DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— Organizacijski problemi nacionalnih
parkova u NR Hrvatskoj (s D. Alfierijem,
u br. 21—25/1962).
Posthumno, u 4. knjizi »Posebna izdanja
« koja sadrži materijal savjetovanja


LESNICKÄ PRACE
61 (1982)


Br. 7.


Lokvenc , T.: Diferecirani izbor sadnog
materijala za pošumljavanje (str. 300


— 304.)
U 1981. godini je Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodne privrede ĆSR
izdalo publikaciju ing. K. PLIVE »D i f erencirani
načini gospodarenja
u šumama ČSR«. Autor je iskoristio
i najnovije rezultate istraživanja na
sektoru uzgoja, obnove, šumarskih melioracija
i si. te govori i o izboru sadnog
materijala za pojedine gospodarske jedinice.
U publikaciji se tabelarno navedene
količine sadnica po ha glavnih vrsta drva
željene strukture, kao i udio osnovnih
vrsta sadnog materijala u omotima te dimenzije
sadnica slobodnog korijenja. Guste
sadnje primjenjuju se sve više, a
prevladaju četinjače sa 73%>. Sadnice u
omotima učestvuju s 24°/o.


B e n e š, J. i Elmer, V: Rješenja nekih
građevnih objekata drvnih skladišta u
Južnomoravskirn šumama (str. 304—312)


Gradnja manipulacionih i otpremnih
skladišta u šumarstvu ČSR je uvijek aktualna.
Južnomoravske državne šume imaju
u uspješnoj izgradnji takvih postrojenja,
dugogodišnja iskustva. Svrha
ovog članka je saopćenje nekih iskustava
stečena građenjem i stalnog usavršavanja
različitih objekata na drvnim skladištima.
Opisuje se razvoj gradnje skladišnih
komunikacija i učvršćenih ploha, kolosjeka
za dizalice, temelja skladišnih strojeva
i elektrifikacije.


zaštita prirode i prostorno uređenje, objavljen
je rad R. Kev e »Zaštita prirodnih
područja i njihovo uključivanje u
prostorno uređenje«.


O. Piškor:ć
H 1 ä v k a , F.: Prva iskustva s korištenjem
vitla za izvlačenje (str. 312 — 315)


Na školskom šumskom pogonu Kostelec
nad Černimi lesy je u 1981. godini
provedeno polupogonsko ispitivanje austrijskog
vitla ACKJA tip KMP-421. Vitlo
je opremljeno motorom Stihl 070 s 4,8
kW učinka. Ispitivana su tri radna hoda.
Rađeno je u crnogoričnim sastojinamas
prosječnom masom debla od 0,14-0,21 m".
Drvo je izvlačeno i stavljeno uz linije za
privlačenje. Drvo je time pripremljeno
za odvoz specijalnim traktorom točkašem
na skladište za odvoz. Ispitivanja su tekla
u dvočlanim i tročlanim radnim grupama.
Postignut je prosječni učinak 4,08


— 7,68 m3 po čovjeku u toku radnog vremena.
Br. 8.


P e š 1, V.: Gospodarenje s više ciljeva
šumama važnim za vodno gospodarstvo
(str. 347—355)


U vodnogospodarski važnim šumama
neophodno je aktivno djelovati na podržavanju
njihovih vodozaštitnih funkcija
cjelokupnim gospodarskim djelatnostima
šumske uprave. Sistem takvog vođenja
gospodarenja uređeno je u suradnji znanstvenih
i proizvodnih radnika na području
šumske Uprave Ostravice u Beskidima,
iz kojeg područja se obskrbljuje pitkom
vodom industrijsko područje Ostrava.
Projektom gospodarenja se respektiraju
odnosi proizvodnih i neproizvodnih
funkcija šuma i kompleksno su rješeni
proizvodni faktori, hidrološki, faktori
zaštite tla i higijenski kao i učinci šumskih
sastojina i šumarske proizvodnje u
zadanim prirodnim i gospodarskim uvje
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 76     <-- 76 -->        PDF

tima. Povećana je primjena žičara, a sma


njena upotreba traktora za izvlačenje dr


va.


Machaniček, J.: Vrednovanje uroda
šumskog sjemena u sezoni 1980/1981.


(str. 355—359)


Bogati urod sjemena 1980/81. dobro je
iskorišten dobrom organizacijom i suradnjom
sjemenskog poduzeća sa šumarskim
pogonima tako, da se kod smreke od ukupo
dobivene količine sjemena od cea


60.000 kg mogla stvoriti zaliha za 13 godina;
nedovoljna količina dobivena je od
brdske smreke zbog slabog uroda. Urod
ariša i cea 4.500 kg dobivenog sjemena
omogućilo je prema različitom godišnjem
utrošku u pojedinim područjima stvoriti
zalihu za 2 do maksimalno 6 godina.
Zalihu borovog sjemena nije bilo moguće
stvoriti zbog slabog uroda. Kvaliteta
sjemena uroda 1980/81. usprkos razvoja
češera, koji je protekao u nepovoljnim
klimatskim uslovima, bila je dobra,
mnogo bolja nego u sezoni 1971/72. Pretežni
dio sabranog sjemena smreke i bora
ima klijavost oko 95°/o a ariša 40—50%.


Skoupy, J.: Obnova šuma u SSSR
(str. 360—366)


U članku se obrađuje prirodna i umjetna
obnova šuma te pošumljavanje nešumskih
tala u SSSR. U uvodu se opisuje
funkcionalna kategorizacija šuma, navedena
je proizvodnja drvnih masa, koja
je viša od 400 milijuna ma godišnje. U
obnovi šuma se često koristi prirodna obnova.
Brzo raste udio umjetne obnove i
pošumljavanje nešumskih tala, nastavlja
se stvaranje šumskih zaštitnih pojaseva,
osnivaju se sastojine na melioriranim
(odvodnjenim) tlima i provodi se rekonstrukcija
sastojina neoblikovanih i neekonomičnih.
Velika se pažnja posvećuje ozelenjavanju
naselja i osnivanju park
šuma. U daljnjem dijelu članka se obrađuje
obnavljanje vrsta drveća i osobito


mehanizacija umjetne obnove i pošum-
Ijavanja.


Kolär, Z.: Rekultivacija površina nakon
eksploatacije pijeska (str. 367 —
372)


U rajonu Hodonin šumske uprave Stražnice
nalazi se područje pošumljenih živih
pijeskova, čija debljina dostiže i 35


m. U posljednje vrijeme se vrši industrijska
eksploatacija pijeska u tom području,
zbog čega se krče postojeće borove
kulture. Poslije eksploatacije pijeska nužno
je ponovno pošumiti nastale čiste gole
površine. U suradnji sa znanstvenim
institucijama pristupilo se tom važnom
poslu i izrađena je komparativna metodologija.
Autor iznosi njezine rezultate u
ovim po klimatskim uslovima ekstremnim
prilikama.
Pelfšek, J.: Odumiranje šumskih sastojina
uzduž soljenih cesta (str. 373 —
375)


Posljednjih godina odumiru šume uzduž
cesta posipavanih solima u zimskom
razdoblju zbog omogućavanja cestovnog
prometa. Štete uzrokuju arbitražne rasprave,
u koju svrhu su potrebni konkretni
dokazi radi podloge za donošenje
odluke o obeštećenju za odumrle šume.
Utvrđivan je bio uglavnom kemijski sastav
tala zasoljenih i zdravih, kemijski
sastav igličja iz sastojine odumrlih i zdravih.
Uporedni rezultati su pokazali, da je
u posljednjih 5 godina došlo u površinskim
slojevima već prije zasoljavanih do
ukupnog povećanja sadržaja klora između
140 — 300"/n. U odumrlom igličju je
nađeno takvo povećanje klora između 100


— 190%, a Na»0 za 75 do 100»/». Dobiveni
rezultati pokazuju da je došlo zbog
soljenja cesta do važnih poremećaja u ishrani
šumskih sastojina, što je konačno
uzrokovalo njihovo odumiranje.
Br. 9.


Šindelar, J.: K sjemenarskoj problematici
bukve i hrasta (str. 393—398).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Značenje listača, osobito bukve (Fagus
silvatica), hrasta lužnjaka (Quercus robur)
i kitnjaka (Quercus petraea), u ovo
vrijeme u ČSR vrlo je očito. To drveće
predstavlja važnu stabilizacionu jedinicu
u šumskim sastojinama i ima u usporedbi
s četinjačama izglede s više nade da
opstane u okolini s onečišćenjima zraka.
Autor analizira sadašnje stanje osiguranja
bukvice i hrastovog žira, zauzima
stav o pitanju sjemenskih plantaža za
ovih vrsta i o problemu autovegetativnog
razmnažanja. Na kraju formulira nekoliko
preporuka, koje trebaju doprinijeti
osiguranja dovoljne količine kvalitetnog
sjemena.


Bart oš, Z.: Izgradnja stanova kod
državnih šuma ČSR u 6. petoljetki (str.
399 — 403)


Izgradnji stanova u ČSSR je općenito
posvećena velika pažnja i na to je usmjeren
značajni dio narodnog dohotka.
I u državnim šumama ČSSR će biti zamašna
sredstva namjenjena gradnji stanova
za sve kategorije namještenika. U
tabelarnim pregledima je naveden razvoj
stambene izgradnje kod državnih šuma
ČSSR od 1951 — 1980. godine. Maksimum
stambene izgradnje je postignut
u godinama 1976 — 1980. U usporedbi s
prošlim razdobljem nastale su izraženije
promjene karaktera stambenih zgrada —
od gradnje lugarnica s jednim i dva stana,
revirnih kućica i kućica za radnike —
prešlo se gradnji uglavnom zgrada s četiri
i više stanova. Ovaj prelaz znači zamašne
uštede u troškovima investicija po
jednom stanu, pri čemu su stanovi moderni,
s kompletnim pripadnostima, pretežno
od tri sobe, korisne površine u prosjeku
76 m2 i s centralnim loženjem.


St ei nhueb el, G.: Pomagalo za ocjenjivanja
manjka vode u smrekovim sadnicama
(str. 414—417)


Kod opadanja sadržaja vode u smrekovim
sadnicama opada i unutarnja nape


tost (turgor) i obujam slaboupravljivih
stanica srčike. Zbog toga nastaju u proširenom
završetku cilindra srčike ispod
zimskog pupa »desikacioni mjehurići«, koji
su dobro vidljivi na vertikalnom presjeku
pupa, već kod slabog povećanja. Mali
mjehurići su česta pojava u određenim
vremenskim razmacima i kod gotovo zdravih
organizama, prirodni i reverzibilni,
ali veće pojave signaliziraju opasnost od
isušenja. Odnos između pojave mjehurića,
odnosno prisutnosti pratećih nekroza
i sadržaja vode, moguće je iskoristiti kao
pomagalo kod određivanja sposobnosti
šumskog sadnog materijala i za prognozu
uspjeha sadnje.


Br. 10.


Tollinge r, V. i Husäk, P.: Vrednovanje
eksperimenta s multispektralnim
avionskim snimanjem (str. 441—445)


U okviru međunarodnje suradnje na
programu »INTERKOSMOS« izveden je
u 1978. godini eksperiment s multispektralnim
avionskim snimanjem na pokusnoj
plohi »Roštejn« kod Javorice. Tu su
tekle snimke s istovremenim osmatranjem
snimanih objekata na zemlji i uvjeti
za uzlijetanje. Slijedila je prva obrada
snimaka uključivo sintezu boje. Potrebno
je bilo na taj način dobivene informacije


o istraženim objektima naknadno uporediti
sa stanjem na lokalitetu. Za ocjenjivanje
općenite primjene metode prošireno
je istraživanje na okolinu »Roštejna«,
gdje se radilo gotovo o sličnim, ali ne unaprijed
odabranim objektima. Tu je bila
svrha provjera mogućnosti ustanovljavanja
npr. zdravstvenog stanja šumskih sastojina,
određivanje vrsti drveća itd. Dalje
je bila u centru interesa provjera
specifične metode obrada prve multispektralne
avionske snimke za dobivanje
podloga koje su namijenjene tematskoj
interpretaciji, kao što su npr. izbor svojstvenih
kanala za sintezu boje.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Košulić, M.: Njegovanje kultura
protiv korova prostiranjem folija (str.
452—456)


Veoma tanke polietilenske folije Mikroten
(20 mikrona) veličine 60 X 60 cm
(ali i više) položene oko sadnica opterećene
mjesnim materijalom, stvaraju trajnu,
mehanički i biološki uvjetovanu zaštitu
kultura protiv divljeg korova. S gledišta
vremena, koje je potrebno za osiguranje
kultura, donosi ono cea 30°/o radne
uštede i upravo toliko velike uštede
svih troškova. Najbolje je prostiranje folija
istovremeno kod pošumljavanja, kad
je pri ruci bez napora materijal za opterećivanje.
Ovaj rad je moguće provesti
pomoću sezonskih radnika, npr. studenata.
Prostiranje folija može biti također
dobar dopunski način njege kulture
protiv divljeg korova na lokalitetima s
jakim korovima, gdje se ne mogu iz različitih
razloga koristiti herbicidi.


Latner, J.: Sposobnost lišća šumskog
drveća za zadržavanje prašine imisije


(str. 457—460)
Stalno dolazi do proširenja područja s
jakim onečišćenjem atmosfere. Među njih
spada i područje Beskida, donedavno područje
s relativno najčišćom atmosferom,
gdje je površina šumskih sastojina s različitim
stupnjevima oštećenja početkom
1980. godine već dostigla količinu od 32.583
ha. Nužno je dakle riješiti pitanje mogućnosti
izmjene različitih vrsta drveća za
obnovu šume u ovom oštećenom području.
U opisanom pokusu je ustanovljeno,
da je na lokaciji mjesta Ostravice od izabranih
uzoraka 10 vrsta najviše sastojaka
prašine na uporedivoj jedinici cm2 zadržala
jasika, zatim javor i hrast. Pokus
svojim orijentacionim značenjem predstavlja
prilog rješenju zadane problematike.


Bespalec, J.: Djelovanje sredstava
mehanizacije na životnu sredinu (str. 441—
—447)


Autor ukazuje na nužnost upotrebe sredstava
mehanizacije u šumarstvu i zatim


navodi djelovanje tih sredstava u sektoru
eksploatacije, uzgoja i zaštite šuma na
životnu sredinu. U zaključku naglašuje,
da je mehanizacija i kemizacija radova
u šumarstvu neizbježiva. Negativne strane
je moguće značajno ograničiti, pridržavanjem
propisa i čistoće, ali je uvijek
prije svega najvažnije odvagnuti prednosti
i mane i uvrstiti najpogodnije sredstvo.
Potrebno je principjelno iznalaziti
sredstva za rad u zadanim uslovima, a
ne tražiti poslove za skupe
strojeve, za koje su i one najpovoljnije
sastojine u zadanom području nepogodne.
S razmišljanjem korištena mehanizacija
donosi kako povećanje produktivnosti
rada tako i minimalne štete na životnoj
sredini, a one se dadu veoma lako
opravdati time, da su one štete znatno niže
od šteta, koje bi nastale ograničavanjem
nekojih djelatnosti naročito u uzgoju
zbog nedostatka radne snage.


Br. 11.


Poleno, Z.: Cijene drvu na svjetskim
tržištima (str. 483—492)


Cijene drva na svjetskim tržištima su
pokazatelj prosječnih proizvodno-tehničkih
i ekonomskih uvjeta u svjetskom
mjerilu. Usprkos ´trajnom porastu produktivnosti
rada u šumarstvu i mogućnosti
da se drvo u širokoj mjeri nadomjesti
drugim materijalima i sirovinama, moguće
je zapaziti stalno povećanje cijena drva.
Ovo povećanje cijena je izazvano prije
svega porastom upotrebe drva i to ne
samo ukupno nego i, u prosjeku, po čovjeku.
Razvoj cijena drva je posebno reguliran
mogućnostima rasta, transportom
i ekonomskim mogućnostima država i područja.
Ali tok nije pravilan pa su u studiji
obrađena slijedeća pitanja:


— dugoročni (stoljetni) trendovi razvoja,
— konjukturni i sezonski otkloni,
— ekonomski izazvani lomovi u tekućem
razvoju,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— razlike područja u razvoju cijena
drva, te
— razlike u razvoju cijena pojedinih
vrsta i drvnih sortimenata.
Juräsek, Mar eš, V acek: Utjecaj
onečišćenja zraka na plodnost smrekovih
sastojina (str. 498—505).


Na 78 odraslih smrekovih sastojina u


5. — 8. dobnom razredu na modelnom području
Or ličke hory, studiran je u
sjemenskoj godini 1980/81. odnos zdravstvenog
stanja imisijama oštećenih sastojina
prema njihovoj plodnosti. Nakon predhodnog
dobivanja podataka o zdravstvenom
stanju sastojina utvrđeni su pojedini
kvantitativni i kvalitativni znakovi
sjemena i češera. Na osnovi matematičkog
vrednovanja 24 karakteristike frektifikacije,
zdravlja i stanja uzoraka iz svih
sastojina određena su tri stupnja fruktifikacije,
koje karakteriziraju kompleksno
aktualno i razvojno stanje plodnosti
sastojina. Iz rada proizlazi negativni utjecaj
povišenog ekološkog opterećenja, osobito
imisija, na stanje i plodnost smrekovih
sastojina u višim položajima i mogućnost
prirodne obnove u pojedinim dobnim
razredima.
Skoupy, J,: Proizvodnja i sadnja sadnica
u omotu u Sovjetskom savezu (str.
503—507).


U SSSR-u pretežno se upotrebljavaju
sadnice sa slobodnim korjenom a manje
one uzgojene u kontejneru. Međutim udio
sadnica iz kontejnera stalno se povećava,
jer je njima omogućena i ljetna sadnja
što je značajno i za ravnomjernije
korišćenje radne snage u šumarstvu, za
kojom se inače osjeća manjak. Najproširenija
je proizvodnja sadnica metodom
BRIKA. Ta je razrađena u Institutu za
šumarska istraživanja litvanske SSR, a
proizvodnja sadnica je potpuno mehanizirana.
Ovom metodom godišnje se proizve


de oko pet milijuna sadnica. Druga je
metoda BRIKET koja je razrađena u Institutu
za istraživanja u poljoprivredi u
Lenjingradu, a treća, koja se manje koristi,
je metoda NISULA. Osnovni materijal
za sjetvu je treset.


Br. 12.


Krečmer — S´kypala: Neproizvodne
funkcije i tehnika šumskog gospodarenja
(str. 535—542).


U radu su iznijeta iskustva u SSSR-u


o utjecaju korišćenja suvremene mehanizacije
u šumskim radovima. Mehanizacija
u šumi veoma je važan faktor u šumskom
okolišu i njezin utjecaj posebno je
vidljiv na području neproizvodnih funkcija
šume. Najteže su posljedice korišćenjem
pokretnih strojeva za privlačenje
i izvlačenje deblovine. Profesor P o b e d
i n s k i, koordinator istraživačkih aktivnosti
u SSSR-u, konstatira, da je do sada
sakupljeno dovoljno spoznaje za donošenje
konačne ocjene o utjecaju mehanizacije
na šumski ekosistem. Analogno
iskustvo tj. da šumska mehanizacija
nepovoljno djeluje na prirodni okoliš, utvrđeno
je i u ČSSR-u. Nužno je stoga, da
se kod upotrebe mehanizacije i o tome
vodi računa, jer se time osiguravaju dugoročni
ciljevi šumskog gospodarstva tj.
poboljšanje uvjeta za osiguranje neproizvodnih
funkcija šume i za proširenu reprodukciju.
I n g r, J.: Rješavanje problema promjena
između šumskog i poljoprivrednog zemljišnog
fonda (str. 547—553).


U radu su prikazane poljedice inventure
poljoprivrednih površina te dovršenog
podruštvljavanja i konsolidacije šumskog
dijela na području sjeverne Moravske
regije. Autor obrađuje i princip
optimalne tehnologije za rješavanje promjena
u zemljišnom fondu uz primjenu
fotogrametrijskih metoda mapiranja.