DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 62     <-- 62 -->        PDF

U Slavoniji danas ima prirodnih i umjetno podignutih šuma. Prirodne šume
su nastale oplodnim sječama, kako je već navedeno, a umjetno podignute šume
su kulture i plantaže.


Prirodne šume općenito dijelimo u nekoliko grupa:šuma hrasta lužnjaka sa žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horvat)
u slavonskoj ravnici na vlažnim tlima;

šuma hrasta lužnjaka s običnim grabom (Carpineto betuli — Quercetum roboris
Rauš) u ravnici, ali na manje ili više suhom tlu;

šuma poljskog (lučkog) jasena (Leucoio — Fraxinetum angustifoliae Glavač)
u ravnici na vrlo vlažnim tlima;

šuma hrasta kitnjaka s bukvom Fagetum croaticum montanum subass. Quercetum
petraeae Rauš) na bregovitom području;

šuma bukve (Fagetum croaticum panonicum Horvat) na višim brežuljcima i u
planini.
Šuma hrasta lužnjaka sa žutilovkom najrasprostranjenija je i najznačajnija za
hrast lužnjak.
Umjesto podignute šume su uglavnom kulture i plantaže uzgojene u Podravini
na pjeskovitim tlima.


Ukupna površina svih šuma u Slavoniji (u najširem smislu) iznosi oko 370.000
ha s drvnom masom na panju oko 69 milijuna m3, a to je gotovo trećina drvne
mase svih šuma u Hrvatskoj. Prema vrstama drveća na hrast otpada 46%, na bukvu
19%, na grab 10°/o, na jasen 10% a ostatak na javor, topolu, brijest, vrbu,
johu i druge vrste.


Vidi se da i danas u slavonskim šumama dominira hrast, usprkos dosta jakih
promjena tijekom godina. Prema postojećim gospodarskim osnovama u slavonskim
šumama nalazi se oko 31 milijun ms hrastovine od čega 22,5 mil. drvne mase
lužnjaka, a 8,7 mil. drvne mase kitnjaka. Sastav po dobnim razredima prikazan
je u tabelarnom pregledu br. 1.


Tablica 1.
Strukturia dobnih razreda svih šuma u Slavoniji


Dobni razred


Površina u ha
%


(po godinama)


1— 20 53 597,59 14,5 %
21— 40 63 114,06 17,1 %
41— 60 82 398,02 22,3%
61— 80 78 976,74 21,4%
81 —100 56 518,83 15,3 %


101 —120 25 466,66 6,9 %
preko 120 9 090,63 2,5 %


Svega
369,162,51 100 %


Podaci u ovom tabelarnom pregledu pokazuju da su u vremenu od 1900. do
1940. godine izvršene sječe na površini od 161.374 ha a u vremenu od 1940. do
1980. na površini od 116.711 ha.


492