DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 87     <-- 87 -->        PDF

UDC 630*:631.53.03 : 631.8.001/2 Šum. list CVII (1983): 193


ISTRAŽIVANJE UTJECAJA SJETVENIH SUPSTRATA I MINERALNIH
GNOJIVA NA RAST I ISHRANU NEKIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA


Nikola KOMLENOVIĆ,* Đuro MARKOJA,** Petar RASTOVSKI*


SAŽETAK. Istraživan je utjecaj sjetvenih supstrata i NPK-
gnojiva na rast i ishranu biljaka alepskog bora (Pinus halepensisMili.), bagrema (Robinia pseudoacacia L.) i brnistre (Spartium junceum
L.). Kao osnovni supstrat poslužio je treset iz Bos. Grahova.
Rezultati istraživanja pokazuju da se primjenom mineralnih gnojiva
i drugih supstrata može značajno utjecati na kvalitet sadnica
proučavanih vrsta. Plitki paperpot kontejneri (6 x 7,5 cm)
pokazali su se nepodesnim za uzgoj biljaka bagrema.


UVOD


Uzgoj šumskih biljaka s obloženim korijenovim sistemom poprima kod
nas posljednjih godina obilježja masovne proizvodnje. Razloga za to ima više,
ali je društvena akcija posumljavanja svakako najvažniji razlog. Sve veće
teškoće vezane za uvoz stranog treseta i kontejnera zahtijevaju hitno rješavanje
niza problema vezanih za traženje vlastitih rješenja. Pronalaženje odgovarajućih
sjetvenih supstrata i najpovoljnije ishrane ima pri tome posebno
značenje.


O važnosti ove problematike za naše šumarstvo govori sve veći broj radova
koje susrećemo u našim znanstvenim i stručnim glasilima (Pintarić 1966,
Komlenović 1967, 1969, Dokuš 1969, Antić i Mančić 1973, 1978 a, 1978 b,
Arsovski 1977, Popovski i LeVkova 1977, Komlenović i Nedović 1979, Komlenović,
Rastovski i Markoja 1980, Rastovski 1981, Komlenović i Rastovski
1982. i dr.).


Rezultati ovih istraživanja osobito su zanimljivi jer se sa njima obuhvaćaju
vrste drveća i grmlja koje su s toga aspekta do sada malo istraživane.


MATERIJAL I METODE RADA


Svi pokusi izvedeni su u rasadniku »Šumarije Buje« u Frančeskiji. Kao
osnovni sjetveni supstrat za uzgoj sve tri istraživane vrste upotrebljen je
treset iz Bos. Grahova.


Pokus alepskog bora postavljen je sredinom mjeseca ožujka 1982. godine.
On je imao ova tretiranja: O (kontrola), PK (fosfor i kalij), NPK (dušik.


* Šumarski institut, Jastrebarsko
* Tekts na str. 2 gore
** Šumarija Buje


ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 88     <-- 88 -->        PDF

fosfor i kalij), O+četinjak, PK+četinjak i NPK+četinjak. Ovaj je pokus
postavljen s četiri ponavljanja. Kod uzgoja biljaka primjenjeni su paperpot
kontejneri tipa Fh 608 (6x7,5 cm). Četinjak je sakupljen u kulturi alepskog
bora u Kanegri, a njegovo učešće u sjetvenom supstratu iznosilo je 10%.
Utvrđivanje rasta i uzimanje uzoraka za laboratorijsku obradu vršeno je
početkom mjeseca prosinca 1982. godine.


Sjeme bagrema zasijano je istovremeno sa sjetvom alepskog bora. Pokus
je imao ova tretiranja O, PK, NPK, NPK + les, NPK + CaCOs, NPK + CaC03 +


+ četinjak, a izveden je samo s dva ponavljanja. Za uzgoj bagrema uzeti su
paperpot kontejneri, tip Fh 815 (8 x 15 cm), ali su sa kontejnerima tipa Fh
608 postavljena još dva dodatna tretiranja (kontrola i NPK-tretiranje). Završna
obrada pokusa provedena je u mjesecu kolovozu 1982. godine.
Sjeme brnistre zasijano je u drugoj polovini mjeseca rujna 1981. godine.
Kao sjetveni supstrat upotrebljen je i u ovom slučaju treset iz Bosanskog
Grahova s kojim su punjeni paperpotkontejneri tipa Ph 608 (6x7,5 cm).


Pored kontrole pokus je imao PK-tretiranje (fosfor i kalij) i postavljen
je s šest ponavljanja. Registracija rasta i uzimanje uzoraka supstrata i biljnog
materijala za laboratorijska istraživanja provedena je sredinom mjeseca
ožujka 1982. godine.


Kod svih su pokusa primjenjivana ista gnojiva. Fosforno gnojivo (superfosfat)
aplicirano je kod pripreme supstrata (1 kg/m3). Dušik je primjemjen
kroz tri prihranjivanja u obliku amonijeva nitrata (40 g/m2 ukupno).
Polovina kalija (0,25 kg kalijeva sulfata /m3 treseta unesena je kod pripreme
supstrata, a preostali dio kroz dva do tri prihranjivanja. Cjelokupna količina
kalcijskog karbonata ( 4 g/litra supstrata) aplicirana je prije sjetve.
Lesom iz Savudrije unesena je ista količina CaCC>3. Laboratorijske analize
provedene su prema postupcima opisanim u našim ranijim radovima (KOMLENOVIĆ
i sur. 1980. i dr.).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Alepski bor (PINUS halepensis Mili.)


Osnovni elementi rasta alepskog bora izneseni su u tabeli 1. i prikazani
na slikama 1 i 2.


Tab. 1. Prosječne visine i promjeri alepskog bora


Tretiranje Visine Promjeri
cm mm
0 11,53 1,22
PK 20,44 1,87
NPK 20,47 1,98
0 + četnjak
PK + četinjak
NPK + četinjak
18,73
19,91
20.14
1,66
1,88
1,81
LSD 5 °/o
LSD IV*
1,099
1,522
0,096
0,133
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 89     <-- 89 -->        PDF

RELATIVNI ODNOSI VISINA I PROMJERA ALEPSKOG BORA
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Za ove se podatke ukratko može reći da je kako gnojidbom tako i primjenom
cetinjka polučen značajan učinak s obzirom na rast biljaka ove
vrste. Pozitivno djelovanje mora se međutim, prvenstveno pripisati gnojidbi
fosforom i kalijem, a u znatno manjoj mjeri gnojidbi dušikom. Rezultati


1 Korijen


[JI Nadumni dio


TEŽINA H Čilava biljki
9/10 biljaka


BEZ CETINJKA SA ČETINJKOM


NPK 8 PK NPK Gnojidba


SI 2 SADRŽAJ SUHE TVARI ALtPSKCG BORA


naših ranijih istraživanja (KOMLENOVIĆ i NEDOVIĆ 1979, KOMLENOVIĆ
i sur. 1980.) su pokazali da je utjecaj fosfora posebno značajan. Nakon primjene
četimjaka djelovanje dušika praktički izostaje. Unošenje četinjaka u sjetveni
supstrat može se u velikoj mjeri nadomjestiti vršenu mineralnu gnojidbu.
Rezultati naših najnovijih istraživanja pokazuju da korisni efekt četinjaka rezultira
prvenstveno iz njegovog povoljnog utjecaja na biološka svojstva supstrata
(zbog mikrobiološke aktivnosti i iniciranja mikorize), a u manjoj mjeri
zbog njegovih kemijskih svojstava kao izvora deficitarnih hraniva U prilog
tome govore i podaci o relativno malim promjenama kemijskih svojstava supstrata
nakon unošenja četinjaka (Tab. 2). Gnojidba fosforom i kalijem, međutim,
snažno je utjecala na porast sadržaja odgovarajućih hraniva u sjetvenom
supstratu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Tab. 2. Kemijska svojstva supstrata u pokusu s alepskim borom


pH AL-Ukupni
Tretiranje K20 N


P2O5


H2 0 n-KCl


o/o


mj g/100 g
O 5,9 5,6 19.0 19,5 2.29
PK 6,1 5,7 59.0 137,0 2.48


NPK 5,6 5,4 69.0 146.0 2.34
0 + četinjak 6,0 5,7 26,0 22,2 2,30
PK + četinjai 5,9 5,7 75,0 130.0 2,28
NPK + četinjak 5,4 5,2 75.0 146,0 2,24


Tab.: !. Koncentracije hraniva u igli čama alepskog bora


Sadržaj


Tretiranje N P K Ca Mg Fe Mn Zn
fh suhe tvari pprn
0 2,23 0,164 1.19 0,90 0.130 140 46 100
PK 2,22 0.187 1.66 0.89 0.140 160 26 70
NPK 2.22 0.193 1.56 0.89 1.110 120 54 50
0 + četinjak 2.39 0.270 1.17 0.96 0.130 150 26 180
PK + 2.28 0.251 1.46 0.96 0.110 220 36 190
NPK + „ 2.74 0.289 1.76 0.92 0.120 120 36 160


To je imalo za posljedicu i njihove više koncentracije u iglicama (Tab.
3). Gnojidba dušikom, što je i razumljivo, nije značajnije utjecala na sadržaj
ukupnog dušika u supstratu, već se je ona rezultirala u njegovoj nižoj reakciji.
Unošenje četinjaka u osnovni sjetveni supstrat povoljno je utjecalo na
ishranu dušikom, fosforom i cinkom.


Bagrem (Robinia pseudoacacia L.)


U tabeli 4 i na slikama 3 i 4 prikazan je utjecaj provedenih tretmana
na rast bagrema.


Tab. 4. Prosječne visine i promjeri bagrema


Tretiranje Broj uzgojenih
biljaka (relat.)
Visina
cm
Promjer
mm
Fh 815 — 0 100 38.8 2.5
PK 104 66.9 4.4
NPK 72 77.0 5.4
NPK + les 72 51.7 4.1
NPK + Ca C03 82 57.0 3.7
NPK + CaC03 + četinjak
Fh 608 — 0
70
100
78.2
37.6
5,4
2.6
NPK 86 50.1 3.9
197
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Predočeni podaci jasno pokazuju da između pojedinih tretiranja postoje velike
razlike. Gnojidba fosforom i kalijem snažno je utjecala na rast bagrema.
Dodatna primjena dušika imala je za posljedicu daljnji porast biljaka.
Međutim, ovdje moramo imati u vidu činjenicu da je prihranjivanje dušičnim
gnojivom osjetno utjecalo na smanjenje broja uzgojenih biljaka. Preostale
biljke zbog manje konkurencije imale su povoljnije uvjete za svoj
rast, pa je to i osnovni razlog što su na NPK-tretiranju proizvedene veće
biljke nego na PK-tretiranju. Ove su biljke, međutim, imale relativno slabije


Relativni


Visi»


odnos


D


NPK + NPK + NPK +


NPK


Les CaCO, CaCOa +
Četinjak


Fh—815 Fh - 60B


St, 3 RELATIVNI ODNOSI VISINA I PROMJERA BAGREMA


razvijen korijenov sistem, bile su manje odrvenjene i općenito su ukazivale
na simptome prekomjerne ishrane dušikom. Za razliku od kontrole i PK-
tretiranja na korijenu biljaka s N-tretiranjima nisu se razvile kvržice Rhizobium
sp., koje u simbiozi s bagremom vrše fiksaciju atmosferskog N. Ova
pojava općenito je poznata a utvrdili smo je i u našim ranijim istraživanjima
(RASTOVSKI 1981). Na osnovu svega iznesenog proizlazi da se kod uzgoja biljaka
bagrema na tresetu iz Bos. Grahova preporuča izostavljanje gnojidbe dušikom.
Primjena fosfora i kalija ne utječe na smanjenje broja biljaka, a njihov
kvalitet je dobar. Unošenje kalcijevog karbonata i lesa u sjetveni supstrat
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 93     <-- 93 -->        PDF

imalo je za posljedicu osjetnu redukciju rasta bagrema i pojavu lagane kloroze
lišća. Reakcija supstrata je praktički neutralizirana (Tab. 5), a sadržaj
svih analiziranih hraniva u lišću izuzev kalcija smanjen. Unošenjem četinjka
stanje ishrane biljaka sa gotovo svim analiziranim hranivima se poboljšava
Tab. 6—8). To je imalo za posljedicu i brži rast biljaka pa je na taj način
nepovoljno djelovanje CaC03 praktički otklonjeno.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Kako smo već napomenuli kod alepskog bora razloženi četinjaik ima
prvenstveno povoljan učinak na biološka svojstva supstrata, a što je od velikog
značaja za pristupačnost hraniva.


Pored toga CHEVALIER i sur. (1976) navode da je tolerantnost pojedinih
šumskih vrsta prema CaC03 relativna, jer je ona u velikoj mjeri uvjetovana
prisutnošću mikorize. Primjena mineralnih gnojiva nije utjecaja samo
na povećanje fiziološki aktivnog fosfora i kalija u supstratu već i na porast
odgovorajućih hraniva u svim analiziranim organima.


Tebf. 5. Kemijska svojstva supstrata u pokusu s bagremom


pH AL-Ukupni
Tretiranje
H2 0 n-KCl P2 05
mg/100
K2 0
g
N
Fh — 815 0 6,2 5,8 8,6 9,0 2.02
PK 5,9 5,7 47.0 128.0 2.00
NPK 5,8 5,7 46.0 127.0 1.83
NPK+Les 6.6 6.4 68.0 138.0 1.98
NPK+CaC03 6.8 6.7 70.0 156.0 1.89
NPK+CaC03+čet. 6.8 6.7 76.0 152.0 2.08
Fh — 608 0 6.5 6.1 13.0 14.0 1.89
NPK 5.8 5.6 52.0 93.0 2.14


Iz podataka o visinskom i debljinskom rastu a posebno podataka o proizvedenoj
biomasi, proizlazi da su sadnice bagrema uzgojene u plićim kontejnerima
zaostajale s obzirom na rast iza sadnica uzgojenih u dubljim kontejnerima.


Ta je razlika došla do jačeg izražaja kod NPK-tretiranja. Kod sadnica
u plićim kontejnerima, osobito na tretiranju s mineralnim gnojivima, korijenov
sistem bio je relativno slabije nenormalno razvijen.


Tab. 6. Koncentracija hraniva u lišću bagrema


Sadržaj


Tretiranje N P K Ca Mg Fe Mn Zn
"U suhe tvari ppm
Fh-8150 2.62 0.146 0,83 3,08 0.404 160 16 180
PK 2.34 0.209 2,09 3,52 0,210 210 52 150
NPK 2.86 0,192 1,92 3,60 0.270 190 52 150
NPK+Les 2.77 0.174 1.89 4.08 0.254 160 35 110
NPK+CaC03 2.49 0.181 1,84 4,16 0.190 180 50 0
NPK+CaC03+čet. 3.02 0.209 2.19 4,18 0.290 160 52 150
Eh-6080 2.27 0.167 1.12 3.43 0.404 180 26 160
NPK 2.73 0.157 2.14 4.03 0.276 460 52 180
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Tab. 7. Koncentracija hraniva u stablu bagrema


Sadržaj
Tretiranja N P K Ca Mg Fe Mn Zn


/« suhe tvari ppm


Fh — 815 0 1.73 0.157 0.73 1.53 0.090 50 2 50
PK 0.92 0.220 1.13 1.22 0.060 70 2 50
NPK 1.89 0.209 1.21 1.42 0.082 70 3 40
NPK+Les 1.90 0.174 1.33 1.50 0.087 60 2 40
NPK+CaC03 1.80 0.081 1.61 1.53 0.090 60 4 60
NPK+CaC03+čet. 1.92 0.227 1.59 1.40 0.090 70 4 60
Fh — 608 0 1.37 0.157 0.80 1.72 0.150 60 2 80
NPK 1.90 0.209 1.39 1.60 0.097 60 4 80


Relat


ivm


os


a Visine


150


Promjeri


100


51


0


* PK Tie ti raoje


SL.5 RELATIVNI ODNOSI VISINA I PROMJERA BRNISTRE
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Tab. 8. Koncentracija hraniva u korijenu bagrema


Sadržaj


Tretiranje N P K Ca Mg Fe Mn Zn
Va suhe tvari ppm
Fh-815 0 1.98 0.216 0.78 1.36 0.150 470 16 70
PK 1.86 0.279 1.59 1.33 0.120 600 12 40
NPK 2.55 0.244 0.90 1.33 0.126 560 12 40
NPK+Les 2.56 0.202 1.36 1.29 0.142 620 12 40
NPK+CaC03 2.57 0.209 1.99 1.43 0.120 370 12 40
NPK+CaCOg+čet. 3.25 0.460 2.88 1.63 0.240 340 16 60
Fh — 608 0 2.52 0.192 0.76 1.36 0.142 400 16 80
NPK 3.02 0.349 1.89 1.63 0.200 420 12 50


Brnistra (Spartium junceum L.)


U tabeli 9 i slici 5 prikazani su podaci o visinama i promjerima brnistre.


Tab. 9. Prosječne visine i promjeri brnistre


Tretiranje Visina Promjer
cm mm
O 13,80 1.47
PK 21,12 2,15
LSD 5 »/a 1.284 0.187
LSD l»/o 1.802 0.263


Odavde proizlazi da je gnojidba fosforom i kalijem snažno pozitivno utjecala
na rast uzgajanih biljaka.


Visine i promjeri, međutim, ne daju pravu sliku o postignutom efektu.
Biljke tretirane mineralnim gnojivima nisu bile samo više i deblje već su
one imale i značajno veći broj postranih izbojaka i pokazivale intenzivnije
zelenu boju u odnosu na kontrolne biljke. Primijenjena gnojidba pozitivno
je utjecala na promjene kemijskog sastava supstrata u prvom redu u obliku
povećanja sadržaja deficitarnih hraniva (Tab. 10).


Tab. 10. Kemijska svojstva supstrata u pokusu brnistre


pH ALN
Org. tvar
Tretiranje
H2 0 n-KCl P2
05 K2 0
mg/100 g
/
O 6,5 6,3 29 17 2,2 69
PK 6.9 6,6 97 170 2,1 67
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Jako je povećan i sadržaj fosfora i kalija u biljnoj tvari (Tab. 11). Kod
biljaka tretiranih mineralnim gnojivima utvrđene su i više koncentracije dušika,
iako on nije unašan gnojidbom. Primjenjeno fosforno i kalijevo gnojivo
moglo je pozitivno utjecati na mineral izaći ju treseta i time bolju opskrbljenost
supstrata pristupačnim oblicima dušika. Snažnije biljke na PK-tretiranju,
međutim, u stanju su bolje koristiti raspoloživ dušik u supstratu i iintezivnije
fiksirati atmosferski N. na simbiotski način s Rhziobium sp.


Tab. 11. Koncentracija hraniva u Ušću brnlstre


S adržaj


Tretiranje N P K Ca Mg Fe Zn Mn
°/o suhe tvari ppm
0 2.90 0.171 1.96 1.52 0.255 140 140 68
PK 3.03 0.994 3.82 1.94 0.235 140 199 68


ZAKLJUČCI


Na osnovu rezultata postignutih u ovim istraživanjima kao i diskusije
mogu se donijeti ovi zaključci:


1.
Sadnice istraživanih vrsta mogu se uz odgovarajuću ishranu uspješno proizvoditi
na tresetu iz Bos. Grahova.
2.
Kod uzgoja biljaka alepskog bora na ovome tresetu veće djelovanje pokazala
je gnojidba fosforom i kalijem od gnojidbe dušikom. Nakon davanja
cetinjka djelovanje dušika praktički je izostalo.
3.
Kod uzgoja biljaka bagrema i brnistre na tresetu iz Bos. Grahova ne preporuča
se primjena dušičnih gnojiva.
4.
Primjena cetinjka pozitivno je utjecala na rast i ishranu alepskog bora i
bagrema.
5.
Neutralizacija supstrata kalcijskim karbonatom imala je za posljedicu
stagnaciju u rastu i laganu klorozu bagrema. Dodavanjem cetinjka nepovoljno
djelovanje CaC03 praktički je otklonjeno.
6.
Paperpot kontejneri Fh (6 x 7,5 cm) pokazali su se nepodesnim za proizvodnju
sadnica bagrema.*
LITERATURA


Antić, M., Mančić, A. (1973): Savremene metode proizvodnje i školovanja šumskih
sadnica na bazi treseta, Beograd.


Antić, M., Mančić, A. (1978a): Uporedne karakteristike treseta i drugih supstrata
značajnih za kontejnersku proizvodnju šumskih sadnica. Jugoslavenski
poljoprivredno šumarski centar, Beograd.


* Ova istraživanja financirao je SIZ—IV za znanost, Opće udruženje šumarstva,
industrije drva i prometa SR Hrvatske, OPV — Rijeka i Šumsko gospodarstvo
Buzet.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Our investigations show that the peat from Bosansko Grahovo (Bosnia and
Herzegovina) is a convenient substratum for the cultivation of the above mentioned
species provided adequate nutrition is given.


PK-fertilization of Finus halepensis Mill, has shown a significantly higher effect
than N-fertilization. After the aplication of dead coniferous needles to the substratum
the influence of nitrogen on the growth was not significant. It was found
out that N-fertilization for the cultivation of Robinia pseudoacacia L. and Spartium
juncem L. on the peat from Bosansko Grahovo should be avoided. N-fertilizer
reduced the number and quality of sedlings. Root nodules of Rhizoblum sp.
were poorly developed by N-treatment. Simbiotic nitrogen fixation must have been
reduced. This is a well-known effect of N-fertilization The application of CaC03
resulted in the growth reduction and a slight cholorosis of Robinia pseudoacacia
L.


Adding confierous needles considerably reduced the negative effect of CaCOj


Fh — 608 (6x7,5 cm) papertpot containers are not convenient for the production
of Robinia pseudoacacia L. seedlings.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Antić , M., Manči ć A. (1987b): Savremeni sistemi ishrane i prihranjivanje
šumskih sadnica pri kontejnerskom načinu proizvodnje. Jugoslavenski poljoprivredno
šumarski centar, Beograd.


Arsovsk i (1977): Proizvodnja šumskih sadnica u novom tipu kasete »Jukosad«
Kumanovo. Jugoslavenski poljoprivredno šumski centar, Beograd.


Chevalier, G., Clement, A., Garb aye, J., Let aeon, P., Mousian D..
(1967): Calcium carbonate tolerance in coniferous trees: Influence of ectomycorhizae
on nitrogen metabolism and cationic nutrition. XVI IUFRO World
Congres. Division II Norway.


Dokus. A. (1969): Uzgoj biljaka četinjača na iglicama obične smreke. Radovi br.


2. Jugoslavenskog instituta za četinjače. Jastrebarsko.
Hoffmann , G. (1961): Die Stickstoffbindung der Robinie (Robinia pseudoacacia
L.). Allgem. Forstzeitschrift, 10, 4—6.
Komlenović , M. (1967): Istraživanje utjecaja mineralnih gnojiva na rast biljaka
običnog bora (Pinus silvestris). Treći kongres JDPZ, Zadar.
Komlenović, N., Nedović, V. (1979): Uspijevanje biljaka običnog bora (Pinus
silvestris L.) i obične smreke (Picea abies Karst.) s obzirom na neka svojstva
supstrata. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, Zagreb.
Komlenović, N., Rastovski, P. (1982): Mogućnost unapređenja proizvodnje
sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), kitnjaka (Quercus petraea Matt./
Liebl.) i crnike (Quercus ilex L.) primjenom mineralnog gnojiva, Agrohemija,
5—6.


Pmtarić , K. (1966): Uzgoj šumskih sadnica na gredicama četina. Narodni šumar
XX, No 1—2.


Popovski , P., Levkova , P. (1977): Rezultati četverogodišnje proizvodnje i pošumljenja
paperpot sadnica u SR Makedoniji 1974—77. Jugoslavenski poljoprivredno
šumarski centar, Beograd.


Rastovski , P. (1981): Rast sadnica bagrema (Robinia pseudoacacia L.) na
antropogenom tlu i posebnom supstratu. Pčela 4, Zagreb.


Vrd oljak,
Ž, (1963): Žuka (brnistra, Spartium Junceum L.) Šumarska enciklopedija,
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.


Investigation of the Influence of Sowing Substrata and Mineral Fertilizers on the
Growth of Some Forest Trees and Shrubs


Summary


In the past few years production of forest containerized seedlings in our
country has been in cosiderable progress. The most important reason for this
are the great plans for afforestation which are now being carried out. Difficulties
with the import of foreign peat and containers ask for our own solutions. Adequate
sowing substrata and optimal nutrition are of special interest. Our investigations
include the following species: Pinus halepensis Mill, Robinia pseudoacacia
L., and Spartium juncem L. The data about these species and in connection with
substrata and nutrition are few in literature.