DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 71     <-- 71 -->        PDF

PUBLIKACIJE


RADOVI
ŠUMARSKOG INSTITUTA
JASTREBARSKO


br. 50. i 52.


Izdalo Opće udruženje šumarstva, prerade
drva i prometa Hrvatske Zagreb, 1982.


Br. 50. sadrži prikaz »Prirodnog
šumskog rezervata ´Medveđak´
na osnovu tipološkog istraživanja. U radu
prikazana je vegetacija (Z. Pelcer i V.
Lindić), pedološki uvjeti (J. Martinović i


B. Vrbek) te sastojinski oblici, proizvodnja
i kvaliteta (D. Cestar, V. Hren, V.
Krejči, K. Bezak, Z. Kovačević i Ankica
Krznar). Izvan teksta su karte »osnovnih
zemljopisnih pokazatelja«, šumskih zajednica,
šumskih tala i sastojinskih oblika.
Rezervat »Medveđak« nalazi se u sklopu
Nacionalnog parka »Plitvička jezera«,
pa je uz Samoupravnu interesnu zajednicu
za znanost (SIZ-IV) u Zagrebu radove
sufinancirao i N. P. »Plitvička jezera
«. Na radovima sudjelovao je i Duško
Krga, dipl. inž. šum., kojd je u Upravi
N. P. »Plitvička jezera«.


Terenski radovi obavljeni su 1978. i
1979. godine, a »cilj istraživanja je bio ...
snimiti zatečeno (nulto) stanje, kako bi
se mogao pratiti razvoj tih šuma u prirodnim
uvjetima«, (str. 6).


Površina rezervata iznosi 156,3 ha ali
se na toj površini nalazi čak sedam tipova
tala, pet biljnih zajednica i deset
sastojinskih oblika. Od tala preteže smeđi
tlo na vapnencu, fitocenološki najveći dio
je brdska bukova šuma (Fagetum illyricum
montanum) s četiri facijesa i dvije
ekološke grupe, a od sastojinskih oblika
preteže »jednolična čista sjemenjača u
stadiju srednje debelih stabala sa zaostalim
prezrelim stablima (113/5)«.


Ovo je drugi elaborat o jednom rezervatu
šumske vegetacije tj. područja stavljenog
pod posebnu zaštitu prema odredbama
Zakona o zaštiti prirode. Prvi je
studija »Rezervati šumske vegetacije Prašnik
i Muški bunar« (vidi Š. 1. br. 5—6/80,
str. 257) autora S. Matica, B. Prpića, Đ.
Rauša i A. Vrankovića. Dva elaborata
(studije) o istonamjenskim šumskih površinama,
a različito obrađenim. Studija


o šumskim rezervatima Prašniik i Muški
bunar obrađena je prema svrsti tih šumskih
kompleksa tj. osiguranju nesmetanog
(ili što manje) razvoja ekosistema,
elaborat o rezervatu »Medveđak« ne razlikuje
se od elaborata koje Šumarski institut
izrađuje za proizvodne tj. ekonomske
šume. Tako obrađuje »odnos proizvodnje
sastojinskih oblika« te »kvalitetu
sastojinskih oblika« (učešće sortimenata
o pojedinim sastojinskim oblicima) kao
svaki uređajno-eksploatacioni elaborat,
a bez biološko-ekološke analize i ocjene
o daljnjem prirodnom razvoju ne samo
šumskih zajednica (subasocijacija, facijesa),
nego i nešumskih. Talko je »u rezervatu
´Medveđak´ (istraživan kvalitet)
sastojinskih oblika, s ciljem da se u uvjetima
minimalnog utjecaja čovjeka na
proces proizvodnje drva na panju, utvrdi
značaj neusmjeravanih prirodnih sila
na kvalitetu sastojine« (str. 26).
Područje rezervata detaljno je istraženo
pedološki i fitocenološki i stoga je
šteta, što u ovom elaboratu nije prikazana
veza između pedoloških osobina pojedinih
dijelova (a na toj, relativno maloj
površini nalazi se čak sedam tipova
tala) i današnje vegetacije (fitocenoza).
U elaboratu nema ni pokušaja da se prikažu
uzroci različitih sastojinskih oblika,
jer, npr., ekološka grupa (brdske bukove
šume) Rhamus alpinus ssp, fallax, Lonicera
alpigena, Moehringia muscosa nalazi