DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 5     <-- 5 -->        PDF

UDC: 630*232:582.475:631.811.2.001/2 Šum. list CVII (1983), 323


UTJECAJ RAZLIČITIH OBLIKA FOSFORA
NA ISHRANU BILJAKA OBIČNOG BORA
(Pinus silvestris L.)


Prof. dr Jelka ANIĆ
Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb


Dr Nikola KOMLENOVIĆ
Šumarski institut, Jastrebarsko


SAŽETAK. Tijekom tri godine istraživan je utjecaj različitih
oblika fosfora na ishranu i rast biljaka običnog bora. U pješčanoj
kulturi kao izvor fosfora primijenjeni su slijedeći fosfati:
mono, di i tri Ca-fosfat te Fe i Al-fosfat. Biljke običnog bora


tori ustanovili pozitivno djelovanje fosfornih gnojiva šumskog dr


u značajnojfosfora.
su mjeri usvajale fosfor iz svih ispitivanih oblika
UVO D
Drvenaste kulture trebaju relativno malo fosfora, ipak su mnogi au


na rastveća (LEYTON 1954, HAUSSER 1956, ZEHETMAYR 1956, THEMLITZ i
BERNS 1957, BONEAU 1963, CHARLON 1964, BAULE i FRICKER 1967, FIEDLER
et al. 1973, KOMLENOVIĆ 1978. i dr.). To je i razumljivo, jer se
nedostatak biljci pristupačnih oblika forsfora u šumskim tlima pojavljuje
vrlo često.


Ekonomski važne četinjače rastu najčešće na vrlo kiselim tlima, gdje
uglavnom nema biljci pristupačnog fosfora. Kod takvih se uvjeta fosfor nalazi
pretežno, ili isključivo u teško topivim AI-, Fe- odnosno okludiranim fosfatima.
Unatoč tome mnoge četinjače i na takvim tlima dobro uspijevaju, i
ne pokazuju znakove nedovoljne ishrane fosforom. 0 sposobnosti šumskog
drveća, posebno četinjača da usvajaju fosfor iz teško topivih spojeva izvještavaju
mnogi autori (THEMLIZT 1953, VAN COOR 1956, 1957, DUCHAUFOUR
i BONNEAU 1960. i dr.). Smatra se naime da zbog duge ophodnje i
pospješivanja P-apsorpcije putem mikorize igraju gotovo svi oblici fosfora
u tlu izvjesnu ulogu u ishrani šumskog drveća (FIEDLER et al. 1973).


Našim istraživanjima željeli smo ispitati u kojoj mjeri mogu biljke
običnog bora usvajati fosfor iz raznih anorganskih fosfata za koje se može
predpostaviti da se nalaze u tlu pod prirodnim uvjetima ili se stvore
transformacijom fertilizacijom dodanih P-gnojiva.*)


*) Ova istraživanja realizirana su uz financijsku pomoć SIZ za znanost (SIZ-
IV) i Općeg udruženja šumarstva, prerade drva i prometa, Zagreb.


323
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 6     <-- 6 -->        PDF

METODE RADA


Za istraživanje ishrane običnog bora različitim oblicima fosfora primjenjena
je pješčana kultura. Vegetacijski pokus postavljen je u Mitscherlichovim
loncima sa slijedećim tretiranjem: kontrola (bez fosfora), fosfor u
obliku monokalcijskog, dikalcijskog, trikalcijskog, željeznog i aluminijskog
fosfata.


Izuzev monokalcijskog fosfata koji je dodavan putem hranjive otopine
svi ostali fosfati izmješani su sa kvarcnim pijeskom prije sadnje biljaka. Količina
dodanog fosfata iznosila je 90 ppm P.


Osnovna hraniva otopina priređena je od slijedećih soli: KNO3, Ca (NOa)2,
Ma SO4 i mikroelernenata.


U svaku posudu zasađene su krajem mjeseca travnja po tri strogo klasirane
jednogodišnje biljke običnog bora. Pokus je izveden u pet ponavljanja.


Po završetku vegetacije izvađene su biljke, utvrđen sadržaj suhe tvari
te analiziran sadržaj dušika, fosfora i kali´ja u iglicama.


Pokus je ponovljen naredne godine, s tim da su biljke uzgajane kroz
dvije vegetacije. Nakon toga su registrirane visine i promjeri biljaka, utvrđena
količina proizvedene suhe tvari i njen kemijski sastav.


Dušik u uzorcima biljnog materijala utvrđen je metodom KJELDAHLA
(makro postupak). Za određivanje sadržaja ostalih analiziranih elemenata
biljna je tvar spaljivana sumpornom i perklornom kiselinom. Fosfor je iz
ekstrata određen kolorimetrijski, kalij plamenfotometrijski a ostali elementi
metodom atomske absorpcije.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM


Podaci o količini proizvedene suhe tvari nakon jednogodišnjeg tretiranja
prikazan: su u tablici 1.


Tablica 1: Količina suhe tvari nakon prve vegetacije


Tretiranje
Nadzemni
dio
Korijen
g/biljaka
Čitava
biljka
Kontrola 1.95 1.48 3.43
Ca fosfat-mono 3.00 2.17 5.17
Ca fosfat-di 3.36 2.43 5.79
Ca fosfat-trj 2.83 2.33 5.16
Fe-fosfat 3.28 2.12 5.40
Al-fosfat 3,42 2.87 6.29


Statističkom obradom podataka utvrđeno je značajno povećanje suhe
tvari u svim tretiranjima u kojima je primenjen fosfor bez obzira na njegov
oblik. Razlike između pojedinih P-tretiranja nisu bile značajne.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Iz podataka o koncentracijama hraniva u iglicama se vidi da je u varijantama
sa trikalcijskim i željeznim fosfatom došlo samo do neznatnog povećanja
koncentracije fosfora u iglicama u odnosu na kontrolu. Kod ostalih
tretiranja, posebno onog s monokalcijskim fosfatom, taj je porast značajan.


Dušik pokazuje upravo obrnutu sliku. U svim tretiranjima u kojima je
primijenjen fosfor došlo je do »razređivanja« koncentracije ovog hraniva (dilution
efekt). Slične, ali slabije izražene promjene, pokazivao je kalij.


Tablica 2: Kemijski sastav iglica nakon prve vegetacije


Količina


niva u 100 iglica.


Tretiranje N P K
CVo suhe tvari)
N Pmg/100 iglica
K
Kontrola 1.21 0.11 0.56 9.68 0.9 4.5
Monokalcijski fosfat 1.04 0.15 0.51 11.44 1.7 5.6
Dikalcijski fosfat 1.00 0.14 0.53 10.70 1.5 5.7
Trikalcijski fosfat
Željezni fosfat
1.03
1.05
0.12
0.12
0.46
0.46
10.40
11.66
1.2
1.3
4.6
5.1
Aluminijev fosfat 1.01 0.14 0.56 13.74 1.9 7.6
Da se eliminira utjecaj efekta »razređivanja« određene su količine hra


Tretiranje sa bilo kojim oblikom fosfora imalo je za posljedicu povećanje
sadržaja svih analiziranih hraniva u 100 iglica.


To povećanje poisebno je izraženo za deficitarni fosfor, jer u Pjtretiranjima
ono ne odražava samo porast biomase iglica već je i rezultat povišenih
koncentracija fosfora.


Izgled biljaka običnog bora nakon prve vegetacije vidi se na slici 1.


SI. 1. Izgled biljaka običnog bora.
507 bez fosfora, 626 aluminijev fosfat, 538 željezni fosfat, 535 trSkalcijski
fosfat, 511 dikalcijski fosfat, 532 monokalcijski fosfat.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U tablici 3 daju se osnovni elementi rasta biljaka nakon tretiranja tijekom
dvije vegetacijske sezone.


Tablica 3: Neki elementi rasta bora nakon druge vegetacije


Visina biljaka
Tretiranje Kod
sadnje
cm
Nakon
druge
vegetacije
Promjer
kori j eno vog
vrata
Suha
tvar
g/biljka
Dužina
iglica
mm
mm
Kontrola 2.5 28.6 4.7 8.9 3.2
Ca-fosfat-mono 2.6 34.2 6.6 20.1 5.8
Ca-fosfat-di 2.3 34.7 7.0 18.4 5.3
Ca-fosfat-tri 2.6 38.4 6.8 21.5 6.1
Fe-fosfat 2.2 38.6 7.2 19.1 6.3
Al-fosfat 2.6 37.1 7.2 20.6 6.1


Ovi podaci pokazuju u načelu slaganje s podacima koji su postignuti
nakon jednogodišnjeg tretmana i još bolje indiciraju utjecaj primjenjenih
oblika fosfora na uspjevanje biljaka bora. Statistička obrada podataka (analiza
varijance, F-test i Duncan´s multiple range test) samo je potvrdila ono
što se vizuelno uočavalo. Utvrđene su značajne razliike između kontrole
i svih ostalih tretiranja u kojima je primijenjen fosfor bez obzira na njegov
oblik.


Međutim, između pojedinih fosfata nismo mogli utvrditi opravdane razlike
u pogledu njihovog utjecaja na rast biljaka.
Povoljnija ishrana fosforom odrazila se u prvom redu u porasu biomase
iglica, a najslabije je utjecala na rast korijena (slika 2).


Iz podataka o koncentracijama hraniva u iglicama (tablica 4) jasno je
vidljivo da se koncentracija dušika kod biljaka koje nisu tretirane fosforom
približava onim vrijednostima toje se smatraju vrlo povoljnim za ishranu
običnog bora (WEHRMANN 1963, ZÖTTL 1964, KRAUSS 1965, HEINSDORF
1967, KOMLENOVIĆ 1967, FIEDLER et al. 1973. i dr.). Za sve ostale kombinacije
je ishrana ovim hranivom znatno nepovoljnija. Razlog tome je povećani
zahtjev biljaka za dušikom na P-tretiranjima. To nas upućuje na zaključak
da u budućim istraživanjima sa pješčanim kulturalna treba ovom hranivu
obratiti veću pažnju.


Sadržaj fosfora u iglicama biljaka koje nisu tretirane fosforom nalazi se
u području koje odgovora njegovom ekstremnom nedostatku (ZÖTTL 1964,
TAMM 1954, KRAUS 1965, KOMLENOVIĆ 1967).


Zanimljiv je podatak da kod kontrolnih biljaka nije došlo do jasno izražene
pojave vizuelnim simptomom nedostatka fosfora. Inače smo tu pojavu
utvrdili i kod njegovih viših koncentracija (KOMLENOVIĆ 1967, KOMLENOVIĆ
i NEDOVIĆ 1979). Interesantno je i to da su biljke običnog bora
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 9     <-- 9 -->        PDF

´ Utjecaj različitih oblika fosfora na sadržaj suhe tvari pojedinih djelova biljaka


v. E3 korijen
U Slabio


500


UH iglice


I čitavo biljka


300


S 100


tretiranje


SI. 2. Utjecaj različitih oblika fosfora na sadržaj suhe biljne tvari u pojedinim
dijelovima biljaka.


preživjele dvije godine bez dodavanja fosfora. To je još jedna potvrda da
obični bor ima zaista skromne zahtjeve za ovim hranivom.


Na svim P-tretiranjima ishrana fosforom se može ocijeniti kao relativno
povoljnom (KRAUSS 1965, MATERNA 1967). Za pretpostaviti je da bi intenzivnija
ishrana dušikom dovela do pada koncentracije fosfora u biljci
uslijed brže produkcije biljne tvari.


Na tretiranjima fosforom utvrđene su također i niže koncentracije kalija
u iglicama, a do pada koncentracije kalcija došlo je u varijantama s Fe-
l Al-fosfatom.


U nastojanju da se eliminira »efekat razređivanja« i dobije što realniji
uvid u količine hraniva koje su usvojile biljke bora analiziran je i obračunan
je njihov sadržaj u svim dijelovima biljaka. Na kontrolnim biljkama utvrđena
je posebno niska koncentracija fosfora u korijenu, a u manjoj mjeri
i u stablu.


U biljkama iz svih P-tretiranja dobili smo daleko veće apsolutne količine
fosfora, pa i drugih hraniva (tablica 5). Ako uporedimo pojedina P-tretiranja
uočava se da su nešto više fosfora usvojile biljke tretirane monokalcijkim
fosfatom, dok između ostalih fosfata nema jasnijih razlika. Kako smo vidjeli
iz podataka o rastu povoljnija ishrana fosforom u spomenutoj kombinaciji
nije imala pozitivnog učinka na produkciju biljne tvari. Povećana količina
usvojenog fosfora rezultirala je samo u porastu njegove koncentracije u


327
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 10     <-- 10 -->        PDF

biljci, u prvom redu u korijenu. Postoji mogućnost da je nedostatak dušika
razlogom da se povoljnija ishrana fosforom nije odrazila u bržem rastu bi


ljaka bora.


Tablica 4: Kemijski sastav suhe tvari nakon druge vegetacije


Dio
Sadržaj ( °/o suhe tvari)


Tretiranje


biljke N P K Ca Mg


Kontrola — bez
:glice 1,67 0,074 0,53 0,44 0,122


fosfora
Stablo 0,67 0,044 0,27 0,44 0,035
Korijen 0,91 0.057 0,27 0,72 0,029


Ca-fosfat-mono
Iglice 1,06 0,161 0,43 0,44 0,110
Stablo 0,73 0,135 0,22 0,43 0,054
Korijen 0,78 0,240 0,30 0,67 0,027


Ca-fosfat-di
Iglice 1,07 0,135 0,43 0,41 0,116
Stablo 0,55 0,135 0,20 0,40 0,055
Korijen 0,63 0,166 0,28 0,79 0,035


Ca-fosfat-tri
Iglice 1,21 0,135 0,46 0,39 0,113
Stablo 0,69 0,092 0,18 0,41 0,048
Korijen 0,66 0,148 0,32 0,87 0,027


Fe-fosfat
Iglice 1,18 0,161 0,46 0,37 0,151
Stablo 0,54 0,118 0,22 0,33 0,035
Korijen 0,58 0,157 0,27 0,56 0,027


Al-fosfat
Iglice 1,09 0,140 0,37 0,34 0,107
Stablo 0,46 0,118 0,17 0,44 0,035
Korijen 0,61 0,170 0,23 0,60 0,035


Tablica 5: Količine hraniva u biljci


N K Ca Mg
mg/biljka


o 95,3 5,2 31,0 48,4 5,2
Ca-fosfat-mono 180,2 34,8 67,9 99,4 14,8
Ca-fosfat-di 146,8 26,4 59,2 93,9 14,0
Ca-fosfat-tri 194,6 27,2 73,2 113,9 15,1
Fe-fosfat 159,5 28,8 64,9 78,0 16,1
Al-fosfat 161,4 28,9 56,8 89,1 14,0
Povoljno reagiranje običnog bora i na ishranu teže topivim oblicima
fosfora može se pripisati nekolicini faktora.


Korijenov sistem inože absorbirati fosfor i iz vrlo razređenih otopina
(LONERAGAN et al., 1967). Tako su npr. RÜSSEL et al. (1960) ustanovili da
je koncentracija soka ksilema 100 do 1000 puta viša od koncentracije P u
otopini tla.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Pitanje koliko je aktivnost korijena običnog bora utjecala na aktivaciju
P iz nelabilnih frakcija fosfora teško je prosuditi. Poznato je da neki
eksudati organskih kiselina iz korijena imaju sposobnost halatizacije i time
aktivacije teško topivih P-spojeva. Halatizirajući organski spojevi koji
izlučuje korijen običnog bora još nisu definirani, pa se ne može ustanoviti
u kojoj su mjeri oni »aktivni« kod oslobađanja nelabilnih fosfata. Prema
mišljenju NYE-a (1968) oni ne igraju glavnu ulogu kod mobilizacije
teško topivih P-spojeva.


Navedeni faktori, uz neobično skromne zahtjeve običnog bora na fosforu,
su više ili manje, utjecali na ishranu fosforom i iz nelabilnih fosfata.


ZAKLJUČCI


Na osnovu iznesenih rezultata i diskusije mogu se donijeti ovi zaključci.


1. Biljke običnog bora u značajnoj su mjeri usvajale fosfor iz svih ispitivanih
oblika fosfora, posebno monokalcijskog fosfata. Ovo proizlazi iz
produkcije biljne tvari i njenog kemijskog sastava.
2. Intenzivnije usvajanje fosfora iz monokalcijskog fosfata u odnosu
na druge fosfate odrazilo se je samo u porastu njegove koncentracije u
biljci, prvenstveno korijenu.
U pogledu rasta biljaka utvrđene su statistički značajne razlike između
tretiranja bez fosfora i svih ostalih varijanata.


3. Povoljnija ishrana fosforom na P-tretiranjima u najvećoj je mjeri
utjecala na rast iglica, a najmanje na porast korijena.
4. Ustanovljeno je da obični bor treba vrlo malo fosfora za svoj rast
i razvoj.
LITERATURA


Anić, J., Ka lako vic, J. 1974: Dinamika fosfora u oligotrofnom pseudogleju.
Zemljište i biljke, Vol. 32, No. 1, 1—9.
Baule , H., Fricker , C. 1967: Die Düngung von Waldbäumen, München.
Char Ion, J. C. 1964: Forets Moderne et Fertilisation, edite par S.N.S.T.8,
rue Royale, Paris.
Duchaufour , Ph.: Note sur la physilogie de la nutrition des resineux,
RFF 12, No. 4, 250—256.
Fiedler, H. J., Nebe, W., Hoffmann, F. 1973: Forstliche Pflanzenernährung
und Düngung, Jena.


Goor, C. P. van 1957: Standort und Düngung vom japanischer Lärche (Larix
leptolepis) in der Niederlanden, Düngung in der Forstwirtschaft. Tellus-Verlag,
Essen.


H a u s s e r, K. 1956: Ertragsteigerung in der Forstwirtschaft durch mineralische
Düngung, Die Phospohorsäure, 16, 1/2, 9—27.


Heinsdorf , D. 1967: Untersuchungen über die Wirkung mineral´scher Düngung
auf das Wachstum und den Ernährungszustand von Kieferenkulturen auf
Sandboden im nordostdeutschen Tiefland. VI. Schlussfolgerungen und Nutzung
der Ergebnisse für die Praxis. Arch. Forstwes., 16 1271—1280.


Komlenović , N. 1967: Istraživanje utjecaja mineralnih hraniva na rast
sadnica običnog bora (Pinus silvestris L.). Zemljište i biljka, Vol. 16. No. 1—3.
71—77.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1983 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Komlenović , N. 1978: Utjecaj mineralnih gnojiva na ishranu i rast
obične smreke (Picea abies Karst), na lesiviranom akričnom (virištinskom) tlu.
Anali za šumarstvo 8/5, 91—122.


Krau s s, H. H. 1965: Untersuchungen über die Melioration degradierter
Sandböden im nordostdeutschen Tiefland. VI. Kalkungs-und Hilfspflanzenanbauversuche-
Ernährung und Wachstum meliorierter Kiefernkulturen. Arch. Forstw.
14, 499—532.


Ley ton, L. 1954: The growth and mineral nutrition of spruce and pine
in heatland plantations. Imps, forest. Inst. Univ. Oxford, Inst. Paper No. 31


Lemmerman, O., Wissmann, H. (1924): Further trials on the yield
increasing effect of silicic acid with inadequate phosphate application. Z. Pf.
Ern. Bdkg., 185—197.


Loneragan , J. F., Asher, C. J. (1967): Response of plants to phosphate
concentration in solution culture. Soil. Sci. 103, 311—318.
Nye, P. H. 1968: Processes in the root environment. J. Soil. Sci. 19, 205—215.
Materna , J. 1967: Ernährungsuntersuchungen an tschechischen Kiefernstandorten.
Prace vulhm 34, 83—106.
Rüssel , R. S., Barber , D. A. 1960: The relationship between salt uptake
and the absorption of water. Ann. Rev. Plant Physiol. 11, 127—140.
Tamm , C. O. 1954: A study of forest nutrition by means of foliar analysis.
VIII Congr. Int. Bot., Paris.


Themlitz , R. 1953: Über die Phosphorsäuresorption durch das Tonmineral
Nontronit, besonders bei stärkerer Entbasung, und die Ausnutzung sorbierter
Phosphorsäure durch die Kiefernsämlinge, II, Z. Pf. Brn. Dgg. Bdkd. 60, 1—21.


Wehrmann , J. 1963: Möglichkeiten und Grenzen der Blattanalyse in der
Forstwirtschaft. Landwirtsch. Forsch., 16/2, 130—145.
Zehetmayr , J. W. L. 1956: Forstdüngung in Grossbritanien, Die Phosporsäure,
16, 1/2, 69—74.
Zöttl , H. 1964: Waldstandort und Düngung. Cbl. Ges Forstwes., 81, 1, 1—24.


The Influence of Various Phosphate Forms on the Nutrition of the Scotch Pine
(Pinus silvestris L.) Seedlings


Summary


The influence of various phosphate forms on the nutrition and growth of
the Scotch pine seedlings was investigated during a period of three years.


The following phosphates were applied by the method of sand culture: mono,
double and triple Ca-phosphate, as well as Fe and Al-phosphate. The quantity
of phosphorus was 90 ppm. The basic nutrient solution was prepared from
K NO:i, Ca (N03)2, Mg SO4 and microelements.


From this study, the following conclusions can be suggdested.


The Scotch pine seedlings significantlu differ from control plants in al P-
treatments in phosphorus uptake especially in tretment with mono Ca-phosphate.
This can be explained by the plant matter production and its chemical
composition.


A more intensive uptake of phosphorus from mono Ca-phosphate compared
with other phosphates affected only the higher P-cOncentration, particularly
in the root.


Statistically significant differences in plant growth has been found only
between treatment withort P and all others treatments.


The favourable P-nutrition by P-treatments had the greatest effect on the
needle growth, while this effect was smallest on the root growth.


It has been proved that Scotch pine need very little P for its growth and
development.