DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 103     <-- 103 -->        PDF

faktora u prostoru i vremenu. Izvršena
je kategorizacija opće ugroženosti šumskih
sastojina prema razvojnim fazama
te njihova ekološka i zaštitarska karakteristika.
Posebno su obrađene glavne gospodarske
vrste drveća ü različitim uvjetima
okoliša: smreka, jela, bor, ariš,
hrast, bukva, brijest, jasen i topola. Za
smreku jelu, bor i hrast dati su i odgovarajući
tabelarni prikazi.


5. dio (Štetni faktora i obrana od njih)
je najopsežniji i obuhvaća problematiku
zaštite šuma od čovjeka i raznih abiotičkih
i biotičkih faktora.
U poglavlju o općim osnovama zaštite
govori se o evidenciji, kontroli kalamiteta
(osobito od biotičkih faktora), prognozi,
karantenskim mjerama, prevenciji
i higijeni šume, o raznim metodama suzbijanja
štetnika i bolesti, zatim o glavnim
načelima sigurnosti na radu te planiranju
i pripremama za akcije suzbijanja.


U poglavlju o štetnom djelovanju čovjeka
najprije se govori o izravnom štetnom
djelovanju te se objašnjavaju i razgraničuju
pojmovi i prijestupa, propusta
i kažnjivih čina. Zatim se navode štete
od krađe drva, božičnih drvaca, oštećivanja
kultura i sastojina, štete nastale zbog
nemara i neizvršavanja radnih obveza
radnika u šumskom gospodarstvu. Nadalje
je riječ o dužnosti prijavljivanja prijestupa,
propusta i kažnjivih čina, evidenciji
šteta, utvrđivanju i naplaćivanju odštete
za načinjene štete, šumskoj straži u
zaštiti šuma, mandatnim kaznama te posebnom
utvrđivanju šumskih šteta od
strane zaposlenih u šumskom gospodarstvu.


U neizravno štetno djelovanje čovjeka
uključene su štete od pašarenja, požara
i otrovnih plinova.


Zaštita šuma od šteta zbog pašarenja
obuhvaća utvrđivanje i ocjenjivanje šteta,
suradnju s narodnim odborima o stvaranju
uvjeta za zabranu pašarenja u šumi
te zaštitne mjere od šumskog pašarenja
domaćih životinja.


U zaštitu šuma od požara uključene su
preventivne mjere, organizacija i provođenje
protupožarne zaštite, gašenje šum
skih požara, protupožarna zaštita objekata
i uređaja šumskog provoza, vođenje
dokumenata o protupožarnoj zaštiti,
evidencija šumskih požara i kalkulacija
odštete zbog nastalih šteta.


Zaštita šuma od štetnih učinaka otrovnih
plinova obuhvaća dijagnozu, preventivne
mjere i praćenje šteta.


U poglavlju o ahiotičkim štetnim faktorima
obrađeno je mehaničko djelovanje
vjetra, snijega i mraza, principi uzgojnozaštitnih
mjera, evidencija kalami-
Leta i postupak kod likvidacije kalamitolnog
materijala; zatim štete od suše, suviška
vode i vlažnosti, temperaturnih ekstrema
(upale i mraza).


Poglavlje o štetnim životinjama obuhvaća
sitne glodavce, lovnu divljač, kukce
i glistice (Nematoda). Najviše prostora
dato je kukcima, koji su podijeljeni prema
mjestu i načinu oštećivanja u 7 grupa:
defolijatore, štetnike koji sišu biljne sokove,
koji stvaraju šiške, štetnike pupova
i izbojalka, kore i lika, drva te plodova
i sjemenja. Pregled o upotrebi raznih insekticida
u borbi protiv pojedinih štetnika
dat je tabelarno, a odgovara situaciji
iz 1978. godine.


U fitopatološkom dijelu obrađeni su
biljne bolesti uzrokovane virusima, bakterijama,
gljivicama, višim parazitskim
biljkama i korovima. Oboljenja su podijeljena
u 3 grupe: oboljenja sjemena i plodova
šumskog drveća, klijanaca i sadnica
u rasadnicima te oboljenja u kulturama
i sastojinama. Poglavlje o korovima
podijeljeno je u dva dijela: korovi
u rasadnicima i korovi u sastojinama.
Upotreba raznih fungicida u borbi protiv
gljivičnih oboljenja šumskog drveća prikazana
je pregledno u jednoj, a upotreba
herbicida u osam tabela, i to: za kompost,
za produktivne parcele stavljene na ugar,
za lijehe prije sijanja i presađivanja, za
njegu biljaka na lijehama, za njegu starijih
sjemenjaka i školovanih sadnica na
ŠUMARSKI LIST 1-2/1983 str. 104     <-- 104 -->        PDF

lijehama, za manipularijske i neproduktivne
površine, za pripravu tla prije pošumljivanja
i za njegu kulture.


Na kraju knjige nalazi se popis važećih
pravnih propisa, uredbi, normi i smjer
nica s područja zaštite šuma. Ima ih ukupno
183, od kojih 6 imaju općenito
značenje, 44 se odnose na zaštitu fonda
šumskih tala i zaštitu šuma od šteta uzrokovanih
izravnom djelatnošću čovjeka,
2 na zaštitu šuma od šteta zbog pašarenja,
47 na protupožarnu zaštitu objekata
i uređaja šumskog provoza, 15 na
zaštitu od šteta uzrokovanih industrij


skim ekshalatima, 3 na zaštitu od dje
lovanja divljači, 40 na štetne životinjebiljke i 26 na zaštitu prirode.


Tako je zaokružena cjelokupna opsežna
građa, koja tretira kompleksnu problematiku
zaštite šuma, u suvislu i logičnu
cjelinu, koja u ovoj formi može služiti
kao veoma koristan priručnik u prvom
redu onima, koji se profesionalno bave
zaštitom šuma, a zatim i ostalim šumarskim
stručnjacima kao i svima onima,
koji se u svom poslu susreću s problemima
zaštite šuma.


I. Mikloš
Burghard v. LÜPKE


VERSUCHE ZUR EINBRINGUNG VON LÄRCHEN UND EICHE IN
BUCHENBESTÄNDE
Frankurt am Main, 1982


Ovu knjigu zajednički su izdali Šumarski
fakultet Sveučilišta u Göttingenu i
Zavod za šumske pokuse Donje Saksonske
a sadrži rezultate pokusne sadnje ariša
i hrasta u bukovu sastojinu. Radovi
su povjereni Državnom šumskom uredu
u Reinhausenu a izvršeni uz veliku pomoć
Instituta za uzgajanje šuma navedenog
fakulteta, kako ističe autor B. v.
Lüpke ü Predgovoru.


Pokus se provodi u šumi »Göttinger
Wald«, koja se nalazi na blago valovitom
platou na nadm. visini 280 met., na 51°27´
sjeverne širine i KM)´ ist. dužine. Klima
je subkontinentalna,: Srednja godišnja
temperatura iznosi 7,8sC a u doba vegetacije
14,2"C, prosječne godišnje oborine
680 mm od čega u vegetacijskom
periodu 340 mm. Međutim, u pokusnom
periodu, od 1976. do 1980. godine, temperature
bile su nešto niže od godišnjeg i
vegetacijskog prosjeka, bilo je manje
sunčanih dana ali više oborina; 1978. i
1980. bilo je kasnoproljetnih mrazeva.


Zadatak pokusa sastoji se u tome,
da se utvrdi utjecaj zasjene na pod mlađak
ariša, hrasta kitnjaka i bukve pa su
u bukovoj sastojini s primjesom kitnja


ka postavljene tri pokusne plohe." Jedna
je ploha bila čistina površine 0,7 ha, druga
je bila progala površine oko 0,2 ha
(dimenzija 40x60 m s dužom stranom u
pravcu SZ — JI). Te plohe priređene su
sječom stare sastojine. Treća ploha nalazi
se u nedirnutoj staroj sastojini.


Za sadnju su korišćene jednogodišnje
ožiljenice ariša raznih klonova, 2+0 stare
biljke kitnjaka visoke od 30 do 50 cm
i 2 + 0 stare biljke bukve visoke od 30
do 60 cm. Sadnja biljaka i ožiljenica obavljena
je u travnju 1977. godine na razmak
1x1 m.


Na kraju 4 godine (i vegetaoione periode)
pojedine vrste postigle su ove dimenzije:


ari š na čistini visinu 234 cm, promjer
31 mm — na progaljenoj površini
dimenzije su bile za 18´-Vo a pod zastorom
45°/» manje;


* Udio bukve iznosi 92°b a hrasta kitnjaka 8%
odnosno po ha 85 stabala bukve i 9 stabala hrasta
kitnjaka. Po Schoberu sastojina spada u II bonitetni
razred, starost je na početku pokusa tj. 1976.
god. iznosila 157 godina; temeljnica 22.6 mVha od
čega 21,0 ni- bukve a 1,6 m! hrasta odnosno drvne
s


mase 361 m bukovine i 23 m3 hrastovine što predstavlja
obrast od 0,7. Prosječni prsni promjer stabala
bukve bio je 56 cm a hrasta 45, srednja visina
bukve 33,9 m a hrasta 27,5 m.