DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1984 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Svetislav Vladisavljević: Dragutin
Kralovec — Josipović i
Nenad S i m i ć : Pančićeva nagodba sa


POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
Godište XXIX, br. 2.
Titograd, 1983.


Od osam članaka tri su šumarska:
Trinajstić, I.: Termofilne šume
jele sa crnim grabom as. Ostryo-abietetum
(Fukarek) Trinajstić, ass. nov. na
planini Biokovo u Hrvatskoj,
Dubrave c, K. i Trinajstić, I.:
O komparativno anatomskim istraživanjima
istočnojadranskih populacija vrste
Phillyrea angustifolia L.,
J o v a n č e v i ć, R. i J o v o v i ć, M.:
Fenološka istraživanja na nekim vrstama
hra´sta u Polimlju.
Postojanje jele na Biokovu, srednjedalmatinskoj
planini s maksimalno visokim
vrhom Sv. Jure od 1762 m, zabilježeno
je u literaturi prije 152 godine (F.
P e 11 e r : Botanischer Wegereiser in der
Gegend von Spalato in Dalmatien, Zara,
1832.), a narodu je, dakako, bila poznata
od vajkada. Petter navodi i narodni naziv
»jela« ali i »zapni, luč«. Detaljnije je
istraživana u naše vrijeme (Horvat, Kušan,
Klapka, Radić), a sada eto i rezultata
istraživanja dra Trinajstić a.
Trinajstić je istražio fitocenološko-tipološku
pripadnost jelovih sastojina na
Biokovu (koja se nalazi samo na njegovim
´sjevernim stranama) i utvrdio da
izgrađuje dvije šumske zajednice: Rhamno-
Abietetum i Ostryo-Abietetum. Prva
asocijacija je jednaka jelovim asocijacijama
na hercegovačkim i crnogorskim
planinama i opisao ih FUKAREK (1958),
a drugu je od prve diferencirao i u ovom
radu prikazao TRINAJSTIĆ. Prva
se nalazi na nadmorskim visinama između
1400 i 1600 met. na strmim policama
i u pukotinama stijena, a druga na nadmorskoj
visini oko 900 met. (među osta


100


lim i lokalitet Kaoce, gdje je svojedobno
bila podignuta i lugarnica, i dr.).


As. Ostryo-Abietetum (Fukarek) Trinajstić
na Biokovu izrazito je termofilna
zajednica, jer ´se na svih pet prikazanih
snimaka nalazi i crni grab, crni jasen,
maklen (Acer monspessulanum) i jesenja
šašika (Sesleria autumnalis).


Nije li vrijeme, da se jela na Biokovu
istraži i sa šumsko-uzgojnog stanovišta
kako bi se riješila dilema, da li bi
je bilo vrijedno koristiti za proširenje
sadašnjeg njenog areala, da li je vrsta
koja bi mogla poslužiti za »očetinjavanja
« bar dijela biokovskih šuma.


S drugih područja su ovi radovi:
Ognjenović, F. ct al.: Stanje i
razvoj poljoprivrede u Crnoj Gori,
Kar am an, S.: Tri slabo poznate
podzemne Niphargus vrste (Fam. Gammaridae)
iz Jugoslavije (na engleskom
jeziku),
Erben , R.: Kvalitativni sastav kolnjaka
(Rotatoria) u obraštajnim zajednicama
krških rijeka u Hrvatskoj,
J o v a n č e v i ć, R.: Medonosne biljke
iz familije gaveza (Boraginaceae) u
Polimlju,
Erben, R. i B e a d e r, B.: Djelovanje
kumena, acetona i akrilonitrila na
rakove Asellus aquaticus L. i Gammarus
fossarum Koch) (Isopoda, Amphipoda).
Iz članka Ognjenovića saznajemo, da
se u Crnoj Gori od 1962. do 1982. godine
stalno smanjuje broj ovaca, konja i
volova, a rastao je broj svinja i posebno
peradi (od 289 000 u 1962. na 736 509
komada 1982. godine). Broj krava s
86 000 1962. god., u 1972. godini smanjio
se na 83 054 komada, a do 1981. porastao
na 121114 komada. Koz a nema
u proizvodnim planovima!


U ovom broju je nekrolog Dr Tomašu
Tomaševiću (1908—1982), glavnom
republičkom inspektoru za veterinarstvo
u m., »jednom od prvih Crnogoraca
«, koji je 1936. godine diplomirao
na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.


O. Piškorić