DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 71     <-- 71 -->        PDF

PUBLIKACIJE


RADOVI
ŠUMARSKOG INSTITUTA
JASTREBARSKO


br. 50. i 52.


Izdalo Opće udruženje šumarstva, prerade
drva i prometa Hrvatske Zagreb, 1982.


Br. 50. sadrži prikaz »Prirodnog
šumskog rezervata ´Medveđak´
na osnovu tipološkog istraživanja. U radu
prikazana je vegetacija (Z. Pelcer i V.
Lindić), pedološki uvjeti (J. Martinović i


B. Vrbek) te sastojinski oblici, proizvodnja
i kvaliteta (D. Cestar, V. Hren, V.
Krejči, K. Bezak, Z. Kovačević i Ankica
Krznar). Izvan teksta su karte »osnovnih
zemljopisnih pokazatelja«, šumskih zajednica,
šumskih tala i sastojinskih oblika.
Rezervat »Medveđak« nalazi se u sklopu
Nacionalnog parka »Plitvička jezera«,
pa je uz Samoupravnu interesnu zajednicu
za znanost (SIZ-IV) u Zagrebu radove
sufinancirao i N. P. »Plitvička jezera
«. Na radovima sudjelovao je i Duško
Krga, dipl. inž. šum., kojd je u Upravi
N. P. »Plitvička jezera«.


Terenski radovi obavljeni su 1978. i
1979. godine, a »cilj istraživanja je bio ...
snimiti zatečeno (nulto) stanje, kako bi
se mogao pratiti razvoj tih šuma u prirodnim
uvjetima«, (str. 6).


Površina rezervata iznosi 156,3 ha ali
se na toj površini nalazi čak sedam tipova
tala, pet biljnih zajednica i deset
sastojinskih oblika. Od tala preteže smeđi
tlo na vapnencu, fitocenološki najveći dio
je brdska bukova šuma (Fagetum illyricum
montanum) s četiri facijesa i dvije
ekološke grupe, a od sastojinskih oblika
preteže »jednolična čista sjemenjača u
stadiju srednje debelih stabala sa zaostalim
prezrelim stablima (113/5)«.


Ovo je drugi elaborat o jednom rezervatu
šumske vegetacije tj. područja stavljenog
pod posebnu zaštitu prema odredbama
Zakona o zaštiti prirode. Prvi je
studija »Rezervati šumske vegetacije Prašnik
i Muški bunar« (vidi Š. 1. br. 5—6/80,
str. 257) autora S. Matica, B. Prpića, Đ.
Rauša i A. Vrankovića. Dva elaborata
(studije) o istonamjenskim šumskih površinama,
a različito obrađenim. Studija


o šumskim rezervatima Prašniik i Muški
bunar obrađena je prema svrsti tih šumskih
kompleksa tj. osiguranju nesmetanog
(ili što manje) razvoja ekosistema,
elaborat o rezervatu »Medveđak« ne razlikuje
se od elaborata koje Šumarski institut
izrađuje za proizvodne tj. ekonomske
šume. Tako obrađuje »odnos proizvodnje
sastojinskih oblika« te »kvalitetu
sastojinskih oblika« (učešće sortimenata
o pojedinim sastojinskim oblicima) kao
svaki uređajno-eksploatacioni elaborat,
a bez biološko-ekološke analize i ocjene
o daljnjem prirodnom razvoju ne samo
šumskih zajednica (subasocijacija, facijesa),
nego i nešumskih. Talko je »u rezervatu
´Medveđak´ (istraživan kvalitet)
sastojinskih oblika, s ciljem da se u uvjetima
minimalnog utjecaja čovjeka na
proces proizvodnje drva na panju, utvrdi
značaj neusmjeravanih prirodnih sila
na kvalitetu sastojine« (str. 26).
Područje rezervata detaljno je istraženo
pedološki i fitocenološki i stoga je
šteta, što u ovom elaboratu nije prikazana
veza između pedoloških osobina pojedinih
dijelova (a na toj, relativno maloj
površini nalazi se čak sedam tipova
tala) i današnje vegetacije (fitocenoza).
U elaboratu nema ni pokušaja da se prikažu
uzroci različitih sastojinskih oblika,
jer, npr., ekološka grupa (brdske bukove
šume) Rhamus alpinus ssp, fallax, Lonicera
alpigena, Moehringia muscosa nalazi
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 72     <-- 72 -->        PDF

na istom tlu kao tipična subasocijacija
brdske bukove šume (Fagetum illyricum
montanum subass. typicum). Nema,
nadalje, podataka o obnavljanju (pomlađivanju)
sastojina iako ima »sastojina u
stadiju propadanja« tj. sastojina u kojima
»unutar stadija prezrelih stabala (5),
ima — prema temeljnici — više od 30%
stabala koja su suha ili su se počela sušiti
(str. 20). Sa stanovišta zaštite prirode
može biti govora samo o propadaju stare
sastojine a ne sastojine uopće. To je
zapravo sastojina u kojoj su stabla premašila
fiziološku zrelost pa je i prirodno
da ona postupno i odumiru, suše
se. Međutim, ako je pomlađivanje dobro,
tada sastojina nije u propadanju nego u
obnavljanju, a o mlađem naraštaju nema
ni riječi, a kamo li o tome, koja vrst dominira,
koja se naseljava, itd. Ove
činjenice dati će i odgovor na pitanje,
da li se šuma obnavlja samo kao prirodna
vegetacija odnosno koliko to obnavljanje
obećava i vrijednu ekonomsku šumu
kao jedan od »temeljnih podataka
za utvrđivanje očekivanih vrijednosti proizvodnih
mogućnosti ´normalnih´ šuma«
(str. 28).


Prezrelih stabala (str. 19) ima samo u
gospodarskim šumama, dok u šumama
šumskim rezervatima mogu biti samo
stara stabla. Međutim, takva stabla mogu
daleko premašiti starost stabala »fiziološke
zrelosti« (str. 19) tj. dimenzije
(starosti) kada kvalitet drvne supstar.ce
gubi svojstva iz mlađeg doba. Takva stabla
vizuelno su normalna, ali im je drvna
masa »prešla«. Tako, npr., svojedobno,
1935. godine, na području Šumske uprave
u Ćajniću u eksploataciji bilo je porušeno
nekoliko stabala smreka starih preko
300 god., kojih je drvo u netom posječenom
stanju bilo »normalno«. Međutim,
kada su nakon tri ili četiri mjeseca ušla
u pilanski jaram mjesto piljevdne ispadala
je prašina i ni jedna se daska nije
mogla upotrijebiti, jer se drvo runilo pod
prstima. A neposječena zacijelo mogla su
poživjeti bar nekoliko desetaka godina.


Ili jedan primjer iz samog N. P. »Plitvička
jezera«. Nova cesta prema Korenici
izgrađena je kroz bukovu sastojinu
u kojoj su, stara, stabla prije dvadesetak
godina bila suhovrha. Međutim iz svih
suhih vršnih grana potjerale su nove
grančice te je vrh krošanja postao bujniji
nego je bio prije sušenja prvotnih
grana. Tako je, bar bilo prije desetak
godina, kada sam opetovano provjeravao
tu pojavu. Sa stanovišta eksploatacije nakon
sušenja prvotnih grana sigurno bi sastojina
bila posječena, međutim ona se
»pomladila« i mjesto mlade sastojine, koja
se gleda prijekim okom u prirodnim
rezervatima, ostala je sastojina s odraslim
bukvama.


Zaključak? U elaboratu prikazano
djelomično današnje stanje ovog rezervata
korisno će poslužiti, za kvalitetnu ocjenu
analognih ekonomskih sastojina a za
»potrebe« zaštite prirode tj. prirodnog
razvoja vegetacije u svim fitocenozama
samo onda, ako se dopune istraživanjima
za cjelokupnu vegetaciju tj. i bujadnica
i kamenjara, koje su u elaboratu
samo naznačene, kao i gljivama u prizemnom
dijelu i na stablima te preciznijeg
prikaza pomlađivanja i širenja drveća,
grmlja pa i ostalih flornih elemenata.
Ako je to prepušteno Upravi N. P.
onda je to trebalo navesti i na kraju
elaborata.


Br. 52. Radova je Skraćena magistarska
radnja K. Bezak a »Proučavanje strukture
i veličine sastojinskog debljinskog
prirasta hrasta lužnjaka (Quercus robur
L.) u zajednici hrasta lužnjaka s velikom
žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum
roboris Horv. 1938)«.


Cilj je istraživanja bio, ikako navodi
sam autor, da u sastojina zajednice hrasta
lužnjaka s velikom žutilovkom utvrdi:


»— razvoj debljinskog prirasta po dobnim
razredima (21—40, 41—60, 61—80,
81—100, 101—120 i 121—140 godina);


— strukturu debljinskog prirasta (širine
godova) po dobnim razredima;