomira
1923. godine, dakle za tri, umjesto
četiri godine, koliko je po propisu trajao
normalan studij.


S radom u struci počinje 8. XII 1923.
godine u Šumskoj upravi u Olovu, da
ubrzo preuzme i dužnost šefa (upravitelja)
iste. Iz Olova premješten je u Livno
a ubrzo, 1925. godine, u Bugojno. Iz
Bugojna premješten je 1927. godine Šumskoj
upravi u Fojnicu, gdje, kao i u prijašnjim
mje´stima, uz poslove upravitelja
Šumske uprave vrši i dužnost šumarskog
referenta u kotaru (srezu). Nakon
dvije godine, u drugoj polovici 1927. godine,
premješten je za upravitelja Šumske
uprave u Busovači, gdje ostaje do
rujna 1935., do premještenja u Direkciju
šuma u Sarajevu, za šefa režijskog poslovanja.
Potkraj 1940. godine imenovan je
ravnateljem (direktorom) Ravnateljstva
šuma u Mostaru, na kojoj dužnosti ostaje
samo do svibnja 1941. godine, kada
je postavljen za generalnog direktora
Šumsko-industrijskog poduzeća »ŠIPAD«
u Sarajevu, gdje ostaje do kraja rata
1945. U »ŠIPADU«, Šerbetić uz redovnu
dužnost u Direkciji šuma radi zapravo
od rujna 1939. godine kao član upravnog
ili nadzornog odbora.


U času Oslobođenja Šerbetić se zatekao
u Zagrebu i dolazi u Ministarstvo
šumarstva za rukovoditelja građevinske
grupe. Iz ovoga prelazi u Ministarstvo
drvne industrije i, kasnije, u Generalnu
direkciju drvne industrije. Kada je 1954.
godine, za potrebe projektiranja u šumarstvu
i drvnoj industriji, osnovana
radna organizacija »PROJEKTNI BIRO«,
Šerbetić je postavljen za direktora odakle
1956. godine odlazi u mirovinu. Međutim
odlaskom u mirovinu ne prekida
s radom, jer če´sto svraća u Biro bivšim
suradnicima, da im po potrebi pomogne
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 104     <-- 104 -->        PDF

u rješavanju pojedinih projektnih ili organizacionih
problema. Za svoju stručnost
Adolf Šerbetić dobiva status priznatog
stručnjaka i priznanje od Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, gdje mu je,
1959. godine, povjerena nastava iz predmeta
»Projektiranje drvno-industrijskih
pogona«.


Kako vidjesmo iz opisa toka službovanja,
Adolf Šerbetić znatan dio svoga
stručnog djelovanja uložio je na poslovima
i´skorišćivanja šuma u vlastitoj režiji.
Neposredno iskorišćivanje šuma, tj.
sječa, izrada sortimenata i izvoz drva sa
sječina po šumskoj upravi, iako u skromnim
razmjerima, datira još iz doba
Austro-ugarske, točnije austrijske vladavine,
jer su Bosna i Hercegovina, i nakon
okupacije 1878. i nakon aneksije
1908., bile priključene austrijskim pokrajinama,
odnosno podvrgnuta neposredno
Beču. Austrijske vlasti su odmah obratile
najveću pažnju do tada gotovo netaknutom
šumskom blagu Bosne kako
hrastovim šumama u nižim područjima,
tako i bukovim, jelovim i smrekovim
prašumama odnosno crnoborovih sastojina.
Ubrzo nakon okupacije, Austrija
osniva katastar zemljišta i procjenjuje
šume (crnoborove čak stablimičnim premjerom*),
a njihova eksploatacija bila
je pravi, kako stručni, tako i tržišni izazov
onog vremena. Velike drvne mase i
jeftina radna snaga omogućili su konkurentske
cijene drvnih sortimenata na
evropskom tržištu, te ´su tamošnji šumoposjednici
i drvno industrijalci oštro nastupili
protiv »bosanske opasnosti« (bosnische
Gefahr). Uz prodaju drva na panju,
vlasti uvode i rad u vlastitoj režiji
u dvije šumarije, u Busovači i u Vitez-
Han Kumpaniji. Tako Šerbetić u Šumariji
Busovača zatiče već uhodano režijsko
poslovanje, ali on pronalazi metode
poboljšanja rada. Između ostalog gradi


* Procjena crnoborovih sastojina u višegiadskom
području obavljena je oko 1905. godine, ali
još i danas ima neposječenih tada obilježenih stabala,
dakle starih preko 250 godina, (op)
14 km dugo vodeno točilo (vodenu rižu)
za otpremu željezničkih pragova i
ogrjevnog drva uz neka originalna rješenja
utovara i istovara. Za svoj rad dobiva
priznanje u već navedenom postavljanju
za šefa režije u sarajevskoj Direkciji šuma
i, ka´snije, u ŠIPAD-u. Na području
Direkcije osniva i organizira režijski rad
u nizu šumskih uprava, kao u Kaknju,
Nemiloj, Okruglici, Srednjem i dr.


Adolf Šerbetić bio je aktivan i kao
društveni radnik, a osobito u Zagrebu.
Tako je bio član i potpredsjednik Upravnog
odbora Društva inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije u Zagrebu,
te je niz godina vodio posebnu brigu o
zgradi Šumarskog doma. U Šumarsko
društvo, na Šumarske četvrtke ili predavanja,
dolazio je i kasnije, sve dok mu
je to zdravstveno stanje dopuštalo i gdje
je uvijek bio rado viđen i pozdravljen.
Stoga Savez ITDŠDI Hrvatske, prigodom
proslave 130-godišnjicc osnivanja Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva i 100-
godišnjeg izlaženja Šumarskog lista
1976. godine, nije mogao mimoići ni Adolfa
Šerbetića i dodjelio mu je za njegov
stručni i društveni rad zlatnu medalju
s poveljom.


Adolf Šerbetić umro je 6., a na zagrebačkom
groblju Mirogoj pokopan 8.
kolovoza 1983. godine, nakon oproštaja
kojeg je u ime bosanskih šumara izrekao
Drago S t i p a c, dipl. inž. šum., a
u ime Saveza ITŠDI Hrvatske Oskar
Piškorić . Međutim sjećanje na osobu
poput Adolfa Šerbetića ne može pasti
u zaborav, ne samo njegovih suvremenika,
suradnika, kolega i njegovih
bivših studenata i svih, koji su ga poznavali,
nego i kasnije. I kasnije, jer mu
je ime trajno zabilježeno u njegovoj ´suradnji
u »Šumarskom listu«, »Narodnoj
šumi«, a osobito u publikaciji »Privredne
prilike Bosne i Hercegovine« (Sarajevo,
1936/37. godine) u kojem je obradio
»Šume i šumarstvo Bosne i Hercegovine
«.


O. P. — D. S.