DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 75     <-- 75 -->        PDF

REVUE FORESTIfcRE FRANNumćro special 1981


Sastavni dio pojedinog godišta časopisa
»Revue forestiere francaise« je i posebni
svezak (numero special) posvećen
nekoj značajnijoj temi. Poseban broj za
1981. godinu prema intencijama Uredništva
trebao je obraditi »suvremene teorije
i praksu proređivanja visokih šuma listača
s ekološkog, uzgojnog, ekonomskog
i administrativnog stanovišta«. No to je,
kako navode urednici J. Guillard i J.
Parde, samo djelomično uspjelo te ovaj
svezak R. F. R. sadrži, »zahvaljujući razumijevanju
odličnih autora, ... široku panoramu,
od Quebeca do Jugoslavije, rezultate
uzgajanja visokih šuma listača«.


U ovom svesku od 160 stranica nalaze
se prikazi:


— o razvoju i suvremenoj primjeni
selektivne prorede po Schädelingu (J. Ph.
SCHÜTZ, prof, ficole Politechnique Federale,
Zürich),


— o njezi hrastovog i bukovog mladika
(J. LANIER, prof, ficole National du
Genie Rural, des Eaux et des Forets,
Nancy),


— o rezultatima istraživanja koja su
obavljena od 1882. do 1976/80. godine na
pokusnim plohama u državnoj bukovoj
šumi Haye (J. PARDfi. direktor Stanice za
uzgajanje šuma i proizvodnju koja je u
sklopu Centre National de Recherches
Forestieres, u suradnji s A. TISSERAND-
om iz iste Stanice),


— o glavnim rezultatima s pokusnih
ploha u sastojinama hrasta lužnjaka navedenog
Centra za istraživanje u šumarstvu
(H. OSWALD),


— o uzgajanju žute breze (Betulla
alleghaniensis Britt.) u pokrajini Quebec
(Kanada) od autora L. ROBITAILLE i M.
ROBERGE iz Službe za istraživanja u šumarstvu
Ministarstva za energiju i resurse
odnosno Centra za istraživanja u
šumarstvu u Laurentidesu,


— o uzgajanju prebornih šuma ili sastojina
sličnih prebornim u Belgiji (P.
ROISIN, prof, na Faculte des Sciences
Agronomiques de l´fitat, Glemboux),


— o visokim šumama listača u Luxembourgu
(P. DECKER, direktor Uprave za
vode i šume Luxenbourga),


— o uzgajanju šuma mediteranskih
hrastova (R. MORANDINI, direktor Institute
sperimentale per la selvicoltura,
Arrezzo, Italija),


— o odnosu, u Francuskoj, privatnih
šumoposjednika prema visokim šumama
listača (M. HUBERT, Institut pour le
Developement Forestier, Paris),


— o gospodarenju visokim šumama listača,
u Francuskoj, u vlasništvu države
i općina (P. MARTINOT — LAGARDE, tehnički
direktor u Office National des Forets,
Paris).


U ovom je svesku i članak o gospodarenju
s hrastovim šumama u Slavoniji,
koji je, na zamolbu Uredništva R. F. R.,
napisao prof. D. KLEPAC*.


U Pogovoru pod naslovom »Budućnost
visokih šuma listača u Francuskoj« J. F.
CARREZ, direktor šuma (u Parizu) konstatira,
da se danas glavna pažnja posvećuje
proizvodnji celuloznog drva ali, gle
dajući u budućnost, do 2050. ili 2100 godine,
za šumarstvo je jedini razumni izbor
uzgajanje visokih šuma.


O. Piškorić
ZNANSTVENI RADOVI INSTITUTA ZA
ISTRAŽIVANJA ŠUMSKOG GOSPODARSTVA
ZVOLEN SR SLOVAČKA br.
33—1982.


Ovaj svezak Znanstvenih radova izašao
je pod naslovom »Progresivne
metode rada u šumskim rasadnicima
« , dakle tematski je svezak o
istraživanjima metoda za unapređenje
proizvodnje sadnica šumskog drveća.


*) Prijevod ovog članka nalazi se u ovom broŠumarskog
lista (str. 489).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 76     <-- 76 -->        PDF

L i p t ä k, J. i K r e j č i, E.: Dosadašnji
razvoj, sadanje stanje i perspektive proizvodnje
sadnica u Slovačkoj (str. 13—34)


Najvažniji građevinski i organizacioni
zahvat šumskog gospodarstva u Slovačkoj
je preorijentacija rasadničke proizvodnje
na rasadničke centre. U tom poslu pojavilo
se mnoštvo problema o čemu neizravno
svjedoči i činjenica, da je ova problematika
od 1975. do 1980, godine razmatrana
na tri zemaljske konferencije (od
toga dvije s međunarodnim učešćem). To
su: 1) o koncepciji razvoja rasadničke
proizvodnje (1975 g. Spišska Nova Ves),
2) nove tehnologije u šumskim rasadnicima
(1978 g. Hradec Kralove) 3) Tehnologija
velikih rasadnika (1980 g. Košiće).


Dalje je ostvareno pet monotematskih
seminara za odabrane radnike istraživanja
i prakse o najaktualnijim problemima,
koje je organizirala potkomisija za
rasadničarstvo i pošumljavanje odjela šumskog
gospodarstva Čehoslovačke akademije,
kao i brojni podhvati organizirani
na razini poduzeća, šumskih uprava i si.


Dosadanji tok preorjentacije je pokazao,
da su njezini osnovi određeni pravilno
te vrijede i nadalje. U skladu s modernizacijom
rasadničarske proizvodnje
u ČSR i inozemstv´u aktualizira se na osnovi
najnovijih saznanja znanosti i prakse.
Pokazalo se, da se prepreke uspjevaju
savladavati samo zahvaljujući uskoj suradnji
istraživanja i prakse u obje republike.


Loefler, A.: Optimalizacija mineralnog
prihranjivanja biljaka obične smreke
(Picea abies Karst.) (str. 35—61)


Pokus gnojenja u više varijanti, osnovan
metodom slučajnih blokova, dopunjen
analizom tla ; asimilacionih organa,
služio je za objašnjenje stohastičko-
kauzalnih odnosa između količina čistih
hranjiva dodanih u obrađenu zemlju u
industrijskim gnojivima i odabranih morfoloških
oznaka (visina, debljina) biljaka
obične smreke. Gnojenje je izrazito po


boljšavalo visinski i debljinski rast, kao
i cjelokupan razvoj biljaka istraživane vrste
drva. Stupnjevanje doza hranjiva (geometrijskim
redom) omogućilo je odrediti
maksimalne dopuštene i najmanje — još
izražajne i ekološki zadovoljavajuće doze
hranjiva.


Optimalno doziranje hranjiva osigurava
na mineralno slabijim tlima pravilan
i neporemećen razvoj biljaka i sadnica za
vrijeme cijelog ciklusa uzgoja. Odgovara
mu povoljan intenzitet fotosinteze, kao i
dobra i harmonički usklađena konstelacija
biogenih i praćenih elemenata u asimilacionim
organima. Harmonički odvagnuto
stanje hranjiva u tlu u njegovom
sorpcionom kompleksu i u otopinama tla
blagodarno utječe na pravilan rast i razvoj
biljaka. Gnojenje u intenzivnom rasadničarstv´u
jest i ostat će integrirajući
sastavni dio uzgajanje kvalitetnih sadnica.


Hu m lovä, M.: Utjecaj razne gustoće
uzgajanja biljaka na kvalitetu sadnog materijala
(str. 63 —- 87)


U pokusu se pratio utjecaj različite
gustoće sjetve u pravilnom razmaku na
razvoj biljaka i sadnica obične smreke,
bijelog bora i ariša kod njihovog uzgajanja
pod polietilenskim pokrovom.


Biljke i sadnice iz raznih gustoća vrednovane
su prema visini, debljini, težini
suhe tvari te broju i dužini bočnih izbojaka.
Istraživanja su potvrdila, da visinski
razvoj biljaka i sadnica zavisi o
gustoći njihovog uzgajanja i to različito
prema vrsti drva.


Dok je visina biljaka smreke s gustoćom
padala, kod ariša s povećanom gustoćom
se umjereno povećavala, kod bora
se od gustoće 150/m2 do gustoće 2.500/m2
povećavala a kod daljnjeg povećanja gustoće
visina se smanjivala. Kod vrednovanja
1/1 sadnica svih istraživanih vrsta
drveća utvrđen je visinski skok kod sadnica
uzgojenih iz biljaka u najmanjoj gustoći.


506
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Debljina biljaka i sadnica svih vrsta
drva se povećavanjem gustoće smanjivala.


Masa nadzemnog dijela i korjenovog
sistema, izražena težinom suhe tvari, bila
je različita prema gustoći uzgajanja. Težina
suhe tvari nadzemnog dijela, bočnih
izbojaka i korjena biljaka uzgojenih u
najrjeđoj gustoći, je višekratno premašivala
težinu suhe tvari biljaka iz većih
gustoća.


Stvaranje bočnih izbojaka biljaka svih
vrsta drva je bilo najpovoljnije u najređem
rasponu.


Na osnovi rezultata pokusa preporučuju
se pod polietilenskim pokrovima ove
gustoće sjetve:


1) Smreka obična
a) 1600 sjemenki/m2 (razmak oko 2,5
X 2,5 cm) klijavosti sjemenki iznad
90%,
b) 2500 sjemenki/m2 (razmak 2,0 x 2,0
cm) klijavosti punih sjemenki ispod
90%> i za pretežnu upotrebu biljaka
za školovanje;
2) bijeli bor
900 sjemenki po m2 (razmak cea 3,5
X 3,5 cm);
3) ariš sudetski
a) 900 sjemenki po m2 (razmak 3,5 x
3,5 cm) klijavosti punih sjemenki
iznad 90%,
b) 1200 sjemenki po m2 (razmak 3,0
X 3,0 cm) klijavosti punih sjemenki
ispod 90%.


Steinhuebel, G.: Dužina pokrivanja
folijama i razlike u biološkim pojavama
biljaka četinjača prema nadmorskoj
visini sakupljanja sjemena (str. 90—105)


U ovom radu pokušalo se dokazati vrijednost
predpostavke, da biljke Uzgojene
iz sjemena bijelog bora i evropskog ariša
sabranih iz različitih nadmorskih visina
reagiraju s različitom osjetljivošću
na zadržavanje u polietilenskim rastilištima.
Razlike takvog zadržavanja su simu


lirane sjetvom sjemena na isti način u
jednaki supstrat u po dva sandučića u
rokovima 7, 14, 21. i 28. lipnja i 31. srpnja
i stavljanjem jednog sandučića u polietilensko
rastilište a drugoga na slobodni
nezaštićeni položaj izvan rastilišta. Na
taj način razlikuju se upoređivanje terminske
varijante, kod potpune analogije
ostalih uslova rasta, samo dužinom ekspozicije
pokrivanja folijom i mogućih mikroklimatskih
promjena.


Uporedni pokus s visinskim subvarijantama
borova s nadmorske visine 410
do 850 m je pokazao, da je materijal iz
nižih položaja manje osjetljiv na dužinu
pokrivanja. Suprotno tome pokazao je
ponik iz sjemena nadmorske visine od
850 m kod pokrivanja do 21. lipnja najveći
prirast biomase, dok je materijal iz
pokrivanja do 28. lipnja lošije rastao, a
kod pokrivanja do 31. srpnja su vrijednosti
prirasta pale gotovo na razinu kontrole
iz nepokrivenog prostora.


U uporednom pokusu s visinskim subvarijantama
ariša sa 450, 700 i 900 m nadmorske
visine pokazala se negativna reakcija
rasta biljaka iz sjemena najvišeg
položaja (900 m n.v.) na produžavanje pokrivanja
znatno slabije nego kod bora.
Zabilježeno je usporavajuće djelovanje
rastilišta na veličinu razlika u biološkim
manifestacijama visinskih subvarijanata,
koje se zapažaju na nepokiivenoj gredici.


U slučaju obiju vrsta razvijala se ü
rastilištu najbolje ona visinska subvarijanta,
koja je ležala najbliže nadmorskoj
visini optimalnog razvoja odnosne vrste
u naravi. Kod ariša je to očitije, jer
na nepokrivenom položaju vrijednosti ove
subvarijante očito zaostaju iza vrijednosti
materijala iz najnižih položaja — 450
m n.v., tako da su vrijednosti u rastilištu
inverzne vrijednostima na gredici.


Na kraju autor upozorava da, iako
u ovim ispitivanjima nije bilo većih razlika
u razvoju biljaka iz sjemena različitih
nadmorskih visina, ipak treba u praksi
voditi računa i o ovoj okolnosti. Također
je nužno pratiti razvoj biljaka ka


507
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ko u toku školovanja tako i nakon sadnje
na terenu, osobito na ekstremnim
položajima.


Lip tak, J. — Saniga, M.: Uzgajanje
biljaka obične smreke (Picea Abies
Karst.) na kombiniranom substratu iz treseta
i perlita (srt, 107 — 131)


Treset čini osnovni materijal za osnivanje
šumskih rasadnika. Budući da su
zalihe treseta u ČSSR ograničene, traženi
su drugi materijali, koji bi mogli treset
nadomjestiti ili u najmanju ruku sniziti
njegovu potrošnju. Pored hidroponije, koja
predstavlja specijalnu tehnologiju, poduzimani
su pokusi s korom, piljevinom,
duhanskom prašinom, steljom i perlitom.


Budući da perlit pokazuje slična fizikalna
svojstva kao treset, izabran je kao
komponenta tresetnog supstrata sa ciljem
da se potrošnja treseta smanji i upotrebivost
treseta produži. Za ovu svrhu osnovana
je serija pokusa sa supstratom treseta
i perlita s različitim primjesom perlita.


Dosadanji rezultati su pokazali, da čisti
perlit, iako obogaćen s dovoljno hranjiva,
kao supstrat ne zadovoljava, jer je
njegova propusnost velika i problematično
je zadržavanje optimalne važnosti i
zaliha hranjiva, što ima za posljedicu
nižu produkciju biljaka, manju homogenost
i slabiju morfološku građu biljaka.


Kao i u prošlim godinama postignuti
sU dobri rezultati na čistim tresetnim supstratima.
U kombinaciji s tresetom dao
je perlit to bolje rezultate, što je bio
veći udio treseta. Dodavanje perlita u treset
smanjio se doduše maksimalni kapilarni
kapacitet, ali je povišena prisutnost
zraka, što je omogućilo, da se supstrati
treseta i perlita upotrebe više godina.


S obzirom na produkciju i njenu kvalitetu,
kao i pogonske probleme preporuča
se upotrijebiti perlit u kombinaciji s
tresetom u odnosu 1:1. U tom slučaju
postignuta je tražena produkcija i smrekove
biljke su nakon četiri mjeseca ispu


njavale kriterije CSN normi 482211 za
preškolavanja. Vađenje je bilo znatno lakše
nego kod čistih tresetnih substrata. S
proizvodnog stajališta mora se računati
s većim utroškom vode nego kod tresetnih
supstrata i češće zalijevanje kao i s
kontrolom zaliha hranjiva. Nužna je i
preventivna zaštita biljaka.


Steinhuebel, G.: Fiziološka svojstva
biljaka i sadnica uzgojenih raznim
tehnologijama (str. 133 — 157)


Ubrzani rast i razvoj kao i veće dimenzije
biljaka i sadnica uzgojenih u polietilenskim
rastilištima usko su povezani
s morfološkim i strukturalnim (histološkim)
promjenama. U promjenjenim strukturama
teku ipak fiziološki procesi s
različitim intenzitetom i imaju naknadili
utjecaj na daljni rast biljke i na promjene
u proporcionalnosti njezinih dijelova.


U godinama 1973 — 1978. proveden je
veći broj testova o fotosintezi, transpiraciji,
vodnom potencijalu i njihovom naknadnom
djelovanju na rast juvenilnih
smreka, borova i ariševa nakon napuštanja
rastilišta. U priloženom radu one su
svestrano ocjenjene i pokazale se slijedeće
karakteristike fiziološke aktivnosti
PE — biljaka, upoređeno s materijalom
uzgojenim na nepokrivenom prostoru, bilo
na mineralnoj zemlji ili djelomice poboljšanom
tlu:


1) Ukupna fotosintetička produkcija individua
je zbog obilnijeg aparata viša,
brzina fotosinteze je pak niža nego kod
tradicionalnog materijala;


2) ukupno transpiriranje je zbog veće
gornje transpiracione površine veća, ali
intenzit je niži zbog rjeđe podjele pUči;


3) vodni potencijal je kod PE materijala
znatno viši nego kod tradicionalno uzgojenog
materijala;


4) promjenjena struktura i fiziološka aktivnost
su atributi povećanih dimenzija,
neovisno o tome, čime su uzrokovane.
Stoga nalazimo također neka od
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 79     <-- 79 -->        PDF

stupanja u intenzitetu procesa i izgradnji
PE — biljaka, koja mogu biti
označena kao umjereno negativna, isto
tako kod individua, čije su veće dimenzije
uzrokovane povoljnim uslovima
staništa, nasljednom ili individualnom
varijabilnošću;


5) ni u jednom jedinom slučaju nije opaženo
da je umjereno mehanički slabljenje
drvnog skeleta ili relativno smanjenje
intenziteta fotosintetičkog procesa
utjecalo na biološku vrijednost
sadnog materijala. Naprotiv, većim presjecima
drvnih žila PE—biljaka pripisuje
se veći kapacitet translokacije
vode i mineralnih hranjiva, a isto tako
se može održati povišeni vodni potencijal
za povoljno jačanje otpornosti
protiv suše, što je od značenja s obzirom
na opasnost poremećenog vodnog
režima sadnica kod presadnje. Umanjenom
kvantitativnom udjelu podzemnog
dijela u ukupnoj težini ili ukupnim
dimenzijama biljaka pripisujemo
djelovanju veoma bogatom snabdjevanju
vodom i njegovu stadiju se
mora i nadalje posvetiti pažnja;


6) djelovanje folija je različito već prema
trajanju pokrivanja i dugo produžavanje
pokrivanja može kod smreke
nepovoljno djelovati na daljnji rast,
bor je na produžavanje pokrivanja
razmjerno malo osjetljiv a ariš zauzima
srednju poziciju;


7) razlike u dimenzijama i strukturalnim
i fiziološkim svojstvima biljaka iz rastilišta
i iz nepokrivenih gredica su
najznačajnije u stadiju 1/0 na kraju
prve godine života, odnosno u stadiju
2/0 prije tjeranja. U daljnjem stadiju
razvoja i izgradnje umanjuju se razlike,
ali gdjekad su još vidljive nekoliko
godina nakon sadnje. Na izravnavanje
razlika djeluju jednaki uslovi
njege, veća osjetljivost korjenovog
sistema PE-biljaka prema šoku
presadnje i umjetni zahvati u izdužene
korjeno´ve sisteme.


Varinsky, J. :Utjecaj dezinfekcije
tla prije sjetve na rast biljaka i pojavu
korova u šumskom rasadniku Drakšiar


(str. 159—195)


Tokom dviju godina istraživan je ut
jecaj dezinfekcije tla (kratkoročna sterilizacija)
prije sjetve preparatima Di Trapex,
Basamid granulat i Nematin na rast
biljaka četiriju vrsta (Pices abies, Pinus
nigra, Larix decidua, Pinus silvestris) na
mineralnom tlu šumskog rasadnika Drakšiar.
Vrednovano je i herbicidno djelovanje
preparata i stupanj pojavljivanja
korova.


Tlo šumskog rasadnika je ilovasto s
S´/o sadržaja humusa. Poslije dezinfekcije
smanjio se sadržaj humusa kao i sadržaj
CaC03 u tlu, sadržaj pristučnog dušika
je porastao gotovo na dvostruko.


Gredice su dezinficirane 23. travnja. Ostaei
preparata u tlu su kontrolirani biološkim
testovima sjemenom Lepidium satium.
Sjetva je počela 27. svibnja.


Od primjenjenih preparata pokazao se
najbolje DI Trapex. U prvom vegetacionom
periodu se poboljšala, u poređenju
prema kontroli, prosječna proizvodnja bi
ljaka oko ć?3/», njihova visina oko 45°/o,
dužina korjenja oko 20%, jačina korjenovog
vrata oko 19V», težina nadzemnog dijela
oko 99°/» i težina korjenja oko 70D/o.
Djelovanje Basamida je bilo samo malo
manje, ali njegovi ostaci u tlu u vrijeme
sjetve su umanjili broj biljaka prosječno
oko 93/oi. Nematin je imao najslabiji stimulirajući
utjecaj na rast biljaka ali i ovdje
su svi praćeni znakovi premašili vrijednost
od lOO´Vo.


U drugom periodu vegetacije prestao
je utjecaj Nematina, razlike prema kontrolnoj
gredici izravnale su se (s iznimkom
broja). Biljke na gredicama s Dl Trapexom
i Basamidom rasle su još bolje
nego u prvom vegetacionom periodu.


Najbolje herbicidno djelovanje ustanoljeno
je na gredici apliciranoj Nemati
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 80     <-- 80 -->        PDF

nom natapanjem. Nešto slabiji je bio utjecaj
Dl Trapexa. Basamid je smanjio
pojavu korova samo za oko 50%.


Heškova, A. i sur.:Zaštita sadnog
materijala u šumskim rasadnicima (str.
197—209)


Kod koncetrirane velikopogonske produkcije
sadnog materijala u šumskim rasadnicima
svake godine djeluje cijeli kompleks
štetnih abiotskih i biotskih faktora.


Na slobodnim i nepokrivenim gredicama
pojavljuju se više abiotski, oa polietilenom
natkrivenim biotski štetni utjecaji.


Laboratorijske pretrage tla su pokazale
prisutnost patogena koje uzrokuju epifiitozije
i slijedeće gubitke. Ovi gubici
mogu se izbjeći koordiniranjem šumskouzgojnih
zaštitnih mjera samo onda, ako
se primjeni preventivna zaštita, koja se
sastoji iz tri dijela:


1) močenje sjemena,
2) viševrsna ili kombinirana jedinstvena
dezinfekcija substrata i
3) redovno preventivno tretiranje stari


jih biljaka na gredicama.


Za dezinfekciju substrata i tretiranje
biljaka određeni preparati se moraju redovno
mijenjati. Sistematska primljena
istih preparata vodi padu produkcije i
kvalitete biljaka i otpornosti patogena.


Bit dezinfekcije substrata je istovremeno
potiskivanje biljne i životinjske
komponente patogena.


Križan, P.:Primjena sintetičkih regulatora
rasta u zaštiti biljaka ariša običnog
(Larix decidua Mili.) od oštećivanja
ranim i kasnim mrazevima (str. 211—238)


U ovom radu saopćeni su rezultati ispitivanja
zaštite biljaka ariša od oštećivanja
ranim i kasnim mrazevima. Ispitivanja
su izvršena laboratorijskom metodom
neposrednog hlađenja (smrzavanja)
biljaka u hladnjači prskanjem sa sintetskim
preparatima Retacel (ČSSR) i Flo


rdimex (DDR) te primjenom gnojiva Herbasyn
br. 5 (ČSSR).
Rezultati su bili slijedeći:


1.Retacel je primjenjen u 2-% otopini
sa 100 do 150 ml po nr a prskanje je obavljeno
u rujnu i listopadu s pozitivnim
rezultatom na zaštiti kambija od smrzavanja,
posebno u donjem dijelu biljke;


2.Floridimex je primjenjen u otopini
s 0,3 do 0,6% koncentracije također s pozitivnim
rezultatom tj. povećanom otpornosti
kambija na smrzavanje te na ubrzanje
završetka rasta i procesa odrvenjavanja.
Gnojenje biljaka herbasinom br.


5. bilo je bez utjecaja;
3ikombinirano prskanje naizmjenično
s Retacelom i s Flodrimex-om pokazalo
je još bolje rezultate nego s primjenom
jednog sredstva te je jesenje prskanje
pozitivno utjecalo i na otpornost biljaka
od oštećivanja kasnih proljetnih mrazeva.


Ispitivanja utjecaja prskanja u proljeće
još nisu završena, ali se pokazalo da Flordimex
oštećuje mlade iglice i negativno
utječe na rast.


Naizmjenično, kombinirano prskanje
Retacelom i Fordimexom (aplikacioni uvjeti
kao gore) utjecalo je na dinamiku
rezistentnosti na smrzavanje u jesenjem
periodu najintenzivnije. Navedene su slijedeće
promjene:


— kritična temperatura oštećenja povisila
se statički signifikantno;
— prskanje je povisilo stabilnost rezistentnosti
sniženjem osjetljivosti biljaka
na promjene temperature temperiranja
uzoraka;
— jesensko prskanje je pozitivno utjecalo
na proljetnu rezistentnost biljaka
protiv kasnih mrazeva;
— povišenje jesenje rezistentnosti je bilo
u gornjoj polovini biljaka brže nego
u donjoj polovini; prskanje je povisilo
jesenju rezistentnost bez razlike, da
li su biljke gnojene Herbasynom br. 5
ili ne.
Zakašnjenje sjetve sjemena za 27 dana
uzrokovalo je smanjenje jesenske rezis
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 81     <-- 81 -->        PDF

tentnosti kambija za 0,5 do 3°C, a proljetne
rezistentnosti za 1,5 do 5°C. Proljetna
prskanja sa svrhom povišenja rezistentnosti
biljaka protiv proljetnih mrazeva
nisu dala željene rezultate. U slučaju primjene
Flordimexa oštetili su nove iglice
i negativno su utjecali na rast. Problematika
proljetnih prskanja nije još zaključena.


Lip täk, J. :Preškolavanje biljaka
smreke (Picea abies Karst) Nisulovom
metodom u zimski mjesecima (str. 239—
255)


U nastojanju da se ograniči sezonost
radova u rasadnicima i stvore uslovi za
zapošljavanje žena kroz cijelu godinu u
proizvodnji sadnog materijala osnovane
su u rasadničkom centru Smizany dvije
serije pokusa školovanja biljaka obične
smreke u zimskim mjesecima u omotima
tzv. Nisulovom metodom. U svakoj seriji
odabrano je 20 rokova školovanja. Preškolavalo
se u manipulacionoj hali ručnim
načinom. Prva serija je tekla od 24.


08. 1976. do 20. 05. 1977. a druga od 12. 08.
1977. do 22. 05. 1978.
Postignuti rezultati su pokazali, da
biljke školovane kroz period vegetacije,
rasp, u zimi prevladavaju određeni šok od
presadnje. Uz pridržavanje ostalih uzgojnozaštitnih
mjera su ipak sposobne, da
ga prevladaju i gubici na prirastu ne prekoračavaju
prema kontroli 20%. Smrtnost
preškolovanih biljaka u raznim rokovima
je razmjerno izravnana i kreće se
od 5—10´%. Na kraju drugog vegetacionog
razdoblja sadnice su homogene i kvalitetne,
postižu visinu 20—25 cm, debljinu korjenovog
vrata 3,0—3,5 mm moguće je njima
pošumiti malo zakorovljene površine.


Ali za školovanje treba upotrebiti samo
homogene i zdrave biljke i to bilo izravno
s gredice, pod pokrovom folijom,
klimatiziranog skladišta ili iz prirodnog
smrekovog podmlatka, ´koje ispunjavaju
zahtjeve norme ČSN 482211. Školuje se u
vlažan obogaćeni tresetni substrat (Her


basyn 7—4 kg po 1 m3) 25 biljaka u omotu
promjera 25 cm.


Pripravljene omote moguće je odložiti
izravno na gredice u rasadniku odnosno
za vrijeme jakih golomrazica određeno
vrijeme (do 30 dana) ostaviti u manipulacionoj
hali, gdje prosječne temperature
ne prelaze 5°C i ne dozvoliti isušivanje
substrata. Nakon odlaganja omota na
gredice u rasadniku treba ih sa strane
zasipati tresetom odnosno pilovinom i
prikriti snijegom (ograničenje uslova za
fiziološku sušu). S biološkog gledišta moguće
je gotove omote uložiti i u klimatiziran
skladište na 110 dana ,ali s obzirom
na njihov veliki obujam ova alternativa
skladištenja može se koristiti u ograničenom
opsegu.


J u r a č k a, J.-H u s a r,J.: Iskustva s
klimatiziranim skladištima kod centralne
proizvodnje sadnica (str. 257—267)


U 1976. godini preuzeto je u pogon klimatizirano
skladište za skladištenje biljaka
centrale šumskih rasadnika kod šumarskog
pogona Poprat. Klimatizirano
skladište ima kapacitet od 4,300.000 biljaka
i sadnica. Za skladištenje u zimskom
razdoblju u godinama od 1976. do 1978.
primjenjivano je više metoda i skladištenja
i to u metalnim paletama, plastičnim
paletama, polietilenskim vrećama i u slobodnom
nas toru u tresetnu stelju.


Dobivena iskustva su pokazala korisnost
klimatizirane hale. Do sada primjenjivane
tehnologije skladištenja su nove
i zahtijevaju dosljedno nove vrste transporta
i nove metode manipulacije na mjestu
upotrebe.


Baka, B.: Neki pogledi na ekonomiku
proizvodnju sadnica (str. 269—290)


Autor konstatira, da dovoljno sadnog
materijala dobre kvalitete uz dobro provođenje
obnove šuma i zaštite šumskih
kultura omogućuje brže uključivanje šumske
površine u proizvodni proces, i sni