DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 106     <-- 106 -->        PDF

na fizikalna i fizikalno-kemijska svojstva
tla u pogledu prirodne plodnosti. Filtracija
huminskih kiselina pomoću gel-sefadeksa
omogućava predodžbu o njihovoj
molekularnoj veličini, označenoj unutar
molekularnog intervala Sephadexa G—50
i G—100. Humus u tlima s bušinom sadrži
manji postotak huminskih kiselina
s molekularnom veličinom većom od


100.000 nego humus šumskog klimaksa.
Almendros, G.; Polo, A.: Proučavanje
humusa subakvatičkih riječnih sedimenata
u raznim ekosistemima planinskog
lanca Sierra de Guadarrama


Proučavane su karakteristike humusa
u dva subakvatička riječna sedimenta u
usporedbi s humusom odgovarajućih terestriokih
ekosistema. Podvodni humus
ima nepovoljna svojstva u odnosu na ambijentalne
karakteristike. Organski ugljik
tala i odnos C´N su povišeni u usporedbi
s terestričkim tlima. Primijećuje se također
da prevladavaju manje transformirane
huminske frakcije, prema onima
s većim stupnjem transformacije. Sadržaj
huminskih kiselina u slobodnoj orgaskoj
materiji i naslijeđenog humina podvodnih
sedimenata mnogo je manji nego
u odgovarajućim terestičkim tlima. Međutim,
sadržaj dušika u huminskim frakcijama
je povišen i pokazuje laganu anaerobnu
dekompoziciju nitrogeniziranih
komponenata. Huminske kiseline podvodnih
sedimenata imaju veće molekule, manji
stupanj aromatičnosti i kondenzacije
te manji sadržaj funkcionalnih oksigeniranih
grupa nego odgovarajuće huminske
kiseline u terestičkim tlima.


G. Del Tanago, M.; Jal ön, D.:
Proučavanje biotipološke strukture rijeke
Jarama


Analizirana je distribucija vrsta Ephemeroptera,
Plecoptera i Trichoptera u rijeci
Jarama. Na taj način utvrđena je
biotipološka struktura rijeke i definirani
njeni karakteristični biocenotipovi. Utvrđena
struktura omogućuje zonaciju rije


ke i procjenu kontaminacije prema zajednicama
beskralješnjaka.


Gonzalez Cano, J. M.: Kralješnjaci,
predatori borovog četnjaka u zoni
Mora de Rubielos (Teruel)


Ova terenska istraživanja obavljena su
u dvije sezone larvalnog razvoja borovog
četnjaka. Svrha im je bila istražiti fenomen
predacije sisavaca i ptica te procijeniti
predatorsku ulogu svake vrste.
Za određivanje populacija ptica upotrebljene
s´u metode brojanja u tri različite
sezone i hvatanje u mreže od jeseni do
proljeća. Kod proučavanja ishrane analizirano
je 77 želudaca malih sisavaca i
507 uzoraka od ptica, u glavnom ekstremenata.
Taj način analize ima tu prednost,
što se životinja ne mora usmrtiti,
pa se tako ne smanjuje broj predatorskih
ptica. Došlo se do zaključka da su Paru
majoru* i P. ater dva glavna predatora.
Ove vrste mogu učiniti mnogo na saniranju
žarišta štetnika U vrijeme kada
ta žarišta nisu suviše proširena, jer izgleda
da je njihova zimska distribucija
na neki način ovisna o distribuciji borovog
četnjaka.


Martin Cano, J.: Ekološka niša
Apopestes spectrum (Esp.), Xylina exoleta
(L.) i Pachygastria trifolil (D. et
Schiff.) (Lep. Noctuidae et Lasiocampi


dae)


Diskutira se o osnovnim komponentama
ekološke niše leptira te se dolazi do
zaključka da tih komponenata ima sedam:
biljke hraniteljice i habitat učinaka;
dijelovi biljke; biološki i razvojni ciklusi;
ishrana i ponašanje odraslog oblika;
način odlaganja jaja; kukuljenje i, na
koncu, paraziti i predatori. Na temelju
tih komponenata analizira se niša triju
vrsta, koje se u larvalnom stadiju nalaze
zajedno na biljci Lygos sphaerocarpa.
Zaključuje se da je Apopestes spectrum
(Esp.) stenovalentna vrsta, veoma adapti


* Sjenica crnoglava
105
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 107     <-- 107 -->        PDF

rana na tu biljku, Xylina exoleta (L.) je
»oportunistička« vrsta, a Pachygastria
trifolii (D.et Schiff.) ima intermedijarnu
ekološku valenciju.


Colomer Pache, S.; Albertus
Breva, E.: Relativna distribucija i abudancija
edafskih mikroartropoda na pašnjacima
vodenog rezervoara Valencije.


Najveća raznolikost mikrotropa utvrđena
je ü površinskom sloju tla, ali se
najveća abuodanoija nalazi u sloju humusa.
Dublji slojevi tla pokazuju manju
raznolikost i manju abundanciju. Acarina
i Collembola prevladavaju nad ostalim
mikroartropodima u svim godišnjim
dobima i u svim istraživanim horizontima
tla.


Parra, F.; Levassor, C: Zimska
ishrana pustarke (Pterocles alchata) na
području Manche


Analiziran je sadržaj voljki i želudaca
21 pustarke, uhvaćene u središnjem
dijelu Španjolske. Rezultati analize pokazali
su da se te ptice hrane uglavnom su


hom hranom, koja se sastoji od sjemenja
i čini 97% ukupne težine suhe tvari.
Navedene su redom prema važnosti konzumirane
vrste biljaka, koje autori nastoje
dovesti u vezu s ikarakteristdkaima pojedinih
individua 1 ekološkim značajkama
krajolika Manche. Prevladava ishrana šumskim
leguminozama, što je u kontradikciji
´s teorijama da su to štetnici, koji se
hrane stočnom hranom. Autori, naprotiv,
misle da suvremena -poljoprivreda štetno
utječe na ove ptice.


S a n c h e z, J. M.; B 1 a s c o, R o s a d o,


L. M.: Kralješnjaci u laguni Dulce de
Campillos
Istraživana je fauna kralješnjaka u
laguni Campillos, koja je smještena na
sjeveroistoku pokrajine Maloga. Naglašava
se važnost vlažnih zona i opasnost od
njihova nestanka. U laguni i njenoj okolici
nađeno je 130 vrsta ptica, 14 sisavaca,
7 gmazova i 3 vodozemca. Na kraju autori
naglašavaju potrebu da se ovi prirodni
prostori zaštite.


I. Mikloš


ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 108     <-- 108 -->        PDF

IN MEMORIAM


BRANIMIR KASUMOVIĆ,
dipt. inž. šum.


U Beogradu je 26. XII 1982. god. u


77. godini života umro Branimir (Branko)
Kasumović, poznati i uvaženi stručnjak
vinkovačkog šumarstva.
Rođen je 31. I. 1906. god. u,Titovoj.Kqrenici
u Lici. Gimnaziju je pohađao u
Gospiću, a studirao je na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Kao šumarski inženjer Branko Kasumović
počeo je s radom kod Šumsko-inđustrijskog
poduzeća Dobrljin — Drvar
i to u njegovoj Direkciji šumskih radova
u Oštrelju, gdje se zadržao oko dvije
i pol godine. Nakon toga prešao je državnoj
Direkciji šuma Aleksinac gdje je radio
sve do 1940. godine, bilo u samoj
direkciji, bilo kao upravitelj šumske uprave
Aleksinac. Iza toga slijedio je premještaj
Petrovaradinskoj imovnoj općini
na dužnost upravitelja Šumarije Kupinovo,
do 1942. godine, odakle je premješten
Direkciji šuma Vinkovci. Već iste- godine
premješten je za upravitelja Šumarije u
Đakovu, gdje je ostao do 1947. godine. Te
godine vraća se u Vinkovce, gdje je do
umirovljenja 1973. godine obavljao odgo


vorne dužnosti u Šumskom gospodarstu
te u republičkoj odnosno kotarskoj šumsko-
inspekcijskoj službi. Nakon umirov1
icnja preselio se ü Beograd i tamo živio
do svoje smrti.


Na području vinkovačkog šumarstva,
Branko Kasumović ostavio je nešto više
od 25 godina svog radnog vijeka. U tom
razdoblju to šumarstvo preživljavalo je
svoju regeneraciju kao posljedicu masovnog
sušenja brijesta i poslijeratnih opsežnih
sječa. U takvim okolnostima došao
je do izražaja Brankov istančani smisao
za šumsko uzgojne radove, koje je uspješno
provodio i kroz svoju uzgojnu referadu
i kroz svoje inspekcijske funkcije.
Rijetke su bile sjeoine čiju doznaku stabala
on nije pregledao ili provjerio provedbu
propisanog šumskog reda za tu
vrstu poslova. Njegovom oku nisu izmicali
niti zahvati na njezi mladih sastojina,
a posebno područje njegovog interesa
bile su prorede.


Brankovo pronicanje u osnovne elemente
biljne proizvodnje nizinskih šumskih
tala stvar su solidnog teoretskog
znanja, ali i vlastitog dugogodišnjeg iskustva.
U stručnim raspravama iz te oblasti
bio bi pristupačan logičnim argumentima,
a ujedno i kategoričan u svojim
provjerenim saznanjima što ide u
prilog njegovom ugledu i uvažavanju.


Slovio je kao vedar, komunikativan i
društven čovjek.Prenosio je svoja iskustva
mlađima, stvarajući na taj način širok
krug vrsnih uzgojnih stručnjaka raznih
kvalifikacijskih profila.


Ovih nekoliko riječi nije bilo potrebno
imenu Branka Kasumovića, već našem
osjećaju zahvalnosti i našoj želji da mu
odamo priznanje na njegovom značajnom
doprinosu razvoju ovdašnjeg šumarstva,
na njegovom poštenom, predanom radu
i na drugarstvu.


Dragan Tonković, dipl. inž. šum.


107