DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 127     <-- 127 -->        PDF

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA U TEORIJI I PRAKSI


U vremenu od 16. do 18. veljače o. g. održano je u Opatiji savjetovanje pod
gornjim naslovom što ga je organizirao Zavod za istraživanje u šumarstvu Šumarskog
fakulteta u Zagrebu u suradnji s Komisijom za mehanizaciju u iskorišćivanju
i uzgajanju šuma i Komisijom za građevinarstvo Općeg udruženja šumarstva,
prerade drveta i prometa SR Hrvatske.


Na savjetovanju je učestvovalo oko 300 stručnjaka iz radnih organizacija šumarstva,
što pokazuje da je tema savjetovanja zainteresirala široki krug stručnjaka
koji se u praksi susreću s brojnim problemima i koje sa sobom donosi
mehanizacija.


U toku tri dana savjetovanja održano je 79 referata podijeljenih na ova po


dručja:
Uvodni referati (12), Mehanizacija u iskorištavanju šuma (32), Mehanizacija u
gradnji šumskih prometnica (5), Problemi energije, standardizacije, razvoja, projektiranja,
obrazovanja i dr. (12), Mehanizacija uzgoja i zaštite šuma (11); Ergonomija
i zaštita na radu (6).


Svi referati su unaprijed štampani u Zborniku radova, kojega su učesnici
dobili na samome savjetovanju. Karakteristično za ovo savjetovanje je da su
49 referata podnijeli stručnjaci iz direktne proizvodnje i ukazali na probleme s
kojima se susreću u praksi, kao i na rješenja koja su ostvarili i koja mogu
poslužiti i na drugim područjima.


U okviru savjetovanja održan je i tzv. »Okrugli stol« na temu »Domaća oprema
u procesu mehanizacije radova u šumarstvu«, gdje su proizvođači opreme
i trgovci iznijeli svoje planove, a predstavnici šumarske operative svoje potrebe
i prijedloge za proizvodnju.


Na kraju savjetovanja formirani su zaključci koje donosimo u izvodu:
U cilju izbora odgovarajućih tehnologija i sredstava rada potrebno je provesti
klasifikaciju terena i sastojina;
Tehnologiju rada i korišćenja mehaničkih sredstava u iskorišćavanju šuma
i gradnji šumskih prometnica treba provoditi u suradnji sa stručnjacima uzgajanja
šuma, kako bi se na najmanju mjeru svelo narušavanje biocenoze;
Neophodno je potrebno provesti standardizaciju mehanizama kao i način
testiranja opreme (mehanizama);
Šumarstvo bi trebalo zajednički nastupati u razgovorima s proizvođačima
i dobavljačima strojeva i opreme te da usko surađuje kod izrade projektnih zadataka
i ispitivanja prototopova pojedinih mehanizama;
U cilju omogućavanja komparacije potrebno je unificirati praćenje rada i
troškova mehanizacije;
Nužno je razraditi sistem obrazovanja kadrova za potrebe mehanizacije, te
za pojedina područja provoditi dopunsko obrazovanje uz upoznavanje učesnika
s novim dostignućima na tim područjima;


233
ŠUMARSKI LIST 3-4/1983 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Treba poticati razvoj domaće industrije mehanizama za potrebe šumarstva
te prateće industrije posebno hidrauličkih komponenata i vozila;
Unapređivati informacijski sustav na nivou cijele zemlje u vezi raspoloživih
komponenata za gradnju šumarske mehanizacije;
Kod programiranja i praćenja sredstava rada i obrade podataka koristiti
elektronička računala;
Razvijati suradnju sa srodnim organizacijama u cijeloj zemlji.
Iako je ovo savjetovanje bilo organizirano za područje SR Hrvatske, na
njemu je sudjelovao i znatan broj stručnjaka iz cijele SFRJ.
Organizacija savjetovanja je bila na zavidnoj visini, što treba što je zasluga
organizacionog odbora na čelu sa prof, dr S. Severom .


R. Benić
Sve probleme, sve novine, tehniku rada i tehnološki proces tijekom cijelog
stoljeća suradnici »Šumarskog lista« stručno su i nesebično u svojim
člancima iznosili, raspravljali, razjašnjavali i davali korisne upute, tako da se
iz cijelog tog vrijednog i dokumentiranog materijala dosta može dobiti istinska,
nepatvorena slika razvoja kako eksploatacije naših šuma, tako i protoka
drvnih masa kroz industrijsku preradu do konačne upotrebe kod nas i u svijetu.


(F. Štajduhar u »Povijesti šumarstva Hrvatske 1846—1976. kroz stranice
Šumarskog lista«, Zagreb, 1976)