DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 75     <-- 75 -->        PDF

REVUE FORESTIfcRE FRANNumćro special 1981


Sastavni dio pojedinog godišta časopisa
»Revue forestiere francaise« je i posebni
svezak (numero special) posvećen
nekoj značajnijoj temi. Poseban broj za
1981. godinu prema intencijama Uredništva
trebao je obraditi »suvremene teorije
i praksu proređivanja visokih šuma listača
s ekološkog, uzgojnog, ekonomskog
i administrativnog stanovišta«. No to je,
kako navode urednici J. Guillard i J.
Parde, samo djelomično uspjelo te ovaj
svezak R. F. R. sadrži, »zahvaljujući razumijevanju
odličnih autora, ... široku panoramu,
od Quebeca do Jugoslavije, rezultate
uzgajanja visokih šuma listača«.


U ovom svesku od 160 stranica nalaze
se prikazi:


— o razvoju i suvremenoj primjeni
selektivne prorede po Schädelingu (J. Ph.
SCHÜTZ, prof, ficole Politechnique Federale,
Zürich),


— o njezi hrastovog i bukovog mladika
(J. LANIER, prof, ficole National du
Genie Rural, des Eaux et des Forets,
Nancy),


— o rezultatima istraživanja koja su
obavljena od 1882. do 1976/80. godine na
pokusnim plohama u državnoj bukovoj
šumi Haye (J. PARDfi. direktor Stanice za
uzgajanje šuma i proizvodnju koja je u
sklopu Centre National de Recherches
Forestieres, u suradnji s A. TISSERAND-
om iz iste Stanice),


— o glavnim rezultatima s pokusnih
ploha u sastojinama hrasta lužnjaka navedenog
Centra za istraživanje u šumarstvu
(H. OSWALD),


— o uzgajanju žute breze (Betulla
alleghaniensis Britt.) u pokrajini Quebec
(Kanada) od autora L. ROBITAILLE i M.
ROBERGE iz Službe za istraživanja u šumarstvu
Ministarstva za energiju i resurse
odnosno Centra za istraživanja u
šumarstvu u Laurentidesu,


— o uzgajanju prebornih šuma ili sastojina
sličnih prebornim u Belgiji (P.
ROISIN, prof, na Faculte des Sciences
Agronomiques de l´fitat, Glemboux),


— o visokim šumama listača u Luxembourgu
(P. DECKER, direktor Uprave za
vode i šume Luxenbourga),


— o uzgajanju šuma mediteranskih
hrastova (R. MORANDINI, direktor Institute
sperimentale per la selvicoltura,
Arrezzo, Italija),


— o odnosu, u Francuskoj, privatnih
šumoposjednika prema visokim šumama
listača (M. HUBERT, Institut pour le
Developement Forestier, Paris),


— o gospodarenju visokim šumama listača,
u Francuskoj, u vlasništvu države
i općina (P. MARTINOT — LAGARDE, tehnički
direktor u Office National des Forets,
Paris).


U ovom je svesku i članak o gospodarenju
s hrastovim šumama u Slavoniji,
koji je, na zamolbu Uredništva R. F. R.,
napisao prof. D. KLEPAC*.


U Pogovoru pod naslovom »Budućnost
visokih šuma listača u Francuskoj« J. F.
CARREZ, direktor šuma (u Parizu) konstatira,
da se danas glavna pažnja posvećuje
proizvodnji celuloznog drva ali, gle
dajući u budućnost, do 2050. ili 2100 godine,
za šumarstvo je jedini razumni izbor
uzgajanje visokih šuma.


O. Piškorić
ZNANSTVENI RADOVI INSTITUTA ZA
ISTRAŽIVANJA ŠUMSKOG GOSPODARSTVA
ZVOLEN SR SLOVAČKA br.
33—1982.


Ovaj svezak Znanstvenih radova izašao
je pod naslovom »Progresivne
metode rada u šumskim rasadnicima
« , dakle tematski je svezak o
istraživanjima metoda za unapređenje
proizvodnje sadnica šumskog drveća.


*) Prijevod ovog članka nalazi se u ovom broŠumarskog
lista (str. 489).