DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 71     <-- 71 -->        PDF

II KONGRES O ZAŠTITI BILJA JUGOSLAVIJE


Dvadeset pet godina nakon I Kongresa održan je, u Vrnjačkoj Banji od 25.
do 29. listopada 1982. godine, II Kongres zaštite bilja Jugoslavije.
Kongres je radio u slijedećim sekcijama:


1. Bolesti i štetnici ratarskih usjeva, povrća i cvijeća
2. Bolesti i štetnici voćaka i vinove loze
3. Korovi i njihovo suzbijanje
4. Bolesti, štetnici i korovi šumskog drveća
5. Pesticidi (razno)
6. Prognoza i ostali problemi u zaštiti bilja.
U plenarnom dijelu Kongresa održani su ovi referati:
prof , d r D. Šutić : Uloga zaštite bilja u proizvodnji hrane
Prof. dr M. Androić : Uloga zaštite šuma u šumarstvu
Dr G. Mathys , direktor OEPP (Evropska organizacija za zaštitu bilja)
Paris: Strategies nouvelles dans la Protection des plantes et perspectives pratiques
(Nove strategije u zaštiti bilja i njihove praktične perspektive)


M. B. Hurpin , INRA (Nacionalni institut za poljoprivredna istraživanja),
Paris: Orientations et resultats des recherches francaises en lutte biologique
contre les ravageurs (Orijentacija i rezultati francuskih istraživanja u biološkoj
borbi protiv biljnih štetočina).
U četvrtoj šumarskoj sekciji održani su slijedeći referati:
Marinković, P., Popović, J.: O rezultatima istraživanja Fomes annosus
u Jugoslaviji
Peno , M.: Epifitna i endofitna mikroflora semena picea excelsa Link i njen
značaj u rasadničkoj proizvodnji sadnog materijala i skladištenju sjemena
Popović , J.: Ispitivanje sinteze toksičnog metabolita u kulturi Fusarium
oxysporum var. orthoceras f. pini
Mi kl oš, I.: Jasenova lisna buha (Psyllopsis fraxini L.) štetnik jasena u nizinskim
šumama
Sidor , Ć., Jodal , I.: Rezultati ispitivanja zdravstvenog stanja gubara
(Porthetria dispar L.) sa nekih šumskih lokaliteta u Vojvodini
Opalički , K.: Porast brojnosti nekih člankonožaca iz razreda Arachnida
(Pseudoscorpiones, Acarina) te insekata (Coleoptera — Scarabaeidae) na području
SR Hrvatske i njegov značaj za šumske sastojine
Mihajlović, Lj., Kozarčevskaja, E.: Efikasnost entomofaga u redukciji
brojnosti populacija nekih štetnih kokcida (Homoptera: Coccoidea)
Balarin , I., Maceljski , M.: Rezultati proučavanja prirodnih neprijatelja
mrežaste stjenice platane (Corythuca ciliata Say)


Jodal , I.: Ispitivanja dejstva Dimilina WP na štetne koleoptere topola


S i n a d s k i, J.: Zaštita šuma u SSSR-u


Vasić , M.: Mogućnost suzbijanja potkornjaka smrče agregacionim feromo


nima
Živo j i nov i ć, D.: Problemi zaštite borovih kultura od štetne entomofaune
na deliblatskom pesku